Odborný článek

Školní zralost I

19. 10. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

První díl seriálu nabízí sledování školní zralosti – zejména oblasti řeči a komunikace, jemné motoriky a laterality. Nabízené aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci.
Příspěvek nabízí aktivity pro orientační zjištění školní zralosti předškoláků z pohledu speciálního pedagoga. Sleduje šest oblastí: předmatematické dovednosti, řeč a komunikaci, orientaci v prostoru a čase, sluchové vnímání, zrakové vnímání, jemnou motoriku a grafomotoriku.
 
Může je využít školní speciální pedagog základní školy při individuální diagnostice žáků v přípravné třídě; speciální pedagog, který individuálně pracuje s předškoláky; učitel mateřské školy nebo přípravné třídy. Aktivity můžeme s dětmi provádět individuálně nebo skupinově podle možností pedagoga.
 
První díl se zaměřuje na řeč a komunikaci, jemnou motoriku a lateralitu.

ŘEČ A KOMUNIKACE

Komunikace s dospělým, výslovnost, slovní zásoba, porozumění instrukci

Učitel vysleduje během setkání a řešení jednotlivých úkolů.

Básnička/písnička

Dítě během setkání zarecituje část básně nebo zazpívá část písně. Kromě řeči učitel také sleduje i sluchovou paměť.

Přiřadí, co k sobě patří, a vysvětlí to

Učitel před dítě rozloží karty s obrázky, dvě karty spolu vždy souvisí – tvoří významovou dvojici. Dítě tvoří dvojice a popíše, proč spolu souvisí. Např. „lopatka a smetáček“ – „Je to náčiní na úklid. Smetáčkem meteme na lopatku smetí a vyhodíme do koše." Učitel dítěti podle potřeby předvede jednu až dvě vzorové ukázky.

Protiklady:

Učitel před dítě rozloží karty s obrázky, na kterých jsou zobrazeny protiklady. Začne větu: „Dědeček je starý x vnouček je ...“ Dítě doplní protiklad. Pokud se mu daří, může protiklady vyhledávat samo. V obtížnější variantě dítě rozlišuje protiklady bez vizuální opory (např. nízký – ..., tmavý – ...).

Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku

Učitel před dítě rozloží karty s obrázky. Na každém obrázku je nějaký nesmysl, který by mělo dítě rozpoznat. Např. „Auto má místo kola čtverec, na jabloni roste modré jablko, letadlo má křídla, stolu chybí noha.“ apod.

Smysluplně popíše, co je na obrázku

Na předloženém obrázku dítě popisuje, co vše vidí. Učitel může dítěti dopomoci větami: „Já vidím ...“ Učitel sleduje, zda si dítě všímá obecných věcí nebo i detailů; tvoření vět, slovní zásoby.

Moje zkušenost: Děti rády popisují pohlednice nebo vlastní např. rodinné fotografie.

Nadřazené  pojmy

Učitel před dítě rozloží karty s obrázky, dítě si vždy jednu vybere – např. kartu s obrázky s ovoce. Obrázky pojmenuje („jablko, hruška, banán“) a hledá jedno společné slovo („ovoce“). 

Podřazené pojmy
 
Učitel má k dispozici karty s obrázky, které zatím nechává schované. V hlavě si jeden z obrázků vybere, např. nářadí. Ptá se dítěte, zda zná nějaké nářadí. Dítě jmenuje jednotlivé druhy. Pokud neví, ukáže mu obrázek, jednotlivá nářadí pojmenují společně, dítě se ještě snaží vymyslet nějaká další.

JEMNÁ MOTORIKA

Provlékačka:                                                                                 

Dítě jednou rukou provléká, druhou rukou vyvléká. Učitel sleduje obě ruce.

Zavřená dlaň a dokáže po jednom otevírat prsty                        

Dítě má zavřenou dlaň, po jednom otevírá prsty. Nejdříve jedna ruka, poté druhá. 

Otevřená a dlaň a dokáže ťukat prsty o palec                        

Dítě má zavřenou dlaň, postupně ťuká prsty o palec. Ruce se vystřídají.

Dlaň leží na lavici, prsty ťukají do desky                                  

Dítě má položenou dlaň na lavici, prsty jedné ruky postupně ťukají do desky. Poté druhá ruka.

Rolička od toaletního papíru – dlaně                         

Dítě dlaní posouvá roličku od toaletního papíru dopředu a zpět. Ruce se vystřídají.
 
Autor díla: Petra Pšeničková

LATERALITA

Učitel zadává dítěti cca 1020 úkolů pro horní končetiny. Důležitá je rychlá, pohotová reakce dítěte. Poté zadá několik úkolů, u kterých dítě používá oči  opět jde o rychlou, pohotovou reakci. Je-li dostatek času, lze zařadit ještě aktivity na dolní končetiny, případně aktivity pro uši. Učitel si u jednotlivých aktivit zapisuje, kterou ruku či oko dítě použilo.

HORNÍ KONČETINY

 • Bouchnutí do stolu
 • Vytahování kapesníčků z krabičky
 • Ozvučná dřívka (sledujeme dřívko, které je nahoře)
 • Navlékání korálků
 • Dítě si sáhne na hlavu
 • Ostrouhání pastelky
 • Vyndávání pera z penálu
 • Vkládání drobných předmětů do lahvičky
 • Dítě ukazuje, jak daleko dosáhne
 • Dítě staví věž z lega

OČI

Focení

Dítě maketou dětského fotoaparátu (nebo fotoaparát vyrobený z papíru) několikrát „fotí“ maminku, kamarádku, obrázek v rohu apod.

Dalekohled

Dítě se několikrát podívá do krasohledu, makety dalekohledu, papírového dalekohledu.

Poté učitel vyhodnotí, jakou ruku a jaké oko u většiny aktivit dítě použilo. Např. na 8 aktivit na horní končetiny dítě použilo pravou ruku, na 2 aktivity použilo levou ruku, je dítě 80% pravák. Závěrem učitel porovná, zda dítě používá stejnou ruku a stejné oko. Např. pokud je dítě levák, tak je dobře, pokud používá levé oko. Pokud dítě je pravák a používá levé oko, jedná se o zkříženou lateralitu. Tomuto dítěti je pak třeba věnovat zvýšenou pozornost a péči.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Rozvoj grafomotoriky. Computer press, Brno 2006. ISBN 80-251-0977-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-4.
 •  LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole.  Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: 1999. Motorické listy pro předškolní vzdělávání, květen 2000. PhDr. Ivana Rádková, CSc. – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky)
 •  SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 10. 2016
Příspěvek je prvním ze série o posuzování školní zralosti. Představené aktivity mohou učitelkám pomoci v pedagogické diagnostice.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Školní zralost.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída