Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Dopravní prostředky III
Odborný článek

Dopravní prostředky III

Anotace

Závěrečná část třídílného seriálu nabízí aktivity pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti rozpoznávají popletené věty, určují směr zvuku, učí se kreslit vlnovku a smyčky, dokreslují druhou část obrázku do sítě, zahrají si obrázkové loto a mnohé další. Všechny aktivity spojuje ústřední téma dopravní prostředky.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma dopravní prostředky v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Řeč, myšlení

Učitel dětem předříkává „popletené věty“, které opravují.

Nápadník „popletených vět“: Kolo jede rychleji než auto. Autobus je menší než auto. Letadlo létá po silnici. Letadlo má volant. Letadlo je pomalejší než auto. Tříkolka je rychlejší než loď. apod. 

Řeč, myšlení – „Myslím si nějaký dopravní prostředek“

Učitel si myslí nějaký dopravní prostředek. Děti pomocí otázek zjišťují, o který dopravní prostředek se jedná. Tvoří pouze takové otázky, na které učitel může odpovědět ANO, nebo NE. Platí pravidlo, že kdo tipuje a netrefí se, vypadává ze hry. Proto je lepší nejdříve položit otázky a tipovat až v případě, kdy si jsem jistý odpovědí. Po odhalení dopravního prostředku učitele nahradí jiné dítě. Hra pokračuje, dokud děti baví. Doporučuji snížit počet dětí na 5–10.

Motorika – jemná motorika

Děti cvrnkají kuličky, které si vyrobily z keramiky nebo samotvrdnoucí hmoty.

Motorika – grafomotorika – uvolňovací cviky – jednotažné cviky

Učitel připraví grafomotorický pracovní list – obrázek dopravního prostředku nakresleného jedním tahem.

Děti projíždí prstem, později trojhrannou pastelkou či fixem (10krát) předkreslený obrázek = tzv. jednotažku. Tah je lehký, plynulý na úkor přesnosti. Děti se po každém obtažení obrázku vrací na začátek, obtahují stále ve stejném směru. Zpočátku můžeme dětem šipkou vyznačit směr vedení smyček. Pokud se dětem nedaří, nabídneme jednodušší typy obrázků s menším počtem smyček či zcela bez smyček.

Inspirace k pracovnímu listu: BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Jedním tahem. DYS-centrum, Praha 2009, s. 29, 39.

Motorika: grafomotorika – grafomotorický prvek: horní a dolní smyčka

Učitel připraví grafomotorický pracovní list – horní a dolní smyčku představující prachovou smyčku, kterou zanechává projíždějící auto.

Děti kreslí horní a dolní smyčku. Nejdříve děti nacvičují horní smyčku, po jejím zvládnutí nacvičují dolní smyčku. Pokud je pro děti smyčka příliš obtížná, vrátíme se k jednodušším grafomotorickým prvkům: svislá čára, rovná čára, kruh, horní oblouk, spodní oblouk, šikmá čára, vlnovka, spirála, zuby.

Inspirace k pracovnímu listu: BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014, s. 34. ISBN 978-80-266-0532-4. 

Sluchové vnímání – naslouchání – určování směru zvuku

Děti stojí v kruhu čelem k sobě, mají zavázané či zavřené oči. Učitel pošle hračku – ozvučené auto – (či jiného dopravního prostředku), děti prstem ukazují, jakým směrem auto odjíždí.

Obměna: Dítě se zavázanýma očima následuje cestu ozvučeného auto.

Obměna: Učitel využije nahrávky zvuků různých dopravních prostředků, děti sluchem tyto zvuky rozpoznávají. 

Předmatematické představy – porovnávání, práce s pojmy a vztahy – pojmy: méně, více, stejně

Učitel připraví karty = pruhy s obrázky dopravních prostředků. V polovině pruh přepůlí, do levé části nakreslí např. 3 autobusy, do pravé části 5 autobusů. Takto vytvoří několik variant karet s množstvím do 6. Vytvoří i takové situace, kdy je na obou stranách je obrázků stejně.

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Každé dítě si postupně vezme jeden pruh a porovnává, kde je více/méně/stejně předmětů.

Obměna: Pruhy nahradíme reálnými předměty.

Inspirace pro karty: BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. PPP Brno, Brno 2004. s. 51.

Předmatematické představy – uspořádání, řazení předmětů

Učitel připraví karty = pruhy s obrázky dopravních prostředků. Vždy jeden pruh představuje jeden druh dopravních prostředků, které jsou zastoupeny v různých velikostech. Učitel vytvoří několik karet s různými druhy prostředků.

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Každé dítě si postupně vezme jeden pruh a uspořádává předměty podle velikosti, od nejmenšího k největšímu.  

Obměna: Děti vyhledají větší (menší, stejný) předmět než ten, který je uvedený vlevo jako první.

Obměna: Obdobnou aktivitu vytvoříme s reálnými předměty. Práce s kartami je však obtížnější.

Inspirace pro karty: BEDNÁŘOVÁ, J.: Počítání soba Boba – 1. díl. Computer Press, Brno 2010, s. 25. ISBN 80-251-1312-4.

Prostorové vnímání – pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo

Učitel připraví pracovní list se čtyřmi řádky, na konci každého řádku nakreslí výraznou černou barvou šipku ve směru nahoru, dolů, vpravo či vlevo. Pro jeden řádek jedna šipka. K tomu vytvoří malé obrázky letadel.

Každé dítě má k dispozici pracovní list a sadu letadel. Obrázky letadel vkládá do pracovního listu podle směru jejich letu (podle směru šipek). Učitel po ukončení práce děti vyzve, aby zvedly některé z letadel, které letí nahoru/dolů/vpravo/vlevo.

Inspirace pro pracovní listy a karty: LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007, s. 32. ISBN 978-80-86906-85-0.

Prostorové vnímání, grafomotorika

Učitel připraví pracovní listy – využije arch papíru se schématem sítě, do levé části nakreslí levou část dopravního prostředku, pravá část zůstává volná. Děti dokreslují druhou polovinu obrázku do sítě. Pokud se dětem nedaří, zvolíme jednodušší obrázek.

Moje zkušenost: Osvědčilo se mi s dětmi pracovat paralelně, pokud to potřebují. Já na vzoru vyznačím barevným fixem část obrázku (případně ještě pojmenuji směr) a dítě tuto část zakreslí do svého pole. Tímto způsobem postupujeme celý obrázek.

Inspirace pro pracovní list: BEDNÁŘOVÁ, J.: Prostorová orientace. PPP, Brno 2004, s. 22.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. PPP Brno, Brno 1998.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Jedním tahem. DYS-centrum, Praha 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Počítání soba Boba – 1. díl. Computer Press, Brno 2010. ISBN 80-251-1312-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Prostorová orientace. PPP, Brno 2004.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj zrakového vnímání, 1. díl. Edika, Brno 2009. ISBN 978-80-266-0556-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání – optická diferenciace I. DYS-centrum, Praha 2011. ISBN 978-80-904494-2-8.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. PPP Brno, Brno 2004.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 10. 2016
Článek popisuje běžné činnosti v MŠ.

Hodnocení od uživatelů

Michaela Kaslová
27. 1. 2017, 14:31
Několik poznámek na okraj:
Pro matematika neexistuje vztah víc (méně), ale "více než", "méně než" ... to jsou vazby, které dávají do vztahu dva objekty, podobně je tomu i i vztahu stejně ... používejme správnou vazbu "stejně jako", Úplné vyjádření dané vezby vede dítě k jinému druhu pozornosti než když řekne, že tady je víc), z našich experimentů v mateřské i základní škole plyne, že rozdíl je významný. Dítě najednou klouže  zrakem z jednoho objektu na druhý.
Didaktická poznámka: jsou-li rozdíly evidentní, pak je takové porovnávání vhodné jen na úvod práce (pokud neperacujeme s dětmi retardovanými) směřující k pochopení jazykové vazby, avšak pro zkoumání je nutné volit takové objekty (věc, ...., množina), aby se dítě muselao zamyslet, aby k určení vztahu muselo dospět zkoumáním a pak logicky vyžadujeme argumetnaci na úrovni "poměřování": dítě ukáže "o co víc" než ...
Poznámka druhá se týká problému jednotažek: obrázek jedním tahem, kdy nezvednu tužku od papíru, nemusí být jednotažka. Jednotažkou se chápe takový obrázek, kdy žádná čára není zdvojená/ztrojená, ... .
Obecně paltí, že v grafomotorice u písmen a číslic nikdy nehovoříme o jednotažkách; např. malé psací písmeno a sice píšeme jedním tahem, ale jdnotažka to není,  píšeme-li číslici 5, z pohledu matematiky by šlo o jednotažku, ale my tuto číslici píšeme dvěma tahy.
Problematice jednotažek a didaktice s jednotažkami i v mateřské škole se věnuje odborná litaratura, jde o výsledky dlouhodobých a systematických šetření, nejde o nějakou dílčí zkušenost.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Předchozí díl:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída