Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením v ICT III
Odborný článek

Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením v ICT III

26. 1. 2016 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Prachař

Anotace

Článek je zaměřen na využití ICT při výuce žáka s mentálním postižením na střední škole v oboru vzdělání praktická škola dvouletá. V závislosti na specifikách vzdělávání těchto žáků uvádí některé formy edukace a popisy průběhu vyučovací hodiny v různých předmětech.

Použití informačních a komunikačních technologií se již delší dobu v oboru vzdělání praktická škola dvouletá neomezuje jen na přímou výuku v předmětu Práce na počítači. Snahou je maximálně využívat ICT prostředky i v jiných všeobecně vzdělávacích předmětech. Způsobů se nabízí hned několik. Patří sem určitě práce s informacemi na internetu, využití interaktivních materiálů pro práci s dotykovou tabulí, přímé využití počítačů ve výuce, použití a tvorba prezentací, používání výukových aplikací a mnoho dalších. Tyto různé formy je možné kombinovat jak s běžnými formami výuky, tak také mezi sebou.

Práce s internetem 

Vyhledávání, třídění a použití informací, které poskytuje celosvětová počítačová síť, se dnes postupně stává nepostradatelnou součástí výuky na všech typech škol. Pro žáky s mentálním postižením je vyhodnocení informací a jejich správné použití velice obtížné. Proto je třeba tuto dovednost pravidelně procvičovat. Velice vhodné je využití internetu v hodinách zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, ale i jiných „nepočítačových“ předmětech.

Na škole, kde autor vyučuje, je možné využívat počítačovou techniku prakticky bez omezení, protože na 30 žáků školy připadá jedna počítačová učebna s 15 počítači, projektorem, skenerem a tiskárnou. Není proto problém přesunout vyučovací hodinu z běžné třídy do počítačové učebny a využít počítače při výuce jiných předmětů. Je možné využít možnosti spojení dvou vyučovacích hodin, které jsou v rozvrhu hned po sobě. Spojená dvouhodinová výuka tak probíhá buď částečně, nebo celá v počítačové učebně.

Žáci formou řízené nebo samostatné práce pracují na tématu z daného předmětu. K práci využívají právě informace, které si samostatně nebo pod vedením učitele vyhledávají na internetu. Vyhledané informace, kterými jsou nejčastěji obrázky, základní důležitá data, doplňující informace si následné tisknou nebo přepisují. Vytištěné materiály pak používají k doplnění zápisu do sešitu, nebo k doplňování pracovních listů, slepých map, vytváření plakátů a výukových listů. Takto koncipovaná výuka v sobě spojuje mnoho forem práce s informacemi. Je to jednak hledání informací, jejich vyhodnocování, třídění a zpracování. Důležité je také pro tuto cílovou skupinu časté střídání forem práce, což podporuje jejich soustředění a pracovní výdrž.

Ukázka pracovního listu viz příloha 1

Doplňování textu s vynechanými slovy, delšími částmi textu nebo opravování chyb v textu za použití informací z internetu v sobě vhodně kombinuje nutnost porozumění čteného textu a zároveň vyhledání a zpracování informací z internetu. Práce jsou kombinací několika pracovních technik. Je zde spojeno vyhledávání a vytištění informací z počítače, vystřižení a nalepení, případně dokreslení pracovních listů. Podobný typ úkolů je dle rozsahu možné vypracovat individuálně nebo v malých skupinách.

Ukázka práce žáků viz příloha 2, 3

Použití interaktivní tabule

Další oblastí využití ICT technologií ve výuce žáků s mentálním postižním je použití interaktivní tabule. Velice kladně hodnoceno je její použití především v hodinách zeměpisu. Umožňuje žákům interaktivně pracovat s mapou, slepou mapou, do mapy kreslit a doplňovat potřebné chybějící údaje. Výuku je také možné snadno doplňovat ukázkami přímo z internetu. Praktické obrazové i filmové ukázky vhodně doplňují výuku a naplňují tak jednu ze základních didaktických zásad, a to názornost výuky. Názornost výuky je pro žáky s mentálním postižením zásadní. Možnost osahat si mapu a přímo do ní také kreslit přispívá k rychlejšímu a trvalejšímu osvojení znalostí.

Pro práci s interaktivní tabulí autor proto vytvořil tři ucelené sady materiálů. První dvě sady se věnují zeměpisu světa a zeměpisu České republiky. Třetí sada je určena pro předmět Občanská výchova. Témata jednotlivých materiálů odpovídají obsahem ŠVP pro obor vzdělání praktická škola dvouletá. Náročnost je přizpůsobena možnostem žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci pod vedením učitele při práci s jednotlivými snímky doplňují slepé mapy, doplňují chybějící slova a části textů, dokreslují do map, opravují chyby v mapách, utvářejí dvojice nebo skupiny ze zeměpisných výrazů, doplňují křížovky a skládají obrázky a další. Výhodou je také možnost digitálního zvětšení map a rovněž možnost přímého tisku vypracovaného materiálu pro další použití.

Charakteristika školy, kde autor článku vyučuje předmět Práce na počítači

Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola v Kolíně vznikla v roce 1991 a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Od roku 1997 má škola právní subjektivitu a sdružuje střední školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Škola naplňuje dva obory vzdělávání. Oba obory jsou dvouleté a mají z části obdobné zaměření. Liší se zejména náročností, která vychází ze studijních předpokladů žáků. Obor Pečovatelské služby (75-41-E/01) je učen pro žáky ze ZŠ, ZŠ praktických a těm, kteří neuspěli na jiné SŠ. Obor Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) naplňují převážně žáci ze ZŠ praktických, speciálních. I přes toto rozdělení je v každém ročníku vždy jen jedna třída a výuka probíhá v mnoha předmětech společně.

Na škole se ve školním roce 2015/2016 vzdělává v obou ročnících celkem 32 žáků, z toho 24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Převážně jsou to žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, ale i poruchou autistického spektra a žáci s více vadami. Značnou část tvoří také žáci se sociálním znevýhodněním, ať již z nefunkčních rodin nebo s nařízenou ústavní výchovou. Průběh vyučovacího procesu vyžaduje od všech vyučujících individuální přístup k žákům a neobejde se bez přítomnosti jednoho nebo více asistentů pedagoga.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
25.39 kB
PDF
Pracovní list
pdf
1.58 MB
PDF
Práce žáků 1
pdf
869.14 kB
PDF
Práce žáků 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jan Prachař

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence E a J
  • Kompetence k učení
  • ovládat práci s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace;