Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zachraňme Otesánka!
Odborný článek

Zachraňme Otesánka!

Anotace

Článek popisuje tematický výukový blok na téma Zdravá výživa, vhodný k realizaci v 1. ročníku ZŠ v časovém rozsahu 2 hodin. Může být zařazen ještě v předčtenářském období.

Cíl

Výuka má za cíl upevnit a procvičit následující učivo z RVP ZV:
 • zážitkové čtení, věcné naslouchání
 • zdravá výživa
 • zdravá strava
 • pitný režim
Cílem výuky je rozvíjet pozorné naslouchání, povzbudit k vyjadřování pocitů z přečteného textu, upevnit stávající a získat nové poznatky o zdravé výživě, umět roztřídit potraviny na zdravé a nezdravé, uvědomit si důležitost dodržování pitného režimu a vést k zodpovědnému chování ke svému zdraví.  Co nejvíce zapojit všechny žáky, podpořit práci ve skupině, vést je k dodržování základních komunikačních pravidel.

Činnost v komunitním kruhu

Práce s pohádkou Otesánek:

 • čtení či vyprávění pohádky o Otesánkovi, doporučuji zrakovou oporu v nějaké formě ilustrací pohádky
 • otázky na zjištění pozorného naslouchání (Koho a co Otesánek snědl? Kdo byl první, kdo poslední?)
 • přenesený význam jména Otesánek (Jakému člověku se říká Otesánek?)
 • srovnání s vlastní zkušeností (Už se ti někdy stalo, že ses přejedl?)

Frontální vyučování

 • Následuje rozhovor o stravovacích návycích, zdravých a nezdravých potravinách, důležitosti pitného režimu. Učitel dětem představí potravinovou pyramidu.

Při rozhovoru o stravovacích návycích v jednotlivých rodinách je třeba postupovat velmi taktně, neboť ne ve všech rodinách se jí zdravě.

 • Učitel navrhne dětem, aby pohádku změnily a Otesánka společně zachránily.
 • Děti navrhují různá řešení, jak Otesánka zachránit. Měly by přijít na to, že Otesánka naučí jíst zdravě.

Skupinová práce

3 - 4 členné skupiny

Rozdělení do skupin: Učitel si předem připraví kartičky s obrázky jídel, vybíráme z oblastí

 • ovoce
 • zelenina
 • pečivo
 • mléčné výrobky
 • sladkosti
 • nápoje
 • uzeniny              

Od každé skupiny vybereme tři nebo čtyři obrázky podle požadovaného počtu členů skupiny. Děti se vzájemně hledají podle příslušnosti ke skupině potravin. Když jsou rozděleny do skupin, hledají svou skupinu v potravinové pyramidě. Znovu si zopakujeme, které potraviny jsou vhodné k pravidelné konzumaci a které by se měly jíst jen občas.

Práce ve skupinách:

Úkolem je vyhledat 10 zdravých a 10 nezdravých potravin a aspoň 1 zdravý a 1 nezdravý nápoj.

Pokyny učitel doplní o informaci, že vybírají potraviny, které jsou pro ně jednoznačně zdravé a nezdravé.  Dostanou letáky s fotografiemi potravin. Vystřihnou si je a položí na čtvrtku A 4 rozdělenou na poloviny. Jedna polovina je označena „usměváčkem“, druhá „ mračounem“.

Následuje sdílení s ostatními skupinami – děti se procházejí po třídě a diskutují s ostatními o jejich

výběru potravin. Mají příležitost si ještě případný nevhodný výběr opravit.  Pak děti nalepí obrázky potravin na čtvrtky, které si vystavíme ve třídě jako výstup činnosti.

Prezentace práce skupiny:

Děti se ve skupině střídají podle jimi předem dohodnutého pravidla. V tomto ohledu jim může pomoci učitel. Vyjmenovávají potraviny ze čtvrtky. S ostatními máme smluvené znamení. Pokud s prezentací nesouhlasí, křičí: „ Otesánek!“ Následuje zdůvodnění nesouhlasu a společně rozhodneme, co je správně.

Zhodnocení práce ve skupině:

Vyjadřují svůj názor na spolupráci. Komu se dobře pracovalo, jaké byly problémy atd.

Závěr – komunitní kruh:

Hra „ Porad´ Otesánkovi“.

Každé dítě řekne větu, ve které poradí Otesánkovi, co má jíst, aby byl zdravý. Začínáme formulací: „Otesánku, abys byl zdravý, musíš jíst...“. Podmínkou je, aby se potraviny neopakovaly.

Obměna: Hru lze hrát jako řetězovku.

Individuální úkol:

Přines si zítra zdravou svačinu, kterou si sám připravíš. Poučíme děti o rizicích práce v kuchyni a doporučíme, aby požádaly o pomoc dospělého.

Reflexe

Spojení pohádky a výchovy ke zdraví se mi velmi osvědčilo. Děti v tomto věku se rády pohybují v pohádkovém světě a bavilo je Otesánka zachraňovat. Výhodou bloku je, že nevyžaduje dovednosti čtení ani psaní, protože jsem jej realizovala ještě v předčtenářském období. Trochu problematická se jevila práce skupiny, protože si na ni teprve děti zvykají a vždy se ještě neuměly dohodnout na rozdělení rolí. Bylo nutné také usměrňovat pohyb po třídě při aktivitách.

Téma jsem dále rozvinula v dalších předmětech. V českém jazyce vyprávěním podle obrázkové osnovy a dramatizací, ve výtvarné výchově si děti nakreslily každý svého Otesánka a do břicha mu udělaly koláž ze zdravých či nezdravých potravin podle své volby, jestli chtějí Otesánka z pohádky klasické nebo té s naším koncem. Pak jsme obrázky „Otesánků“ rozdělili podle potravin v břiše na „zachráněné“ a „ nezachráněné“. V tělesné výchově jsme „ Cvičili s Otesánkem“a vysvětlili si podíl aktivního pohybu a sportu na zdravém životním stylu.

S tématem jsem dále pracovala v následující hodině prvouky při realizaci učiva denní a pohybový režim.

Děti byly propojením vnitřně motivované a pracovaly s nadšením.


Odkaz na pyramidu výživy: http://pav.rvp.cz/filemanager/userfiles/Edukacni_materialy/7_pyramida_vyzivy_web.pdf

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Beránková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text pohádky O Otesánkovi, nástěnný obraz k pohádce, plakát s potravinovou pyramidou, velké množství letáků z obchodů s potravinami, čtvrtky A4 podle počtu skupin, pastelky, lepidlo, nůžky. Pokud máte ve třídě interaktivní tabuli, nahradí nástěnné obrazy.