Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zachraňme Otesánka!
Odborný článek

Zachraňme Otesánka!

Anotace

Článek popisuje tematický výukový blok na téma Zdravá výživa, vhodný k realizaci v 1. ročníku ZŠ v časovém rozsahu 2 hodin. Může být zařazen ještě v předčtenářském období.

Činnost v komunitním kruhu

Práce s pohádkou Otesánek:

 • čtení či vyprávění pohádky o Otesánkovi, doporučuji zrakovou oporu v nějaké formě ilustrací pohádky
 • otázky na zjištění pozorného naslouchání (Koho a co Otesánek snědl? Kdo byl první, kdo poslední?)
 • přenesený význam jména Otesánek (Jakému člověku se říká Otesánek?)
 • srovnání s vlastní zkušeností (Už se ti někdy stalo, že ses přejedl?)

Frontální vyučování

 • Následuje rozhovor o stravovacích návycích, zdravých a nezdravých potravinách, důležitosti pitného režimu. Učitel dětem představí potravinovou pyramidu.

Při rozhovoru o stravovacích návycích v jednotlivých rodinách je třeba postupovat velmi taktně, neboť ne ve všech rodinách se jí zdravě.

 • Učitel navrhne dětem, aby pohádku změnily a Otesánka společně zachránily.
 • Děti navrhují různá řešení, jak Otesánka zachránit. Měly by přijít na to, že Otesánka naučí jíst zdravě.

Skupinová práce

3 - 4 členné skupiny

Rozdělení do skupin: Učitel si předem připraví kartičky s obrázky jídel, vybíráme z oblastí

 • ovoce
 • zelenina
 • pečivo
 • mléčné výrobky
 • sladkosti
 • nápoje
 • uzeniny              

Od každé skupiny vybereme tři nebo čtyři obrázky podle požadovaného počtu členů skupiny. Děti se vzájemně hledají podle příslušnosti ke skupině potravin. Když jsou rozděleny do skupin, hledají svou skupinu v potravinové pyramidě. Znovu si zopakujeme, které potraviny jsou vhodné k pravidelné konzumaci a které by se měly jíst jen občas.

Práce ve skupinách:

Úkolem je vyhledat 10 zdravých a 10 nezdravých potravin a aspoň 1 zdravý a 1 nezdravý nápoj.

Pokyny učitel doplní o informaci, že vybírají potraviny, které jsou pro ně jednoznačně zdravé a nezdravé.  Dostanou letáky s fotografiemi potravin. Vystřihnou si je a položí na čtvrtku A 4 rozdělenou na poloviny. Jedna polovina je označena „usměváčkem“, druhá „ mračounem“.

Následuje sdílení s ostatními skupinami – děti se procházejí po třídě a diskutují s ostatními o jejich

výběru potravin. Mají příležitost si ještě případný nevhodný výběr opravit.  Pak děti nalepí obrázky potravin na čtvrtky, které si vystavíme ve třídě jako výstup činnosti.

Prezentace práce skupiny:

Děti se ve skupině střídají podle jimi předem dohodnutého pravidla. V tomto ohledu jim může pomoci učitel. Vyjmenovávají potraviny ze čtvrtky. S ostatními máme smluvené znamení. Pokud s prezentací nesouhlasí, křičí: „ Otesánek!“ Následuje zdůvodnění nesouhlasu a společně rozhodneme, co je správně.

Zhodnocení práce ve skupině:

Vyjadřují svůj názor na spolupráci. Komu se dobře pracovalo, jaké byly problémy atd.

Závěr – komunitní kruh:

Hra „ Porad´ Otesánkovi“.

Každé dítě řekne větu, ve které poradí Otesánkovi, co má jíst, aby byl zdravý. Začínáme formulací: „Otesánku, abys byl zdravý, musíš jíst...“. Podmínkou je, aby se potraviny neopakovaly.

Obměna: Hru lze hrát jako řetězovku.

Individuální úkol:

Přines si zítra zdravou svačinu, kterou si sám připravíš. Poučíme děti o rizicích práce v kuchyni a doporučíme, aby požádaly o pomoc dospělého.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Beránková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text pohádky O Otesánkovi, nástěnný obraz k pohádce, plakát s potravinovou pyramidou, velké množství letáků z obchodů s potravinami, čtvrtky A4 podle počtu skupin, pastelky, lepidlo, nůžky. Pokud máte ve třídě interaktivní tabuli, nahradí nástěnné obrazy.