Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádka nás naučí aneb Umíte to s pohádkou?
Odborný článek

Pohádka nás naučí aneb Umíte to s pohádkou?

6. 1. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Sylvie Doláková

Anotace

Pohádka nás naučí poznávat svět z mnoha úhlů pohledu: záleží jen na nás, jaký si vybereme. Můžeme se učit nejen jazyk, ale i matematiku, přírodovědu, výtvarnou, pracovní, hudební i tělesnou výchovu, a kdo vládne i cizím jazykem, může vše zkusit v něm.

Vyprávět pohádku není snadné. Potvrdí vám to jistě každý, kdo to někdy zkoušel. Vypravěč musí umět formulovat věty přiměřené dětskému chápání, modulovat hlas a bohatě využívat gesta a výraz obličeje, aby děti zaujal. 

Ale využít pohádku ještě navíc k co největšímu rozvoji dítěte, to chce velkou dávku představivosti a tvořivosti. Každého napadne, že pohádku přece lze využít k procvičení znalosti nových slov a třeba i vět. Ale pohádka v matematice? Nebo v tělocviku? A proč ne? Pojďme se podívat alespoň na některé náměty.

Jazykové náměty

S nejmenšími dětmi je vhodné najít třeba nejdůležitější slova, která jsou pro pochopení děje zásadní (odtud i název klíčová slova). Ideální je, když si uděláte jejich seznam, a pokud jste výtvarně zdatnější, tak třeba i nakreslíte obrázky (nebo vystřihnete ze starších časopisů, případně si je necháte nakreslit dětmi). Děti mohou obrázky použít v mnoha variantách: třídění výrazů do kategorií (lidé, zvířata, rostliny, počasí), porovnávání podle barvy či velikosti, třídíme podle slabik či počtu písmen ve slově, vytleskáváme slabiky (rytmus slov), určujeme nejdelší, nejkratší slovo, kterých je více? Učíme děti hledat ve slově požadovaný zvuk, a to jak na začátku, tak na konci, ale třeba i uprostřed slova.

Vyprávíme pohádku. Během poslechu děti pokládají obrázky slov, která v příběhu slyší ve správném pořadí, vždy při prvním výskytu. 

Můžeme také doplňovat názvy obrázků s přídavnými jmény a vytvářet tak slovní spojení nebo celé věty.

Necháme děti zvednout obrázek, když slyší slovo v pohádce, případně zareagovat pohybem nebo zvukem.

Nadiktujeme 3–5 názvů obrázků a vyzveme děti, aby položily obrázky ve správném pořadí. Děti se tím učí dodržovat posloupnost a zapamatovat si více objektů najednou.

Vyzveme děti, aby o své postavě či věci řekly tři věty. Příklad: Myška je malá a šedivá. Má dlouhý ocásek a vousky. Zajíček je šedý. Má krátký ocásek a dlouhé uši.

Necháme děti popisovat postavy, prostředí, převyprávět kousek děje, vymýšlet jiný konec pohádky, vyprávět děj z pohledu jiné postavy, vsunout příběh vedlejší postavy nebo předmětu. Můžeme pohádku zastavit a děti si představují (a vyjadřují slovy), co všechno mohou vidět v chaloupce Karkulčiny babičky, jak to vypadalo v lese, odkud přišel myslivec. Rozvíjíme smyslové představy – co vonělo nejvíc při přípravě hostiny na Popelčinu svatbu, jakou barvu mělo kvítí, které Karkulka trhala pro babičku, co bylo slyšet v lese, když liška vezla Budulínka na ocásku do své nory.

Autor díla: Blanka Křížová

Přírodovědné náměty

Do oblasti přírodovědy se dostaneme s popisem toho, jak to vypadá v přírodě – jak rostou stromy a květiny, jak vypadá koloběh života třeba žabky Kuňkalky, čím se živí a kde bydlí ptáci, jak vzniká déšť, kdo zanechal jakou stopu v blátě a podobně.

Náměty k předmatematickým představám

V matematice se zaměříme na porovnávání velikostí a tvarů pohádkových postav nebo klíčových předmětů, prostorovou orientaci, spojování čar od objektů k cíli, sledování cestiček, kudy se pohádková postava ubírala do světa, přepočítávání, porovnávání množství, přidávání a odebírání, vytváření grafů podle množství, určování první – poslední, před – za, nad – pod, více – méně, větší – menší. Pracujeme s obrázky z pohádky nebo přímo s ilustracemi.

Autor díla: Blanka Křížová

Výtvarné náměty

Obrázky k pohádce mohou děti také samy kreslit nebo malovat, mohou si vybrat úsek pohádky, který se jim líbí a nakreslit k němu obrázek. Jindy jim můžeme nakreslit prvek z pohádky (například řadu řep) a děti kreslí kroužky, motivované pohyby zvířátek (kolem první řepy skákala žabka, okolo další běžela myška, kolem další poskakoval zajíček), děti znázorňují pohyb krouživými pohyby zápěstí okolo obrázku. Velmi důležité jsou obrysové obrázky, kdy děti kromě vybarvení musí také umístit všechny detaily podle vlastního uvážení s dodržením všech proporcí. Hodně pohádek vyjadřuje cestu postavy prostředím – můžeme tedy nakreslit její pouť za pomocí jednoduché mapy, do které děti zakreslí klíčové orientační body.

Mnoho scén z pohádek se dá výtvarně ztvárnit pomocí modelovací hmoty, přírodnin, sestavováním ze stavebnic či předmětů denní spotřeby.

Pohybové náměty

Téma pohádky se dá zpracovat také do tělovýchovných aktivit, skáčeme jako žabka, hopsáme jako vrabeček, lezeme jako had, protahujeme se jako medvěd, stočíme se jako ježek, plazíme se jako had. A na závěr si můžeme zahrát nějakou pohybovou hru motivovanou některým prvkem pohádky.

Hudební náměty

Také písniček, které mají něco společného s pohádkou, se dá, při troše úsilí, najít hned několik a tím završit prolnutí pohádky do všech vzdělávacích oblastí.

Náměty pro hry v cizím jazyce

Vlastně to není všechno; ještě můžeme všechno to, co bylo uvedeno výše, procvičit v cizím jazyce. Odpadne tím zdlouhavé vysvětlování postupu práce; děti už vědí, co mají dělat. Vyhneme se také přímému překladu, který není pro malé děti ideální; je lepší, když už vědí, o čem aktivita je, a pak vše slyší rovnou v cizím jazyce.

Autor díla: Blanka Křížová

Závěrem

Jak vidíte, pohádka nám poslouží nejen ke všestrannému rozvoji dětí, ale hlavně k dobré zábavě a vyplnění času, když třeba venku prší a my nemůžeme ven. (Ale i tam nás určitě něco pohádkového napadne.)

Hodně štěstí i radosti nad pohádkou!

Literatura a použité zdroje

[1] – DOLÁKOVÁ, Sylvie. Umíte to s pohádkou?. 1. vydání. Praha : Portál, 2015. 120 s. ISBN ISBN978-80-262-0933.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Sylvie Doláková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vlastní zdroje, plstěné obrázky Plstík, výukové materiály Pohádka nás naučí