Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Thinglink aneb Deutsche Städte interaktivně ve výuce němčiny
Odborný článek

Thinglink aneb Deutsche Städte interaktivně ve výuce němčiny

10. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Brabcová
Spoluautor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Online aplikace Thinglink má široké využití nejenom v hodinách cizích jazyků. Jedná se o kreativní nástroj, který lze použít na místo klasických powerpointových prezentací. Žáci vytvářejí interaktivní multimediální díla s využitím německého jazyka, která následně vkládají do webových stánek, například do školní webové prezentace. Prezentovaný obsah se pak ukrývá pod ikonami na výsledném obrázku.

Využití ICT (nástroje):

Počítač připojený k internetu

ICT cíle:

 • rozvoj tvořivosti a vyjadřování prostřednictvím multimediálních formátů
 • rozvoj digitální gramotnosti
 • vyhledávání a posuzování informací na internetu
 • tvorba online prezentací
 • zvyšování povědomí o autorských právech a citaci zdrojů

Jazykové cíle:

 • seznámit se s německými reáliemi – německá města
 • vyhledávat a třídit informace na německých internetových zdrojích
 • najít potřebné informace na internetu a porozumět jim
 • porozumět krátkým a jednoduchým textům
 • sdělit jednoduše základní strukturované informace s pomocí vizuálních podkladů

Přínos aktivity:

 • atraktivní výukové postupy a prostředí
 • skupinová práce
 • tvořivost
 • využití němčiny v praxi
 • vytvořený výstup možné využít v dalších hodinách

Rizika aktivity:

 • nedostatečná zkušenost při práci s  online nástroji
 • náročnost na přípravu a vedení na straně učitele
 • delší časová náročnost
 • funkční internetové prostředí

Ročník:

7. nebo 8. ročník ZŠ

Časová dotace:

2 výukové hodiny (1 hodina na realizaci + 1 hodina na prezentaci, práci s výstupem, evaluaci)

Popis nástroje:

Thinglink (https://www.thinglink.com) je online aplikace, která umožnuje uživatelům vytvářet poutavé interaktivní obrázky - fotografie, k nimž lze připojit odkazy na webové stránky, videa, audionahrávky apod. Jedná se o velmi atraktivní nástroj, který mohou uživatelé využívat jak přímo prostřednictvím webového rozhraní, tak pomocí aplikací pro Android (Google) a iOS (Apple). Nástroj je dostupný v anglickém jazyce.

Thinglink je možné využít ve výuce jakožto prezentační nástroj na třech různých úrovních:

 1. Interaktivní obrázek kompletně vytvořený učitelem, žáci pak obrázek a multimediální informace v něm uložené, pročítají, poslouchají a pracují s nimi dle zadání.
 2. Učitel vytvoří podkladový obrázek a žáci do něj vkládají obsah dle pokynů učitele. Tento způsob jsem využila při realizaci aktivity popsané v tomto příspěvku.
 3. Žáci sami tvoří interaktivní obrázky, vkládají výstupy, pracují dle učitelova zadání.

Uživatelé se musí do aplikace Thinglink zaregistrovat. Využití, které popisuji v tomto příspěvku, je zdarma.

Popis aktivity:

V rámci výuky německých reálií jsem využila výše uvedený nástroj Thinglink na vytvoření interaktivní mapy německých měst.

1. Nejprve jsem v nástroji Thinglink vytvořila tzv. podkladový obrázek. Použila jsem mapu Německa, staženou z webu https:// openclipart.org.

2. Mapu připravenou v nástroji Thinglink jsem pak ve výuce zobrazila žákům na interaktivní tabuli a na keramickou tabuli jsem napsala i její URL adresu.

3. Představila jsem žákům výukový cíl a náplň hodiny, nástroj Thinglink, mapu a zadání úkolů pro žáky.

4. Skupiny žáků si vylosovaly jedno z německých měst a zjišťovaly o něm informace dle připravené šablony:

5. Nalezené informace žáci zapsali do libovolného textového editoru.

6. Poté si žáci prostřednictvím odkazu zapsaného na tabuli mapu zobrazili a po kliknutí do mapy na místo, kde se nachází jejich město, se jim zobrazil formulář, kam vložili požadované informace.

7. Po uložení všech značek, tzv. tagů, je mapa připravena k prohlížení a prezentaci.

Tímto způsobem tedy každá skupina vložila požadované informace o jednom z německých měst do nástroje Thinglink, čímž vznikla mapa s interaktivními značkami. Pod každou značkou se pak skrývaly informace o daném městě, které se aktivují vždy, když na značku najedete kurzorem myši.

Takto jsme během jedné vyučovací hodiny vytvořili mapu německých měst, kterou jsme si pak představili v další hodině. Každý tým představil své město a základní informace žáci prezentovali v německém jazyce. Na co jim nestačila slovní zásoba, to představili v češtině.

Průběh aktivity:

Než začnete s realizací této aktivity v hodinách, je nutné, aby se učitel zaregistroval na www.thinglink.com a dobře se s nástrojem seznámil. Každý žák, popřípadě skupina žáků by měla mít během realizace aktivity přístup k počítači či tabletu s připojením na internet. Žáci by měli mít základní znalosti a dovednosti vyhledávání informací na internetu při dodržování autorských práv. Pro žáky bude výhodou znalost práce s Wikipedií.

1. krok - seznámení s náplní, cíli hodiny a nástrojem Thinglink

Na začátku vyučovací hodiny jsem žákům představila cíle hodiny a její náplň. Téma „Deutsche Städte“ navazuje na předchozí látku, kdy jsme se seznámili s obecnými informacemi o Německu a několika dalšími zajímavostmi. Dále jsem žákům zobrazila mapu Německa vytvořenou ve Thinglink a ukázala jim, jak s nástrojem budou pracovat.

2. krok – příprava nástroje

Nejprve je nutné, aby si učitel vytvořil účet na https://www.thinglink.com. Poté co se k účtu přihlásí, může začít vytvářet interaktivní obrázky. Nejprve je nutné nahrát tzv. podkladový obrázek, který musí mít předem připravený a uložený v počítači. Může se jednat o fotografii nebo obrázek, záleží na tématu, které žáci zpracovávají.

Já jsem v aktivitě jako podkladový obrázek využila mapu Německa. Vždy je nutné používat pouze takové obrázky, ke kterým máme oprávnění pro jejich šíření a tento aspekt žákům zdůrazňovat. Kromě již zmíněného webu Openclipart jsou další zdroje volně dostupných obrázků k dispozici například na Wikimedia nebo v článku 50 zdrojů free obrázků podle Dana Leemana. Pokud užijete tedy volně stažitelný obrázek, je nutné uvést i jeho citaci. Já jsem citaci vytvořila pomocí nástroje na http://citace.dumy.cz/ a vložila ji pomocí programu Malování přímo do obrázku.

Jakmile máme podkladový obrázek na Thinglink nahraný, učitel v nastavení určí, zda bude obrázek veřejný nebo ne. Pokud zadáte obrázek jako neveřejný, není možné jej publikovat na webu školy apod. Žáci by poté museli znát přihlašovací údaje, aby jej mohli dále upravovat, respektive na něj vkládat odkazy, texty apod.

Pro naši aktivitu je tedy nutné zadat obrázek jako veřejný. Poté vyberete možnost povolit přidávání obsahu všem. Pokud byste zvolili možnost povolit přidávání obsahu jen přihlášeným uživatelům, nebudou moci žáci vkládat obsah bez přihlášení. Doporučuji nastavit obrázek jako veřejný a zároveň zvolit možnost přidávání obsahu všem, kdo znají odkaz. Jakmile takto obrázek nastavíte, můžete jej uložit. Takto nachystaný obrázek je připravený k vkládání dalšího obsahu.

3. krok – příprava obsahu

Nejprve žáky seznamte s náplní hodiny, jejími cíli a nástrojem Thinglink, respektive s mapou, kterou jste v nástroji připravili. Žáci poté dle vašeho zadání připraví informace k danému městu. Využijí internet a textový editor, kam všechny zjištěné informace dle vašich pokynů uloží. Můžete nechat žáky vyhledávat informace na různých webových stránkách nebo jim můžete nabídnout nějaké vámi osvědčené. Doporučuji ale požadovat čerpání z německy psaných stránek.

Příklady: 

4. krok – vložení připraveného obsahu do obrázku

Zadejte žákům odkaz na mapu připravenou v nástroji Thinglink. Odkaz naleznete v adresním řádku prohlížeče, jakmile si mapu zobrazíte. Popřípadě jej zobrazíte kliknutím na ikonu Share.

Žáci si tedy na svých počítačích otevřou vámi uvedený odkaz směřující na mapu. Jakmile se jim mapa zobrazí, kliknou v pravém horním rohu na EDIT. Na mapě poté najdou místo, kde se nachází „jejich“ město. Dvojklikem na dané místo na mapě přidají tzv. TAG a tím zároveň zobrazí formulář, do kterého vloží v textovém editoru připravený text a URL odkaz na fotografii města. Ve formuláři je také možné měnit barvu ikony, která je umístěna na mapě. Jakmile mají žáci text i URL fotografie do formuláře vložené, mohou kliknout na SAVE TAG. Tím vloží do mapy interaktivní značku, pod nímž se budou ukrývat další informace či fotografie daného města.

V základní free verzi aplikace Thinglink, lze samozřejmě využívat pouze některé její funkce. Vše, co jsme doposud využili, je součástí bezplatné verze. Placenou verzi nemám vyzkoušenou.

Jakmile všichni žáci, resp. všechny skupiny žáků vloží informace o všech zvolených městech do mapy, budou se na mapě zobrazovat značky, na kterých se po najetí kurzorem zobrazí přidaný obsah.

5. krok – prezentace mapy a zhodnocení

V další vyučovací hodině s žáky projděte celou mapu. Každý tým představí své město, zobrazí jej na mapě, ukáže informace, fotografii a proklikne na webové stránky. Společně pak zhodnoťte práci jednotlivých skupin, kvalitu obsahu a úroveň jejich prezentace. Moji žáci byli za práci ohodnoceni známkou. Hodnotila jsem nejen zjištěné informace, ale i jejich kvalitu, množství i nasazení při samotné práci na výstupu a prezentaci. Je důležité žákům předem sdělit, zda a jak je budete hodnotit. Pokud budou žáci aktivitu zpracovávat ve skupinách, měli byste mít přehled o tom, jak skupina pracovala. I slabší žáci, pro něž je výuka cizích jazyků obtížná, mají při takové aktivitě možnost získat dobrou známku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Brabcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření