Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Polámal se mraveneček
Odborný článek

Polámal se mraveneček

28. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Tematický celek vycházející z celoročního environmentálního programu naší mateřské školy, který probíhá ve spolupráci s Ochranou fauny České republiky, byl zaměřen na pozorování, zkoumání a získávání nových poznatků o mravencích a jejich způsobu života.

Překvapení v altánku

Pomůcky:

 • obrazový materiál
 • živí mravenci v kelímku s jehličím

Popis činnosti

Děti si sedly na zahradě v altánku a hádaly, jaké si tentokrát Petra z Ochrany fauny připravila pro ně překvapení. Podle velikosti nádobky správně odhadovaly, že tam mohou být broučci, kobylky, mušky nebo mravenci. Poté Petra dětem ukázala mravence a formou rozhovoru zjišťovala, co vše děti o mravencích již vědí - například kde mravenci žijí, jaká si stavějí obydlí, zda jsou užiteční, co jedí apod. Děti získaly představu o životě mravenců, procvičovaly si komunikační dovednosti, učily se kultivovanému mluvnímu projevu, například tím, že při vyprávění kamaráda ho nepřekřikovaly.

Mraveniště je velký dům

Pomůcky:

 • obrazový materiál
 • knihy
 • špejle

Popis činnosti

Děti si v altánku na zahradě prohlížely mraveniště v různých publikacích na obrázcích. Petra dětem vyprávěla, že mraveniště není pouze hromada jehličí, jak to na první pohled vypadá, ale je to složitá stavba s množstvím chodbiček a komůrek, a to nejen v kupě nad zemí, ale dokonce i pod zemí. Mravenci vzájemně spolupracují, opravují stavbu, větrají okýnky, přistavují mraveniště, aby se tam vešla mravenčí miminka.

Pohybová hra - na mravence

Děti-mravenci utvoří menší skupinky a v prostoru zahrady si najdou místo pro stavbu svého mraveniště, které staví ze špejlí. Když jsou mraveniště dokončena, všichni mravenci si prohlédnou mraveniště svých kamarádů. Děti si procvičují jemnou motoriku, učí se vzájemně spolupracovat a pomáhat si.

Život v mraveništi

Pomůcky:

 • obrazový materiál
 • kniha Ferda mravenec (Ondřej Sekora)
 • toaletní papír

Popis činnosti - poslech příběhu

Petra přečetla dětem pohádku Jak se rodí mravenčí děťátka. Prostřednictvím pohádky děti získaly představu o hierarchii v mraveništi. Je to je vlastně velké království, jemuž vládne královna. Ta klade vajíčka, pomáhají jí dělnice. Vojáci hlídají královnu, dělnice a vajíčka. Všichni jsou na sobě závislí, pomáhají si.

Pracovní listy (labyrinty)

Pro lepší zapamatování Petra rozdala každému dítěti pracovní list, kde bylo vyobrazené mraveniště s jednotlivými vývojovými etapami mravenců a úlohou jednotlivých mravenců. Děti měly za úkol dojít po cestičkách od královny, která klade vajíčka k dělnicím, které se o ně starají, sledují líhnutí larviček, kuklení velkých larev, kukly, až k líhnutí mravenců z kukel.

Pohybová hra

Hra na kukly - děti utvoří dvojice, jedno dítě omotává druhé toaletním papírem, až je kamarád-mravenec celý zakuklený (od hlavy k patám). Na pokyn Petry-královny se všichni zakuklení mravenci snaží dostat ze svých kukel. Když se z kukel dostanou, jsou z nich mravenci. Děti si zafixují vývojovou posloupnost života mravenců, orientaci na ploše, správné držení pastelky.

Za mravenci do přírody

Pomůcky:

 • mraveniště v lese
 • lupy

Pobyt v přírodě - vycházka

Děti se s Petrou a učitelkami vydaly do lesa k mraveništi. Protože mravenci chodí po cestičkách v řadě za sebou, zkusíme jít jako mravenci - děti šly určitý úsek v zástupu za Petrou, řadu uzavírala učitelka. Řada dětí-mravenců došla až k mraveništi. Děti pozorovaly mravence a mraveniště, odhadovaly, kde jsou asi komůrky pro vajíčka, kde spinkají larvičky apod. Sledovaly mravence, kteří rychle pobíhají kolem mraveniště, hlídají ho, opravují, shání potravu. Děti si nechaly lézt mravence po ruce a také ho pozorovaly pod lupou - počítaly, kolik má noh, zda má tykadla, jak vypadá hlava a tělo mravence, jakou má barvu, zda vydává nějaké zvuky. Většina dětí se nebála mravenců dotýkat a pozorovat je zblízka. Ty bázlivější zjistily, že když ony neubližují zvířátkům v přírodě, ani ona nebudou ubližovat jim. Tímto způsobem si děti procvičují chůzi určitého úseku v daném útvaru, smyslové vnímání a prohlubují si vztah k živé přírodě.

Jak mravenci najdou svá mraveniště

Pomůcky:

 • tři krémy různých vůní

Popis činnosti

Činnost probíhala opět v přírodě. Petra se dětí ptala, co by dělaly, kdyby se náhodou ztratily své mamince třeba ve městě, zda by uměly oslovit dospělého a říci mu, jak se jmenují a kde bydlí. Každé dítě se snažilo říci své jméno a bydliště, ty starší i adresu.

Hra na zatoulané mravence - „Jak je to ale s těmi mravenci, kteří neumějí mluvit? Jak najdou správnou cestičku do svého mraveniště?" Petra dětem vysvětlila, že mravenci se vzájemně poznají podle čichu. Mravenci z každého mraveniště voní jinak a my si zkusíme, zda budeme šikovní jako oni. Petra a dvě učitelky si potřely ruku každá jinou vůní (použily jsme 3 různé krémy). Petra a učitelky se rozestoupily a každá z nich představovala královnu jednoho mraveniště. Stejně tak jsme těmito vůněmi potřely ruce i dětem, aby každé vonělo jinak. Děti-mravenci nejprve očichali svou vůni a pak hledaly své kamarády podle stejné vůně, aby zjistily, kteří k sobě patří. Stejně tak očichávaly vůni na rukou Petry a učitelek, aby tak poznaly své mraveniště, do kterého patří. Hra, kde si děti procvičovaly především čich, děti velmi bavila, ale nebyla pro ně příliš jednoduchá, některým mravenečkům jsme museli trochu pomoct.

Mravenci spolupracují

Pomůcky:

 • šišky

Popis činnosti

Na zahradě si děti vyzkoušely stavět mraveniště ze špejlí ve skupinkách a nyní v lese si zkusí postavit mraveniště ze šišek. Děti-mravenci se rozdělily do dvou skupin a každá skupina měla za úkol nasbírat hromadu šišek. Po té každá skupina utvořila dlouhou řadu od hromady šišek k označenému místu, tak aby obě řady byly stejně dlouhé. Na pokyn Petry se obě řady pustily do stavby mraveniště tak, že si z hromady šišek podávaly šišky po jedné z ruky do ruky až k poslednímu mravenci, který je pokládal na zem a dělal z nich tak mraveniště na druhé straně. Zvítězila skupina, která tímto způsobem přemístila šišky dříve na druhou stranu. Ale pochvala patřila oběma skupinám za vzájemnou spolupráci, bez které by nové mraveniště nepostavily. Touto hrou si děti procvičily orientaci v prostoru, pohybové dovednosti, rychlost, postřeh, vzájemnou spolupráci.

Polámal se mraveneček

Popis činnosti

Při zpáteční cestě z lesa byli někteří mravenečci již unavení a jeden z nich se dokonce zranil. Mravenci si vzájemně pomáhají, tak si vyzkoušíme, jak nám to půjde. Děti utvořily dvojice, rukama se za pomoci Petry a učitelek chytily tak, že udělaly sedátko pro unavené nebo zraněné kamarády-mravenečky. Na každé sedátko si sedl jeden mravenec a kamarádi ho takto přenesli krátký označený úsek. Děti nezávodily, která dvojice se zraněným kamarádem přejde vytyčený úsek dříve, šlo o to, umět pomoci mravenečkům, kteří již nemají tolik síly.

Hra na divadlo

Pomůcky:

 • mravenčí čepičky
 • dětská lékárnička
 • obvaz

Popis činnosti - seznámení s básní

Učitelka seznámila děti s novou veršovanou pohádkou Polámal se mraveneček. Děti si verše celkem rychle zapamatovaly.

Improvizace textu

Protože jezdíme často do divadla, zkusíme si tedy na divadlo zahrát. Učitelka vybrala herce, ostatní děti představovaly diváky, paní učitelka byla nápověda. Před představením jsme si připomněli základy slušného chování v divadle. Děti zkoušely dramatizaci pohádky, herci a diváci si vyměňovali role, aby se prostřídalo více dětí. Při dramatizaci pohádky si děti procvičovaly paměť, mluvní projev, základy společenského chování.

Hudební hrátky

Pomůcky:

 • Orffův instrumentář
 • klávesy
 • obrázky

Popis činnosti - třídění, pojmenování

Na koberci byly rozložené obrázky, ale obrázky byly neposlušné a pomíchaly se. Děti měly za úkol vybrat obrázky, které souvisí s jejich životem, předměty, které nepatří do lesa (plechovka, papír od čokolády, sklenice a další) vytřídily na druhou hromádku. Obrázky, které souvisejí se životem mravenců, měly pojmenovat a vytleskat - mravenec, jehličí, les, strom, mraveniště, apod.

Nácvik písně

Poté je učitelka seznámila s novou písničkou Mravenčí ukolébavka, kterou si děti postupně osvojily a zpívaly za doprovodu kláves a Orffových nástrojků. Děti si procvičily rytmizaci, hudební paměť.

Výtvarné hrátky - mraveniště ve školce

Pomůcky:

 • čtvrtky
 • lepidlo
 • pastelky
 • jehličí

Popis činnosti

Nejprve si děti připomněly, jak mraveniště vypadá a vzpomínaly, co viděly kolem mraveniště. Děti pracovaly individuálně, vyráběly mraveniště a dokreslovaly jeho okolí dle své fantazie. Nejprve potřely střed čtvrtky lepidlem, na něj nasypaly jehličí a přitiskly. Pastelkami dokreslily okolí mraveniště - každý tak, jak si ho představoval (mravence, stromy, rostliny, trávu, lesní zvířata, slunce). Z hotových výrobků jsme si udělali výstavku, na které jsme si prohlédli výkresy svých kamarádů. Touto výtvarnou činností si děti procvičily paměť, fantazii, jemnou motoriku, správný úchop pastelky.

Pohybové hrátky - cesta k mraveništi

Pomůcky:

 • lavička
 • prkno
 • strachový pytel
 • průlezky

Popis činnosti

Mravenci se pohybují kolem mraveniště, když ho opravují, přistavují, nosí různý materiál a hledají v okolí mraveniště potravu. Cestou zpět na ně mnohdy čekají různé překážky, které musejí překonat, aby se dostali zpět do mraveniště. Zkusíme, zda jsme také tak šikovní, jako ti mravenci a zdoláme překážky k mraveništi. Na zahradě je připravena překážková dráha, na jejímž konci je mraveniště a učitelka-královna. Děti-mravenci za asistence druhé učitelky zdolávají plížení po lavičce, chůzi po úzkém prkně (umístěném na zemi), prolézání strachovým pytlem, slalom mezi stromy, přelézání průlezky. Musí dojít do cíle ke své královně, která je odmění za nelehký úkol malou sladkostí. Děti tyto činnosti, při kterých si procvičily především pohybové dovednosti a orientaci v prostoru, hrály s nadšením. Překážky jsme různě obměňovali vzhledem k věku a individuálním možnostem dětí a pro zpestření činnosti.

Mravenčí komůrky

Pomůcky:

 • pracovní listy
 • pastelky
 • švihadla

Popis činnosti - pohybová hra

Stejně jako mají děti doma v bytě nebo v domě své pokojíčky, mravenci mají v mraveništi své komůrky. Část zahrady představovala mraveniště a ohraničené prostory (kruhy) švihadlem (lanem nebo obručí) symbolizovaly komůrky v mraveništi. Komůrek bylo tolik, kolik bylo mravenců. Děti běhaly po zahradě, na pokyn učitelky-královny se schovaly každý do své komůrky. Královna postupně komůrky odebírala a na kterého mravence komůrka nezbyla, vypadával ze hry.

Pracovní list

Komůrky na ploše - každé dítě dostalo pracovní list, kde byl znázorněn průřez mraveniště s jednotlivými komůrkami. V každé z nich byl jiný počet mravenčích miminek (číselná řada 0 - 10). Děti měly nejprve zjistit, kde je miminek nejméně a kde nejvíce a po té do každé komůrky dokreslit tolik jehličí (čárky), kolik je tam miminek. Starší děti měly určit počet. Děti si procvičily pohybové dovednosti, rychlost, postřeh, číselnou řadu 0 - 10, pojem nejvíce x nejméně.

Závěr

Toto téma bylo pro děti zajímavé, samy nosily z domova různé tematické knihy a další materiál, vyprávěly o tom, co viděly v přírodě při procházkách s rodiči. Téměř všechny činnosti tohoto bloku probíhaly venku - na zahradě, v zahradním altánku a v lese. Děti tak měly možnost získat nové poznatky, dovednosti a zkušenosti vlastními prožitky a vlastním zkoumáním, a tím si je také lépe zafixovaly.

Další použitá literatura:
STRAKATÁ, M.: Polámal se mraveneček. Informatorium: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ a ŠD. Duben 2008, roč. XV., s. 24 - 25.

Literatura a použité zdroje

[1] – HOELLDOBLER, B.; WILSON, E., O. Cesta k mravencům. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0612-5.
[2] – SEKORA, O. Ferda Mravenec. Havlíčkův Brod : Fragment, 2006. ISBN 80-253-0358-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí