Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Komunistické myšlení v dějinách
Odborný článek

Komunistické myšlení v dějinách

26. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Roman Anýž

Anotace

Příspěvek je zaměřen na práci s moderními dějinami. Žáci se při této aktivitě seznamují se základními tezemi komunismu.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Skupinová práce k tématu
Cíle:

Opakování dějin komunistických idejí, například jako příprava k tématu Československo ve druhé polovině 20. století. Žáci by měli pochopit, že komunismus nevznikl najednou, kdesi na Východě, ale že úvahy o vybudování „spravedlivější" společnosti jsou staré jako lidstvo samo. Jde také o to připomenout si základní teze komunismu (resp. Marxismu a leninismu). Skupinová práce může také podporovat schopnost diskutovat, zdůvodňovat řešení apod.

Popis aktivity

Úkolem 3 - 4 členné skupiny je seřadit chronologicky události od nejstarších po nejmladší (viz příloha). Dále je možné k příběhům a událostem připisovat či přiřazovat osoby.

Úloha učitele

Učitel si všímá efektivity práce ve skupinách. Klade doplňující otázky. Uzavře a zhodnotí aktivitu.

Obměny

Jakékoli obměny, podle pokročilosti žáků, například bez předtištěných událostí a osobností.

Příloha

Příloha - Seznam událostí a osob

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Komunikace, Kooperace a kompetice)
Mezioborové přesahy a vazby Výchova k občanství
Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda Aktivizující – diskusní
Nutné pomůcky a prostředky předtištěné a rozstříhané lístečky s popisem událostí (viz příloha)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
69.34 kB
PDF
Příloha - Seznam událostí a osob

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

předtištěné a rozstříhané lístečky s popisem událostí (viz příloha)