Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Den etické výchovy pro 1.–3. ročník
Odborný článek

Den etické výchovy pro 1.–3. ročník

14. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Magerová
Spoluautoři
Mgr. Magdalena Pavlíková
Mgr. Markéta Beránková
Mgr. Renata Jalová

Anotace

Vznik materiálu byl podpořen v rámci dotace z Rozvojového programu MŠMT ČR – rozvoj etické výchovy v roce 2015. Materiál lze využít k realizaci dne etické výchovy, integrovaného bloku v rozsahu 4 hodin pro nižší ročníky 1. stupně ZŠ, případně lze jednotlivé aktivity zařadit samostatně pro podporu průřezového tématu osobnostní a sociální výchova.

1. hodina

Cíl: Spolupráce a tvořivost, slušné chování

Žáci pracují ve třídách sloučených dohromady z prvního až třetího ročníku, takže se příliš neznají. V heterogenní třídě je cca 20 žáků. Pokud chceme zařadit i žáky 1. ročníku, doporučujeme realizovat tento den etické výchovy až ke konci školního roku. Jakmile žáci pracují v menších skupinách 4–5 žáků, učitel dohlédne, aby byli ve skupině rovnoměrně zařazení žáci z 1. třídy, kteří ještě příliš číst a psát neumějí. Na počátku společné práce na to učitel upozorní i ostatní žáky a motivuje je k pomoci mladším spolužákům. Blok se dá samozřejmě realizovat pouze v 2.–3. ročníku nebo také pouze v jedné třídě, ale potom se neuplatní příliš prvky vzájemné ohleduplnosti, pomoci druhým a tolerance.

Hry na seznámení, spolupráci, tvořivost, např.:

Jména – žáci si na záda připevní (lepicí) jmenovku s tvarem jména, kterým chtějí být oslovováni, chodí volně po třídě a čtou si jména spolužáků. Pak náhodně vylosujeme skupinky po 4–5 žácích, ti se postaví do kruhu zády k sobě a každý se pokusí pojmenovat alespoň 2 kamarády. Následně se skupiny rozejdou a dodatečně ke svému jménu dopíší jednu či dvě své charakteristické vlastnosti nebo to, co mají rádi. Postup zopakujeme. Spolužák se v kruhu snaží pojmenovat alespoň jednoho kamaráda jménem a připojit to, co se o něm stačil dozvědět.

Motivace: O zlém čarodějovi

Učitel krátce vypráví příběh, ve kterém zlý čaroděj unesl princeznu. Vysvobodil ji ten, kdo čaroději vysvětlil, jak princeznu postrádá její rodina, a dokázal ho slušně požádat a poprosit o její propuštění.

Reflexe:

Po odvyprávění příběhu a po diskuzi v kruhu zdůrazníme, co lze zvládnout slušným chováním.

 • Čím zapůsobil vysvoboditel princezny na čaroděje?
 • Jak to bývá v pohádkách, co musí vysvoboditelé dokázat, co k tomu používají?
 • Co k tomu potřebovala naše postava?

Na slušném chování bude záležet v nadcházející aktivitě. Po reflexi příběhu žáci utvoří skupiny 4–5 žáků. Každá skupina dostane obálku, ve které bude jeden druh pomůcek. Počet nůžek i dalších pomůcek bude odpovídat počtu skupin. Každá skupina bude mít k dispozici např. jen pastelky a pro zvládnutí úkolu si bude muset další pomůcky získat od jiných skupin tím, že o ně slušně požádá, poprosí. Učitel musí mít přichystané pomůcky tak, aby měl pro každou skupinu všechny druhy pomůcek potřebné k realizaci.

 • Skupina A: jenom nůžky
 • Skupina B: jen obrázky s pohádkovými postavami
 • Skupina C: pastelky
 • Skupina D: kružítka, čisté papíry

Úkol pro všechny skupiny zní:

Skupinová práce:

Úkol pro všechny skupiny: Úkol je dokončen, pokud skupina odevzdá narýsované, vystřižené a vymalované 3 kruhy (každý jinou barvou), vystřižené a vybarvené dvě pohádkové postavy.

Aby úkol žáci mohli splnit, musí členové skupiny obcházet ostatní skupiny a slušně je požádat a poprosit o to, co potřebují, aby mohli splnit úkol. Musí to udělat slušnou formou, jinak jim předměty nebudou zapůjčeny.

Reflexe:

Reflexe nejprve v jednotlivých skupinách formou sebehodnocení:

 • Jak se vám pracovalo v jednotlivých skupinách?
 • Zapojili se všichni?
 • Pokud ne, proč?

Reflexe v kruhu:

 • Žádali ostatní o předměty slušně?
 • Překvapila vás některá forma žádosti?
 • Docházelo k nějakým nedorozuměním? Proč?
 • Usnadní nám slušné chování práci, rychlost práce atd.?
 • Na čem byl závislý výsledek?

Na závěr reflexe žáci opět ve skupině obdrží  lísteček a vyškrtnou vše, co dobrou spolupráci kazí. Lístky z jednotlivých skupin na závěr hodiny vystavíme na tabuli a porovnáme, zda skupiny dospěly ke stejným závěrům nebo ne.

Hádky místo domluvy.

Vzájemná klidná domluva.

Poradíme si navzájem.

Každý je dobrý v něčem jiném.

Někdo se nezapojí.

Dělá něco jiného.

Vzájemná pomoc.

 

Umí slušně požádat.

Neumí se slušně zeptat.

Dělá si sám(a) co chce.

Neporadí druhému.

Nedbalá práce.

2. hodina

Cíl: Základy sebeúcty a úcty k druhým

Pomůcky: 

Pracovní list viz příloha Masky – obličeje, jedna navenek zlá, vzteklá, druhá usměvavá, třetí smutná, poslední škodolibá. Na tabuli bude připevněna: pod zlou maskou ukrytý smutný obličej, pod usměvavou maskou škodolibý obličej.

Senzibilizace/motivace:

Před třídou jsou na tabuli dvě masky. Jedna představuje zlou, šklebící se tvář, druhá usměvavého, příjemného člověka.

 1. Žáci mají popsat, jaký je podle nich člověk 1. maska (zlá, mračící se) – odhadují povahové vlastnosti, píší je na tabuli pod 1. masku, totéž u 2. masky (usměvavá).
 2. Žáci navrhují a diskutují o důvodech, proč může být 1. maska taková, ublížil jí někdo, je zraněná, je jí zle ?

Žáci uvedou svoje zdůvodnění, učitel nebo žáci je mohou pro lepší přehlednost zapsat na tabuli pod 1. i 2. masku. Potom učitel odstraní v obou případech vrchní masku, žáci objeví zcela jiný obličej a následně přemýšlí a diskutují.

Reflexe:

 • Překvapilo vás, kdo je pod maskou?
 • Je vždycky všechno takové, jak to vypadá navenek?
 • Můžeme posuzovat člověka jen podle toho, jak vypadá zvenčí?
 • Měli bychom se snažit vědět o člověku víc, než usoudíme, jaký je?
 • Podle čeho byste chtěli, aby ostatní lidé posuzovali vás?
 • Co by na vás měli hodnotit, k čemu by měli mít úctu?

Společná práce: Žák zařadí připravená kritéria na tabuli – Pod nadpis: Chtěli byste, aby Vás ostatní posuzovali podle:

Kritéria zařadí pod        ANO        nebo           NE

Podle vzhledu obličeje

Podle barvy vlasů

Podle oblečení

Podle vyjadřování

Podle postavy

Podle upravenosti

Podle telefonu

Podle pravdomluvnosti

Podle ochoty pomoci druhým

Podle čistoty

Podle příbuzných a rodiny

Podle slušné mluvy

V případě, že mají žáci další nápady, podle čeho se lidé někdy posuzují, mohou je připsat pod navržená kritéria.

Na závěr si mohou žáci podle času vytvořit „svou masku“, do níž vypíší všechny svoje dobré povahové vlastnosti, pro které si jich mohou ostatní vážit.

3.– 4. hodina

Cíl: Prosociální dovednosti – pomáháme druhým

Senzibilizace/motivace: pohádka O zlé koze (pokud neznají, krátce zopakovat). Rozebrat, co špatného koza dělala, proč to dělala, měla k tomu důvody? Byla nešťastná, měla odřený hřbet atd.

Třída se seskupí do skupin 5–6 žáků. Zkuste dokončit příběh tak, aby se nikomu nic zlého nestalo. Jak by děj mohl probíhat a jak a komu bychom ho vyřešili, jak bychom mohli pomoci, aby v pohádce nikdo nebyl nešťastný? 

Reflexe: zhodnotí se prezentované verze možných řešení, skupina vždy zdůvodní svoje řešení, komu pomohli, čemu zlému předešli, dá se zlým věcem předcházet? 

Senzibilizace/motivace: Žáci se zamyslí a na volné modré lístečky anonymně napíší situaci, kterou prožili – případy, kdy někomu pomohli.

Na růžové napíší situaci, kdy pomoc potřebovali nebo kdo pomohl jim.

V kruhu si potom lístečky společně přečteme a rozebereme pocity.

Reflexe:

Pro situace, kdy pomáhali.

Pro situace, kdy jim někdo pomohl.

Jak se ten, kdo pomáhá, cítí.

Kdo se jako pomocná osoba objevuje nejčastěji.

Dostali za to nějakou odměnu. Pokud ne, vadilo jim to?

Jaké pocity asi prožívá ten, kdo potřebuje pomoc.

 

Jaké pocity prožívá ten, komu je pomoženo.

Zhodnocení dnešního dne – závěrečný dotazník ke zveřejnění na nástěnku. Žáci 1. ročníku, pokud neumí zatím psát, tak mohou nadiktovat učitelce, spolužákovi nebo namalovat obrázek.

Napiš alespoň jednu věc, myšlenku, poznatek, kterou si z dnešního dne odnášíš.

 

 

 

 

Pokud se dne účastní i žáci 1. ročníku, je důležité, aby při práci s textem vždy ve skupině a před řešením úkolu nebo zadání někdo nahlas přečetl, o čem žáci rozhodují a co řeší. Podporujeme tím vzájemnou spolupráci, ohleduplnost a toleranci. Starší žáci se učí pomáhat mladším.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
539.06 kB
PDF
Pracovní list Masky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Magerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 12. 2015
Jedná se o praktickou ukázku realizace vzájemně souvisejících témat etické výchovy (kooperace, poznávání lidí, mezilidské vztahy) na 1. stupni ZŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Jmenovky formátu A5 oddělávací, psací potřeby, pastelky, nůžky, obrázky s pohádkovými postavami, kružítka, volné čtvrtky papíru - podle počtu skupin ve třídě, demonstrační obrázek z pohádky O zlé koze, pracovní list - Masky