Odborný článek

Mnichovská dohoda

28. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Vlastimil Loucký

Anotace

Příspěvek je zajímavým propojením dějepisu a průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. V této aktivitě žáci volí prezidenta ČSR a připravují pro něj podklady, zda přijmout mnichovský diktát či nikoliv.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy B., který je částí projektu „Dokážu to?". Autory metodik jsou učitelé, kteří už využívají poznatků těchto výchov v praxi a dál se v nich chtějí zdokonalovat.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

Zopakovat učivo minulé hodiny a navázat na ně.

1. Opakování učiva z minulé hodiny
Otázky: název protičeskoslovenského plánu, název strany sudetských Němců, jejich vůdce, spojenci ČSR, anšlus Rakouska, co je mobilizace, kdy byla, kdo se zúčastnil mnichovské konference, hlavní závěr této konference.

Třída - frontální práce

Nejsou

5 minut

Aby žáci byli schopni provést výběr kandidátů a akt volby.

2. Volba prezidenta ČSR.
Žáci si mezi sebou zvolí toho, kdo bude hrát roli prezidenta ČSR v době mnichovské dohody. O volbě vědí už od minulé hodiny, volební kampaň může probíhat pouze mimo vyučování, nebo není vůbec.

Třída, sami žáci

Nejsou, případně hlasovací lístky

3 minuty

Žáci mají být schopni studovat literaturu, zaujmout stanovisko, diskutovat, rozhodovat, výsledek práce převést do písemné podoby.

3. Práce v expertních skupinách
Žáci pracují ve skupinách po 4 - 5 lidech. Připravují pro prezidenta republiky podklady, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda přijmout mnichovský diktát, či ne, případně navrhnou úplně jiné řešení. Žáci mohou používat různé pomůcky (kromě učebnice - ještě se neučili, jaké stanovisko přijal Beneš v roce 1938). Výsledkem práce bude písemné stanovisko každé expertní skupiny - navrhované rozhodnutí a zdůvodnění.

Expertní skupiny

Je možné používat veškeré dostupné pomůcky - mapy, encyklopedie... (kromě učebnice)

15 minut

Žáci prezentují výsledky své práce.

Prezentace výsledků práce. Mluvčí skupin přednesou před tabulí svá stanoviska a v písemné formě je předají prezidentovi.

Prezident - musí přijmout rozhodnutí Ostatní - provádět review - hodnotit svou vlastní práci i činnost ostatních, zamyslet se nad významem dějepisu.

4. Rozhodování a review.
Prezident odejde s písemnými podklady ze třídy a musí se rozhodnout. Ve třídě probíhá review - jak se pracovalo, bylo obtížné se domluvit, působil někdo ve skupině jako vůdce, prosadil jsem svůj názor, nebo jsem přijal názor jiných - jaké to bylo, jak moc jsem přispěl ke splnění úkolu,...(žáci mohou přidat další body). Závěrečná otázka - je to, co dnes děláme, ještě dějepis?

Žáci hovoří před celou třídou

Písemná stanoviska

5 minut

Žáci si mají uvědomit obrovskou zodpovědnost prezidenta a také zodpovědnost těch, kteří ho volí.

5. Rozhodnutí
Prezident sdělí jednoznačné rozhodnutí se zdůvodněním. Je-li schopen, může přednést krátký projev k občanům republiky. O prezidentově rozhodnutí se nebude diskutovat, veškeré připomínky až na počátku další vyučovací hodiny.

Prezident v kabinetě Žáci ve třídě - pokud je čas, mohou vytvořit kruh

Písemná stanoviska, jinak nic

5 minut

3 minuty

Sdělit jednoznačné rozhodnutí, hovořit před kolektivem

6. Debata o zodpovědnosti a závěr práce
Nejprve prezident řekne, jak se mu rozhodovalo. Předpokládané řešení - TĚŽKO! Dále budeme debatovat krátce o tom, zda je prezidentování „výnosná funkce", nebo velmi zodpovědná činnost, že mnohokrát je představitel státu postaven před závažná rozhodování, i když v době jeho zvolení to tak nevypadalo. O některých těchto situacích budeme hovořit v budoucnu a žáci si sami doplní tabulku, kterou teď připravíme (tabulka je uvedena v písemném materiálu).

První část v kruhu, dále tabulka v lavicích ve třídě Třída, žák před spolužáky

Písemné stanovisko

3 minuty

3 minuty

9 minut

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení:

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Kompetence komunikativní:

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální:

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Komunikace, Kooperace a kompetice)
Výchova demokratického občana (Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti Frontální
Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Aktivizující – diskusní
Nutné pomůcky a prostředky Encyklopedie, atlasy, publikace o československé armádě a opevnění

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlastimil Loucký

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Formy participace občanů v politickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Encyklopedie, atlasy, publikace o československé armádě a opevnění