Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Online životopis – LinkedIn
Odborný článek

Online životopis – LinkedIn

4. 11. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr Petr Caloň

Anotace

Sociální síť LinkedIn nepatří mezi typické sociální sítě jako Facebook, Twitter či Google+. Jedná se o tzv. profesionální sociální síť, která umožňuje sdílet ve svém profilu online životopis. Prostřednictvím sítě kontaktů je pak následně možné informace v životopise potvrzovat a doporučovat. Takto navržená síť usnadňuje práci personalistům, kterým umožňuje hledání vhodného kandidáta na danou pozici. V současné době se LinkedIn stává místem, kde personalisté hledají dříve, než zveřejní pracovní inzerát. Z tohoto důvodu je nutné, aby žáci nabyli podvědomí o tomto online prostředí co nejdříve.

Cíl

Žák porozumí rozdílu mezi klasickým strukturovaným a online vytvořeným životopisem. Na základě těchto rozdílů se seznámí s přednostmi a výhodami této pracovní sítě LinkedIn, která se v současném světě stává nedílnou součástí profesního života na internetu. Žák pochopí význam této sítě pro hledání nových pracovních příležitostí a s nově nabytými dovednostmi tak bude lépe připraven čelit obtížím moderního světa. Nově nabyté znalosti si ověří na závěrečných úkolech.

1.     Úvod (5 minut)

Žáky vyzveme, aby na internetu vyhledali tři významné osobnosti z profesního světa a dohledali jejich online životopis. Jako příklad můžeme uvést významné novináře, podnikatele či učitele: Otakar Schön (editor Hospodářských novin), Daniel Franc (programový manažer ve firmě Google), Biljana Weber (Generální ředitelka Microsoft ČR) či Petr Caloň (učitel a autor tohoto článku).

Cílem této aktivity je poukázat, že velká část lidí z profesního světa zveřejňuje svůj životopis prostřednictvím profesní sítě LinkedIn. Žáky následně vyzveme k diskuzi, proč tyto osoby mají potřebu zveřejňovat svůj životopis na internetu.

Pro bližší seznámení s touto pracovní sítě můžeme využít článek na portále rvp.cz od Bořivoje Brdičky s názvem LinkedIn – sociální síť postavená na kompetencích.

2.     Vytvoření profilu společně s žáky (15- 20 min)

Smyslem této aktivity je vytvoření oficiálního profilu na profesní síti LinkedIn, který v budoucnu může pomoci žákům snáze získat jejich vytouženou profesi. V případě, že žáci ze svých osobních či jiných důvodů nebudou chtít vytvořit svůj oficiální profil, tak vyzveme žáky, aby si vytvořili fiktivní profil, který následně můžou jednoduše smazat[1]. Profil se stává účinným teprve tehdy, pokud je možné potvrdit vlastnictví s jeho majitelem.

Postup vytvoření profilu

Při vytváření profilu můžeme žákům dát na výběr, zda budou svůj profil vytvářet v českém či anglickém jazyce. Je však důležité upozornit žáky, že služba sice funguje v českém jazyce, ale použití angličtiny zvyšuje šanci „být nalezen”, protože řada mezinárodních firem zadává anglická klíčová slova do vyhledávače.

Na stránce LinkedIn jsme vyzváni k vyplnění registračních údajů
 

Obr. 1: úvodní stránka sítě LinkedIn (zdroj: www.linekdin.com)

 • Začneme vyplňovat svůj profil. Žáci zvolí, že jsou studenti (V anglické verzi: „I am currently: Student”). Následně vyplní název školy („School/University”) a rok odkdy dokdy navštěvovali školu. U data ukončení žáci zvolí předpokládané datum ukončení školní docházky.
  Pokud žák není starší 18 let, odškrtne políčko Jsem starší 18 let„I am 18 or older”, následně vypíše své datum narození. V ČR platí, že pro zaregistrování na sociální síti je vyžadován věk 13 let. Po vyplnění všech vyžadovaných políček klikne na modré tlačítko Vytvořit můj profil„Create my profile”.

Obr. 2: anglický registrační formulář (zdroj: www.linekdin.com)

 
 • Následující kroky (viz obrázek níže) můžeme přeskočit (angl. „Skip this step“). Přeskočením tohoto kroku přijdeme o možnost snadněji vyhledávat v našich kontaktech v adresáři našeho e-mailu. Následně budeme vyzvání k finálnímu potvrzení námi vložené e-mailové adresy.

Obr. 3: anglický registrační formulář – možné přeskočit (zdroj: www.linekdin.com)

 
 • Potvrdíme náš e-mail kliknutím na žluté tlačítko “Confirm your email address”. Následující kroky můžeme přeskočit (“Skip”).

Obr. 4: potvrzovací email

 
 • Po potvrzení naší e-mailové adresy je náš profil hotov.

3. Úspěšný profil je silný profil

Vytvořením profilu na síti LinkedIn naše práce nekončí. Teprve správným vyplněním důležitých a klíčových informací má náš profil šanci zaujmout pracovního personalistu, což je věc, o kterou by nám mělo jít především. Jak dobrý je náš profil, znázorňuje ukazatel “Síla profilu”, který nám vizuálně ukazuje kvalitu našeho profilu (v našem případě “Začátečník” – viz obrázek č. 5). Co lze tedy udělat, aby profil byl úspěšný?

Obr. 5: úvodní stránka našeho profilu s ukazatelem síly profilu

Jak je možné dosáhnout vyššího ohodnocení síly profilu? Na tomto místě žáky vyzveme, aby začali vyplňovat svůj profil podle předem stanoveného postupu.

1. Přidat fotografii - k pořízení fotografie žáci využijí svých mobilních telefonů. Žáci by měli dbát na to, aby se na fotce usmívali a dívali se do kamery. Zajímavé doporučení pro opravdu silný profil: vyfotit se tak, aby v pozadí bylo vidět logo firmy či instituce, ve které právě působí.

2. Nastavit fotografii pozadí - u pozadí je důležité dbát na autorská práva, z tohoto důvodu je potřeba vyzvat žáky, aby použili své fotografie - vhodné je využít fotky, které mají uložené v cloudovém uložišti na Facebooku či Photos Google.

3. Vyplnit profesionální motto (viz obrázek) - Motto nesmí přesáhnout délku 120 znaků. Vhodné je zde vypsat základní informace o tom, kde právě pracuji/studuji a kontakt na svou osobu například na Twitteru. V našem příkladu byla použita fiktivní osoba: “Student at Masarykovo gymnázium Příbor | @stojanjakotyc”.

4. Lokalizovat profil (viz obrázek výše) - kvalitní profil, by měl být správně lokalizován s místem, ve kterém žijeme. Díky této lokalizaci nám LinkedIn nebude nabízet pracovní pozice např. z Chebu, když náš profil je lokalizován na okres Nový Jičín. Kliknutím na symbol tužky budeme vyzváni k vybrání země a PSČ.

5. Napsat profesní souhrn (profesní historie) o své osobě - tento bod můžeme žákům zadat jako případný domácí úkol. Samotné vytvoření profesního souhrnu vyžaduje dobré promyšlení, a tudíž delší časovou náročnost. Inspirovat se můžeme opět na již kvalitně vytvořených profilech významných osob z podnikatelské a pracovní sféry (příklad).
 

Obr. 6: jednotlivé položky k vyplnění

 

 

6. Vyplnit pracovní zkušenosti (“Experience”) a dosažené vzdělání

7. Zvolit dovednosti - je nutné zvolit minimálně 5 dovedností k tomu, aby bylo možné dosáhnout “All-stars status”. Cílem je dosáhnout co nejvíce potvrzení vašich dovedností od vašich spojení.
 • K tomuto účelu je možné vyzvat žáky, aby si navzájem potvrdili své dovednosti. Smyslem také je to, aby žáci pochopili, že potvrzení cizí dovednosti dávají “záruku”, že dotyčný dovednost skutečně ovládá. Žák by si rovněž měl uvědomit, že lhaním o svých dovednostech mu nepřinese žádné výhody, ale spíše naopak.
8. Dosáhnout co nejvíce spojení :). Profil, který není napojen na ostatní osoby, je profil, který jako by neexistoval. Teprve s dostatečným počtem spojení se stává profil důvěryhodným.

4. Aktivity

Úkol č. 1 - pracovní příležitost (max. 10 minut)

Smyslem profesní sítě LinkedIn je napomoci uživatelům snadněji vyhledat pracovní příležitost. Nalézt pracovní příležitost by tedy mělo patřit mezi základní dovednosti a znalosti, které by si žák měl osvojit. V tomto úkolu žáky vyzveme, aby pomocí vrchní lišty s lupou vyhledali ve svém okolí pracovní příležitost, která by je nejvíce zajímala. V diskuzi následně zodpoví tyto otázky vlastními slovy:

 • Co pracovní pozice obnáší?
 • Co firma požaduje?
 • Co firma nabízí k pracovní pozici? (výhody v čem se liší od ostatních)

Úkol č. 2 - vyhledat společnosti a začít je sledovat (max. 10 minut)

Žáci dostanou za úkol vyhledat min. 3 společnosti, ve kterých by rádi v budoucnu pracovali. Ty následně začnou sledovat. Na obrázku lze vidět příklad vyhledané instituce: Krajská nemocnice Liberec, a.s. Žlutým tlačítkem v pravém rohu lze instituce sledovat a být včas informován o možných volných pracovních pozicích. 

 

Obr. 7: Vytoužená pozice v krajské nemocnici v Liberci (zdroj: www.linkedin.com)

Závěr

Smyslem této hodiny bylo seznámit žáky s moderními trendy ve světě práce. Hledání práce není dnes pouhé zaslání strukturovaného životopisu na e-mailovou adresu ředitele či pracovníka personální agentury. Hledání práce se dnes stává součástí internetového života na sociálních sítích. Právě pracovní síť LinkedIn nejvíce vychází vstříc těmto požadavkům moderní doby a spojuje výhody sociální sítě z pracovního prostředí s klasickým životopisem plného pracovních zkušeností a dovedností. Již se tak nejedná o pouhý výčet schopností a úspěchů na papíře, ale o skutečné potvrzení našich zkušeností a dovedností prostřednictvím sítě našich kontaktů. V dnešním světě je právě interaktivita, kterou do životopisu tato služba přináší, to nejdůležitější, s čím může žadatel o danou pracovní pozici uspět. Přesvědčit žáka o důležitosti této služby však může teprve osobnostní zkušenost s personalistou či zaměstnavatelem, který docení kvalitně zpracovaný profil na LinkedInu před „nudným“ strukturovaným životopisem v PDFku.

Reflexe

Výukovou hodinu odučil Mgr. Petr Caloň na Masarykově gymnáziu v Příboře ve třídě 3. A v rámci předmětu ZSV (Základy společenských věd) v tematickém celku Ekonomie.

Na úvod je třeba říci, že výuku této lekce je velmi důležité dobře časově zařadit do učebního harmonogramu. Žáci musí být již předem seznámení s tvorbou klasického životopisu (CV). Tento fakt usnadňuje žákům představu, k čemu slouží pracovní sociální síť LinkdeIn a jak jí ve svém osobním životě využít.

Samotná lekce je vystavěna na částečné práci žáka na internetu, proto se předpokládá, že každý žák bude mít možnost v hodině využít zařízení, které je připojeno na internet. Masarykovo gymnázium v Příboře je vybaveno specializovanou učebnou pro humanitní předměty, která je vybavena 16 chromebooky, jež žáci mají možnost v hodinách přímo používat.  Jejich počet však omezuje výuku na práci ve dvojicích. Proto na samostatných úkolech pracovali žáci převážně ve dvojicích a při tvorbě profilu na LinkedInu vytvářeli společně pouze jeden profil.

V úvodu žáci dostali za úkol vyhledat na internetu životopis známých osob z profesního světa. Pro příklad jim byly některá jména napsána na tabuli. Sami  žáci pak zjistili, že většina hledaných osob měla společné to, že jejich životopis je možné vyhledat i na sociální síti s názvem: LinkedIn. Tento úkol velmi zdařile žáky namotivoval pro další práci s touto aplikací.

Velká část hodiny byla věnována tvorbě profilu. Žáci tak postupně s pedagogem profil vytvořili a začali jej upravovat. V této části byla patrná různá úroveň ICT dovedností žáků, která se odrážela v jejich rychlosti práce na internetu. Někteří žáci nečekali na výzvu učitele a sami se pustili do vyplňování profilu, každá dvojice žáků tak byla v jiné fázi tvorby profilu. Učitel žáky obcházel a poskytoval jim individuální rady. Do budoucna by možná bylo lepší, aby učitel sám nejprve službu a jednotlivé možnosti představil, a pak nechal žáky profil samostatně vyplňovat. Profil je možné vyplňovat v českém i v anglickém jazyce, někteří žáci s ohledem na požadavky zaměstnavatelů začali vyplňovat profil hned v jazyce anglickém. Přirozeně tak docházelo k uplatňování cizího jazyka.

V druhé části výuky následovaly samostatné úkoly žáků. Zejména při hledání pracovních příležitostí byli žáci velmi aktivní a sami zkoušeli vyhledat různé volné pracovní příležitosti na trhu. Celkově probíhala hodina velmi živě a žáci se do jejího průběhu aktivně zapojovali. Přestože se na hodině nestihlo vše, žáci měli o síť LinkedIn zájem a z lavic se ozývalo, že doma ještě prozkoumají její možnosti. 


[1] Odkaz na návod na zrušení profilu: https://napoveda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/10708

Literatura a použité zdroje

[1] – BRDIČKA, Bořivoj. LinkedIn: sociální síť postavená na kompetencích. 2015. [cit. 2015-10-13]. Dostupný z WWW: [http://spomocnik.rvp.cz/clanek/19955/LINKEDIN---SOCIALNI-SIT-POSTAVENA-NA-KOMPETENCICH.html].
[2] – HENLEY, Martin. How to Create a Killer LinkedIn Profile. 2014. [cit. 2015-10-13]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=C5xtQKLvX4U].
[3] – VOO, Brian. 10 Tips To A More Professional LinkedIn Profile. 2014. [cit. 2015-10-13]. Dostupný z WWW: [2015-06-24]. Dostupné z: http://www.hongkiat.com/blog/professional-linkedin-profile/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Digitální technologie ve výuce společenských věd.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC učebna nebo počítače