Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na cestě k demokracii
Odborný článek

Na cestě k demokracii

10. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek je zaměřen na téma demokracie a demokratická společnost. Aktivita žáky seznamuje s pravidly a se základními principy demokracie. Je postavena na diskuzi s žáky.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Lekce adaptována z amerického programu DEMOCRACY FOR ALL: Education Towards a Democracy Culture.


Cíle:

 • seznámit se základními demokratickými hodnotami
 • upozornit na hodnoty, které jsou v rozporu s demokratickými principy
 • posoudit, zda určité jednání směřuje k rozvoji demokracie, či nikoliv
Obsah lekce
Úvod

Ptejte se žáků a diskutujte o následujících otázkách:

 • Byli jste někdy svědky nějakého jednání, které vám přišlo jako jednání nedemokratické? V čem bylo nedemokratické a proč?
 • Kdy jste byli svědky nějakého demokratického jednání? Jak se vám líbilo?
 • Co je podle vás demokracie?
Cesta k demokracii

Představte si, že jedete po cestě do země, kde dokonale funguje demokracie. Cesta má mnoho nesprávných odboček, hrbolů a nebezpečí, která mohou velmi znesnadnit dosažení cíle cesty - dokonalé demokracie. Nicméně podél cesty je celá řada dopravních značek, které vás vedou správným směrem a upozorňují vás na případné problémy. Tyto dopravní značky představují základní principy, které lidé v demokracii podporují. Vaším úkolem je určit cestu k demokracii.

Rozdělte se do skupin a:

 • vezměte si bílý papír, který rozdělte na dvě poloviny
 • na levou polovinu napište seznam faktorů, které podporují demokracii
 • na pravou polovinu papíru napište faktory, které naopak brání rozvoji demokracie, které jsou pro demokracii nebezpečím, rizikem, překážkami
 • na velký papír společně ve skupinách nakreslete „cestu k demokracii" (cesta vede z levého roku papíru do pravého, kde je cíl vaší cesty „Ideální demokracie")
 • podél cesty naznačte značkami základní principy demokracie, špatný směr, překážky a nebezpečí (tyto dopravní značky naznačují obtíže v dosažení demokracie)
 • z faktorů, které jste uvedli při společné diskusi, vyberte nejdůležitější:
  • principy demokracie, která napište do značek tvaru čtverečku
  • nesprávné odbočky (kolečko)
  • překážky a případná nebezpečí(trojúhelníček)
Diskuze

Porovnejte si mapy na cestě k demokracii, které vytvořily různé skupiny. Diskutujte s ostatními žáky:

 • Umístili jste podél silnice stejné značky, překážky, nebezpečí a principy demokracie?
 • Na které důležité principy demokracie, překážky, nebezpečí jste ve vaší skupině zapomněli?
 • Které další důležité principy demokracie, překážky a nebezpečí vás ještě napadají?
Základní demokratické principy

Lze předpokládat, že žáci budou uvádět podobné principy. Pokuste se je zobecnit a shrnout žákům základní principy demokracie prezentované v jednotlivých značkách:

Participace občanů

Participace občanů ve společnosti je jedním z klíčových principů demokracie. Může mít různé podoby: účast ve volbách, zájem o politické dění a dění v obci, účast na veřejných debatách a setkání občanů, členství v občanských sdruženích a společnostech, případná účast na protestních akcích. Všechny tyto skutečnosti však spojuje zájem občanů o společenské dění, snaha o prosazování svých názorů a ochrana svých zájmů a hodnot na různých úrovních.

Rovnost a lidská práva

Demokratické společnosti zdůrazňují důležitou zásadu, kterou je rovnost všech lidí. Rovnost zde znamená, že všichni lidé jsou stejně hodnotní, mají mít stejné příležitosti a nesmějí být diskriminováni z důvodů příslušnosti k nějaké rase, náboženství, menšinové skupině nebo z důvodu pohlaví a sexuální orientace. Každý demokratický stát usiluje o respektování a ochranu lidských práv občanů.

Politická tolerance

Politická tolerance v demokratických společnostech znamená, že zatímco ve společnosti vládne politická strana (nebo koalice stran), musí být chráněna a garantována práva ostatních politických stran a skupin, které mají odlišný pohled na to, jak by měla být společnost řízena.

Odpovědnost

V demokratických společnostech zvolení a jmenovaní zástupci musí být odpovědni ostatním lidem, které reprezentují. Měli by být zodpovědní za své jednání a konání. Rozhodnutí a jednání zastupitelů by proto neměla vycházet z jejich vlastní vůle, ale především z vůle a přání lidí, které reprezentují.

Transparentnost

Aby vláda mohla být zodpovědná, musí si být občané vědomi toho, co se ve společnosti děje. To se vztahuje k důležitému principu - transparentnosti každé vlády. Transparentní vláda by proto měla občany pravidelně informovat o svém jednání. V demokratické společnosti by tisk a lidé samotní měli mít možnost dostat informace o tom, jaké rozhodnutí bylo učiněno, kým a proč.

Pravidelné, svobodné a spravedlivé volby

Volby jsou jedním ze způsobů, jakým občané vyjadřují svou vůli o směřovaní společnosti, ve které žijí. Volby jsou nejdůležitějším demokratickým způsobem výběru do úřadů, které slouží k reprezentaci (zastupování) lidí. Pro občany daného státu bývají zpravidla nejdůležitější volby do zákonodárného sboru. V tomto smyslu pravidelné volby především umožňují pokojnou změnu vlády.

Ekonomická svoboda

Lidé v demokratické společnosti požívají určité ekonomické svobody. Znamená to, že jim musí být umožněno např. vlastnit soukromí majetek, soukromě podnikat, vybrat si svobodně svou práci a vstupovat do odborových organizací. Měl by existovat a fungovat volný trh a vláda by neměla kontrolovat celou ekonomiku.

Kontrola zneužívání moci

Demokratické společnosti se snaží zabránit tomu, aby úředníci a zástupci lidí svou moc nesprávně používali nebo dokonce zneužívali. Z toho důvodu je v demokratických společnostech důležité rozdělení jednotlivých složek moci - výkonné, zákonodárné a soudní.

Systém více politických stran

V demokratické společnosti je důležitá existence více než jedné politické strany. Systém více politických stran umožňuje, aby si voliči vybrali mezi jednotlivými politickými stranami a kandidáty ty, které je mají reprezentovat.

Vláda práva

V demokratických společnostech by nemělo stát nic a nikdo nad zákonem a vládou práva. Znamená to, že každý je povinen dodržovat právo a zákony a být zodpovědný za své jednání, pokud zákony překročí.

Země Demokratia

Ve skupinách, v nichž žáci vytvářeli Cestu k demokracii, si podrobně prostudují následující situace. Jejich úkolem je rozhodnout, zda každá z nich je znakem toho, že země Demokratia je na „cestě k demokracii". Svou odpověď mají zdůvodnit.

 1. Zákonodárný sbor schválil zákon, podle kterého jsou povinni všichni děti od 4 do 16 let navštěvovat školu.
 2. Členové jedné z místních církví pořádají společné shromáždění. Na toto shromáždění mají přístup pouze představitelé jedné politické strany.
 3. Parlament nechal vystavět ve své zasedací místnosti galerii, aby návštěvníci mohli sledovat jednání.
 4. Ústava vyžaduje, aby se volby prezidenta republiky konaly každých pět let.
 5. Podle ústavy mohou volit pouze lidé starší 18 let, kteří v zemi žijí déle než jeden rok.
 6. Zákon nařizuje, aby všichni zaměstnanci byli organizováni v odborech.
 7. Žádný odsouzený člověk nemůže kandovat v žádných volbách.
 8. Politická strana, které prohrála volby, požaduje, aby byly okamžitě vyhlášeny nové volby.
 9. Prezident republiky je povinen podat občanům každý rok zprávu o tom, co hodlá dělat v následujícím roce.
 10. Vláda určuje ceny pro všechny potraviny, které se v zemi prodávají.

1. (a) občanská participace

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitu a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Integrace průřezových témat OSV - Sociální rozvoj (Komunikace)
VDO - Principy demokracie jako forma vlády a způsobu rozhodování
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní
Nutné pomůcky a prostředky Mobilní telefon

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon