Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Specifika práce s dvouletými dětmi v mateřské škole - 1. díl
Odborný článek

Specifika práce s dvouletými dětmi v mateřské škole - 1. díl

Anotace

Práce s dětmi raného věku v mateřské škole má svá specifika. Autorka velmi výstižně popisuje jednotlivé oblasti související s touto problematikou. Na vzdělávání dvouletých se nelze dívat jen jednou optikou. Je nutné mít na zřeteli kromě nezpochybnitelných práv a potřeb dítěte také další aspekty zařazování těchto dětí do instituce. V sérii navazujících článků autorka čtenáře provede problematikou rodinné politiky a potřeb rodin, podmínek vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách, psychologických aspektů vzdělávání dvouletých. V poslední části nalezne čtenář několik výrazných specifik, která je nutné akceptovat při vzdělávání dětí v raném věku. V okamžiku rozhodování pro přijetí dítěte ke vzdělávání je nezbytné tato specifika dobře znát, ujasnit si, zda má daná mateřská škola potenciál vytvořit takové podmínky pro vzdělávání, aby nebyla ohrožena kvalita vzdělávání všech dětí.

Rodiče žádají o přijetí dvouletého dítěte do mateřské školy

Ředitelky mateřských škol se v posledních letech stále častěji setkávají při zápisech do mateřských škol se žádostmi rodičů, kteří do mateřské školy chtějí přihlásit dvouleté děti. První otázku, kterou si je nutno v této situaci položit, je to, zda je z  legislativního hlediska vůbec možné přijmout dvouleté dítěte do mateřské školy. Školský zákon (2004) i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) striktně nestanovuje, že předškolní vzdělávání je určeno dětem až po dovršení třetího roku, ale vymezuje rozpětí, že předškolní vzdělávání je zajišťováno pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti (sedmi) let. Přednostně musí být přijímány pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Z toho plyne, že ředitelka mateřské školy může přijmout do mateřské školy i dítě dvouleté.

Rodič v současné době může pobírat příspěvek a zároveň si přivydělávat. Změnou podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku bylo novelou zákona o státní sociální podpoře zrušeno dosavadní omezení pobytu dítěte v mateřské škole nebo v jiném obdobném zařízení, a to právě v případě, že se jedná o dítě starší 2 let. Pokud chce tedy rodič pracovat u svého zaměstnavatele i kdekoliv jinde, tak si musí zajistit celodenní péči o své dvouleté dítě. Je tedy jedno, zda se rozhodne pro jesle, mateřskou školu, nebo hlídání dítěte babičkou či chůvou. V případě dětí mladších dvou let, může rodič dítě umístit do zařízení zajišťujícího péči o děti mladší tří let nebo do mateřské školy maximálně na dobu 46 hodin měsíčně, aby o příspěvek nepřišel.

Dle informací ČŠI mateřské školy navštěvuje až 25 % dětí mladších 3 let. Bohužel chybí informace, zda se jedná převážně o „čerstvě dvouleté“ děti, nebo děti, které zahájí docházku 1. září a v průběhu téhož kalendářního roku dovrší věk tří let (např. v říjnu). Otázka zabezpečení péče o děti do 3 let věku v ČR je přitom předmětem poměrně časté mezinárodní kritiky, proto v poslední době této problematice věnuje velkou pozornost MŠMT, které připravuje vyhlášku k zařazení dvouletých dětí.

Nedostatek dostupných služeb péče o děti do tří let a nízká kapacita mateřských škol (od 3 let věku) jsou způsobeny zvýšenou porodností v posledních letech. Návrh na zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol vznikl jako jedno z mnoha opatření na podporu rodiny.

Cílem těchto podpůrných opatření je nabídnout rodičům pomoc v péči o dítě do tří let věku, a umožnit jim tak sladit profesní a rodinný život. Některá opatření (např. podpora vzniku firemních školek, zavedení otcovské dovolené) již byla předložena a následně realizována v tzv. prorodinném balíčku (2008). MŠMT zpracovalo podrobnou analýzu a předložilo Návrh na zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol, který byl projednán vládou České republiky dne 19. dubna2010 abylo přijato usnesení č. 284. Usnesení zatím zůstalo na úrovni předloženého návrhu, že by dvouleté děti v mateřské škole mohly být do mateřských škol zařazovány jednotlivě do tříd mezi děti starší nebo dle možností mateřských škol zřizováním tříd dvouletých dětí. Zpracovaný návrh předpokládá snížení počtu dětí ve třídách, jinak není možno o začleňování dvouletých dětí do mateřských škol uvažovat. Materiál počítá i s úpravou denního režimu a veškerých psychohygienických podmínek v mateřských školách, tak aby bylo možno respektovat a naplňovat potřeby a zájmy dvouletých dětí, s čímž souvisí i posílení pedagogického a nepedagogického personálu. Uvažuje se i o úpravách či doplňcích pedagogických dokumentů, např. školních vzdělávacích programů, ale i zpracování metodického materiálu pro vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách, např. jako příloha Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ve většině mateřských škol je v současné době nereálné přijetí dvouletého dítěte, neboť mateřské školy se potýkají se závažným problémem nedostatečné kapacity i pro děti starší. V předloženém materiálu je zdůrazněno, že bez navýšení finančních prostředků státního rozpočtu není možné, aby byly návrhy na zařazování dětí od dvou let věku do mateřských škol realizovány.

Možnosti a potřeby rodičů při zajištění péče o děti mladší tří let

Nabídka dostupných služeb péče o děti mladší tří let věku v České republice bohužel neodpovídá poptávce rodičů, a tak není divu, že se rodiče snaží přihlásit své dítě do mateřských škol (Kropáčková, 2011). Legislativní změny v čerpání rodičovské dovolené nabízejí rodičům například volbu dvouleté rodičovské dovolené. Na tuto problematiku je vhodné se podívat očima mladých rodičů a neodsuzovat je. V současné době, kdy stoupá procento nezaměstnaných, mnohé matky zvažují dřívější návrat do zaměstnání, proto volí kratší variantu rodičovské dovolené. U některých rodin rozhoduje ekonomické hledisko, neboť příjem ženy do rodinného rozpočtu je nezbytný, aby si rodina udržela určitý standard. V případě, že je matka na rodičovské dovolené již s druhým dítětem, tak rodiče vynakládají mnohdy nemalé prostředky na vzdělání a volnočasové aktivity staršího dítěte (na pomůcky do školy, jazykové kurzy, základní uměleckou školu, různé zájmové kroužky nebo sportovní aktivity, kdy je potřeba zaplatit trenéra, ale i na vhodné oblečení a sportovní pomůcky atd.).

Uvědomme si, že mnozí mladí rodiče bohužel nemají možnost hledat pomoc u prarodičů, což je důsledek důchodové reformy. Dříve mladým rodičům s výchovou jejich dětí pomáhali prarodiče, kteří však odcházeli do důchodu podstatně dříve než současná generace prarodičů. Mladí rodiče tak hledají možnosti, jak zajistit kvalitní péči o své dítě po dobu, kdy pracují. Zařízení typu jeslí, která pečují o děti do tří let dle ust. § 124 zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, byla ukončena. Tato zařízení mohou být provozována jako živnosti péče o dítě a jedná se o placenou službu. Platby za měsíční docházku v zařízení denní péče se pohybuje např. kolem 5 000 Kč, kdy záleží na frekvenci a délce pobytu dítěte v zařízení. V některých zařízeních požadují poplatek pohybující se kolem 15 000 Kč, což je z hlediska ekonomického částka, která představuje reálné náklady spojené se zajištěním kvalitní péče o děti mladší tří let bez sponzoringu či dotování z různých projektů, grantů či příspěvku městské části.  

Rodiče nemusí rodičovskou dovolenou čerpat vcelku. Rodičovský příspěvek stát poskytuje do výše maximálně 220 tisíc korun a rodiče si mohou sami zvolit, jak dlouho na rodičovské dovolené zůstanou (nejdéle však 4 roky). Dříve si rodiče museli napevno vybrat, jak dlouho chtějí být s dítětem doma, tj. dva, tři nebo čtyři roky. Od roku 2013 si rodiče mohou délku rodičovské dovolené měnit a upravovat podle svých potřeb, avšak za podmínky, že rozhodnutí lze změnit maximálně jednou za tři měsíce.

Na rodičovské dovolené může s dítětem zůstat nejenom matka, ale v současné době i otec.  Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, v případě porodu dvou nebo více dětí najednou 37 týdnů. Po tuto dobu dostává žena, která byly zaměstnankyní nebo osobou samostatně výdělečně činnou, peněžitou pomoc v mateřství. Rozhodující je, že se účastnila nemocenského pojištění. Na mateřskou dovolenou ale může nastoupit také muž, a to od sedmého týdne po porodu. Nárok na dovolenou pro něj však vzniká pouze na základě písemné dohody s matkou, která se sama nároku na tuto dávku vzdá. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a trvá až 4 roky. Nastoupit na ni mohou matky i otcové nebo se mohou v péči o dítě po nějaké době střídat. Oproti mateřské dovolené mají na rodičovskou dovolenou nárok i lidé, kteří si neplatili nemocenské pojištění, protože rodičovský příspěvek je sociální dávka. 

Literatura

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let. Dostupné na: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyza-podminek-a-moznosti-deti.pdf

BĚLINOVÁ, L. a kol. Metodika výchovné práce v jeslích a mateřských školách. Praha: SPN, 1986.

Hašková, H. Saxonberg, S., Mudrák, J. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Slon. 2012.

KOŤÁTKOVÁ, S.. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008.

KROPÁČKOVÁ, J.. Dvouleté děti v mateřské škole – problém, či nutnost? Poradce ředitelky mateřské školy. 2011, I., 4., s. 18-19. ISSN 1804-9745.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004.

OPRAVILOVÁ, E. Výchova dítěte do 3 let – institucionální péče. In: SYSLOVÁ, Z. ed. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. [CD ROM]. Praha: Verlag Dashofer, 2011. ISSN 1802-4130.

Prorodinný balíček. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/5888.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.. Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003.

SYSLOVÁ, Z. BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.. Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. Wolters Kluwers, 2014.

VÁGNEROVÁ, M.. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jana Kropáčková Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Téma článku:

Pedagogika