Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Senioři v moci šmejdů
Odborný článek

Senioři v moci šmejdů

15. 10. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Klára Kimáková

Anotace

Aktivita seznamuje žáky s konkrétními příklady nelidského chování a přístupu ke zranitelnějším jedincům naší společnosti, konkrétně k seniorům. Žáci jsou vedeni k dostatku empatie a pochopení této generace. Na základě filmové ukázky, rozhovorů se seniory a všech získaných informací ve skupinkách žáci vytvoří reklamní spot, který by měl seniorům přiblížit nové praktiky prodejců. Práce by měla rovněž obsahovat rady, na koho se mají poškození lidé obrátit.

Cíl

Cílem výuky je seznámit žáky s nástrahami běžného života jejich prarodičů a vzbudit u nich zájem o život seniorů. Žáci se naučí, jak nebýt lhostejní vůči agresivním praktikám prodejců, kteří si cíleně vybírají důvěřivé seniory, aby je následně přesvědčili a prodali jim výrobky, jejichž kvalita v žádném případě neodpovídá ceně. Žáci se lépe zorientují v nových praktikách prodejců a pokusí se seniory informovat o tomto chování prostřednictvím reklamního spotu, který žáci ve skupinách vytvoří. Aktivita podporuje mezigenerační vztahy a je vhodná především pro žáky druhého stupně základní školy.

Práce s pozvánkou

Na začátku hodiny učitel rozdá do dvojic nakopírované pozvánky. (Pozvánky na předváděcí akce je možné najít na různých webových stránkách, např. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-petice-proti-smejdum/197282/smejdi-si-nedaji-pokoj-posilaji-letaky-dal-a-jeste-ke-vsemu-s-hrubkami.html.)

 

Každý žák si pozvánku důkladně prohlédne a následně písemně odpovídá na následující otázky. Zatím pracuje samostatně.

 1. Setkali jste se někdy s podobnou pozvánkou? Pokud ano, u koho jste ji viděli?
 2. Pro koho je pozvánka určena?
 3. Jak na vás pozvánka působí?
 4. Zúčastnili byste se někdy podobné akce? Svoji odpověď odůvodněte.

Na písemné odpovědi žáci dostanou maximálně 5 minut. Poté žáci ve dvojicích krátce diskutují o odpovědích. Dvojice se nemusí na odpovědích shodnout, učitel proto žáky upozorní, aby vhodně argumentovali a respektovali názor druhého. Učitel vyzve jednotlivé dvojice, aby vyjádřily své názory. V případě, že se liší názory v jednotlivých dvojicích, dá učitel prostor každému, kdo má zájem. K druhé otázce se učitel záměrně nevyjadřuje.

Ukázka z filmu Šmejdi

Učitel žáky vyzve, aby v následujícím čase věnovali pozornost ukázce z filmu. Učitel žákům nemusí sdělovat název filmu, jelikož s názvem může poté dále pracovat. Doporučuji zhlédnout prvních 15 minut. V případě, že má učitel ve výuce dostatek času, může pustit film celý. Žáci sledují ukázku, nic nepíší ani neopravují odpovědi na předchozí otázky.

Odkaz na ukázku:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10536031201-smejdi/21356226944/video/

O filmu a životě

Po skončení ukázky učitel na tabuli napíše název filmu – Šmejdi. Pokládá žákům otázky. Například tyto: Co si představíte pod tímto pojmem? Proč se film takto jmenuje? Proč jezdí senioři na tyto akce? Jaké praktiky donutí seniory, aby si výrobek koupili? Učitel poslouchá názory žáků, doplňuje je a podává žákům faktické informace.

K získání informací, může učitel využít následující odkaz:

http://skutecnosti.cz/neprimereny-natlak-a-bezhlave-vydirani-na-predvadecich-akcich-dejte-si-pozor-na-smejdy/

Já jako reportér

Posledních deset minut patří vlastní tvorbě a přípravě domácího úkolu. Učitel zadá žákům úkol na příští hodinu. Žáci mají vést rozhovor se starším člověkem (může se jednat o babičku, dědečka, sousedku, paní vrátnou ve škole apod.) na téma předváděcí akce. Pokusí se najít člověka, který se předváděcí akce alespoň jednou zúčastnil. Žáky bude zajímat, kde se akce konala, zda si senior na akci koupil nějaký výrobek, proč si výrobek koupil nebo nekoupil, jak je s výrobkem spokojen, jaké bylo chování prodejců, jak se dotyčnému akce líbila apod. V případě, že by žák ve svém okolí neměl nikoho, kdo by se předváděcí akce zúčastnil, pokusí se v rozhovoru klást otázky, zda senior ví o těchto akcích, od koho se od nich dozvěděl, jestli má o nich dostatečné informace z médií, jestli by se někdy akce zúčastnil apod.

Otázky si vymyslí každý žák sám, s prací začíná již ve škole. Učitel dohlíží na to, aby žáci písemně zpracovávali otázky na papír.

Učitel upozorní žáky, že mohou z rozhovoru pořídit zvukový nebo obrazový záznam. Musí k tomu však mít souhlas dotazovaného.

Můj rozhovor

Následující hodinu žáci prezentují své úkoly. Učitel žáky postupně vyzve, aby předali svým spolužákům zkušenosti a informace, které se dozvěděli z rozhovorů se seniory. Žáci mají vždy prostor na otázky. Učitel řídí prezentaci a následnou diskuzi. V této části hodiny zaznívají otázky typu: Proč tam senior jel, když věděl, co se bude dít? Jakým způsobem jsou senioři o praktikách prodejců informovaní? Je informovanost dostatečná a efektivní?

Učitel může vyzvat žáky, kteří nechtějí prezentovat domácí úkol před celou třídou, aby mu ho odevzdali v písemné podobě.

Pracovní list

Další část hodiny je věnovaná pracovnímu listu, který žáci za pomoci tabletu nebo počítačů v počítačové učebně samostatně vyplňují. Pracovní list je zaměřený na nové praktiky prodejců, informovanost a pomoc seniorům.

Reklamní spot

Třetí vyučovací hodinu žáci stráví ve skupinách. Doporučuji maximálně čtyřčlenné skupiny. Učitel rozdá do skupin dva tablety a žáci mají za úkol v aplikaci iMovie vytvořit reklamní spot, který by informoval seniory o nástrahách, manipulativních obchodních praktikách a přizpůsobivosti prodejců, o pomoci seniorům apod.

Žáci využívají všech získaných informací a zkušeností. Vhodně si rozvrhnou práci ve skupině a efektivně spolupracují. Vlastní práci uloží v aplikaci Dropbox nebo na stránky youtube.com. Obrázky v galerii ani spot v aplikaci iMovie zatím nemažou.

Žáci rovněž navrhnou, jaké by mohlo být další využití nejzdařilejších reklamních spotů.

Reflexe

Žáci by měli být zvyklí pracovat ve skupinách, znát vhodnou a věcnou argumentaci. Úspěchem těchto aktivit je mít možnost vyjádřit svůj názor, nápad, myšlenku. Tuto možnost žákům nabízí aktivita již v úvodu hodiny. Doporučuji učitelům vytisknout a namnožit různé druhy pozvánek. Učitelé mohou přinést i autentické pozvánky. Můžete si tak na nich ukázat podobné prvky.

Schopnost empatie a respektování druhých lidí je nedílnou součástí celého tématu. K tomu vhodně slouží ukázka z filmu. Doporučuji zaměřit se na prvních 15 minut. Lepší varianta je podívat se na celý film, ale ne vždy je to z nedostatku času možné.

Žáci by měli mít dostatek informací, faktů, se kterými budou dále pracovat. Nemůžeme totiž vycházet pouze z pocitů a domněnek, proto je důležité po skončení ukázky vše uvést na pravou míru. Žáci kladou otázky, učitel jim ochotně odpovídá a uvádí konkrétní příklady, aby žákům co nejvíce přiblížil dané téma.

Při plnění domácího úkolu se žáci na vlastní kůži mohou setkat s lidmi, kteří se stali obětí podvodného jednání. Učitel připomene žákům slušné chování k seniorům. Učitel dále žákům poradí, aby si vhodně seřadili otázky, které budou v rozhovoru klást.

Při prezentování domácího úkolu žáci naslouchají druhým a výstižně se vyjadřují. Učitel řídí tuto část hodiny. Hlavním úskalím této aktivity je nesplnění úkolu nebo to, že v celé třídě nebude nikdo, kdo by vedl rozhovor se seniorem, který má zkušenosti s předváděcími akcemi.

Pracovní list vypracovávají žáci samostatně za pomocí tabletu nebo počítačů v počítačové učebně. Žáci třídí informace a hledají vhodné zdroje. Tablet by měl být dostatečně nabitý. Pracovní listy může učitel vybrat. V případě, že by žáci nestihli vyplnit pracovní list ve škole, dodělají ho doma.

Při tvorbě reklamního spotu žáci spolupracují, efektivně si rozdělí práci a respektují názory druhých. Učitel se přesvědčí, zda pracují všichni ve skupině. Rovněž žáky vybízí, aby navrhli další využití reklamního spotu, např. zveřejnit na youtube.com, ukázat práci svým prarodičům apod. Hlavním úskalím je vhodné rozdělení žáků do skupin. Učitel by měl žáky dobře znát.

Literatura a použité zdroje

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Pracovní list 1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Klára Kimáková

Hodnocení od uživatelů

Jaroslav Matějka
21. 10. 2015, 22:36
Otevřeně řešeno: Stát v celé řadě úloh selhává. Je potřeba, aby slušní lidé vystupovali proti nepravostem.
Nejde jen o seniory:
http://www.resp…-okradat

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

počítač, dataprojektor, pozvánka na předváděcí akce, tablety, pracovní list