Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – KOMINÍK
Odborný článek

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – KOMINÍK

20. 7. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Kleisová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Kořenková

Anotace

Zjistíme, co jsou to pověry, dozvíme se, co nám přináší štěstí a před kterými věcmi či jevy se naopak máme mít na pozoru. Načerpáme informace o kominickém řemesle a se dvěma kominíky se vydáme čistit komíny. Zavítáme i do přírody za kominíčkem.

Cíl

Rozlišujeme pověry a dokážeme vysvětlit, co znamenají. Prezentujeme získané informace. 

1. O kominíkovi – Jiří Wolker - list č. 1–4

 • Příběh přečteme žákům jako úvodní motivaci.

Otázky k textu: povahové vlastnosti Jeníka, jeho způsob života

OSV – Představ si, že vlastníš kouzelný knoflík.

2. Co je to štěstí?

Metoda „brainstorming“ – bouře mozků, útok na mozek, burza nápadů

 • jednoduchá metoda pro různě velké skupiny zaměřená spíše na kvantitu než na kvalitu
 • široké využití – úvodní motivace, zjišťování znalostí žáků, jejich názorů a postojů k danému tématu, k řešení problému či k závěrečnému opakování
 • Učitel nehodnotí kvalitu příspěvků, zachovává jejich jazyk, neupozorňuje na žáky, kteří se ještě nezapojili.

Zásady brainstormingu

Žádné hodnocení – zveřejněné nápady by neměly být nikým komentovány ani hodnoceny. Nepřipouští se kritika žádných navrhovaných řešení. I ten zdánlivě nejhloupější může inspirovat ostatní.

Podpora uvolněné atmosféry – pomáhá neformální prostředí, tým, který se navzájem zná (účastníci by se jinak mohli obávat, že se „shodí“ před ostatními), žádná kritika ostatních. Dobrá nálada podporuje tzv. rozbíhavé myšlení.

Všechno zapisovat – formální struktura brainstormingového týmu by měla obsahovat pouze zapisovatele, tedy člověka, který se nemusí nutně zúčastnit vymýšlení, ale zapíše všechny nápady, které byly řečeny. Čím více nápadů, tím pravděpodobnější je nalezení nejlepší varianty.

3. Přináší kominík štěstí? – pověry

 • kooperativní metoda – ve skupinách píšeme pověry, které známe
 • prostřídání skupin – 1. kolo – skupina abcd, 2. kolo – skupiny aaaa, bbbb, cccc, dddd
 • Žáci si doplňují pověry, které ještě nemají zaznamenané.
 • Na závěr výběr těch, kterými se necháme ovlivnit.

Pověry o štěstí

 • desetník – budoucí bohatství
 • podkova – železo je ochrana proti čarodějnicím, vílám a zlým silám
 • plivání – dle Římana Plinia způsobí plivnutí do dlaní zesílení a dodá takovou sílu, že zvládnete přemoci i ďábla    
 • plive se přes levé rameno, protože za ním prý stojí ďábel
 • házení mincí do kašny – házení mincí do fontány či studny pochází ze starého zvyku házet do studny kameny, pak
 • pozorovat, zda se objeví bubliny – znamenají, že se přání vyplní – návrat do dané země
 • šlapání na kanál
 • 7 hrnků ve skříni
 • zaklepat něco na dřevo – ve vztahu ke Kristovu dřevěnému kříži; Keltové klepali na stromy, aby vyvolali jejich duchy,  
 • kteří je chránili
 • kominíci pro štěstí
 • nosit věci omylem naruby také nosí štěstí
 • talisman, kterému přisoudíme danou sílu, také nosí štěstí
 • malý pavouček, kterého najdeme v oblečení či v bytě, je symbolem zbohatnutí

 Pověry o neštěstí

 • černá kočka, co nám přeběhne přes cestu – sedávala na rameni čarodějnicím a převtěloval se v ni prý satan
 • černý pavouk je předzvěstí smrti
 • zatmění Slunce – přinese neštěstí či prohru v bitvě
 • nešťastné číslo 13, pátek 13. – u poslední večeře sedělo 13 osob a 13. byl Jidáš, ten Ježíše zradil
 • rozbité zrcadlo – 7 let neštěstí – v odrazu zrcadla měla být podle pověr duše člověka, která se tak poškodí, a 7 let je    
 • třeba k tomu, aby se znovu uzdravila, když všechny kousky seberete a hodíte do tekoucí vody, pak se neštěstí smyje

4. OSV knoflíky – můj kamarád, moje rodina

 • pomůcky – různé knoflíky
 1. Prohlédni si všechny knoflíky, vyber si ty, které se ti líbí. Povídej proč?
 2. Vyber knoflík „JÁ“, povídej o knoflíku, jak vidíš sám sebe, zdůvodni výběr knoflíku.
 3. Vyber celou rodinu knoflíků a povídej o ní.
 4. Vyber knoflík kamaráda, spolužáka – povídej o vlastnostech, které máš na něm rád.
 5. Pohádka – knoflíky vystupují jako jednotlivé postavy – uspořádej je tak, abychom poznali, o jakou pohádku se jedná (O veliké řepě, O perníkové chaloupce)
  6. Kruh, ruce za zády, učitel vloží žákům knoflíky do dlaní, žáci je popisují – jakou má barvu, k čemu by se hodil...
 6. Příběh o knoflíku
 7. Dvojice – dialog knoflíků

5. Kominík – co vše se dá zjistit?

 • Vytváříme plakát.
 • Zjišťujeme, jak vypadá kominické nářadí, oblečení, kdo je patronem kominíků – sv. Florián – viz příloha č. 1.

6. Co je to pověra? – list č. 5

Pověry jsou náhražky něčeho, co si nedokážeme vysvětlit. Když štěstí či smůlu provází opakovaně tentýž jev, řekneme si, že to na něm bude asi závislé. Pověry jsou spojené s jevy, které se odehrávají v našem okolí.

 • Doplň do textu chybějící slova ze zásobníku.

Když si lidé poprvé přenesli oheň z volné přírody do svých příbytků, přišli velice brzy na to, že nad otevřeným ohněm musí být otvor, kterým by mohl odcházet dým. To byly počátky komínové techniky. Lidem tím byl umožněn pobyt ve vytápěných prostorách, kde se vařilo, spalo, zkrátka žilo.

 • Vymysli slova – slovesa – se stejnými samohláskami jako slovo KOMINÍK. Na pořadí nezáleží.

– políbit, posílit, oblíbit, přiodít, ponížit

 • Práce s textem

Kominík nenosí jenom žebřík a černou tvář. Kominík nosí také štěstí. To vědí všichni lidé, hlavně ti, co mají knoflíky u kabátu. Když jde kolem, honem se za některý chytí a myslí si na to, po čem touží. A skutečně se jim to vyplní, protože lidé tak dělají už odedávna a budou tak dělat, pokud kominíci budou chodit po ulicích. Kdyby to nebyla pravda – jistě by to nedělali. (Jiří Wolker – O kominíkovi)

 • K potrženým slovům v textu napiš slova protikladná (bílá – neštěstí (smůla) – nikdo – lež)

Pokračování metodické části viz metodická část KOMINÍK ve formátu PDF.

Citace a použitá literatura se nachází na konci metodické části.


Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.

Reflexe

Významový okruh štěstí si objasníme pomocí brainstormingu, tvoříme plakát o kominíkovi a téma pověr si shrneme prostřednictvím pětilístku. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Kleisová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy