Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Otevřete brány svých srdcí!
Odborný článek

Otevřete brány svých srdcí!

27. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Serafína Bartůšková
Spoluautor
Klementina Gerencová

Anotace

Církevní mateřská škola České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, představuje projekt Otevřete brány svých srdcí, který děti seznamuje s obdobím adventu.

 

Projekt má celkem tři části, každý rok se vždy více zaměříme na jednu z nich. Například v tématu Svatý Mikuláš jsme připravili divadelní představení. V dalším roce jsme se více zabývali tématem Otevřete brány, které nám nabízelo mnoho možností pro jeho realizaci. Děti získaly nové a zajímavé poznatky o městě, například při objevování a pozorování zvláštních bran a dveří. Děti velmi zaujaly dveře katedrály, které byly po straně ozdobeny dvěma sloupy, naopak dveře na radnici jim připomínaly velikánskou tabulku čokolády a vrata na biskupství označily za krásně vyřezávaná. Ve třetím roce jsme věnovali více času přípravě návštěv a obdarování starých osamělých lidí. Obdivuhodné bylo nasazení dětí a jejich otevřená srdce i dlaně.

Úvod do tématu
 • vyprávění - Bůh chce poslat Ježíše (Rodinné katecheze č.12 )
 • seznámení s písní Radujte se bratři (Cantate 283)
 • vysvětlení co je to advent (slovo pochází z latinského slova adventus = příchod; advent je doba přípravy na Vánoce, na narození našeho Vykupitele Ježíše Krista a jeho příchod na svět)
 • výroba adventního věnce
 • výroba adventního kalendáře
 • adventní četba na pokračování - Mariin oslík (denně)
 • ranní posezení u adventního věnce (denně)
 • adventní kalendář (denně)
Adventní kalendář

Každým rokem máme ve třídě adventní a postní kalendář. V roce, kdy jsme pracovali podle projektu Brány, měli jsme připravené namalované cesty k zavřené bráně. Cesty byly plné louží a bláta. Děti si mohly za dobré skutky (např. pomoc kamarádovi) vybrat barevnou dlaždičku a nalepit ji na cestu. Postupně se tak cesta zaplňovala dlaždičkami, mizely louže a bláto. Nakonec byla pěkně upravená (trvalo to celý advent) a mohla se otevřít brána. Za branou čekaly na děti jesličky - Vánoce byly tady!

Poznáváme sv. Mikuláše

Cíl:

 • přiblížit dětem postavu sv. Mikuláše
 • poznávat mravní hodnoty a jejich význam v životě společnosti (láska, soucit, štědrost, pokora ...)
 • učit se uplatňovat tyto hodnoty ve svém životě
 • seznámit se s tím, kdo je to biskup (ne každý biskup je Mikuláš)
 • učit se uvítat návštěvu
 • seznámit se s básní, s písní
 • umět přijmout dar a poděkovat za něj

Činnosti:

 • seznámení s postavou sv. Mikuláše
 • vyprávění příběhu z jeho života, proč slavíme jeho svátek
 • rozhovor o tom, jak můžeme dělat druhým radost my
 • opakování básně pro sv. Mikuláše
 • uvítání sv. Mikuláše v církevní mateřské škole (Sv. Mikuláš zosobňuje lásku, dobrotu a štědrost, proto jeho přítomnost v naší mateřské škole nikdy nekazí přítomnost čerta. Nemáme důvod děti strašit, ani je tímto způsobem „ukázňovat".)
 • jaký má sv. Mikuláš znak
 • návštěva českobudějovické katedrály, která je zasvěcena právě sv. Mikuláši, jeho socha je na průčelí chrámu - podle známých atributů hledáme, která ze tří soch ho zpodobňuje
 • kdo je teď naším biskupem
 • vycházka k biskupství, kde najdeme biskupský znak se třemi jablky
 • kresba sv. Mikuláše
 • vyprávění příběhu o sv. Mikulášovi podle obrázků

Svatý Mikuláš je znázorňován téměř vždy jako starší biskup s krátkým až dlouhým vousem. Mívá u sebe nejčastěji knihu se třemi zlatými koulemi. Toto znázornění se vztahuje na legendu o pomoci biskupa Mikuláše chudé rodině. Mívá také tři váčky na peníze, tři zlaté pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Někdy se ukazuje jak pomáhá lodi, která se dostala na moři do tísně a jejíž námořníci ho vzývali o pomoc.
(Zkrácené podání z knihy Rok se svatými.)

S čím se děti seznámily:
 • dokázaly rozeznat atributy sv. Mikuláše
 • byly seznámeny s oslavou svátku sv. Mikuláše a prožívají ho bez strachu
 • dokázaly uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi (uvítání návštěvy)
 • dokázaly se chovat dle svých pohnutek, ale zároveň s ohledem na druhé (rozdělí se, pomáhají druhým)
 • pochopily funkci a úkol biskupa, dokáží rozeznat jeho sídlo a biskupský znak
 • dokázaly vyjadřovat svou představivost a fantazii ve výtvarných činnostech
 • dokázaly samostatně vyjadřovat (výrazný přednes, správná intonace)
 • dokázaly rozeznat postavu sv. Mikuláše od jiných svatých

(Pozn.: Svatý je člověk, který se chová ve všech životních situacích čestně, pravdivě, ohleduplně a má srdce otevřené pro druhé, pro jejich starosti a problémy a je ochoten jim pomoci. Sílu k tomu, aby ve všech situacích jednal správně, podle uvedených principů, čerpá z víry a lásky k Bohu. Když někdy dojde k nedorozumění, dokáže uznat svou vinu a usiluje o usmíření, o nápravu a o obnovení dobrých vztahů.)

Otevíráme brány svého srdce

Cíl:

 • rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, členění slov, rozlišování první hlásky ve slově
 • procvičit grafomotoriku ruky
 • rozvíjet zrakové i hmatové rozlišování předmětů
 • učit se potichu otvírat a zavírat dveře
 • všímat si rozdílností dveří a vrat v okolí, připomenout si práci truhlářů a řezbářů
 • rozpoznat symbol zavřené a otevřené brány
 • uvědomovat si situaci, kdy já, nebo někdo jiný nechce druhého přijmout (např. do hry apod.), vcítit se do jeho pocitů, stále lépe poznávat, kdy je mé jednání neoprávněné
 • učit se společně řešit konfliktní situace

Činnosti:

 • poslech písně Otevřete brány
 • využití tajemné brány (vyrobené z krabice), ve které budou děti nacházet různé úkoly
 • hádanky o klíči, vratech
 • určování k čemu slouží zámek, klíč, klika
 • rozhovor, jak se cítí ten, kdo čeká venku a nemůže dál
 • grafomotorická cvičení - zuby klíče, brána (šikmé čáry)
 • hry Zlatá brána, Honička s klíčkem
 • učíme se tiše otevírat a zavírat dveře
 • jaké známe klíče? (kterými odemykáme dveře; houslový; k vyluštění hádanky nebo hry; v učebnici; k lidskému srdci ...)
 • rozlišujeme zrakem různé druhy klíčů
 • hledáme dva stejné klíče (porovnávání)
 • v hmatové krabici hledáme klíče mezi jinými předměty
 • rytmizace říkadla Leze, leze
 • určování počtu slabik s vytleskáváním (klíč - klíček, zámek - zámeček ...)
 • rozlišování krátkých a dlouhých slabik ve slovech
 • určování hlásky na počátku slova (Klíč, Brána, Zámek, Vrata, Dveře ...), správná výslovnost
 • vycházka do města - prohlížíme si a porovnáváme brány a různé dveře a vrata u budov, jejich tvar, barva, materiál ...
S čím se děti seznámily:
 • rozšířily si repertoár písní, procvičily intonaci a rytmus
 • rozvíjely si pasivní i aktivní slovní zásobu
 • mnohé se naučily rozlišovat hlásku na počátku slova, krátké a dlouhé slabiky, vytleskávat a počítat slabiky ve slovech
 • měly při hrách možnost vcítit se do situace druhého a učit se vhodně reagovat
 • rozvíjely si prostorovou paměť, vizuomotorickou koordinaci, rozlišování, třídění, grafomotoriku
 • procvičily si hmat a odhad
 • naučily se tiše zavírat a otevírat dveře
 • všímaly si rozdílů architektury vstupů do různých budov
 • více si všímaly svého okolí a krásy (někdy i nepořádku) kolem sebe
Naším Vykupitelem je Pán Ježíš

Cíl:

 • uvědomění si pravého smyslu slova Vánoce a jejich oslava
 • vést děti, aby dokázaly mít své tajemství
 • připravit s dětmi dárky pro rodiče a také pro ty, kteří jsou staří a osamělí - učit se na ně pamatovat
 • navštívit domov důchodců
 • vyprávění - Bůh vybírá matku Ježíšovi (Rodinné katecheze č.13)
 • rozhovor - proč díte potřebuje maminku apod.
 • rozhovor - koho a proč si Bůh vybral za maminku Ježíše
 • dramatizace Zvěstování
 • poslech Bible: Lk 1,26-38
 • zpěv Maria má dítě (zpěvník Hosana č.136)
 • seznámit děti s událostmi těsně před Ježíšovým narozením
 • vyprávění o cestě do Betléma
 • třídění obrázků podle druhu (např. které věci jsou potřeba
 • při cestování, které necháme doma)
 • rytmizace slov a určování hlásky na počátku slova
 • práce s pracovním listem, vystřihování hvězdy, čisté nalepení, dokreslení (vybrat vhodné barvy)
 • přiblížení a dramatizace situace, kdy sv. Josef a Maria klepou na dveře a nikdo je nepozve dál
 • jak se cítí druzí kolem nás, když jsme my vůči nim uzavřeni a máme jen odpověď: „mně se nechce", „nepůjčím", „udělej si to sám", „řekni si jinému" apod."
 • vyprávění O Ježíšově narození ("Rodinné katecheze č.14)
 • zpěv, nástroje - Maria má dítě
 • dramatizace - klanění pastýřů
 • rozhovor nad obrázkem narození Ježíše
 • příprava vystoupení na vánoční besídce pro rodiče
 • výroba dárků a vánočních přání pro ty, které máme rádi
 • výroba vánočních přání pro misie
 • návštěvy a obdarování starých a opuštěných lidí
 • výroba betlémů z různých materiálů, přiblížení si práce truhláře a řezbáře
 • příprava vánoční výstavy
 • návštěva kostelů ve městě - jesličky
S čím se děti seznámily:
 • s novými písněmi
 • procvičily si rytmus a hudební paměť
 • zdokonalily se ve stříhání, čistém nalepování, vybarvování
 • získaly zkušenosti s prací s různými materiály
 • poznaly, že není vhodné skákat druhému do řeči, že je správné počkat, až druhý domluví
 • dokázaly se soustředěně naslouchat a reagovat na slyšené slovo
 • uvědomily si události v době těsně před narozením Spasitele
 • poznaly radost z dávání a obšťastňování druhých
 • těšily se z návštěvy a obdarování starých a opuštěných lidí
 • těšily se také z možnosti pomáhat dětem v misiích (solidarita), poznaly něco z jejich života
 • pomohly připravit vánoční výstavu pro rodiče
 • dovedly ocenit práci řezbáře a truhláře
 • učily se trpělivosti
 • mnohokrát měly možnost přijímat druhé s láskou, úctou, nesobeckostí, učily se pracovitosti a štědrosti
 • při činnostech poznávaly i další hodnoty - úctu, chování k návštěvě, vlídnost, mírnost, tichost, ohleduplnost, vstřícnost vůči druhým

Literatura a použité zdroje

[1] – SCHROTTEROVÁ, P.; CÚTH, M.; SMAHEL, P. et al. Rodinná katecheze pro děti od 4 do 10 let (1. díl). Praha : Sdružení salesiánských spolupracovníků, 1991.
[2] – BIBLE, Český ekumenický překlad. Praha : ČBS, 1995.
[3] – SEHLIN, G. Mariin oslík. Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., ISBN 80-7266-056-X.
[4] – SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, . Rok se svatými. Karmelitánské nakladatelství, 1994. ISBN 80-7192-650-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
127.93 kB
PDF
Příloha 1 - Bůh chce poslat ježíše
pdf
118.16 kB
PDF
Příloha 2 - Legenda o sv. Mikuláši

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Serafína Bartůšková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze