Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Základní obecná východiska – 1. kapitola
Odborný článek

Základní obecná východiska – 1. kapitola

23. 3. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Josef Valenta

Anotace

V této kapitole nejprve nabídneme přehled základních cílově-obsahových akcentů rámcového vzdělávacího programu a vyložíme jejich vztah k osobnostní a sociální výchově. Dále budeme stručně charakterizovat OSV, jak o ní pojednává tento text a nakonec též možnosti jejího začlenění do práce školy.

V této kapitole nejprve nabídneme přehled základních cílově-obsahových akcentů rámcového vzdělávacího programu a vyložíme jejich vztah k osobnostní a sociální výchově. Dále budeme stručně charakterizovat OSV, jak o ní pojednává tento text a nakonec též možnosti jejího začlenění do práce školy.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání přináší následující cílově-obsahové priority či akcenty:
- na porozumění hodnotám
- na dovednosti komunikace a kooperace
- na chápání globálních problémů
- na aktivní ovlivňování a ochranu zdraví
- na praktické činnosti denního života
- na výchovu k samostatnému myšlení a jednání

Je evidentní, že tyto akcenty směřují nikoli např. k jakémusi od reality odtrženému akademismu, nýbrž profilují základní vzdělávání jako zdroj vzdělání "pro každodenní použití". Podrobnější výklad k těmto akcentům najde čtenář přímo v úvodu textu RVP.

Osobnostní a sociální výchova nabízí témata, která vycházejí vstříc prakticky všem těmto akcentům. Nabízí soubor základních životních kompetencí a dovedností "použitelných" jak v oněch zmíněných každodenních situacích, tak i v situacích ne zcela běžných.

Témata, resp. tyto kompetence a dovednosti, dělíme do následujících tematických celků:

 • Témata spíše pro osobnostní rozvoj
  (dovednosti, postoje, vědomosti pro život se sebou samým)

 • Témata spíše pro sociální rozvoj
  (dovednosti, postoje, vědomosti pro život s druhými lidmi /ve společenství, v prostředí atd./)

 • Témata spíše pro morální rozvoj
  (dovednosti, postoje, vědomosti týkající se základních hodnot života)

 • Aplikační témata
  (způsoby jednání v různých sociálních rolích a ve specifických situacích)

Všechny tyto tematické oblasti jsou si rovnocenné, navzájem se doplňují a ačkoliv jsou zde odděleny, tvoří současně celek.

Osobnostní a sociální výchova se tedy nezaměřuje specificky k problematice ochrany životního prostředí ani jiných globálních problémů, nezaměřuje se specificky na interkulturní vztahy, neakcentuje specificky např. výchovu k demokracii atd. Těmito oblastmi života se zabývají další průřezová témata RVP - další výchovy!

Osobnostní a sociální výchova však nabízí základní, bázové či tzv. klíčové kompetence pro život se sebou samým i s druhými lidmi. A tyto kompetence pak mohou být užitečné při řešení praktických situací i v oblasti ochrany životního prostředí, setkávání různých kultur, života v demokratické společnosti či v řadě dalších životních situací, do nichž se člověk dostává.

Za povšimnutí stojí, že opakovaně hovoříme o "řešení situací" a též o kompetencích. Z toho vyplývá, že osobnostní a sociální výchova má mít praktický charakter. Její témata mají využívat a rozvíjet osobní zkušenost každého žáka praktickou formou. Mají člověka učit jednat i učit být v nejlepším smyslu tohoto slova.

Tento text si klade za cíl předložit

 • témata osobnostní a sociální výchovy a
 • příklady postupů, metod a technik, jimiž lze tato témata zpřítomnit prakticky ve třídě.

K tomu však ještě zopakujme upozornění z úvodu. Předložený text nabízí de facto metodiku práce s tématem OSV ve formě samostatného časového bloku, kurzu, kroužku, předmětu atd. Činí tak proto, aby témata a typy metod OSV zde byly podány zřetelně ve své "čisté" podobě. Tato cesta není však jedinou cestou implementace OSV do vzdělávací práce školy. Stručně tedy naznačíme i cesty další, aniž bychom se jim na tomto místě věnovali podrobněji.

Osobnostní a sociální výchovu můžeme začlenit do školní práce těmito základními cestami (příp. jejich kombinací):

 • způsobem komunikace učitelů s žáky, tvorbou dobrého vztahového a komunikačního klimatu ve škole, reflektováním každodenních sociálních situací nastávajících zejm. mezi žáky a učiteli a žáky a žáky atd.
  • cesta velmi efektivní, avšak současně náročná na úroveň osobnostně - sociálních kompetencí učitelů samých;
 • propojováním témat a metod jednotlivých předmětů s tématy a metodami osobnostní a sociální výchovy
  • cesta známá, logická a doporučovaná pro různé další tématické oblasti, nejen pro osobnostní a sociální výchovu; orientace v tématech a metodách vzdělávacích oblastí, resp. též předmětů, se samozřejmě u učitelů předpokládá;
  • obtíž může být v orientaci v tématech OSV , resp. v tom, jak je prakticky ve spojení s předmětem navodit prakticky a na osobní bázi propojit tematiku a metody předmětů s tématy a metodami OSV;
  • samostatný časový blok (např. v rámci Občanské výchovy), samostatný kurz, kroužek, předmět
   cesta velmi efektivní; je výhodné, když se na ni učitel specificky připraví i cestou vlastní účasti v praktickém osobnostně a sociálně orientovaném kurzu atd.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova