Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití mobilního telefonu při volbě zaměstnání
Odborný článek

Využití mobilního telefonu při volbě zaměstnání

20. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Příspěvek obsahuje aktivitu s využitím mobilního telefonu pro telefonování rodičům do zaměstnání a zjišťování podrobností o jejich profesi.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Cíl

Žáci se seznámí s různými profesemi a zorientují se v důležitých informacích o jednotlivých profesích, určí charakteristické znaky, zváží klady a zápory profesí.

Příprava

Žáci si předem připraví stručnou charakteristiku povolání jednoho z rodičů a požádají ho o spolupráci, respektují i odmítnutí nebo podmínky (např. čas). Dohodnou se i na tom, kdo může donést mobilní telefon a jak se uhradí provolané částky.

Průběh
 • Třída se přesune do komunitního kruhu a jeden po druhém stručně seznámí ostatní s povoláním jednoho z rodičů.
 • Každé povolání se napíše na kartičku, která se položí uprostřed kruhu. Na kartičce bude telefonní číslo.
 • Kartičky se pak rozloží po třídě a žáci volně přecházejí a zapisují na kartičky, co by je zajímalo právě na této profesi.
 • Žáci utvoří skupiny tak, aby v každé byl jeden mobilní telefon. Skupiny si vylosují jednu kartičku. (Zbývající kartičky budou v záloze.)
 • Žáci si dohodnou role ve skupině (operátor, zapisovatel, pozorovatel) a volají na telefonní čísla přímo ze třídy mobilním telefonem, aby získali odpovědi na vybrané otázky.
 • Na závěr každá skupina zpracuje získané informace s důrazem na charakteristiku profese a její klady a zápory.
 • Třída se opět sejde v komunitním kruhu a proběhne závěrečná diskuse.
Přínos aktivity a úloha mobilního telefonu

Žáci získají bezprostřední informace o profesi v průběhu pracovního dne. Uvědomí si, kde jednotliví respondenti byli (na pracovišti, u zákazníka apod.). Právě mobilní telefon je dokáže spojit přímo ze třídy třeba i na vzdálené pracoviště někde v terénu. Sběr informací bude spojen s prožitkem něčeho nového (rozhovor s „cizím člověkem"). Zároveň se žáci procvičí v dovednosti telefonování (představení se, pozdrav, požádání, poděkování) a připomenou si zvláštnosti mobilního telefonu (informace na displeji). Žáci se naučí také improvizovat (odložený hovor, odmítnutý hovor). Aktivita a bezprostřednost jsou důležitější než objem informací.

Další varianta

Tuto aktivitu je možné upravit a volat na dané číslo v průběhu dne nebo týdne a lépe sledovat variabilitu činností jednotlivých profesí, strukturu pracovní doby a pohyb na pracovišti nebo mimo pracoviště. V této variantě ještě lépe vynikne právě význam mobilního telefonu.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitu a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Integrace průřezových témat OSV - Sociální rozvoj (Komunikace)
Mezioborové přesahy a vazby Člověk a svět práce
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní
Nutné pomůcky a prostředky Mobilní telefon

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon