Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití mobilního telefonu ve fyzice – šíření zvuku
Odborný článek

Využití mobilního telefonu ve fyzice – šíření zvuku

20. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Vlasta Karásková

Anotace

Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření zvuku.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

1. Před vyučovací hodinou nenápadně vložím do pootevřené zásuvky katedry ve třídě svůj mobil, který mi v úvodu hodiny (po domluvě se sekretářkou) začne zvonit. Dělám, že ho neslyším. Žáci mě na zvonění upozorní. Následuje diskuse: Jak víte, že zvoní telefon? Poznáte, kde zvoní ?
2. Žáci si položí hlavu na lavici a zakryjí si oči. Spolužáci, kteří mají ve škole mobil, stojí s telefonem a gestikulací se společně dorozumíváme. Vzájemně se prozvání podle pokynů vyučující. Ostatní ve třídě mají uhodnout, který mobil zvonil.
3. Jak se zvuk od telefonu dostane k vašemu uchu? Je k tomu něco potřeba? Sledujte pozorně pokus, zatím jej nekomentujte:
Jeden mobil dáme pod zvon vývěvy a prozvoníme ho. Částečně vyčerpáme vzduch a opakujeme zvonění. Vytvoříme vakuum a zvoníme potřetí. Jak byste porovnali tato tři zvonění? Co způsobilo, že je telefon stále méně slyšet? Proč poslední zvonění neslyšíme vůbec? Stalo se něco s telefonem? (diskuse)
4. Pustíme vzduch pod zvon vývěvy a někdo prozvoní mobil umístěný pod zvonem. Zvonění je v pořádku. Proč jsme ho tedy před tím neslyšeli? Co bylo nezbytné pro šíření zvuku? (diskuse)
5. Telefon přiložený na vnější stranu zavřených dveří třídy necháme zvonit. Slyšíme zvonění telefonu? Pokus opakujeme přiložením zvonícího mobilu na kus kovu, žáci přiloží na kov ucho. Vyslovíme závěr: Kdy lépe slyšíš zvuky? Šíří-li se vzduchem nebo kovem?
6. Jakým směrem se od telefonu zvuk šíří? Vymyslete pokus, kterým byste to zjistili. Žáci s mobily udělají několik navržených pokusů. S celou třídou dojdeme k závěru z pozorování.
7. Budeme telefony, které položíme všechny na jednu lavici a prozvoníme je, vždy slyšet?

Diskuse
Následuje pokus: Utvoříme z telefonujících dvojice, které si budou vzájemně volat. Volané telefony položíme na lavici a obložíme polystyrenem. Volající prozvání telefony a pozorovatelé sledují, jak se změnila slyšitelnost telefonů.
Vysvětlete a řekněte, kde toto zjištění můžete využít v praxi? Uveďte příklady, jak se zvukově izolují místnosti, prostranství...? Hledejte příklady ve svém okolí (domácí úkol).

Přínos
Větší počet dětí se zapojí do pokusů a aktivně se účastní vyučování.
Práci v hodině je třeba dobře zorganizovat a všichni účastníci musí pracovat pro společný cíl. Kromě získávání fyzikálních poznatků se žáci učí pracovat týmově, respektovat pokyny organizátora. Ve všech pokusech se střídá diskuse a sledování pokusu. Tato střídání činností vyžadují od žáků určitou disciplínu. Při naslouchání se musí soustředit, dodržovat instrukce a spolupracovat s vyučující i mezi sebou. Cítí odpovědnost za výsledky prováděných pokusů.
Fyzika je zde prostředkem k nácviku velmi důležitých sociálních dovedností, k rozvoji logického myšlení a vyvozování závěrů.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě
Mobil zde slouží jako zdroj zvuku. Výhodou je, že těchto zdrojů budeme mít ve třídě více. Použitím jiného zdroje zvuku toho nedosáhneme. Pokusy žáky vždy velmi baví, a mohou-li je sami přímo provádět, je stav ve vyučovací hodině fyziky ideální. Výuka tohoto tématu je s mobilem efektivnější.

Další aplikace aktivity
Další pokusy s mobilem lze provádět v tomto tematickém celku při hledání prahu slyšitelnosti a hlasitosti zvuku, rozlišení zvuk - hluk - tón, dá se využít pro studium vlastností zvukových vln, hledání zvukových izolantů a jejich porovnávání, sledování zvukových vlastností domu či bytu. Žáci si třeba uvědomí, že mobil není pouze hračka a není určen jen pro jejich bezpečnost, ale může být pro ně i zdrojem poznání. Žáci využijí své telefony jako učební pomůcku a aktivně se zapojí do provádění pokusů.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, vývěva, polystyren, kus kovu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Karásková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

mobilní telefon, vývěva, polystyren, kus kovu