Odborný článek

Úvodní poznámka

23. 3. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Doc. PhDr. Josef Valenta Csc.

Anotace

České všeobecně vzdělávací i odborné školství nabízí žákům a studentům velmi solidní vzdělání v mnoha oborech lidského poznání a lidské činnosti. Mezi učiteli různých stupňů a typů škol (na škále od škol mateřských po teoretická vysokoškolská pedagogická pracoviště) začal však nicméně v 90. létech sílit názor, že vedle i v rámci tradiční struktury cílů, předmětů a učiva v naší škole bylo by užitečné soustavněji obrátit pozornost též k výchově a vzdělávání v jakémsi - snad nadneseně řečeno - "umění žít". Není za tím žádná neuchopitelná metafyzika. Jde o to učit se nejen o pyramidách, odmocninách, láčkovcích či lomu světla, ale také o sobě, o vztazích, v nichž denně žijeme, o tom, jak zabránit destruktivnímu sporu, jak čelit zátěžím, které nám život chystá, či jak si něco vyjednat, aniž by tím člověk porušil pravidla slušnosti atd. atd. I k tomu může škola systematicky směřovat, neboť i to jsou součásti životní kvalifikace.

České všeobecně vzdělávací i odborné školství nabízí žákům a studentům velmi solidní vzdělání v mnoha oborech lidského poznání a lidské činnosti. Mezi učiteli různých stupňů a typů škol (na škále od škol mateřských po teoretická vysokoškolská pedagogická pracoviště) začal však nicméně v 90. létech sílit názor, že vedle i v rámci tradiční struktury cílů, předmětů a učiva v naší škole bylo by užitečné soustavněji obrátit pozornost též k výchově a vzdělávání v jakémsi - snad nadneseně řečeno - "umění žít". Není za tím žádná neuchopitelná metafyzika. Jde o to učit se nejen o pyramidách, odmocninách, láčkovcích či lomu světla, ale také o sobě, o vztazích, v nichž denně žijeme, o tom, jak zabránit destruktivnímu sporu, jak čelit zátěžím, které nám život chystá, či jak si něco vyjednat, aniž by tím člověk porušil pravidla slušnosti atd. atd. I k tomu může škola systematicky směřovat, neboť i to jsou součásti životní kvalifikace.

Objevila se tedy idea OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY buď prolínající veškerou školní prací nebo dokonce jako samostatného předmětu, resp. samostatného časového bloku, a to v úrovni základního i středního vzdělání.

Dostáváte nyní do rukou pokus o soubor témat, která by společně mohla tvořit - a na některých školách i tvoří - osnovu osobnostní a sociální výchovy.

Při charakteristice osobnostní a sociální výchovy v tomto zkusíme - pro názornost - vyjít od formy samostatného časového bloku, resp.předmětu. Učivem je v takovém předmětu žák sám, třída nebo skupina žáků jako sociální organismus, konkrétní vztahy a praxe každodenní existence - různé situace, do nichž se žák dostává či dostat může v běžném provozu svého života.

Mnoho pro osobnostní a sociální výchovu může ovšem udělat učitel kteréhokoli předmětu. Osobnostně a sociálně orientované vzdělání vyžaduje vesměs volbu takových metod a částí učiva předmětu, které vycházejí vstříc látce předmětu a současně umožňují rozvoj autoregulačních, sociálních a jiných dovedností a postojů (viz témata níže) apod.To není vždy v tradičních předmětech snadné a někdy to dokonce není ani plně účelné (je třeba se soustředit zcela na odborné učivo předmětu apod.). Nicméně i za osobnostně orientované vzdělání v kterémkoli předmětu se velmi přimlouváme jako za další velkou šanci pro žáka a odkazujeme tu zejména na literaturu a semináře k moderní didaktice (změnám vyučovacího procesu apod.). I řada námi uváděných technik nebo her může být v běžných předmětech využita zcela funkčně a hladce. Tento text však v celku nabízí model pro osobnostní a sociální výchovu přímo nepropojený s dalším konkrétním předmětem, tedy pro osobnostní a sociální výchovu samostatnou.

Pokud jste se s OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVOU (dále též OSV) již někde setkali, nebo ji dokonce sami praktikujete (byť třeba pod jiným názvem, v rámci občanské a rodinné výchovy, dramatické výchovy, volby povolání, společenskovědního semináře, základů společenských věd či vlastních specifických předmětů nazývaných kupř. rétorika, sociální komunikace, mezilidské vztahy atd.), bude pro Vás při pohledu do osnov celkem zřejmé, oč běží a jak "to" běží v praxi. Pokud ne, potom může být i nesnadné vytvořit si spolehlivý obraz o podobné výchově.

Pro plastičtější představu a pro vlastní zkušenost je výhodné projít kursem této problematiky nebo jejích dílčích témat (pořádají je vesměs instituce dalšího vzdělávání učitelů nebo vysoké školy - studium v denní formě viz např. Katedra pedagogiky FFUK v Praze nebo projekt "Dokážu to?", který je na OSV specificky orientován.

Zde předkládaná osnova je tematicky celkem rozsáhlá. Je to svým způsobem určitý maximální program, který není ve své šíři nikterak závazný a je na učiteli, která podtémata bude preferovat. Při bližším pohledu je ostatně zřetelné, že řada témat se přirozeně prolíná, že témata v různé podobě nutně přicházejí sama z praxe života žáků i učitele atd. V tomto ohledu tedy může osnova být jen pomůckou ke strukturování témat. Může být ovšem naopak i základním východiskem pro výběr témat a stavbu lekce. Osnova není určena pro konkrétní časovou dotaci (nesměřuje tedy k roku, dvou či více letům).

Jednotlivé body osnovy vznikly dlouhodobým sledováním témat OSV v literatuře a dokumentaci vážící se k pedagogickým, resp. psychologickým systémům, které si takovou výchovu kladou za cíl. Ale současně se v osnově odráží témata, která v praxi uskutečňují se svými klienty učitelé (vč. autora textu) nejrozmanitějších typů škol různými formami (předmět, výjezd, kroužek, blok v rámci jiného předmětu, užití technik OSV v běžném předmětu atd.). Přihlédnuto bylo tudíž i k materiálům ze setkání učitelů zabývajících se OSV v r. 1998 na Katedře pedagogiky FF UK v Praze a ve Skokovech, ke struktuře studia specializace Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje na výše zmíněné katedře FF UK a ke zkušenostem některých účastníků projektu "Dokážu to?".

Za osnovou následují ukázky metod. Metody a techniky pro OSV jsou "nesčetné" a velmi mnohotvárné a přicházejí z různých systémů (zvl. sociální výcvik, dramatická výchova, zážitková pedagogika apod.). Literatury obsahující hry, techniky, cvičení pro osobnostní a sociální rozvoj je dnes již dostatek. Tento text tedy vedle témat ukáže i zástupce různých druhů metod, jimiž lze témata v osnově naplňovat.

A nyní důležité upozornění:

Dvě věci nemůže tento text nahradit:

  1. Jednak nemůže vzhledem ke svému možnému rozsahu poskytnout určité vzdělání v oblasti témat osnovy. To není nepodstatné!!! Čtěte prosím: Tak jako učitel např. fyziky musí vládnout nejen znalostí cílů a metod výuky svého předmětu, ale velmi podstatně musí znát fyzikální fakta, pojmy, vztahy, teorie atd., tak i učitel OSV by měl optimálně znát teorii/e osobnosti, sociální skupiny, lidského chování, komunikace, kooperace, řešení problémů, hodnot. To je jeho aprobace. Tyto znalosti umožní učiteli, aby hrami nejen bavil, ale také mnohem více učil, umožní mu stavět hodiny nejen jako náhodný shluk her, ale jako logický systém, umožní mu porozumět jevům, které se před jeho očima při hrách objevují a využívat toto porozumění ve prospěch žáků.
    Do našeho textu se ovšem to vše vejít nemůže. Doporučuji tedy zájemcům o studium OSV teoretickou literaturu.

  2. Tento text dále nemůže poskytnout již zmíněný praktický trénink učitele OSV - metody OSV vždy žádají rozmanité typy aktivity žáka/skupin/třídy, a tedy i na učitele kladou v tomto směru samozřejmě jiné nároky než ve výuce dalších předmětů. Je dobré si vše vyzkoušet i na sobě samém.

Soubor témat OSV, který zde najdete, je do značné míry (i když ne zcela) shodný se souborem témat v základním kurikulárním dokumentu - Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělání, část C, průřezová témata (a blízký i gymnaziální variantě téhož dokumentu). Tento fakt je zcela v logice snahy rámcového programu tohoto dokumentu akcentovat osobnostně orientované vzdělání.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Doc. PhDr. Josef Valenta Csc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova