Odborný článek

Počítání do 10

Anotace

Příspěvek nabízí aktivity k doplnění výuky počítání do 10. Více než konkrétní počítání nabízí aktivity pro rozvoj orientace v číselné řadě, postřehování prvků, odhadování množství. Využívá manipulace s předměty a orientace v tabulce o 10 prvcích.

Článek nabízí aktivity pro rozvoj početních dovedností v oboru 0–10. Záměrně se nezaměřuje pouze na početní operace, ale na rozvoj orientace v číselné řadě, odhadování množství, porovnávání. Práce s tabulkou o 10 prvcích pak umožňuje lepší představu čísla. 

Materiál je určen pro všechny žáky 1. třídy ZŠ.

Jednotlivé úkoly nejsou určeny pouze pro jednu vyučovací hodinu. Doporučuji aktivity zařazovat do výuky matematiky v době, kdy učitel s žáky toto učivo probírá. Dále doporučuji při rozšiřování početních dovedností v oboru 0–20 bez přechodu i s přechodem obdobným způsobem pokračovat.  

1. Odhady množství

Učitel pracuje s žáky v kruhu na koberci. Do středu kruhu umístí misky s předměty (knoflíky, víčka od PET lahví, kamínky, kaštany, balené bonbony apod.). V každé misce se nachází jiné množství prvků. Žáci postřehují, kolik prvků je v které misce = snaží se pouze pohledem zjistit počet prvků v misce a říci svůj odhad nahlas. Učitel vede žáky k postřehování bez počítání po jedné.

V druhé části manipulují žáci s vlastními předměty a miskou/miskami. Vkládají do misky počet předmětů, který učitel říká.

Učitel nejdříve s žáky pracuje s množstvím do 3, postupně pak přidává do 4, 5, postupně až do 10. K vyšší náročnosti přistupuje vždy až po dobrém zvládnutí učiva žáky.

Obměna: Žáci pracují samostatně v lavicích/na koberci. Každý žák má svou sadu karet. Učitel řekne např. 9, žák zvedá kartu, na které je 9 prvků.

Obměna: Žáci pracují ve skupinách. Pro každou skupinu učitel připraví několik misek s drobnými předměty (dostatečně velkými a pevnými), počet předmětů v miskách se liší. Členové skupin přikládají karty s prvky k miskám.

Autor díla: Petra Pšeničková

Obměna: Učitel pracuje s žáky v kruhu na koberci. V látkovém sáčku nabízí žákům drobné předměty. Postupně si každý žák ze sáčku vezme do dlaně předměty a hmatem bez zrakového kontaktu odhaduje, kolik předmětů v ruce má. Např. 3, 8, více než 10 apod. Kontrola probíhá rozevřením dlaní.

2. Porovnávání – méně, více, stejně

Učitel pracuje s žáky v kruhu na koberci. Do dvou misek umístí předměty. Žáci prvky nepočítají, pouze porovnávají, kde jich je více, méně nebo stejně. Žáci svůj odhad říkají nahlas. Učitel takto vytvoří několik situací.

Obměna: Žáci pracují samostatně v lavicích/na koberci. Učitel na tabuli předkresluje misky s určitým množstvím prvků. Žáci rozpoznají, v které misce je více prvků. Následně zvedají kartu s odpovídajícím počtem prvků.

Obměna: Učitel pracuje s žáky v kruhu na koberci. Žáci si postupně z látkového sáčku naberou drobné předměty do každé dlaně zvlášť. Pouze pomocí hmatu odhadují, v které ruce mají více, méně či stejně předmětů. Kontrola probíhá rozevřením obou dlaní.

3. Orientace v tabulce

Žáci pracují samostatně v lavicích/na koberci s tabulkou o 10 prvcích a přiloženými kartami (příloha). Učitel předříkává čísla, žáci hledají pruh odpovídající číslu. Pruh přikládají do tabulky, poté zpět vrací na místo.

V druhé části ukazují čísla v tabulce pouze prstem bez použití pruhů. Učitel předříkává čísla 1–10, žáci v tabulce ukazují prstem na políčko odpovídající danému číslu.

Autor díla: Petra Pšeničková

Obměna: Učitel překreslí tabulku ve zvětšené podobě na tabuli. Ukazuje prstem v tabulce na některé pole, žáci zvedají kartu s číslem, které danému poli odpovídá.

Pozn. Učitel může využít přílohy ke cvičení 3. Prvních 5 řádků je určeno k rozstříhání podle silně vyznačených čar na pruhy, poslední řádek zůstává zachován.

4. Orientace v tabulce – Na které číslo myslím?

Žáci pracují v lavicích/kruhu na zemi s tabulkou o 10 prvcích. Učitel si myslí číslo v řadě 1–10. Žáci postupně dávají učiteli otázky, na které učitel odpovídá možnými odpověďmi ANO či NE. Žák, který rozpozná správné číslo, je v dalším kole v role učitele a myslí si číslo. Učitel žákovi s odpověďmi pomáhá. Např. učitel si myslí číslo. Žák se ptá: „Je to číslo mezi 5 a 10?“ Učitel: „Ano.“ Jiný žák: „Je to číslo větší než 7?“ Učitel: „Ne.“ Další žák: „Je to číslo hned před šestkou?“ Učitel: „Ano.“ Další žák: „Je to 5?“ Učitel: „Ano.“ Doporučuji aktivitu hrát v menším počtu žáků a dodržet pravidlo, kdy se ostatní žáci neptají přímo otázkou: „Je to 8?“, ale pokládají nejdříve zkoumající otázky.

Tabulka slouží žákům jako zraková podpora, vytváří si tak lepší představu o čísle. V dalších kolech je vhodné tuto pomůcku již odebrat a vracet pouze v případě, že se žákům nedaří.

Obměna: Žáci pracují ve skupinách. Zástupce jedné skupiny si myslí číslo, zástupce druhé skupiny dává otázky. Učitel pomáhá na obou stranách.

5. Vzestupné a sestupné číselné řady

Žáci pracují ve skupinách. Učitel zadává úkoly jednotlivým skupinám, za skupinu odpovídá vždy jeden zástupce. Zástupci se střídají. Učitel nejdříve zadává úkoly na vzestupné číselné řády. Učitel první skupině: „Osm.“ Zástupce první skupiny jmenuje čísla vzestupně od čísla osm: 9, 10.

V druhé části stejným způsobem žáci jmenují čísla sestupně.

Obměna: Žáci pracují ve skupinách, čísla zapisují na pracovní list. V zapisování se střídají.

Použitá a doporučená literatura 

  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Struktura čísla 1–10. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.
  • KASLOVÁ, M.: Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2010. ISBN 978-80-86307-96-1.
  • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha, 1999.

Úprava článku byla provedena ke dni 4. února 2016 (viz komentáře).
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
24.41 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 12. 2015
Činnostní aktivity ve výuce počítání (a vidění) do deseti jsou nezbytnou aktivitou v hodinách matematiky 1. ročníku. Článek nabízí začínajícím i zkušeným učitelům spektrum zajímavých činností a obměn, aby mohla být výuka prvňáčků stále zábavná a hravá.

Hodnocení od uživatelů

Michaela Kaslová
16. 1. 2016, 19:47
Drobnou poznámku z pohledu jazykového i matematického:
Ptáme-li se : Jaké číslo? Pak se ptáme na jeho vlastnost (např. sudé, jednociferné).
                   Které číslo? Pak se ptáme na určité číslo (např. 10).
Pokud v článcích použijeme slova libovolně, vyblokováváme nejen rozvoj citu dítěte pro jazyk, ale zakládáme mu na chyby v řešení úloh, případně nepochopení látky. Toto by měla ohlídat recenze a pomoci autorovi. 
E Kocourek
16. 1. 2016, 20:36
Co se týče článků na portálu rvp.cz, o rozvoj citu dítěte pro jazyk bych se neobával. Ale že se tu slova používají libovolně a že se tu vyblokovává rozvoj citu čtenářů (což, odhaduji, jsou osoby zcela dospělé) pro jazyk a že se zakládá na chyby v řešení úloh a na nepochopení problematiky, tomu bych věřil.
Recenze by to zajisté měla ohlídat, ale zatím se jí to příliš nedaří. Zda by to pomohlo autorům netuším, ale mně jako čtenáři by to pomohlo určitě. Možná i jiným čtenářům? 
Každopádně bych si přál, aby paní Kaslová věnovala pozornost nejen článkům o číslech, ale i o výpočetní technice.
Ivan Ryant
16. 1. 2016, 22:08
ano

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení