Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pokusy do fyziky – Šikmá věž z kostek
Odborný článek

Pokusy do fyziky – Šikmá věž z kostek

26. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Martin Macháček

Anotace

Příspěvek popisuje pokus, při kterém si žáci prakticky vyzkouší, jak poloha těžiště vzhledem k podstavě ovlivňuje rovnováhu tělesa.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Téma: Mechanika pevných těles - Těžiště

Provedení
Žáci staví na rovném stole věž z kostek tak, že každou kostku posunou vždy o čtvrtinu její šířky na jednu stranu. Jakou nejvyšší věž dokážou postavit? Může být taková věž libovolně vysoká?
Žáci zjistí, že čtyři kostky na sebe tak lze postavit, ale při páté kostce se jim věž začne hroutit. Záleží ovšem na tom, jak přesně budou dodržovat posunutí o čtvrtinu šířky kostky. Budou-li kostky posunuty o méně, je možné, že věž z pěti kostek ještě nespadne.

Vysvětlení
Protože všechny kostky jsou ze stejného materiálu, je i celá věž z jednoho materiálu - tvoří stejnorodé těleso. Toto těleso je středově souměrné, proto jeho těžiště je ve středu souměrnosti takového tělesa. Na obrázku je těžiště naznačeno černou tečkou.

obr 1
1. obr 1

Na věž působí gravitační síla Fg tak, jako by její působiště bylo v těžišti věže. Věž bude v rovnováze a nespadne, jestliže je těžiště nad podstavou nejnižší kostky.
S každou další kostkou se těžiště posune o něco doprava - žáci mohou dokonce zjistit, že posouváme-li každou další kostku o čtvrtinu její šířky, posune se těžiště věže vždy o jednu osminu šířky. Věž se začne kácet, když se těžiště dostane na okraj podstavy dolní kostky, jak to ukazuje obrázek. Gravitační síla způsobí, že celá věž se začne otáčet okolo osy, která je naznačena červeným kroužkem.

Obměny
Jaký je největší počet kostek, které lze postavit na sebe při jejich jiném posunutí (např. o pětinu, o desetinu šířky apod.)?
Co kdyby všechny kostky nebyly ze stejného materiálu? Představme si například, že nejspodnější kostka je z olova a všechny další ze dřeva. Kolik kostek celkem pak na sebe můžeme postavit při posunutí o čtvrtinu šířky kostky?

Poznámka
Pokus ukazuje, jak důležité je, aby zdi, komíny, pilíře apod. byly stavěny svisle.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň a nižší ročníky víceletého gymnázia
Rozvíjené klíčové kompetence
 • určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
 • využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky sada šesti stejných dřevěných kostek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Macháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

sada šesti stejných dřevěných kostek