Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Od doby kamenné do doby slovanských hradišť
Odborný článek

Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

26. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje námět, jak obohatit výuku v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Žáci se účastní interaktivní výstavy. Zapamatování důležitých poznatků je podpořeno jak interaktivností aktivity, tak vyplňováním pracovních listů k tématu výstavy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Pracovní list Městského muzea v Poličce je průřezem učiva vlastivědy 4. ročníku a dějepisu 5. ročníku ZŠ. Materiál vznikl jako pomůcka k absolvování interaktivní výstavy. Je psán přitažlivou formou kvizů, časových řad, příkladů a doplňovacích úkolů. Spolu s prohlídkou hmotných exponátů může iniciovat samostatnou poznávací aktivitu žáka. Pomáhá tak k trvalejšímu uchování poznatků.

Záměr výstavy
Základním smyslem interaktivní výstavy Městského muzea v Poličce bylo přiblížit žákům učivo s pomocí muzejních exponátů. Naprostá většina předmětů je určena k dotýkání, aby žáci mohli vyzkoušet jejich materiálové vlastnosti - váhu, povrchovou úpravu, někdy i funkčnost (zčásti se jedná o odolné originály, zčásti o kvalitní repliky).
V expozici věnované časovému úseku od doby kamenné do doby slovanských hradišť mohou žáci vzít do ruky kamennou, bronzovou a železnou sekyru, srp, prohlédnout si bronzový meč, keltský a velkomoravský štít, soubor pravěké keramiky či oděv ženy z doby bronzové. Vyzkouší si repliku pravěkého vrtáku a sekyry, tkaní na vertikálním stavu, drcení obilí na třecích kamenech a podle abecedy v pracovních sešitech i psaní hlaholským písmem. Zájem je také o další exponáty ve vitrínách - stoličky mamuta, skleněné a jantarové náhrdelníky.

Organizace aktivit
Žáci v muzeu nejprve dostanou pracovní sešity. Zčásti je vyplňují na místě, zčásti ve škole a doma. Návštěva trvá 45 minut, nejdéle jednu hodinu. Výjimkou mohou být odpolední návštěvy výtvarných kroužků - jejich návštěvy zpravidla přesahují i dvě hodiny.

Autoři a partneři programu
Autor vzdělávacího programu muzea: David Junek.
Spolupráce na programu: Středisko experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově, Dům dětí a mládeže v Poličce, brněnská muzea.
Spolupráce při přípravě pracovních listů: Jitka Junková (ZŠ TGM, Polička) a Jaroslav Jan Glose (ZŠ Na Lukách, Polička).

Program je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha.

Příloha 1 - Pracovní list Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence občanská – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Organizace řízení učební činnosti skupinová
individuální
Organizace prostorová exkurze
Organizace časová do 45 minut
blok více hodin
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky Pracovní list (viz příloha 1)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
235.35 kB
PDF
Pracovní list Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Pracovní list (viz příloha 1)