Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Týdenní tematický plán – KDYŽ SE ČERTI ŽENILI
Odborný článek

Týdenní tematický plán – KDYŽ SE ČERTI ŽENILI

6. 8. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Prášilová

Anotace

Článek nabízí podrobně rozpracovaný týdenní tematický plán zaměřený na každoroční příchod Mikuláše, anděla a čerta. Prostřednictvím aktivit, her a činností prožijí děti nevšední týden plný kouře, napětí, tance i veselí.

Úvod

Příchod Mikuláše, anděla a čerta – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, ale i s obavami. „Existuje opravdu čert?“ „Opravdu čert odnáší zlobivé děti do pekla?“ „Je čert opravdu tak zlý, jak se o něm povídá?“ Hlavním cílem tohoto tematického plánu je ukázat a představit dětem čerta jako rošťáka, který je jim v mnohém podobný a zároveň děti zbavit strachu a obav (nebo je alespoň zmírnit) prostřednictvím her, aktivit a činností, které budou dítěti (dětem) příjemné.

Denní plán nabízených činností k třídnímu tématu „Když se čerti ženili“

Poznávání, zkoumání a objevování

Jazyk a řeč

Pohyb

Umění: hudba, zpěv, kreslení, dramatizace

Předmatematické činnosti

3. „Karetní kouzlo“
(uhádnutí vytažené karty z balíčku)

 

2. „Jak vypadá čert?!“
 – skupinová konverzace, vytváření čerta podle popisu dětí (dle jejich fantazie a představ)

(PODROBNĚ ROZEPSÁNO V PLÁNU)

 

1. „Cesta do pekla“

 – zdolávání překážek proudem za sebou při chůzi
Hra: Čertíku, Bertíku.

 

4. „Čertí čelenky“
 – vybarvování čertích hlav + vytvoření čertí čelenky s čertím jménem.

 

2. Procvičování barev a hledání rozdílů při popisu čertů.

 

3. „Dobrý sluha, špatný pán“
 – osvojení si poznatků o nebezpečnosti ohně

(PODROBNĚ ROZEPSÁNO V PLÁNU)

1. „Čertovský jídelníček“
 – vymyšlení čertích jídel
(umisťování je na nástěnku přes skutečný jídelníček)

 

2. „Čerti“
(tematické rozcvičky v MŠ)
 – cvičení s bramborem pro jednotlivce
Hra: Čertí ocásky.

 

4. „Pekelní čerti“
  – vytváření ohně prostřednictvím otisků rukou (společ. práce) + kresba tuší hlavy čerta s vymalováním a dolepováním vlastních okopírovaných rukou, st. d. kresba s více rozpracovanými obličejovými detaily

(PODROBNĚ ROZEPSÁNO V PLÁNU)

 

3. „Hořlavé a nehořlavé“
 – třídění předmětů

 

4. „Co je to?“ 
– poslech a poznávání zvuků na CD

 

1. „Když se čerti ženili“
 – nácvik textu písně formou deklamačních cvičení

 

2. „Čerti“
(tematické rozcvičky v MŠ)
 – cvičení s bramborem ve dvojici
Hra: Čertíku, Bertíku“

 

3. „Když se čerti ženili“
 – nácvik písně + využití meziher k vlastním pohybovým kreacím a hudebnímu doprovodu

(PODROBNĚ ROZEPSÁNO V PLÁNU)


3. Procvičování číselné řady (počítání již dříve naučených písniček)

 

5. Poslech a poznávání okolních zvuků

 

2. „Čertí rodinka“
 – poslech krátké pohádky s následnou pohybovou nápodobou postav

 

1. „Čerti“
(tematické rozcvičky v MŠ) 
– společné cvičení s lanem
Hra: Čertí ocásky

(PODROBNĚ ROZEPSÁNO V PLÁNU)

 

4. „Čertí šatna“
 – společ. příprava nástěnky (spolupodílení se na výzdobě šatny)

 

„Čertí bludiště“
  – řešení labyrintu

 

3. „Poslech čerta“
(jeho hlasu) z CD

 

1. „Já už budu hodný“
 – vedení rozhovoru na téma „špatné chování“
 – odkládání všech špatností do pytle

 

2. „Čerti v pekle“
– cvičení podle pokynů CD „Klasika před školou“

 

4. „Písnička pro čerta“
 – opakování písničky „Když se čerti ženili“

 

3. „Ďábelské úkoly“
 – plnění předmat. úkolů ve skupině (uspořádání, orientace v prostoru, číselná řada)

(PODROBNĚ ROZEPSÁNO V PLÁNU)

 

Jak vypadá čert?!

Úkol: skupinová konverzace – vytváření čerta podle popisu dětí (dle jejich fantazie a představ)

Pomůcky: dřevěná polínka, červená látka pod polínka, hrnec, čajové svíčky, zápalky, nahrávka tajemné hudby na CD, CD přehrávač, látky na zakrytí všeho rušivého (skříňky, televize atd.), lano na vymezení prostoru, barevné řetězy na výzdobu, čertí medailonky, pastelky, tmavé látky na zabalení těchto pomůcek: čertích rohů, paruky, kožichu, čertího ocasu, čertího jazyku z látky, koštěte, černé barvy na obličej, pytle na zlobily

Organizace: využití menšího prostoru v herně – odděleného clonou, společné sezení na koberci ve vymezeném prostoru s dostatkem místa pro každého

Příprava pro učitelky: ve vhodném prostoru herny zakrýt tmavými látkami vše, co by nějakým způsobem rušilo představu pekla, a na tyto látky zavěsit barevné papírové řetězy, prostor rozdělit lanem na dvě části – větší část pro děti na sezení, menší část pro učitelku, v menší části položit látku, na ní poskládat polínka a na ně hrnec znázorňující pekelný kotel, kamkoliv za zády učitelky umístit několik čajových svíček (chvíli před vstupem dětí do prostoru je zapálit – DBÁT NA BEZPEČNOST!), zároveň před vstupem dětí zapnout tajemnou hudbu, kolem rozmístit látky svázané do uzlíků – tyto uzlíky pak označit cedulkou s nápisem toho, co se uvnitř skrývá

Motivace: rozhovor o blížícím se svátku sv. Mikuláše + říkanka:

„Pojďte se mnou touhle branou.
Kam to vede? Kdo to ví?
Podívejte, kamarádi,
my jsme došli k čertovi!“

(autor neznámý)

Posezení dětí na výše zmíněném místě.

Plnění úkolu: Děti se v prostoru znázorňujícím peklo snaží společnou konverzací proměnit učitelku na čerta, společně vymýšlejí, co všechno by měl mít čert na sobě a jak vypadá. Učitelka se aktivně zapojuje do konverzace a nenásilnou formou vždy navede děti k potřebné odpovědi. V žádném případě nezavrhuje jiné možnosti a nápady, ale při potřebném hledaném slovu vhodným způsobem a slovy pozastaví konverzaci a rozváže uzlík s daným nápisem, např. kožich. Postupně se před zraky dětí přeměňuje – obléká, maskuje.

Závěr: Po úplné přeměně pak učitelka změní i hlas a ptá se dětí, jestli jsou hodné, kdo zlobí apod. Poté je požádá o zazpívání nějaké písničky, kterou se děti naučily ve školce.

Hodnocení: Za odměnu jim „čert“ předvede karetní kouzlo a dá všem obrázek čerta (medailonek – k vytisknutí v příloze), který si každý u stolečku vybarví. Společně pak obrázky, již s převlečenou učitelkou, nalepí na pruh čtvrtky a vytvoří si tak čertí čelenku. Během vybarvování vede učitelka s dětmi rozhovor, zda se její proměny v čerta bály. Pochválí je, v jakého čerta ji proměnily. 

Autor díla: Lenka Prášilová, kresba Natálie Gablíková (6,5 let)

Dobrý sluha, špatný pán

Úkol: osvojení si poznatků o nebezpečnosti ohně

Pomůcky: velká zavařovací sklenice s vodou, zápalky, čajová svíčka, kousek papíru, látky, dřívka, kovu, jehličí, plastu, nitě a vlasu

Organizace: Děti sedí na židličkách v prostoru herny, učitelka provádí pokusy s ohněm v bezpečné vzdálenosti od dětí a dbá na celkovou bezpečnost, tzn. nejen bezpečnost dětí, ale i bezpečnost vlastní a bezpečnost okolních předmětů

Příprava učitelky: umístění stolu v prostoru herny s potřebnými pomůckami, společné rozmístění židliček s dětmi v bezpečné vzdálenosti od „pokusného“ stolu

Motivace: Rozhovor s dětmi – kladení otázek typu: „S čím si v pekle svítí – proč nemají tmu – nebo mají – co jim hoří pod kotlem?“ – a nad tím ohněm, nad tím kotlem všichni čerti čarují:

„To je žár, to je var.
Hip, hip, hurá! – Peklu zdar!“

Společný přednes.

Plnění úkolu: vedení skupinové konverzace na téma „oheň“ – jeho význam, správné zacházení a manipulace s ním, čím je pro nás nebezpečný – prostor pro vlastní zkušenosti dětí s ohněm

Závěr: praktická ukázka toho, co vše oheň spálí – třídění předmětů na hořlavé a nehořlavé

Hodnocení: celkové shrnutí – zpětná vazba, „Co si budeme pamatovat?“ + pochvala

Pekelní čerti

Úkol: podporování tvořivosti, představivosti a fantazie při výtvarné činnosti – vytvoření ohně na velkou plochu prostřednictvím otisků rukou (společná práce) + mladší děti – kresba tuší hlavy čerta s vymalováním, starší děti – kresba tuší hlavy čerta s rozpracovanými obličejovými detaily (řasy, obočí atd.) + vymalování, ml. d. + st. d. – dolepení vlastních okopírovaných rukou

Pomůcky: velký arch papíru ve tvaru ohně, temperové barvy (červená, žlutá, oranžová, hnědá, bílá), tácky na barvu, hadr na utírání, tuše (černé, červené), špejle, štětce, kopírka na okopírování dětských rukou, nůžky, lepidlo

Organizace: Vytváření ohně bude probíhat již během ranního se scházení dětí – na stolečku v prostoru třídy, jednotlivé čerty budeme malovat až po svačině z důvodu uvolnění všech stolečků, jedna  učitelka bude s dětmi při malování, aby jim poradila, a druhá učitelka bude odvádět skupinky dětí ke kopírce, kde si každé dítě okopíruje své ruce. V průběhu celé výtvarné činnosti by měly děti dbát na čistotu nejen své práce, ale i na čistotu sebe a svého okolí (tzn. např. nedotýkat se zabarvenýma rukama nábytku, koberce, jiných dětí apod., „nešermovat“ špejlí či štětcem kolem sebe čí proti jinému dítěti, stejně tak upozornit děti na bezpečnost práce s nůžkami).

Příprava učitelky: zajištění a příprava veškerých výše uvedených pomůcek

Motivace: proběhne prostřednictvím námětu „Dobrý sluha, špatný pán.“ – „Když jsme si ráno vytvořili oheň a opravdický oheň si i ukázali a popovídali si o něm, tak teď už nám jen zbývá k tomu našemu papírovému ohni vytvořit pěkné čertíky, ale ne ledajaké, ale pořádné pekelné, co všechny zlobivce a zlé lidi polekají!“

Plnění úkolu: je již částečně uvedeno v organizaci – v případě vytváření ohně se bude jednat o společnou – dobrovolnou tvorbu, neboť ne každému dítěti může být příjemné mít celou ruku od barvy. V případě kresby čertíků půjde o činnost jednotlivců. Po motivování dětí k činnosti a vzbuzení jejich zájmu, funguje učitelka už pouze jako pozorovatel, který děti během práce slovně povzbuzuje, chválí, popř. poradí, veškerá činnost je pak již zcela závislá na dovednostech, fantazii a představivosti každého dítěte.

Závěr: Během zasychání kreseb si děti vystříhají své okopírované ruce na papíře a po konečném zaschnutí je nalepí vedle čertí hlavy. Čertík pak bude vzbuzovat dojem zvednutých, strašících rukou.

Hodnocení: Učitelka děti povzbuzuje a chválí v průběhu činnosti. Celkové zhodnocení pak proběhne po společném umístění prací na nástěnku, kde se každý „pochlubí“ svým čertíkem a ostatní jej odmění potleskem.

Poznámka: Je možné, že na plnění tohoto úkolu budeme pracovat i více dní, a tak bude zhodnocena vždy hotová část dne. Zároveň se dětem sdělí, co dalšího se ještě zítra dodělá, a konečné zhodnocení – výše uvedené – pak proběhne až v úplném závěru.

Autor díla: Jiří Moučka

Když se čerti ženili

Úkol: nácvik písně + využití meziher k vlastním pohybovým kreacím a hudebnímu doprovodu.

Pomůcky: Orffovy nástroje (bubínky, činely, ozvučná dřívka, škrabky, …), noty k písni „Když se čerti ženili“, klavír

Organizace: Předběžné seznámení s textem písně proběhne při jazykové chvilce formou deklamačních cvičení, společný zpěv písničky pak u klavíru a provádění pohybových kreací v prostoru herny.

Příprava učitelky: připravit si noty k písni a Orffovy nástroje pro děti

Motivace: „Takoví čerti nejenže umí kdekoho pěkně vystrašit, ale umí také pekelně zpívat, tancovat a do toho si pěkně rámusit. A protože i vy jste takový „čertíci“, tak to jistě dovedete také a k té nové písničce si to pak rovnou vyzkoušíme.“

Plnění úkolu: Děti se s textem seznámí již při jazykové chvilce, v ranním komunitním kruhu – společně proběhne vysvětlení textu písně a formou deklamačních cvičení snaha o jeho zapamatování. Před samotným zpěvem se děti rozezpívají prostřednictvím známých písniček. Poté se seznámí s melodií nové písně (text už částečně znají) a jen formou ozvěny se jej pokusí zpívat. Po zopakování dá učitelka dětem vybrat z Orffových nástrojů. Při zpěvu písně děti sedí v kleku na patách (nástroj drží v ruce), při hře mezihry se děti zvednou a začnou se libovolně pohybovat a zároveň doprovázet na své nástroje. Nejde o vytvoření zvučně lahodného a rytmicky stejného doprovodu, jde o prostor k vlastní improvizaci, která v celku všech dětí vyzní jako pekelný rámus. Dbát je potřeba pouze na to, aby zvuk doprovodných nástrojů nepřehlušil zvuk klavíru a děti tak včas poznaly, kdy mezihra končí a je čas se zpátky posadit a zpívat druhou sloku – po ní opět hraje učitelka mezihru se zpěvem na slabiky „tra la la la la“ a děti vše opakují stejně jako v mezihře předchozí. Kdo zvládne pohyb i hru na nástroj, může v mezihrách, spolu s učitelkou, přidat zpěv na slabiky „tra la la la…“.

Závěr: „Čertíci“ se položí na zem a zhluboka dýchají – po ďábelském tanci odpočívají.

Hodnocení: pochvala + malá odměna v podobě sladkosti, vnuknutí dětem nápadu, že tuhle píseň i s celým doprovodem mohou předvést čertovi, Mikulášovi a andělovi (až budou chodit), protože se jim velmi povedla.

Cvičení s lanem

Úkol: zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky – změny poloh a pohybů těla na místě při společném cvičení s lanem

Pomůcky: noty k úvodní písničce „Když se čerti ženili“, lano, „čertí ocásky“

Organizace: společné cvičení všech dětí, včetně učitelky – v prostoru herny

Příprava učitelky: přichystat lano, uplést „čertí ocásky“ z vlny podle počtu dětí, před cvičením otevřít okna (zjistit stav ovzduší)

Motivace: společný zpěv písničky „Když se čerti ženili“ s doprovodem klavíru + rozhovor o tom, co všechno čerti, kromě tančení „rejdováku“, umí (společně cvičit s lanem)

Plnění úkolu:

 • Zahřátí: „čertí hrátky“ – střídání běhu a chůze v rytmu bubínku

Průpravná část:

 • děti stojí v kruhu, lano drží před sebou oběma rukama, vzpažit, lano nad hlavu, připažit, lano dolů
 • otočka o 360° za stálého držení lana (s přehmátnutím)
 • provlečení pravé nohy mezi rukama přes lano a zpět, totéž levou nohou
 • provlečení pravé nohy, levé nohy (děti uvnitř kruhu), totéž zpět (vně kruhu) – stále se drží lana
 • sed, vzpažit, lano nad hlavu a zpět podél těla, předklon, při předklonu sunout lano po nohách dolů a zpět vzpřim
 • opisování kruhu s lanem před tělem
 • sed, „pochodování“ zadečkem osmkrát vpřed a totéž vzad, lano na stehnech
 • sed, provléknutí pravé nohy přes lano mezi rukama a zpět, totéž levou nohou, totéž oběma najednou a zpět
 • leh na zádech, lano držet na hrudníku = „řídítka“, „jízda na pekelném kole“
 • leh a sed, lano držet na stehnech
 • změny postojů a poloh podle pokynů učitelky, stále se držet lana

Pohybová hra: obměna hry na honěnou – každé dítě má v punčochách či teplákách zastrčený „čertí ocásek“ a libovolně se pohybuje po prostoru, musí však utíkat před honičem – zlým čertíkem, který se snaží ostatním čertíkům utrhat ocásky, protože sám žádný nemá. Ten, komu zlý čertík ocásek sebere, vypadává ze hry, posadí se stranou (např. na lavičku) a dále sleduje hru, popř. fandí nějakému svému čertímu kamarádovi.

Relaxace: „Unavení čertíci“ – uvolňování jednotlivých částí těla + vydýchávání vleže

Hodnocení: pochvaly v průběhu plnění jednotlivých částí

Ďábelské úkoly

Úkol: plnění předmatematických úkolů ve skupině (uspořádání, orientace v prostoru, číselná řada) + rozvíjení tolerance a přizpůsobivosti

Pomůcky: CD přehrávač, nahraný čert na CD, pytlík s barevnými korálky, různé druhy kostek na postavení věže v čertím pytli + pexeso + sladkosti

Organizace: do kruhu rozestavěné stolečky v prostoru herny (každé družstvo stojí kolem jednoho stolečku), v každém družstvu je stejný počet dětí, rozdělení do skupin proběhne tažením barevných korálků

Příprava učitelky: rozestavět stolečky (+ jeden doprostřed na vzorovou věž), uložit kostky na sestavení předlohové věže do pytle a umístit je na uvedené místo, rozmístit obrázky pexesa v prostoru třídy (nejlépe tak, aby si toho děti nevšimly), přichystat barevné kuličky do pytlíku, do CD přehrávače vložit CD s nahrávkou čerta

Motivace: Učitelka již ráno vloží CD disk mezi hračky, o kterých ví, že si s nimi budou děti hrát, např. do košíku s autíčky. Ve chvíli, kdy jej někdo z dětí objeví, naváže s dětmi rozhovor o tom, kdo ho tam asi dal a proč, co je na něm nahráno atd. (prostor pro fantazii a představy dětí). Zároveň se s dětmi domluví, že si CD po svačině pustí a třeba tak společně odhalí záhadu CD disku mezi autíčky.

Plnění úkolu: Po spuštění CD se ozve hlas Lucifera, který se na začátku představí a poví dětem, že jim přišel dát tři úkoly – pokud je nesplní, tak propadnou peklu. Dovolí jim však pracovat ve skupinkách (v družstvech), do kterých se děti rozdělí vytažením barevné kuličky z pytlíku. Učitelka po každé Luciferově odmlce CD přehrávač pozastaví a děti provedou daný úkol. Po jeho splnění si děti poslechnou Luciferovo hodnocení. 

 1. úkol: Učitelka musí postavit z kostek, které podle pokynů Lucifera najde na určeném místě v čertím pytli, věž, která bude sloužit dětem jako předloha pro sestavení stejné věže. Musí se jednat o stejný druh materiálu, stejnou velikost, barvu i geometrický tvar „kostek“. Používat se budou pouze kostky, které děti mají volně přístupné v hracím prostoru a denně se s nimi setkávají (hrají). Děti ve skupině vzájemně spolupracují, domlouvají se a radí.
 2. úkol: Učitelka (opět podle pokynů Lucifera) vyndá z čertího pytle (kde byly umístěné kostky) pexeso a každému dítěti dá jeden. Úkolem bude najít druhý – shodný obrázek v prostoru třídy. Každé dítě z družstva hledá svůj obrázek, ale pakliže jej nemůže najít, pomohou mu ostatní jeho spoluhráči – opět tedy v družstvu vzájemně spolupracují a pomáhají si.
 3. úkol: Každé dítě z určitého družstva musí přinést určený počet kostek (jakékoliv barvy, velikosti, či materiálu), např. každý z modrého družstva přinese jednu kostku, každý z červeného družstva přinese dvě kostky atd. Když tak učiní, musí děti spočítat, kolik kostek mají v družstvu dohromady. V tomto úkolu učitelka zohlední rozdílnou náročnost a v hodnocení vyzdvihne výkon družstva, které muselo spočítat nejvyšší počet kostek.

Závěr: Nikdo nepropadne peklu a Lucifer děti poprosí, zda by mu společně zazpívaly písničku o čertech („Když se čerti ženili“). Následně je pochválí, požádá učitelku, ať za odměnu rozdá dětem malou sladkost. V závěru ještě pohrozí, že pokud by ale přeci jen někdo zlobil, tak se spolu setkají v pekle. S ďábelským smíchem se rozloučí.

Hodnocení: probíhá po každém úkolu, a to samotným Luciferem. Učitelka vždy, než toto Luciferovo hodnocení spustí, dětem úkol sama zkontroluje, popř. poradí, pomůže, aby všichni úspěšně úkol splnili a nikdo nepropadl peklu. V úplném závěru i sama učitelka děti ještě jednou pochválí. 

UPOZORNĚNÍ

Zodpovědně a s ohledem na děti zvažte, zda je pro ně nahrávka s hlasem Lucifera opravdu vhodná a zda dokážete děti i v takové napjaté chvíli pozitivně motivovat, povzbuzovat a i přes strašidelný hlas z nahrávky jim dodávat pocit klidu a bezpečí. Z vlastní zkušenosti vím, že nahrávku je možné přežít naprosto bez újmy na zdraví, ale je opravdu potřeba zvážit nejen věkové složení dětí, ale především jejich psychické rozpoložení a psychickou odolnost.

Pokud usoudíte, že pro vaše děti není (z jakýchkoliv důvodů) nahrávka vhodná, pak lze „Ďábelské úkoly“ splnit naprosto v klidu. Náhradní možností může být čtená forma, tedy místo CD disku děti objeví  dopis od Lucifera (viz příloha), který  učitelka postupně čte, a děti plní úkoly. 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
152.34 kB
Dokument
Medailonek čertíka k vytisknutí.
docx
105.47 kB
Dokument
Jídelníček aneb BAŽTA Z ČERTÍHO KOTLÝKU - k vytisknutí
docx
18.55 kB
Dokument
Dopis od Lucifera (místo nahrávky) – k vytisknutí
mp3
6.32 MB
Audio
Hlas Lucifera - nahrávka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Prášilová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 8. 2015
Inspirativní článek s čertovskou tematikou. V popsaném tematickém plánu se děti zapojují do různorodých činností.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

viz text