Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vaříme s pejskem a kočičkou
Odborný článek

Vaříme s pejskem a kočičkou

2. 11. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Veronika Lorgerová

Anotace

Hlavním cílem tohoto výstupu je obohatit děti o nové informace zábavnou formou – při vaření.

RANNÍ ČINNOST  činnost, kterou začínáme. U této činnosti rozvíjíme a zdokonalujeme různé dovednosti a schopnosti.

Dílčí vzdělávací cíle z RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo – zdokonalování dovednosti v oblasti jemné motoriky
 • Dítě a jeho psychika – samostatný projev na určité téma
 • Dítě a ten druhý – spolupráce s kamarádem (pomoc slabším a mladším), respekt a úcta k učiteli, umět nabídnout a rozdělit se o přinesenou zeleninu s kamarádem
 • Vzdělávací záměr: rozvoj jemné motoriky, konverzovat o daném tématu, spolupracovat a respektovat učitele, pomoct svému spolužákovi, který je mladší a méně zručnější
 • Očekávaný výstup: vykreslení omalovánky, vystřihování a následné nalepování, modelování z plastelíny, zapojení se do tématu, samostatná nabídka pomoci mladšímu a méně zručnějšímu kamarádovi
 • Kompetence: kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence činnostní a občanské
 • Materiálně didaktické prostředky – pastelky, nůžky, lepidla, plastelína, podložky pod plastelínu, omalovánky, zelenina
 • Vzdělávací metody – slovní, názorně demonstrační
 • Místo – prostor pro zvolenou činnost – třída
 • Způsob realizace výuky – skupinová, individuální pomoc slabším žákům

OBSAH ranní činnosti:

Učitelka děti motivuje prostřednictvím živé zeleniny např. v komunikativním kruhu. Tuto zeleninu si osahají a mohou ji i ochutnat.

Úkolem dětí je nakreslit a vymodelovat zeleninu z plastelíny.

Starší děti papírovou zeleninu vystřihnou a poté „zavaří“ do sklenic – nakreslenou či nakopírovanou zeleninu vystřihnou a nalepí na tvrdý papír ve tvaru zavařovací sklenice. Mladším dětem dáme na výběr z omalovánek na téma zelenina a modelování z plastelíny.

Při tvoření s dětmi učitelka probírá téma zelenina a nakonec s dětmi vytvoří galerii jejich výrobků a omalovánek. 

Otázky:

 • Jíte doma často zeleninu?
 • Je zelenina zdravá?
 • Máte rádi zeleninu?
 • Kterou máte nejraději?
 • Pěstujete doma zeleninu?
 • Zavařujete doma zeleninu? atd.

TĚLOVÝCHOVNÁ CHVILKA – činnost, která by měla podle MŠ probíhat po každé sedavé činnosti, její délka bývá 5–20 minut – dle věku dětí.

Dílčí vzdělávací cíle z RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo – zdokonalování hrubé motoriky, soustředění se na dané pokyny, uvědomování si vlastního těla, rozvoj fyzické zdatnosti
 • Vzdělávací záměr: rozvoj hrubé motoriky a rozvoj pozornosti na dané pokyny, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Zvládnout základní pohybové dovednosti.
 • Očekávaný výstup: osvojení si praktických dovedností, pozornost a dodržování zadaných pokynů
 • Kompetence: kompetence občanské a činnostní, kompetence k učení

OBSAH:

Tělovýchovná chvilka

 1. Rušná část – pohybová hra – na pejsky a kočičky (do pelíšků / do boudiček)
 2. Průpravná část – rozcvička
 3. Hlavní část – štafetové hry
 4. Závěr – zhodnocení hodiny, relaxační hudba – zdravotní cviky
 • Materiálně didaktické prostředky – relaxační hudba, CD přehrávač, brambory
 • Vzdělávací metody – názorně demonstrační, slovní
 • Místo – herna
 • Způsob realizace výuky – skupinová, individuální pomoc slabším žákům

Motivací a zároveň „rozehřívačkou“ může být pohybová hra. 

Např.

PH na pejsky a kočičky (autor Veronika Lorgerová)

Dětem jsou určeny role – pejsci (chlapci) x kočky (dívky). Rozložíme na koberec boudičky a pelíšky (předem nachystané a nakopírované dle počtu dětí). Pustíme hudbu, děti chodí, běhají, skáčou, hopsají, cválají (jako různá zvířata), a jakmile zastavíme hudbu, chlapci (pejsci) si hledají domeček v boudičce a dívky (kočky) v pelíšku. Postupně odebíráme obrázky jeden po druhém, děti si tak postupně sedají na lavičky do té doby, než zůstane jeden nejrychlejší pejsek a jedna nejrychlejší kočička.

Po této rušné části by měla následovat průpravná část, při které se děti protáhnou a připraví na hlavní zaměstnání/část. Protažení provádíme zpravidla rozcvičkou. Při rozcvičce se snažíme o protažení všech částí těla. Začínáme od hlavy. Cviky u dětí kontrolujeme a popřípadě je opravujeme.

Hlavním zaměstnáním jsou štafetové hry, při kterých děti rozdělíme na 3 skupiny. Skupiny samozřejmě dělíme tak, aby všechny skupiny byly smíšené a žádná nebyla silnější ani slabší. Promícháme děti tak, aby se ve skupině nacházeli jak malí, tak velcí. Nakonec skupiny postavíme alespoň dva kroky od sebe na startovní čáru tak, aby do sebe při soutěžení nenarážely. Jakmile dítě doběhne zpátky na start, dalšího soutěžícího buď plácne po dlani, nebo mu předá štafetu – košík či brambor.

Tuto hlavní část můžeme orientovat např. na brambory. Učitel se dětí ptá, k čemu brambory jsou, kde rostou apod. (příloha, hranolky, chipsy, škrob, ...) 

Jednotlivé štafety:

 1. Slalom mezi brambory – od startovní čáry rozestavíme až do cíle za sebou brambory tak, aby děti měly možnost mezi nimi běžet jako při slalomu.
 2. Sbírání brambory do košíků – dětem rozdáme košíky, do kterých budou moci sbírat brambory, které jsou rozestavěny stejně jako při předešlé štafetě.
 3. Vozík s brambory – děti se posadí na zem, vystartují po rukách a nohách jako raci, avšak nejdou pozadu a snaží se posbírat všechny brambory na své trase. Brambory pokládají na břicho.
 4. Brambor pod bradou – dítě si umístí brambor pod bradu, stlačí a drží pouze bradou. Snaží se dostat co nejrychleji do cíle, aniž by se brambory dotkl rukou.
 5. Kutálení brambory – dítě má za úkol kutálet bramboru do cíle a na start běží s bramborou v ruce.
 6. Umísťování brambory na danou barvu – učitelka zvolá barvu a soutěžící musí co nejrychleji umístit bramboru na danou barvu – u této štafety doběhnou všichni stejně, jelikož čekáme na ostatní.

Na závěr může učitel zvolit klidnou hru. Například hru na obchod. 

Hra na obchod

Děti jsou rozděleni na prodavače a kupující. Rozdáme dětem pokladny, rozestavíme po herně zeleninu a děti nakupují, co se jim řekne. Prodavač vždy zkontroluje, zdali je to správná zelenina.

Pro úplné zklidnění organismu učitel dá pokyn dětem, aby si lehly na záda. Společně se vydýchají a udělají pár zdravotních cviků. Nakonec společně zhodnotí lekci.

Otázky:

 • Jak se vám závodilo?
 • Která soutěž se vám líbila nejvíce? atd.

ŘÍZENÁ ČINNOST

 • Dílčí vzdělávací cíle: vnímat sluchem, zapojit představivost, rozvoj fantazie,
 • Vzdělávací záměr: soustředit se na poslech pohádky, zodpovědět na otázky, odpovídat smysluplnými větami, automaticky se zapojovat do konverzace
 • Očekávaný výstup: soustředěný poslech, převyprávění, odpovídání na otázky
 • Kompetence: kompetence k učení, kompetence činnostní a občanské, kompetence komunikativní
 • Materiálně didaktické prostředky – pohádka (knížka), polštářky na sezení, hrnec, zelenina, vařečka, klavír
 • Vzdělávací metody – slovní, názorně demonstrační
 • Místo – herna, třída (při kreslení)
 • Způsob realizace výuky – skupinová

OBSAH:

Motivací na hlavní a řízenou činnost může pedagog zvolit čtení či poslech pohádky. V případě této lekce pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Každý si najde své místo, kde se mu bude pohodlně ležet, a bude poslouchat pohádku, kterou se později pokusí všichni dohromady převyprávět.

Jelikož v příběhu pejsek s kočičkou vaří dort, může učitel donést velký kastrol, vařečku a zeleninu. Po přečtení pohádky si děti tak mohou uvařit svůj imaginární dort ze zeleniny, kterou mají rády. Vzniknout z tohoto vaření však může i skutečný salát.

Po této činnosti s dětmi pedagog přejde ke klavíru a zopakují si lidové písničky. Nejlépe písničky, ve kterých se objevuje nějaká zelenina.

Např.

 •  Běží liška k táboru
 •  Cib, cib, cibulenka
 •  Šla Nanynka do zelí
 •  Foukej, foukej, větříčku
 •  Měla babka

Otázky:

 • Líbila se vám pohádka?
 • Proč pejsek a kočička vařili dort?
 • Co vše do něj dávali?
 • Co do dortu patří a co ne?
 • Jak to s dortem dopadlo?
 • Proč bylo zlému psovi, který snědl dort, špatně?
 • Je správné, že cizí pes snědl dort, který pekl pejsek a kočička?
 • Jaké plyne z pohádky ponaučení? 
 • Co rády jíte?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 11. 2016
Inspirativní článek vhodný pro děti PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pastelky, nůžky, lepidla, plastelína, podložky pod plastelínu, omalovánky, zelenina, relaxační hudba, CD přehrávač, brambory, pohádka (knížka), polštářky na sezení, hrnec, zelenina, vařečka, klavír