Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vizuální dílo jako generátor výtvarných aktivit: Křišťálový zámek
Odborný článek

Vizuální dílo jako generátor výtvarných aktivit: Křišťálový zámek

Anotace

Vizuální dílo ze sbírek Národní galerie může sloužit jako podklad projektu v mateřské škole. Inspirace konkrétním dílem ze sbírky 19.století otevírá dveře k mnoha činnostem s dětmi v mateřské škole, nejen výtvarného charakteru. Tvorbu se sněhem a barvami, výtvarnou techniku gumáž i zasazení díla do krajiny lze realizovat s předškolními dětmi v jakémkoliv věku.

Úvod

S dětmi jsme navštívili Národní galerii v Praze, Veletržní palác, stálou expozici umění 20. a 21. století...

Cíl

 • Pozorovat, všímat si nových materiálů k vlastní tvořivosti a zpracovávat je
 • Poznávat různé barevné odstíny a vytvářet je pomocí kombinování barev ve vodě
 • Pozorovat změny skupenství vody
 • Seznámit se s technikou zanechání stopy průhledného lepidla
 • Tvořit různé druhy linií a umět je uplatnit při výtvarné činnosti
 • Sledovat etapy vzniku výtvarného objektu, dodržovat pravidla posloupnosti
 • Zapojením představivosti a fantazie směrovat cíl kresby ke konkrétnímu cíli
 • Pomocí strouhané křídy zaplňovat nanášením prsty celou plochu čtvrtky
 • Vnímat své pocity a zážitky, které souvisí s vnímáním barev, tvarů, povrchů, teploty
 • Pozorovat své okolí, změny v krajině, proměny přírody
 • Pomocí vlastních výtvorů obzvláštnit krajinu

 

Ústředním motivem obrazu od Wenzela Hablika  je krystal, který může mít podobenství ledu nebo kamene a samotný materiál vybízí k zimním činnostem. V třídním vzdělávacím plánu nám téma zapadalo do okruhů Zimních radovánek, podtématu Čarování zimy. Chtěla jsem vše maximálně propojit, aby děti co nejvíce prožily zvolené téma, a tak související činnosti navazují plynule jedna na druhou. Na tomto díle lze dětem demonstrovat kontrasty barev: bílá a tmavě modrá, světlo a stín, možnosti, jak zachytit průhledný objekt pomocí barev, evokovat emoce, zamyšlení.

Křišťálový zámek (W.Hablik, 1914)
Autor fotografie: Pavla Šandová

Základní koncept:

Autor díla: Pavla Šandová

Nebo (?) :

Autor díla: Pavla Šandová

1. téma: Výtvarný experiment – práce s ledem

Otázky A) Otázky B)
„Co vidíte na obrazu?“ ...Zámek; modrý zámek. „Když zavřte oči, vidíte před očima stále stejný zámek?“ ...Ano
„Z čeho je zámek?“ ...Ze skla; z ledu; z kamene.  „Jaké je toto království, veselé, nebo smutné?“ ...Asi smutné, je tam zima.
„Bydlí v něm někdo?“ ...Asi královny; princezna; král; zakletá princezna v ledu. „Chtěly byste se podívat dovnitř?“...Ano!
Na čem stojí?“ ...Na skále; na moři; na jezeře; nevíme. „Chtěly byste takový zámek samy vytvořit?“ ...Chtěly.
Co je na něm zajímavého?“…Že je modrý a leskne se; nikde nemá dveře a okna. Změnily byste něco na obraze?“ ...Nic; chybí tam lidi.  
  Jakou náladu měl malíř, když ho maloval?“ ...Byl smutný a byl rád. Byl hodný.

Po motivační fázi shlédnutí díla a poslechu pohádky, jsme s dětmi otevřeli téma: Jak takový zámek zhotovit. Cílem bylo obarvit vodu v pet láhvi (různého objemu) , následně zmrazit a poté vyjmout obsah (zámecké věže) a umístit jej do prostoru  atria školy. Použili jsme potravinářské barvy v prášku. Láhve, ze 2/3 plné, jsme nechali zmrznout na zahradě ve sněhu v horizontální poloze.

Očekávané výstupy:

 • Prostřednictvím hry s barvou a vodou dokázat rozlišit tmavé a světlé odstíny barev, definovat základní barvy
 • Pochopit techniku kombinování barev
 • Zachytit proces změny skupenství vody vlastním pozorovaním, zapojit smyslové vnímání
 • Dokázat vnímat a zohledňovat druhého, aktivně podpořit společné výtvarné dílo

Kompetence:

 • Dítě je vedeno k prosociálnímu chování a kooperaci ve skupině
 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Děti pochopily nad očekávání techniku míchání barev, v některých případech se tak dlouho snažily o ideální barvu, až docílily temně šedé, nebyl ale problém láhev vylít, a začít znovu. Povídali jsme si u tvorby o tom, jakou barvu zámku chceme mít, každý tvořil svou vlastní zámeckou věž. Při tvoření jsme objevili náhodně novou možnost – jedné holčičce spadl do lahve kus provázku, nejprve ho chtěla odstranit, ale byla zvědavá, zda také zmrzne, a nechali jsme jej v lahvi. Pak ji následovali ostatní, a kdo chtěl, hodil do lahve své tajemství (kus papíru, stužku, kamínek, korálky).

2. část výtvarné řady – Gumáž

Druh(y) výtvarné činnosti : gumáž

Technické realizační prostředky: štětce, klovatina, bílé čtvrtky, barevná směs nastrouhaných kříd,voda

Očekávané výstupy:

 • Prožít aktivně tvoření linií z lepidla na základě dojmů z předchozích činností, umět vést tah štětcem svisle
 • Dokončit vlastní záměr výtvarné práce
 • Umět odhadnout v jakém stadiu je výtvor, který tvořím
 • Umět pracovat s jiným materiálem, všímat si detailů, zaplnění plochy

Kompetence:

 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Postup:

Děti si vzaly čtvrtku a štětec, v misce byly nachystané klovatiny. Po namočení štětce do lepidla děti malovaly obrys zámku, jednotlivé věže. Snažily se neroztírat lepidlo po celé ploše. Po zaschnutí lepidla posypaly celou čtvrtku nastrouhanými barevnými křídami a rozmazaly prstem, aby plocha byla zcela zaplněna. Poté jsme odnesli výtvory pod proud vody, která smyla lepidlo a zůstal jen barevný obraz s bílou linií zámku.

V černé věži žije zlá královna.
Autor fotografie: Pavla Šandová
Ze spodních věží rostou modré věže.
Autor fotografie: Pavla Šandová

Reflexe:

Tato činnost vyžadovala nejvíce času a byla nejnáročnější z celé výtvarné řady. Pracovala jsem pouze se skupinkou dětí, které se následně vystřídaly. Vzhledem k věku dětí bylo těžké uhlídat dodržování pravidel s lepidlem, ne všechny děti dokázaly tahem štětce vytvořit linii zámku, často zaplňovaly plochu lepidlem. Práce s křídou byla snažší a děti velmi zaujala. Nedařilo se nám úplně v závěru smývání klovatiny, s touto činností jsme nakonec dětem z velké části pomohly. Problémem nebyla technika, ale velký počet dětí, náročnost postupu a nízký věk dětí.

3. část: Akční tvorba – zasazení do krajiny

Očekávané výstupy:

 • Dokázat vyjádřit své pocity a zážitky, rozeznat barvy, tvary, povrchy, teplotu a umět je zařadit
 • Esteticky se projevit zkrášlením okolní krajiny
 • Dokázat vysuzovat z prožité tvorby přínos pro krajinu, kulturu, společnost, sebe

Kompetence:

 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.

Charakteristika:

Děti si určily plochu na umístění zámku v atriu zahrady mateřské školy. Lehce rozmrzlé láhve jsme rozstřihli nebo rozřízli, po vyjmutí zmrzlého obsahu pozorovali, co udělal mráz s vodou a barvou. Sledovali jsme uvězněné předměty (provázek, papír, korálky), postupně jsme umisťovali jednotlivé barevné věže do sněhu tak, aby co nejvíce připomínaly „Křišťálový zámek“. Seskupení věží vytvořilo velmi pozoruhodnou scenerii v bílém sněhu. Děti se přesvědčily o prchavosti okamžiku – čím déle svíraly v ruce barevný led, tím více ho z věže ubývalo. Použili jsme i čistou vodu bez zabarvení, tam děti ještě mohly dotvořit výsledné dílo rozpouštěním ledu v dlaních do žádané podoby (např.špičatá věž). Děti samy odhalily inovativní možnost použití rampouchů, které jsme však v daný den v blízkosti neměli k dispozici. Činnost jsme zakončily pozorováním zámku bez slovního komentáře – nechali jsme volně plynout myšlenky a nálady z vjemu, zakončili jsme povídáním o tom, co jsme na krajině změnili, a jak bude zámek vypadat zítra nebo pozítří, co když nasněží, apod.

Křišťálový zámek v barvách dětí.
Autor fotografie: Pavla Šandová

Výtvarná řada měla úspěch, téma se podařilo krásně propojit s obdobím zimy, i tématicky zapadalo do našeho třídního vzdělávacího programu. Děti činnosti bavily, někdy až tak, že ve volné hře uplaťňovaly své zážitky a poznatky (hra námětová na kouzelný zámek, princezna z obrazu, která v něm žije) nebo volně tvořily i v odpoledních volných hrách, dožadovaly se práce s obarvenou vodou, pokoušely se stavět „zámek“ ze skleniček na pití).

Co se ve výtvarné řadě nezdařilo, bylo zvládnutí náročné techniky gumáže. Z vývojového hlediska nebyly děti ve věku 3-4 let schopné zvládnout práci samy, konalo se tedy s dopomocí učitelky, což dělám při výtvarné výchově velmi nerada. Preferuji esteticky horší obrázek, nad dokonalým, ale z většiny učitelem vytvořeným. Stanovené cíle se podařilo splnit, vyjma části 2. Příště bych se zaměřila na jednodušší techniku, např.kresbu tuší a probarvení ploch anilinovými barvami. Chtěla jsem ale děti seznámit s novou technikou, kterou ještě neznají.Celkově hodnotím řadu jako ucelenou, smysluplnou, zahrnující rozvoj různých smyslů a prožitkovou zkušenost.

Reflexe

Výtvarná řada měla úspěch, téma se podařilo krásně propojit s obdobím zimy, i tématicky zapadalo do našeho třídního vzdělávacího programu. Děti činnosti bavily, někdy až tak, že ve volné hře uplaťňovaly své zážitky a poznatky/ hra námětová na kouzelný zámek, princezna z obrazu, která v něm žije /,nebo volně tvořily i v odpoledních volných hrách, dožadovaly se práce s obarvenou vodou,  pokoušely se stavět „zámek“ ze skleniček na pití /…

 Co se ve výtvarné řadě nezdařilo, bylo zvládnutí náročné techniky gumáže. Z vývojového hlediska nebyly děti ve věku 3-4 let schopné zvládnout práci samy, konalo se tedy s dopomocí učitelky, což dělám při výtvarné výchově velmi nerada. Preferuji esteticky horší obrázek, nad dokonalým, ale z většiny učitelem vytvořeným. Stanovené cíle se podařilo splnit, vyjma části 2. Příště bych se zaměřila na jednodušší techniku, např.kresbu tuší a probarvení ploch anilinovými barvami. Chtěla jsem ale děti seznámit s novou technikou, kterou ještě neznají.Celkově hodnotím řadu jako ucelenou, smysluplnou, zahrnující rozvoj různých smyslů a prožitkovou zkušenost. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Pavla Šandová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 6. 2015
Inspiraci pro práci s dětmi v mateřské škole můžeme najít v neobvyklých situacích. Autorka využila možnosti propojit návštěvu Národní galerie s chystaným tematickým blokem. Vznikl zajímavý projekt, jehož výstupem je společné výtvarné dílo, prezentované v prostorách mateřské školy. V článku je zahrnuta hodnotná reflexe vlastní praxe.

Hodnocení od uživatelů

Alžběta Palatinová
27. 6. 2015, 18:56
Líbí se mi promyšlená práce s dětmi, včetně otázek a odpovědí i sebereflexe autorky. Děkuji za inspiraci.
A. Palatinová

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

voda, potravinářské barvy, plastové lahve, klovatina, vodové či anilinové barvy.