Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rozvoj čtenářské gramotnosti: Příběh staré lodi
Odborný článek

Rozvoj čtenářské gramotnosti: Příběh staré lodi

9. 7. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Prášilová

Anotace

Příspěvek přináší inspiraci a hry, které napomáhají dětem ke zvládnutí některých základních dovedností a způsobů chování, které souvisejí s jistými psychomotorickými činnostmi usnadňující pozdější osvojování čtení, psaní a počítání v rámci primárního vzdělávání. Hry se vážou k motivačnímu smýšlenému příběhu, který je doplněn krásnými ilustracemi Natálie Gablíkové (6,5 let).

Dobře připravit dítě na školní výuku a podpořit jeho všestranný rozvoj by mělo být v zájmu každé učitelky i rodiče. Pokud si totiž dítě v předškolním věku osvojí některé dovednosti, usnadní mu to následně práci ve škole.

Uvedené hry v tomto článku proto cíleně napomáhají dítěti ke zvládnutí těchto základních dovedností a způsobů chování, které souvisejí s jistými psychomotorickými činnostmi usnadňující pozdější osvojování čtení, psaní a počítání v rámci primárního vzdělávání.

Jedná se o aktivity v oblasti prostorové orientace, časové orientace a rytmu, zrakového rozlišování, vizuální paměti, sluchového rozlišování a sluchové paměti.

Hry uvedené v této práci jsou vhodné pro věkovou skupinu dětí 5–7 let a jsou motivované mým vlastním smýšleným příběhem, který je doplněn ilustracemi Natálie Gablíkové (6,5 let). 

PŘÍBĚH STARÉ LODI
(motivační příběh)

Byla jednou jedna loď, která kdysi plula po všech mořích i oceánech, kotvila ve všech přístavech světa, ale teď už byla stará a zapomenutá. Nikomu již dávno nepatřila. Krčila se úplně na konci přístaviště a člověk by si jí mezi těmi ostatními – krásnými a velkými – loděmi ani nevšiml. Často teď vzpomínala na to, jaká krásná kdysi bývala a jak všichni lidé toužili plout právě na ní. Bylo jí z toho smutno a začala plakat.

Právě šel kolem chlapec, který se nově přistěhoval a nikoho ve městě ještě neznal. Stará loď ho upoutala hned na první pohled. Zdála se mu totiž stejně tak osamělá, jako byl on.

Vstoupil na její palubu, dřeva už byla ztrouchnivělá a na některých místech chyběla již úplně, ale Vašíkovi – tak se chlapec jmenoval – to vůbec nevadilo. Loď se stala jeho jedinou přítelkyní.

Hned po škole utíkával do přístavu za svou lodí a celý zbytek dne jí pak opravoval, čistil a natíral. A loď mu na oplátku vyprávěla své příhody z cest a houpala ho na vodě, jako ho kdysi houpávala i jeho maminka, když býval ještě docela malý.

A pak se stalo, že do přístavu přišla jednoho dne parta chlapců – chvíli cvrnkali kuličky, chvíli si kopali míčem a pak se rozhodli najít nejkrásnější loď přístavu. Dlouho chodili a přemýšleli, kterou loď zvolit královnou všech lodí. A pak ji našli. Pohupovala se lehounce úplně na konci přístaviště a byla ze všech lodí nejkrásnější a nejbarevnější.

Kluci nevěřili vlastním očím, když pak ještě na palubě lodi spatřili dokonce Vašíka z jejich třídy. Ten neváhal a kluky na svou loď okamžitě pozval… A od té chvíle se na lodi scházeli každý den. Stali se z nich takoví malí námořníci na lodi jménem KRÁLOVNA.

Prostorová orientace

Jakmile se dítě umí orientovat v prostředí, které ho obklopuje, snadněji chápe grafické a numerické znaky, které se od sebe navzájem odlišují formou, velikostí a orientací. Dítě, které má problémy s prostorovou orientací, má potom i tendenci k obracení písmen, protože si nevšímá jejich orientace. Může zaměňovat hlásky p, b, d, protože nerozlišuje, zda je bříško nahoře, dole, vlevo, nebo vpravo. Stejné je to i v případě většiny číslic. Schopnost orientace v prostoru se tedy uplatňuje při čtení a psaní. Dítě si uvědomuje odlišnost mezer mezi písmeny, slovy a větami. Jakmile se začíná učit číst a psát, snadno chápe, že znaky se čtou a píšou zleva doprava, že řádky jsou uspořádány shora dolů, že písmena mají přesně stanovenou formu a orientaci a přesně určené místo ve slabice, stejně tak jako slabika má své místo ve slově a jednotlivá slova ve větě.

 AKTIVITA: „Lodě“

Po poslechu motivačního příběhu si každé dítě umístí kdekoliv v prostoru herny svou židličku, která se promění v loď. Děti reagují na pokyny učitelky a na její žádost vlezou pod palubu, vylezou na palubu, postaví se za loď a před loď (střídání pokynů).

 

 AKTIVITA: „Cesta k lodi I.“

Děti se přesunou na konec herny a vyzkouší si jít ke své židličce (lodi) oklikou (velmi dlouhá cesta), jako šli chlapci v příběhu, než se jim podařilo najít tu nejkrásnější loď na konci přístavu. Potom přímo (velmi krátká cesta) jako chlapci, kteří se pak už u lodi scházeli každý den a přesně věděli, kde loď najdou (střídání cest – velmi dlouhá x velmi krátká).

Časová orientace a rytmus

Když mluvíme o časové orientaci dítěte, znamená to, že dítě pochopí posloupnost a trvání dějů nebo činností a měření času. Jakmile propojíme tyto tři stupně, mluvíme o rytmu, který je syntézou posloupnosti, trvání a měření času. Rytmus je tedy způsob, jakým subjekt vnímá, vštěpuje si do paměti a vybavuje si časové úseky. A tak prostřednictvím své vlastní činnosti dítě objevuje určité rychlé nebo pomalé rytmy. Osvojuje si tak smysl rytmu a jeho obměn, intenzitu zvuků, slov a vět, a to mu posléze umožní, aby jeho čtení bylo rychlé a obrazné.

 AKTIVITA: „Cesta k lodi II.“

Učitelka vyťukává pravidelný pomalý rytmus, po chvíli jej vystřídá rychlým atd. Děti chodí v prostoru herny podle rytmu a běží se posadit na loď (židli), jakmile učitelka přestane ťukat.

V dalších dnech je možné aktivitu pojmout jako hru s ubíráním židliček (lodí) – kdo se nestačí posadit na loď (jakoukoliv), má za úkol si vybrat jeden obrázek mořského živočicha (nutno předem připravit) a s tímto obrázkem se mezi hráči nadále pohybovat, a to i v případě, pokud učitelka přestane ťukat. Ve finále je pak tedy prostor herny zaplněn pouze mořskými živočichy a na moři "„se pohupuje“ pouze jedna loď (židle) s vítězným námořníkem.

 

 AKTIVITA: „Vyprávěj podle obrázků“

Děti se rozdělí do čtyř skupin podle barvy vylosovaného korálku. Každá skupina obdrží sadu čtyř obrázků zachycující úvodní motivační příběh. Úkolem každé skupiny je prostřednictvím vzájemné spolupráce a domluvy poskládat na koberci obrázky ve správném časovém sledu. Po kontrole správnosti učitelkou pak postupně jedno vybrané dítě z každé skupiny převypráví část příběhu podle určeného obrázku (opět v časové posloupnosti).

Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování je schopnost rozpoznat rozdílnosti a podobnosti mezi různými prvky dle jejich formy, orientace, velikosti, pohybu a barvy. Až bude muset dítě později rozlišovat písmena a číslice, bude mít zkušenost v oblasti vnímání. Díky tomu rychleji uspěje.

 AKTIVITA: „Křížkovaná – K jako KRÁLOVNA“

Učitelka rozdá každému dítěti text motivačního příběhu, ukáže dětem písmeno (obrázek) „K“ a požádá je, aby udělaly křížek na všech písmenech, která jsou stejná. Společně pak kromě jména lodi KRÁLOVNA vymýšlejí další slova začínající hláskou „K“.

 

 AKTIVITA: „Námořnická parta“

Učitelka napíše jména dětí patřících do jedné skupiny velkými tiskacími písmeny na tvrdý papír a pověsí je jako vlajky na stěnu v prostoru třídy. Děti pak musí každý den rozpoznat a vyslovit vyvěšená jména ze své skupiny.

Vizuální paměť

Vizuální paměť je schopnost vyvolat si určité věci nebo formy, které jsme už viděli. Dítě musí tuto schopnost procvičovat, a to mu umožní osvojit si základní automatismy k tomu, aby se naučilo číst a psát. Jestliže se dítěti daří snadno si připomenout postavení některých obrázků, podaří se mu stejně snadno připomenout si postavení písmen, pořadí slov ve větě a zapamatovat si některé texty a rozpočitadla. Je důležité dovést dítě k tomu, aby si aktivně uvědomovalo vizuální obrazy, které si vytváří, a vzpomínalo si na ně.

 AKTIVITA: „Co je na obrázku?“

Děti se vrátí do skupin. Každá skupina obdrží po jednom obrázku ilustrující motivační příběh. Obrázek si děti prohlédnou a vždy každý z jedné skupiny řekne jednu věc, kterou vidí (může se jednat i o naprosté detaily jako např. „zelené oči Vašíka“ apod. Ostatní skupiny pozorně poslouchají, aby pak slova doslovně, popř. i ve stejném pořadí, zopakovaly.

 

 AKTIVITA: „Kam pluje loď“

Učitelka jmenuje tři pevné body v místnosti (např. sedačka, umyvadlo, kočárek) a požádá vybranou skupinu dětí, aby se chytily za ruce a společně k daným bodům došly v pořadí, ve kterém je jmenovala. Další skupiny dostanou jiné tři pevné body a úkol musí splnit stejným způsobem. Skupiny se navzájem kontrolují.

Sluchové rozlišování

Sluchové rozlišování je základním prvkem při osvojování řeči. Některé obtíže v řeči se mohou projevit, když dítě nezaznamenává rozdíly a podobnosti mezi zvuky. Dítě, které šumy a zvuky rozeznává, tak snadněji pochopí vztah, který existuje mezi grafickými znaky (písmeny) a hláskami. Snadněji se pak naučí číst, psát a mluvit. Vyhne se totiž záměnám písmen a slov.

 AKTIVITA: „Delší x kratší“

Učitelka říká dětem dvě slova (vyslovuje pomalu) a ptá se, které je delší a které kratší. Když je slovo dlouhé zvednou děti nad hlavu brčko, a když je krátké, zvednou párátko. Učitelka může předříkávat i slova příbuzná.

Příklady:

a) loď, pramice; b) lodník, námořník; c) jezero, moře; d) velryba, ryba; e) udice, síť; f) kotva, kormidlo

 

 AKTIVITA: „Námořnický výcvik“

Děti stojí zády k učitelce. Když pískne, děti se posadí. Když zazpívá „V řadě za sebou námořníci jdou, sluníčko jim svítí pěkně nad hlavou, vlnky šplouchají a tak se houpají, vyjeli si do světa a vesele si zpívají: houpy, houpy, hou…“ (zpěv na melodii písně „Tři čuníci jdou“), děti poskakují. Když zadupe, sednou si děti do dřepu.

Cvičení můžeme obměňovat tak, že budeme vydávat rozličné zvuky a zároveň měnit příkazy.

Sluchová paměť

Sluchová paměť je také velmi důležitá. Když se totiž dítě začne učit psát, musí si vzpomínat na zvuky, které se naučilo rozeznávat, pokud je chce správným způsobem reprodukovat.

 AKTIVITA: „Loď je …“

Učitelka řekne větu a děti ji po ní zopakují. V další větě přidá učitelka slovo. Pokaždé musí opakovat větu od začátku.

Příklady:

Učitelka: Loď je krásná. Dítě: Loď je krásná.
Učitelka: Loď je krásná, barevná. Dítě: Loď je krásná, barevná.
Učitelka: Loď je krásná, barevná, dřevěná. Dítě: Loď je krásná, barevná, dřevěná.
Učitelka: Loď je krásná, barevná, dřevěná, s okýnky. Dítě: Loď je krásná, barevná, dřevěná, s okýnky.

 

 AKTIVITA: „Příběh staré lodi“

Učitelka dětem znovu přečte motivační příběh a pak jim pokládá otázky, které se k němu vztahují.

Obrázky k příběhu:

Autor díla: Natálie Gablíková (6,5 let)

 

Autor díla: Natálie Gablíková (6,5 let)

 

Autor díla: Natálie Gablíková (6,5 let)

 

Autor díla: Natálie Gablíková (6,5 let)

Literatura a použité zdroje

[1] – DOYON, L. Hry pro všestranný rozvoj dítěte. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-754-X.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
1.55 MB
Dokument
Obrázky k příběhu a k vytisknutí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Prášilová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 7. 2015
Poutavé zpracování literárního příběhu s praktickými ukázkami možných činností.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

viz text