Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projekty Egypt, Afrika a Židé
Odborný článek

Projekty Egypt, Afrika a Židé

13. 2. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Monika Výmolová

Anotace

Příspěvek seznamuje se třemi projekty, které byly realizovány žáky se zrakovým postižením v ZŠ Jaroslava Ježka v Praze 1 v průběhu školního roku. Jedná se o projekty střednědobé, do jejich přípravy a realizace se zapojili žáci celé školy bez ohledu na věk a míru postižení. Projekt Židé je ukázkou možnosti realizace průřezového tématu multikulturní výchova.
Projekt Egypt

Tento celoškolní projekt se uskutečnil v červnu 2007. Hlavní program proběhl ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích. Na projektu žáci pracovali asi 6 týdnů. Připravovali si referáty, nacvičovali svá vystoupení a vyráběli předměty související s tématem, které měli zadané, i věci ke svému vystoupení. To, co žáci vyrobili, se použilo na výstavku, kterou jsme rovněž uspořádali ve škole v přírodě. Měli jsme zapůjčené i různé předměty, např. bustu faraóna, papyrus, bič na otroky, různé sošky a suvenýry z Egypta. Tyto předměty jsme použili na výstavku. Součástí výstavky byla i mapa Egypta a dva testy, které si pro své spolužáky připravily starší děti. Děti si společně se svými učiteli věci na výstavku samy instalovaly a opatřily dvojími popisky.

Při plánování projektu jsme mysleli na to, aby se všechny naše děti zapojily, proto jsme zvolili témata, která by byla adekvátní věku dětí i jejich možnostem. Pro nejmenší děti jsme vybrali téma o zvířatech v Egyptě, písničky a jednoduché hádanky. Starší děti měly program o životě v Egyptě ve starověku a dnes, jiné zase o egyptských božstvech. Další dvě třídy si připravily povídání a praktickou ukázku mumifikace v Egyptě, do které zapojily formou soutěže i další žáky. Nejstarší žáci naší základní školy seznámili ostatní se starověkými památkami, jako jsou pyramidy a chrámy. Žáci osmého ročníku svými referáty ostatním přiblížili přírodní podmínky a různé zajímavosti o Egyptě. Žáci praktické školy uvařili pro ostatní egyptské jídlo - kuskus s rozinkami, medem a se zeleninou. Zajímavé bylo i povídání o líčení a oblékání ve starověkém Egyptě. Součástí programu bylo promítání videa o Egyptě starověkém i dnešním.

Program projektového dne:

 • I. ZŠP I. ZŠ - Písnička Krokodýl
 • V. VI. ZŠ - Poloha a přírodní podmínky Egypta - první polovina
 • I. ZŠ I. ZŠP - Hádanky o zvířatech
 • V. VI. ZŠ - Poloha a přírodní podmínky Egypta - druhá polovina
 • III. ZŠ - Život v současném Egyptě
 • I. PRŠ - Kuchyně v současném Egyptě, recepty a ochutnávka
 • IV. ZŠ - Život v Egyptě ve starověku
 • I. PRŠ - Jídlo bohatých a chudých ve Starověku
 • I. PRŠ - Líčení a oblékání ve starověkém Egyptě - komentář
 • II. ZŠ - Egyptští bohové píseň Starý příběh
 • VII. ZŠ - Památky starověkého Egypta
 • II. ZŠP III. ZŠP - Mumie a spol.

Fotografie z projektu

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Projekt Afrika

foto

T

ento celoškolní projekt proběhl v lednu v roce 2007. Program probíhal ve dvou dopoledních blocích a jednom odpoledním. Součástí programu byla i ochutnávka afrických pokrmů, africká hudba a tanec. Cílem bylo seznámit žáky především s kulturou a zvyky v Africe, základním vzděláváním i problémy současné Afriky. Na projektu s námi spolupracovala nezisková organizace Kwaafrika, jejíž členové žáky naší školy seznámili se životem a kulturou především ve východní a jižní Africe.

Projekt trval asi 6 týdnů a žáci se na něm podíleli svými referáty. Týkaly se některých zemí východní a jižní Afriky, cestovatelů a objevitelů, přírodních podmínek i zvířat, dokonce problematiky nemoci AIDS, tolik v Africe rozšířené. Děti měly také možnost nakreslit obrázek nebo vyrobit nějaký předmět související s tematikou Afriky (talismany, masky, bubínky apod.). Mohly pracovat individuálně nebo ve skupinách. Z prací žáků jsme uspořádali výstavku, kde nechyběl ani test znalostí pro malé i velké žáky. Všechny referáty byly napsány v běžném tisku i v Braillově písmu.

foto

foto

Program:

 1. blok: Den afrického školáka
 2. blok: Život, kultura a problémy současné Afriky
 3. blok (odpoledne): Africká hudba a tanec

Některé z referátů žáků školy na téma Afrika:

Somálsko (Eva Kadlecová, 7. ročník)
Somálsko patří mezi nejchudší státy světa. Leží v tzv. africkém rohu u Adenského zálivu a Indického oceánu.

 • Nejvyšší vrchol Somálska: Shimbiris (2416 m n. m.);
 • Vodstvo: v severní části neexistují stálé vodní toky, pouze vyschlá řečiště. Pramení zde dvě řeky - Džuba a Webi Shebeli.
 • Podnebí: severovýchod - suché tropické. Zbývající část státu - střídání období sucha s obdobím dešťů.
 • Obyvatelstvo: Somálci - 8 procent, Arabové a Bantuové - 2 procenta.
 • Úřední jazyky - somálština, arabština.
 • Pěstování - kukuřice, podzemnice olejna, banány, sezam, sorgho.
 • Zemědělství - chov dobytka, skot, ovce, kozy.
 • Těžba - jen sůl kamenná, existují však zásoby ropy, železné a uranové rudy.
 • Vývoz - dobytek, banány, ryby.
 • Dovoz - potraviny, stroje, ropa.
 • Doprava - silniční sít tvoří nezpevněné písčitě cesty. Není zde žádná železnice, vnitrostátní letecká doprava je nepravidelná.
 • Co je k vidění? Jsou zde nedotčené písečné pláže s korálovými útesy, k vidění jsou velká africká zvířata, i řídce se vyskytující antilopa oryx.
 • Kulturní centrum - skvostné mešity v hlavním městě. Nestabilní politická situace způsobuje zánik zahraničního turistického ruchu.

Emil Holub (Iva Žílová, 9. ročník)
Narodil se 7. října 1847 v rodině lékaře v Holicích. V únoru roku 1872 ukončil studium a získal titul doktor medicíny. Intenzivně poznával přírodu, zabýval se problematikou přírodovědných sběrů zpracováním získaných druhů hmyzu ptáků a dalších zvířat, především jejich preparací. Již v květnu 1872 se vydává na vytouženou cestu do Kapského města 1. Holubův pobyt v Africe trval víc jak 7 let. Do Evropy se vrátil v roce 1879, přivezl řadu zajímavých předmětů.
Ve Vídni se seznámil s Růženou Hofovou a v listopadu se s ní oženil. 22. listopadu 1883 vyplula další výprava do Afriky, která získávala cenné přírodovědné a etnografické předměty. V září 1887 se Emil Holub vrátil domů. Holubovy výzkumy budily respekt ve vědeckých i společenských kruzích, nepodařilo se mu ale získat prostor pro umístění svých rozsáhlých sbírek ani v Praze ani ve Vídni, proto je začal postupně prodávat a rozdávat. Třetí výpravu již neuskutečnil, neměl síly na návrat do Afriky, zklamání a nemoci provázely poslední léta jeho života. Zemřel 21. února 1902 ve Vídni, kde byl také pohřben.

Gorila horská (Pavel Beneš, 6. ročník)
Gorila horská žije ve střední Africe. Udržuje se však jenom v Rwandě v přírodní rezervaci, mohou žít ve vysokých horách až 4000 metrů nad mořem. To jim umožňuje dlouhá, huňatá srst. Jen obličej a ruce mají lysé. Gorily mají čtyři končetiny, širokou hruď a dlouhé ruce, které mohou sahat do jakéhokoliv směru. Mají zploštělý obličej. Gorily mohou vážit až 200 kg. Hlavní potravou goril jsou listy, výhonky a stvoly, divoká cibule, divoký celer, kopřivy a měkká kůra. Potravu vyhledávají v malých skupinách.
Samice rodí jedno mládě, které je 4 - 6 měsíců zavěšeno na břiše matky. Mládě zůstává u matky až do jejího dalšího porodu asi po třech letech. Gorily žijí v 10 až 12 členných skupinách. Tlupu vede starší samec se šedinami na hřbetě, jedním nebo dvěma mladšími a pěti nebo šesti samicemi s mláďaty. Za soumraku se skupina uloží k odpočinku. Samec většinou na zem, samice s mláďaty do hnízd na stromech. Gorily jsou jedny z nejmírnějších a nejklidnějších zvířat. Žijí velmi pomalým rytmem. Samec s postříbřeným hřbetem vládne celé skupině.

Krokodýl nilský (Filip Šnajdr, 6. ročníku ZŠ)
Krokodýl je největší a nejznámější mořský plaz. Krokodýl Nilský se vyskytuje na Madagaskaru. Před lety žil v celé Africe, ale teď jen v některých jejích částech. Tento úbytek se stal kvůli brutálním zásahům člověka. Krokodýl Nilský měří okolo 7 až 8 metry.
Je zbarven podle svého prostředí - hnědý třeba jako bláto, matně zelený jako vodní rostliny. Je vybaven mnoha zuby kuželovitého tvaru, které při zlomení či vypadnuti se ihned začnou obnovovat. Pohyb Krokodýla je přerušovány běh po končetinách a plazení po břichu. Je masožravý. Je to predátor. Většina krokodýlů se živí rybami, ale větší jedinci dokáží ulovit i zebru. Buduje si hnízdo, do kterých líhnou svá vejce s tvrdou skořápkou, mláďata mají asi 30 cm a všechny hlídá samice. Po vylíhnutí jsou přenesena do vody. Mláďata se nejprve živí hmyzem a potom rybami.
Počet druhů krokodýlu je 13. Dožívají se věku 50 - 75 let. Před 100 lety byla móda mít kožené kabelky a boty z krokodýlí kůže, proto se krokodýli stali ohroženým druhem. Lidé je zbytečně zabíjeli a chytali. Je trestné prodávat krokodýlí kůži, ale přesto se to děje.

Projekt Židé, jejich kultura a dějiny

Projekt měl tři fáze:

 • návštěva lektorek z Židovského muzea - seznámení žáků s jednotlivými částmi projektu: židovské svátky, škola, svatba, kuchyně, hudba a slovesnost;
 • práce žáků na jednotlivých tématech - příprava prezentace (návštěva Židovského města-hřbitov, synagoga);
 • prezentace jednotlivých témat - vystoupení žáků, výstavka, testy, křížovky;

Celoškolní projekt jsme připravili ve spolupráci s Židovským muzeem a jeho lektorským oddělením. Třídám byla přidělena témata týkající se samotného Izraele, židovských svátků, kulturních a společenských tradic. Lektorky jednotlivým třídám jejich téma představily a daly podněty, jak na nich pracovat a připravit pro ostatní. Žáci i učitelé na jednotlivých tématech zhruba 6 týdnů pracovali. Třídy také navštívily s průvodkyní pražský židovský hřbitov i synagogu a získaly tak přímý vhled do židovské kultury.

7. 11. 2007 se konal projektový den, kdy každá třída měla svoji prezentaci. Na tento den byli pozváni také rodiče a přátelé naší školy. Žáci formou referátů, scének, výrobků a písniček své téma ostatním představili. Studenti praktické školy upekli cukroví podle receptů židovské kuchyně. Někteří žáci připravili pro ostatní test a křížovku s židovskou tematikou, jiní v rámci výtvarné výchovy vyrobili v keramice nebo v rámci pracovních činností výrobky související s touto tématikou. Uspořádali jsme výstavku, kde byly tyto výrobky vystaveny.

Projektového dne se zúčastnily lektorky z Židovského muzea, které vystoupení žáků komentovaly a doplňovaly dalšími zajímavostmi. Odpoledne si mohli žáci vyzkoušet své znalosti při vyplňování testů a křížovek, které byly potom vyhodnoceny. Žáci 9. ročníku navštívili Terezín, kde absolvovali prohlídku bývalého koncentračního tábora, zřízeného jako shromažďovací tábor pro židovské obyvatelstvo.

Projekt přispěl nejen k rozvoji vědomostí o židovské kultuře, ale i k rozvoji kompetencí, protože byl prakticky zaměřen. Důležitou součástí byla spolupráce s mimoškolními institucemi. Zpracování průřezových témat formou projektu se nám dobře osvědčilo, proto v tomto školním roce chystáme další projekty.

Program projektového dne:

 • MŠ - Golem (scénka)
 • I. ZŠ - Purim (scénka)
 • I. ZŠP II. ZŠP - Šabat (scénka)
 • III. ZŠP - Chanuka (scénka)
 • 9.40 - 10.00 - svačina
 • II. ZŠ III. ZŠ - Škola v Izraeli dříve a dnes, hebrejská abeceda (povídání, píseň)
 • VI. ZŠ - povídání o Tóře (referáty)
 • V. ZŠ - Pesach (referáty, scénka)
 • IV. ZŠ - Židovské rituály (referáty, ukázky oblečení i rituálních předmětů)
 • II. PRŠ - Jídlo a kuchyně (referáty, ochutnávka cukroví)
 • I. PRŠ - Svatba (tradice, ukázky, prezentace na plátně)
 • VII. ZŠ - Stát Izrael (mapa, přírodní a společenské poměry)

Fotografie z našeho projektu

foto

foto

foto

foto

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Výmolová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Etnický původ
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní rozdíly

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída