Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI – 1. díl
Odborný článek

Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI – 1. díl

25. 6. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Článek představuje 1. díl dvoudílného seriálu zaměřeného na sluchové rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI. Nejdříve žáci procvičují uvědomování si měkkých a tvrdých slabik čtením jednoduchých slabik, později slov či vět. Poté již sluchově rozlišují měkké a tvrdé slabiky bez zrakové opory (bez čtení). Důraz je kladen na zachování osobního tempa každého žáka bez soutěžení tak, aby žák mohl slabiku/slovo vždy nahlas vyslovit a uvědomit si jeho měkkou nebo tvrdou variantu.

První díl seriálu nabízí aktivity pro rozvoj sluchového rozlišování slabik lišících se měkkým nebo tvrdým i/y. Doporučuji dodržet pořadí aktivit, později navázat druhým dílem.

Materiál je vhodné využít pro všechny žáky v 1. třídě ZŠ v době, kdy učitel s žáky podle tematické plánu probírá čtení slabik DI, TI, NI a DY, TY, NY. Protože sluchové rozlišování těchto sluchově podobných slabik je obtížné pro všechny žáky, využití je pro celou třídu. S žáky, u nichž potíže přetrvávají, je třeba stejným postupem pracovat i ve vyšších ročnících.

Při rozlišování měkkých a tvrdých slabik ve slově je důležité omezit soutěžení mezi žáky a dát prostor pro hlasité vyslovení každého slova, s kterým dítě pracuje. Pokud si žák není jistý, řekne si slovo v obou variantách: např. slovo DIVADLO. Žák si řekne: „Divadlo – dyvadlo.“

Pro úspěšné zvládnutí rozlišování měkkých a tvrdých slabik je třeba dodržet zásadu posloupnosti. Nejdříve pracujeme se slovy, kde se slabika vyskytuje na začátku slova. Později na konci slova, následně uprostřed slova. 

1.

Učitel nadepíše na tabuli měkké slabiky DI, TI NI. Při čtení si žáci mačkají svůj „měkký“ nos. Je možné také mačkat houbičku či měkkou kostku.

Ukázka:

DI ti TÍ NI NÍ ni TI DÍ di ni ti TÍ DÍ NÍ di DÍ NI NÍ ti TÍ ti ni ní NÍ DÍ TÍ

Následně (tentýž nebo jiný den) žáci předčítají tvrdé slabiky DY, TY, NY a přitom mačkají svou „tvrdou“ bradu. Taktéž je možné mačkat tvrdou kostku.

Ukázka:

DY tý ný NY TY TÝ NY DÝ DY dý dy ty tý TÝ NÝ ny ny TY DY NY tý DÝ

Závěrem žáci nahlas čtou „namíchané“ měkké a tvrdé slabiky. Při čtení měkkých slabik zároveň mačkají nos a při čtení tvrdých slabik mačkají tvrdou bradu.

Ukázka:

di ni ty dý Ní ny ty dí tí DY NY DÍ NÍ TÍ TY ty tí ni di ti Tý Ny Ní Dy Dý di ni

Hlasitým čtením si žáci lépe uvědomí, zda je ve slově měkká či tvrdá slabika. Rozpoznávání měkké či tvrdé slabiky je vhodné podpořit využitím dalších smyslů = hmatu. Rozlišování měkkých a tvrdých slabik izolovaně ve slabikách je snazší než rozlišování ve slovech.

2.

Žáci pracují ve skupině či dvojici se sadou karet. Karty tvoří slova obsahující měkkou či tvrdou slabiku a obrázek tomuto slovu odpovídající. Žáci slovo přečtou s uvědoměním si měkkého nosu či tvrdé brady a přiřadí ke správnému obrázku.

Ukázka:

Autor díla: Petra Pšeničková

Obrázky ke slovům lze čerpat např. z tohoto zdroje: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Praha: Portál, 2011, s. 44. ISBN 978-80-7367-886-9.

Cílem cvičení je správné přečtení měkkých či tvrdých slabik podpořené hmatem. 

3.

Učitel předkreslí na tabuli obrázky a přepíše slova. Žáci poté čtou slova (měkký nos, tvrdá brada). Slova, která znázorňuje obrázek, spojí.

Možná náměty pro obrázky: rodina, dým, zelenina, zvony, tiká, tykev.

Možná slova k nadepsání: rodina, dým, zelenina, zvony, tiká, tykev, tyká, dýmka, dýka, hrdý, díra, mosty, kosti, děti, tíže, stany, letní, jiný, Anička.

Cílem cvičení je správné přečtení měkkých či tvrdých slabik ve slově podpořené hmatem. 

4.

Učitel předříkává měkké či tvrdé slabiky a žák slovo zopakuje a mačká měkký nos (houbičku, kostku) nebo tvrdou bradu (kostku).

Cílem cvičení je správné sluchové rozlišení měkkých či tvrdých slabik, s oporou o hmat, ale již ne o zrak (= čtení).

5.

Učitel předříkává slova se slabikami DI/DY, DÍ/DÝ na začátku slova. Žák pracuje  s pracovním listem nebo kartami, kde jsou nadepsaná slova, která učitel předříkává. Žák si slovo pro sebe nahlas zopakuje. Pokud si není jistý, řekne si jeho měkkou i tvrdou variantu. Např. Dýka: díka – dýka. Správné písmeno zapíše do karty/pracovního listu. Je možná opora o měkký nos či tvrdou bradu, hlavní je však individualizace tohoto úkolu. Aby žák měl prostor slovo nahlas vyslovit a svým tempem doplnit správné i/y. (Příloha – pracovní list ke cvičení 5)

Vhodnou zásobu slov k této aktivitě je možné dohledat v publikaci: Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.

Ukázka:

 

D__VADLO

 

D__VÁK

 

D__KA

 

D__RA

 

 

 

D__M

 

D__L

 

D__CHAT

 

D__VNÝ

 

 

Stejným způsobem se pracuje se slovy, kde jsou na začátku slova slabiky TI/TY, TÍ/TÝ a NI/NY, NÍ/NÝ.

Následně zařazujeme slova, kde jsou slabiky uvedeny na konci slova (např. hrdý – na lodi), poté uprostřed slova (např. hrdina – zelenina). Závěrem pak slova, kde se vyskytuje více kritických slabik (např. udýchaný, květiny).

Cílem aktivity je správné sluchové rozlišení měkkých či tvrdých slabik ve slovech, s oporou o hmat, ale již ne o zrak (= čtení). A to nejdříve na začátku slova, později na konci slov a závěrem i uprostřed slova.

Literatura a použité zdroje

[1] – EMMERLINGOVÁ, S. Když dětem nejde čtení 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 978-80-7367-886-9.
[2] – POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
[3] – ZELINKOVÁ, O. Rozlišování slabik dy - di, ty - ti, ny - ni. Rozlišování sykavek. Praha : Dys, 2010. ISBN 80-902065-3-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
24.41 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 5

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 6. 2015
Měkké a tvrdé slabiky mohou dětem dělat potíže. Proto je vhodné zapojit všechny smysly, aby byla upevněna znalost rozlišování problematických slabik. Článek nabízí na sebe navazující aktivity, které mohou být inspirací nejen pro učitele 1. ročníků, ale také pro speciální pedagogy a rodiče.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dysortografie

Vazby na materiály do výuky: