Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozlišování B x D – 3. díl
Odborný článek

Rozlišování B x D – 3. díl

Anotace

Třetí díl čtyřdílného seriálu nabízí řadu aktivit pro rozlišování písmen b, d. Navazuje na předchozí dva díly, zaměřuje se především na zrakové, hmatové a sluchové rozlišování hlásek a písmen b, d. Taktéž posiluje prostorové vnímání, zrakové rozlišování, ale i jemnou motoriku vytvářením maket písmen.

Materiál navazuje na předchozí dva díly seriálu Rozlišování B x D. Zaměřuje se na zrakové, hmatové a sluchové rozlišování hlásek a písmen b, d (případně p). Především pak na jejich porovnávání.

Třetí díl je vhodné využít v první třídě v době, kdy žáci již probrali písmeno b i d v rámci tematického plánu. Je dobré zachovat následnost jednotlivých aktivit, ty je však vhodné rozložit do více dní. 

Materiál je určen pro všechny žáky. Rozlišování písmene b a d vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U těch, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní. 

1.

Každý žák má k dispozici maketu písmene b. Necháme žáky maketu prozkoumat a různě obracet. Obracením a převrácením vzniká nejen písmeno b, ale i d a p. Poté společně všichni žáci převrátí maketu na písmeno b a vymýšlí slova začínající na „b“. Stejně tak i u písmen d a p.

Pro lepší zafixování tvaru písmene b, d se také osvědčuje znázornění na vlastním těle. Žáci si představují, že jsou písmenko, které stojí v řádku ve směru čtení, dopředu mají bříško jako „b“ a dozadu mají zadeček jako „d“.

Maketu si žáci mohou vyrobit při pracovním vyučování. Možná je jednoduchá varianta ze čtvrtky, kartonu nebo zalaminovaného papíru. Také lze písmeno vyříznout z polystyrenu, překližky, ušít z látky, pěnová písmena apod.

Autor díla: Petra Pšeničková

Žáci zrakově rozlišují obě písmena, využívají k tomu více smyslů — v tomto případě hmat.

2.  

Učitel žákům předříkává dvojice slov, které se liší jednou hláskou (jedním písmenem). Žák má za úkol říci, zda jsou slova stejná, či se liší. Postup je takový, že žák si dvojici slov v duchu pro sebe nebo šeptem zopakuje a rozhodne, zda je dvojice slov stejná, či ne. Učitel může v kruhu na koberci zadat každému žákovi vlastní dvojici slov nebo frontálně žáci zapisují své odpovědi do pracovního listu, kdy stejné dvojice označí fajfkou a jiné křížkem. Je možné využít i nesmyslných slov.

Ukázka (dvojice zpřeházíme):

důl – hůl, dole – vole, důl – důl, leden – veden, veden – veden, bude – bude, půjde – bude, dupe – dupe, dupe – lupe, lupe – lupe, buben – duben, buben – buben, lupen – pupen, pupen – pupen, dům – dům, bum – dům, bol – dol, dol – dol, pep – bep, bep – bep, bam – dam, bam – bam, dam – dam

U této aktivity žáci využívají další smysl = sluch (sluchové rozlišování) = při rozlišování a fixaci hlásek a písmen b, d.

3.

Učitel rozstříhá Přílohu ke cvičení 3 na jednotlivé karty (podle počtu žáků může udělat více výtisků přílohy). S žáky poté pracuje v kruhu na zemi, žáci třídí na hromádky karty s písmenem b, d, p. Každý žák dostane několik karet. Učitel započne hromádku s písmenem b, d i p. Žáci poté individuálně přikládají ze svých karet na hromádky.

Aktivitu lze obměnit pohybem. Karty rozmístíme po učebně a žáci vyhledávají např. jen karty s písmenem b nebo 2 karty s b a 3 karty s p.

Cílem je rychlé zrakové rozlišení jednotlivých tvarů.

Autor díla: Petra Pšeničková

Touto aktivitou žáci posilují schopnost zrakového rozlišování jednotlivých tvarů písmen, potřebnou pro psaní i čtení těchto písmen.

4.

Učitel namaluje na tabuli síť o 9 polích (viz foto ke cvičení 5) větší velikosti, aby se do jednotlivých polí vešly makety písmen (s těmi už žáci pracovali ve cvičení 1). Učitel má připraveno více maket v různých barvách. Před samotnou aktivitou si s žáky připomene, kde je sloupec, řádek, 1. sloupec, 2. řádek apod.,, také pojmy vpravo nahoře, vlevo dole.

Poté již vždy některý z žáků jde upevnit magnetem maketu do správného pole dle zadání učitele: červené d dáme do 2. řádku a 2. pole, zelené b dáme vpravo nahoru apod.

Žáci kromě rozlišování a fixace písmen b – d – p také procvičují prostorové vnímání, které s rozlišováním podobných tvarů písmen úzce souvisí.

5.

Učitel naváže na předchozí aktivitu, ve které povahu nového úkolu s žáky již procvičil. Nyní tento úkol žáci mohou dostat jako samostatnou práci.

Každý žák má k dispozici zmenšenou variantu sítě o 9 polích a k tomu menší makety písmen b, d, p v různých barvách. Poté dle diktátu učitele vkládá do sítě.

Např. žluté d vlevo nahoru, zelené b doprostřed, oranžové b do 2. řádku a poslední pole...

Barevné makety písmen si žáci mohou při pracovním vyučování sami vyrobit.

Autor díla: Petra Pšeničková

Výrobou maket písmen – obkreslováním šablony i samotným vystřihováním žáci stále fixují správný tvar písmen.

7.

Žáci pracují u stolů nebo na koberci, mají pod šátkem skryté makety různých písmen. Ty jim tam vložil učitel. Žáci tedy neví, jaká písmena se tam nachází. Postupně hmatem objevují jednotlivá písmena a zjišťují, o jaké písmeno se jedná. Závěrem po hmatu objevených písmen skládají slova – nejlépe stále pod šátkem. Zraková kontrola probíhá po odkrytí šátku.

Autor díla: Petra Pšeničková

Autor díla: Petra Pšeničková

Při této aktivitě žáci uplatňují hmat ve větší míře bez opory o zrak.

Literatura a použité zdroje

[1] – CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-260-7.
[2] – CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-261-4.
[3] – HAVLÍČKOVÁ, J.; EICHLEROVÁ, I. Kouká Mína do komína. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
[4] – PÁVKOVÁ, B. Zlomíš si jazýček. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
[5] – ZELINKOVÁ, O. Rozlišování b - d - p. Praha : DYS Olga Zelinková, 2013. ISBN 978-80-902-0657.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
33.2 kB
Dokument
Příloha ke cvičení 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 5. 2015
Sbírka cvičení, která umožňují upevňovat znalost podobných tvarů b a d. Lze později podobné aktivity využít i u jiných dvojic podobných písmen.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Rozlišování B x D.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Předchozí díl:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie, dysgrafie