Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Děti pilné jako včeličky – 2. část
Odborný článek

Děti pilné jako včeličky – 2. část

12. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Anotace

Pokračování dílu Děti pilné jako včeličky 1 předkládá náměty pro práci s dětmi v mateřských školách. Jsou zde aplikovány početní představy a fyzikální zákony do pohybových her a přírodovědných vycházek. Tématem celého dílu je včela podporující kladný vztah k přírodě a její ochraně.

Se změnou ve školství a novým dokumentem RVP PV se naskýtá mnoho možností pracovat s dětmi neobvyklou tvořivou formou. Některé z mateřských škol se novému pojetí edukace bez problémů přizpůsobily, jiné dosud nemají jasnou představu o tom, jakým způsobem vytvářet svůj školní vzdělávací program, do něhož by zahrnuly projekty a integrované bloky. Na podporu těmto mateřským školám je věnována práce s názvem Děti pilné jako včeličky.

Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se problematikou projektové výuky, zaměřené na propedeutiku utváření početních představ v podmínkách mateřské školy. Vypracovat projekt s názvem Děti pilné jako včeličky a v něm se zaměřit na různé typy činností, rozvíjejících početní představy dítěte, jako např. didaktické hry, pohybové hry, modelování, dramatizace, kresba atd.

Projekt záměrně není rozdělen na jednotlivé měsíce, týdny, vyučovací jednotky, z důvodu co nejvíce se přizpůsobit rozdílným potřebám jednotlivých mateřských škol. Je předkládán jako námět, je stále otevřený a dá se neustále doplňovat dle zájmu dětí a edukačních potřeb s přihlédnutím k jejich psychickému a fyzickému vývoji a míře nabytých zkušeností. Předpokládá se však, že doba trvání bude po dobu jarního, popřípadě ještě letního období.

Fotografie dětí z Mateřské školy v Aši. Foto Jana Růžičková.
1. Fotografie dětí z Mateřské školy v Aši. Foto Jana Růžičková.

Charakteristika jednotlivých dílů

Práce s názvem Děti pilné jako včeličky se skládá ze tří dílů. V prvním díle je zahrnuto 48 pracovních listů zaměřených na matematické představy, procvičení grafomotoriky a depistážní karta. Ve druhém díle jsou uvedeny náměty pro práci s dětmi v mateřské škole zaměřené na rozvoj pohybových schopností a osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci a matematických pojmech. Každý díl je rozdělen na jednotlivé kapitoly, které již samotnou otázkou motivují děti k další činnosti.

V kapitole Znáš včelí rodinu? se děti seznamují se včelami a jejich způsobem života. Poslechnou si příběh bez konce a tvořivým způsobem samy zvolí několik možných závěrů příběhu, který následně výtvarně zachytí.

Na tuto část navazuje kapitola Kdo jsou včelí příbuzní? Zde si děti zahrají pohybové hry, při nichž získají nové informace nejen o vosách, sršních a čmelácích, ale i představu tvaru kruhu a zdokonalí se v porovnávání velikostí. Početní představu si vytvoří pomocí zraku, sluchu, ale i pohybu a manipulaci.

Téma s názvem Jak se včela vyvíjí, umožní dětem seznámit se životem včely.

Otázka Jaká je včela? v sobě skrývá jednotlivé vlastnosti včely, kdy si děti zahrají mnoho pohybových her a také postaví svůj včelí domeček. Děti se na vycházce seznámí se včelím úlem a jeho významem, dozví se nejenom vlastnosti včel, ale i květin, dřeva, kamene. Naučí se pozorovat, chápat i chránit přírodu. Vytvoří si představu různých geometrických tvarů, počtu, uspořádání různých čísel, podobnosti, zvětšení a zmenšení tvaru. Naučí se trpělivosti, přesnosti provedení, pozorování a spolupráci.

Kapitola Co je opylování přibližuje dětem, proč včelky vyhledávají květiny, co je pyl a nektar a k čemu tyto věci slouží. Postaví si květinový domeček a na vycházce se naučí všímat tvarů kolem sebe. Také si zahrají si pohybové hry a zazpívají písničky o včelách. Vytvoří si představu kružnice, přímky, bodu v prostoru, zlomků, uspořádaných dvojic. Setkají se s perspektivou, vyměřením, plánováním, prostorovou orientací, vnitřní a vnější částí prostoru, logickým úsudkem, vlastnostmi prvku a podobností, uvědomění si začátku a konce děje. Děti se naučí kompetenci k samostatnosti, spolupráci, sebehodnocení, objevování nového, řešení situace více možnostmi, rozhodování, nalezení nejkratší nebo naopak nejdelší cesty a pracování dle zadaného postupu.

V části zvané Dbáš na bezpečnost a ochranu zdraví se děti naučí zachovat se správně v krizové situaci, naučí se orientovat v prostoru a procvičí si obratnost. Získají představu počtu, tvaru kruhu, začátku a konce děje, odhadu. Budou se učit trpělivosti, pozornosti a spolupráci.

Mým prvotním zájmem bylo vytvoření práce, která přispěje ke zkvalitnění edukace mateřských škol a zároveň bude rozvíjet zájem dětí o přírodovědné obory. Projekt byl ověřován ve čtyřech mateřských školách, z nichž jedna, a to Mateřská škola v Aši, si daný projekt zahrnula do svého ŠVP.

Fotografie dětí z Mateřské školy v Hajnici. Foto Mgr. Martina Švorcová.
2. Fotografie dětí z Mateřské školy v Hajnici. Foto Mgr. Martina Švorcová.

Znáš včelí rodinu?

Lidé se radují létu, včelky květu - pořekadlo z Čech

V úlu (příběh s otevřeným koncem)

Učitelka přečte celý příběh a děti říkají různé konce příběhu. Povídají si o příběhu, o včelách.

Za devatero horami a devatero řekami na rozkvetlé louce plné voňavých květin stál krásný dřevěný úl. V tomto úlu bydlela velká včelí rodina. Byla zde královna, která se starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci. Tato královna měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Tito trubci nepracovali a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili. V tomto úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky jménem mladušky zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který dále chránily proti nepřátelům, jako jsou vosy a sršni, neboť ti tento med neumí vyrobit, a proto jim ho často chtějí vzít.

Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Tu pak přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým přelétáváním z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly. A z opylovaných květů vyrostla semínka, která vítr i ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola.

Až jednoho dne se v úlu narodila nová královna. Byla velice pyšná a hned chtěla v úlu kralovat sama a naléhala na starou královnu, aby odešla. Stará královna již byla rozumná a tak spolu s několika věrnými včelami odletěla na jeden strom v sadu, kde bydlel moc hodný včelař, který se zrovna díval z okna. Hned věděl, co se stalo. Řekl si, letí sem královna se včelím rojem, to znamená, že nastalo včelí rojení a tak šel ven a...

Kdo jsou včelí příbuzní?

Učitelka vypráví o vosách, sršních, čmelácích (včelí medvídci). Tito příbuzní včely neumí vyrobit med, přesto je velmi láká, a tak včelky musí med před nimi chránit.

Dramatizace - Dokonalá proměna, studentky SPgŠ Dobříš, foto Miroslav Jakuš.
3. Dramatizace - Dokonalá proměna, studentky SPgŠ Dobříš, foto Miroslav Jakuš.
Včely, vosy a sršně (pohybová hra)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování se v běhu, osvojení si základních číselných a matematických pojmů (porovnávání, třídění).

Pomůcky - kruhy pro označení včelích úlů.

Popis hry: Každé dítě má svůj úl, ve kterém hlídá med. Včelí královna má největší úl. Několik dětí představuje vosy a sršně, kteří nemají svůj úl a chtějí se zmocnit úlu včel. Ty z úlu vylétají za včelí královnou. Na zvolání: Pozor vosy, všechny včelky letí zpět do úlu, vosy a sršně se snaží využít situace a obsadit úl. Ten, kdo je v úlu jako první, jej obsadí. Děti, na které se úl nedostane, v další hře představují vosy a sršně.

Hra Pozor vosy (pohybová hra)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování se v běhu, rychle reagovat, vytvoření představy o čísle. Rozvoj a užívání smyslů - sluch, zrak.

Pomůcky - tabulky s číslicemi vyjadřující počet včel ve skupině, popřípadě tabulky s určitým počtem nakreslených včel.

Popis hry: Děti běhají a nebo chodí volně po třídě, tělocvičně nebo herně. Učitelka zvolá počet a zároveň ukáže patřičnou tabulku s počtem včel (2 včely, 4 včely). Děti tvoří skupinky včel dle zadaného počtu. Na zvolání Pozor vosy, se včelky rozprchnou do všech stran. Po dalším určení počtu děti utváří nové skupinky

Dramatizace - Dokonalá proměna, studentky SPgŠ Dobříš, foto Miroslav Jakuš.
4. Dramatizace - Dokonalá proměna, studentky SPgŠ Dobříš, foto Miroslav Jakuš.
.
Hra Na louku (pohybová hra)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopnost (chůze, běh), rychlá reakce na povel, schopnost naučit se vyrovnat s prohrou, představa kruhu, přiřazování dvojic, třídění, uspořádání vně a uvnitř kruhu.

Pomůcky - židle v případě hry v herně, křída v případě hry na hřišti.

Popis hry: Učitelka rozmístí do kruhu židle (připraví si kroužky, květiny), jejichž počet je menší než je počet dětí. Rozdělí děti na 4 skupiny vosy, včely, sršně a čmeláky. Všechny děti sedí na židlích (stojí v kroužcích), jedno dítě uprostřed zvolá: „Včely (sršně, vosy, čmeláci) letí". Všechny děti označené jako včely poletují vně kruhu. Na zvolání: „Včely do úlu" si děti sednou. Na koho nevyšla židle, vyvolá další skupinu a hra se opakuje.

Jaká je včela?

Učitelka zdůrazní vlastnost včely jakou je pracovitost. Popis včely, včela vidí pouze odstíny barvy žluté, modré a zelené, nevidí červenou. Čím se živí, jak se včely dorozumívají, co to je rojení a atd.

Barevné květy (pohybová hra)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností (běh, rychlá chůze), procvičení barev, osvojení vědomostí o včelách, zrak, instinkt, pracovitost, potrava, dorozumívání, rojení, každý zná svou roli. Představa kruhu a šestiúhelníku - tvar plástve, ujasnění slov daleko a blízko.

Pomůcky - barevné čtverečky ve všech barvách, materiál pro označení tvaru šestiúhelníku a kruhu.

Popis hry: Děti představují včelky, které sbírají z květů pyl a přináší ho do úlu. Na zemi jsou rozmístěny různobarevné papírové čtverce, které představují pyl. Děti na předem pomluvený pokyn „Včelky leťte a přineste sladký nektar", sbírají barevné čtverce, kromě barvy červené, hnědé, šedé a černé (neboť ve skutečnosti tyto barvy včely vnímají černě). Obtížnější je, pokud děti při každém sebraném čtverci před úlem oběhnou buď tvar šestiúhelníku na znamení, že sbíraly nektar blízko a nebo 3x oběhnou kruh na důkaz, že letěly daleko. Hra končí vysbíráním určených barev.

Na květiny a včely (pohybová hra)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, porovnávání vzdálenosti, třídění, reagování na signál, sluchového vnímání

Pomůcky - velké ploché květiny na zem, materiál pro označení úlu, CD přehrávač, hudba.

Popis hry: Učitelka rozloží na zem velké květiny v počtu dětí. Děti představují včely. Učitelka pustí úryvek relaxační hudby. Děti létají jako včelky z květiny na květinu. Učitelka dává vždy o jeden květ méně než je dětí. Při vypnutí hudby se děti postaví na květinu. Dítě, na které nevyšla květina, odchází do úlu míchat med.

Včelí domeček - úl (stavba domečku v přírodě i v herně)

Dílčí vzdělávací cíle - osvojení si elementárních poznatků o geometrických tvarech, propedeutika trojúhelníku a obdélníku, rozvoj prostorové orientace, porovnání velikostí kratší a delší, spolupráce ve skupině.

Pomůcky - silnější provázek dlouhý 2,5 m, klacíky, kameny nebo kostky pro označení rohů trojúhelníku.

Učitelka vezme provázek minimálně dlouhý 2,5 m. Na jednom konci udělá uzel, po 60 cm udělá druhý uzel a po 80 cm uzel třetí, po 100 cm připojí oba konce k sobě. Tři děti chytí provázek v místě uzlu a napnou jej. Vytvoří tak pravoúhlý trojúhelník o stranách 60 cm, 80 cm, 100 cm. Trojúhelník označí klacíky, kostkami apod. Tuto činnost udělají znovu na přeponě a výsledkem bude obdélník o stranách 60 cm x 80 cm. Obdélník je základ úlu, k němu připojí střechu - trojúhelník. Po zhotovení domečku si v něm mohou děti hrát různé hry.

Svět kolem nás (vycházka, pozorování)

Dílčí vzdělávací cíle - osvojení si elementárních poznatků o geometrických tvarech, vytváření si základů pro práci s informacemi

Na vycházce učitelka dětem popisuje a ukazuje geometrické tvary a tělesa přímo v přírodě (např. koule, válec). Následně děti vyzve, aby ukazovaly na vše kolem sebe, co jim připomíná nějaké geometrické tvary nebo tělesa.

Co je opylování?

Učitelka nejdříve dětem vysvětlí, že včelky si pro sbírání nektaru vybírají květy jedné barvy, druhu a místa, kde se vyskytují. Seznámí děti s pojmy nektar, pyl a opylování.

Květinový dům (stavba domečku)

Dílčí vzdělávací cíle - osvojení si elementárních poznatků o geometrických tvarech a matematických pojmech (kružnice, bod, střed), vytváření si základů pro práci s informacemi, a spolupráci ve skupině.

Pomůcky - klacek, provázek, dřevěné kostky nebo kameny.

Na vycházce, hřišti i v herně učitelka děti motivuje stavbou květinového domu. Dle podmínek, kde stavba probíhá, buď zapíchne klacík do hlíny, anebo zakreslí střed kružnice a klacík drží dítě. Děti upozorníme, že vytvoříme střed kružnice např. zapíchnutím klacku do jednoho bodu nebo jeho zakreslením. Z takto vytyčeného bodu natáhneme provázek, vzdálenost mezi konci provázku nám určuje poloměr kružnice. Po vytyčení kruhu, děti kruh rozdělí na dvě stejné poloviny a následně na čtvrtiny. Učitelka zároveň upozorní na půlení (pracovní list s názvem Koláče pod číslem 20).

Sběr nektaru (pohybová hra)

Učitelka nejdříve dětem vysvětlí, že včelky si vybírá ke sběru nektaru květy jedné barvy, druhu a místa. Dále vysvětlí termíny jako je nektar, pyl, opylování.

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, porovnávání vzdálenosti, třídění, porovnávání, reagování na signál, osvojení vědomostí o včelách a barvách.

Pomůcky - květiny na zem v barvách žlutá, modrá, zelená v množství asi po 3 - 5 kusech. Kuličky z mačkaného papíru dle barvy květiny po 6 - 10 kusech. Stužky, krepový papír, provázek v barvě žluté, modré a zelené.

Popis hry: Na zem dáme jednotlivé květiny a dáme na ně kuličky téže barvy - nektar. Děti rozdělíme do tří zástupů. Každému dítěti dáme po třech kusech jedné barvy buď stužky, krepový papír a nebo provázek. Na znamení vybíhají vždy tři děti. Přilétnou ke květině téže barvy, vezmou jedno zrnko nektaru a položí jeden provázek, papír a nebo stužku - pyl. Vystřídají se všechny děti. Závěrem by mělo být patrné, jak všechny včelky posbíraly nektar a všechen pyl na květině je smíchaný. Každá květina by měla mít několik provázků, papírů a stužek jedné barvy. Provedeme reflexi.
Písnička Kytičky včely lákají (s pohybovým doprovodem)

Noty k písni jsou přiloženy k pracovním listům, text Kouzelná skříňka.

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, porovnávání vzdálenosti, třídění, reagování na signál, sluchového vnímání. Nácvik dýchání (nádech nosem) - přivoníme ke květině, výdech ústy na hlásku „á". Rozezpívání na slovo včela, včelička - paní učitelka doprovází na klavír.

Anička Jakušová ve včelařské kukle, foto by Miroslav Jakuš.
5. Anička Jakušová ve včelařské kukle, foto by Miroslav Jakuš.
Rozhovor o obsahu písně:

Děti, proč myslíte, že ulétla mladá včelka z úlu? Myslíte, že by motýl mohl včelce ublížit? Umí včelky mluvit? A motýli? Vrátila se včelka zpět do úlu? Líbila se vám písnička o včelce? Tak se ji všichni společně naučíme.

Pohybová improvizace:

Včelky létají z květu na květ, na zahrádky, květinovou louku. U našeho krásného úlu byla voňavá louka plná květin. Včelky sem létaly každý den. Létaly z květiny na květinu, sbíraly nektar a také si hrály. A jak si hrají včelky? Pojďte děti, zkusíme to jako ony.

Píseň včelka - děti vytvoří dva kruhy, vnější a vnitřní. Drží se za ruce, postupují volně v kruhu a zpívají slova písně Včelka (Na zahrádce pod jabloní, motýlek tam včelku honí), na slova hned, hned, hned se postaví proti sobě a tleskají, na slova dej mi včelko med, tleskají vzájemně do dlaní kamaráda. Na další slova hned, hned, hned dají ruce v bok a na slova dej mi včelko med, hrozí prstíkem. U dalších slok se pohyb opakuje. Děti každou sloku mění směr chůze v kruhu.

Hra s písničkou

Děti zpívají a zároveň hrají hru na pravidla hry Škatulata, batolata, hejbejte se.

Pravidla: Děti zpívají již naučenou písničku Včelka. Paní učitelka diriguje. V momentě, když přestane dirigovat (kdekoli v písni), děti se musí postavit na značky nebo sednout na židli. Značek a židlí je stejný počet jako dětí. Záměrem této hry není najít vítěze, nýbrž upevnit nácvik písně a zároveň procvičit pozornost, rychlou reakci na dohodnutý povel.

Labyrint (pohybová hra v přírodě)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, rozhodování, usuzování.

Pomůcky - křída na chodník, obrázky s pavučinou, květinami, barevné kuličky pylu, označení stanoviště úlu.

Popis hry: Učitelka nakreslí na hřišti labyrint se slepými uličkami. Na určená místa rozloží květiny a pavučiny. Úkolem dětí je létat z květiny na květinu, přenášet pyl a přinášet sladký nektar do úlu. Po cestě je však čekají nástrahy v podobě pavoučích sítí a slepé uličky. Děti musí najít správnou cestu do úlu

Pracovní listy - Děti pilné jako včeličky.
6. Pracovní listy - Děti pilné jako včeličky.
.
Dbáš na bezpečnost a ochranu zdraví?

Bodnutí včelou (rozhovor): Učitelka si s dětmi povídá situaci, kdy může dojít k bodnutí včelou, první pomoci, alergii a prevenci.

Pavouk a včely (pohybová hra)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, rozhodování, usuzování.

Pomůcka - lano.

Popis hry: V prostoru herny lanem vymezíme kruh - pavučinu. V jejím středu je pavouk. Ostatní děti - včelky přebíhají přes pavučinu sem a tam a pavouk je chytá v prostoru pavučiny. Vítězí poslední včelka, která se nenechala chytit. Přebíhající včely mohou dotykem sedící chycenou včelu vysvobodit.

Pavučina (lanová aktivita)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, spolupráce ve skupině.

Pomůcky - silné lano, prostor mezi dvěma vzrostlými stromy.

Učitelka přiváže mezi dva stromy lano, které různě provléká a vytvoří síť. Úkolem dětí je prolézat jednotlivými okénky, vzájemně si pomáhat.

Rozplétání pavučiny (lanová aktivita)

Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj pohybových schopností, orientace v prostoru, spolupráce ve skupině, představa kruhu.

Pomůcka a zázemí - tenčí lano, volný prostor.

Učitelka udělá na lanu uzly dle počtu dětí, provaz musí být spojeno v kruh. Lano dá na hromádku. Úkolem dětí je chytit se oběma rukama za jeden uzel a už se nepustit. Bez puštění uzlu se děti rozplétají tak, aby vytvořily kružnici.

Pracovní listy - Děti pilné jako včeličky.
7. Pracovní listy - Děti pilné jako včeličky.

Literatura a použité zdroje

[1] – BUREŠOVÁ, I. Propedeutika počítání v projektech pro mateřské školy: Bakalářská práce.. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakul, 2007. 121 s.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí