Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > První slovník do hodin češtiny
Odborný článek

První slovník do hodin češtiny

7. 4. 2015 Jazykové vzdělávání
Autor
RNDr. Michaela Ševečková

Anotace

Slovníky slouží k rozšiřování aktivní slovní zásoby a jako nástroj pro pochopení jazyka jako celku. Jedná se o důležitý doplněk výuky nejen cizího jazyka, ale také češtiny. Cílená práce se slovníkem do výuky českého jazyka často zařazena nebývá. Snad je to tím, že není jasné, na co se konkrétně v rámci této aktivity zaměřit, nebo při probírání učiva na práci se slovníkem jednoduše nezbývá čas. Používání slovníku ovšem odborníci považují za součást základních jazykových dovedností. Naučit se efektivně používat dostupné zdroje chce určitý čas, který se ale studentům v budoucnu mnohokrát vrátí.

První slovník do hodin češtiny

Slovníky slouží k rozšiřování aktivní slovní zásoby a jako nástroj pro pochopení jazyka jako celku. Jedná se o důležitý doplněk výuky nejen cizího jazyka, ale také češtiny. Požadavek na práci s jazykovou literaturou (pravidly pravopisu, výkladovým slovníkem češtiny, slovníkem synonym a antonym, slovníkem cizích slov) obsahují i rámcové vzdělávací programy pro základní školy.

Cílená práce se slovníkem do výuky českého jazyka často zařazena nebývá. Snad je to tím, že není jasné, na co se konkrétně v rámci této aktivity zaměřit a nebo při probírání učiva na práci se slovníkem jednoduše nezbývá čas. Používání slovníku ovšem odborníci považují za součást základních jazykových dovedností. Žáci by měli být vedeni k tomu, aby se naučili využívat slovníky jako oporu a aby se seznámili s jejich knižními i elektronickými variantami (on-line nástroje). Mnohé z nich jsou na internetu k dispozici zdarma. Je také důležité, aby věděli, co vše v daném typu slovníku nebo příručky najdou. Naučit se efektivně používat dostupné zdroje chce určitý čas, který se ale studentům v budoucnu mnohokrát vrátí. Navíc se zúročí i během výuky cizího jazyka. 

Porozumět slovu neznamená znát pouze jeho pravopis, ale především jeho významy včetně stylových charakteristik (zda se jedná o slovo spisovné, obecné, odborné, zastaralé nebo třeba vulgární), znát slovní spojení, ve kterých se nejčastěji vyskytuje, a vědět, jak se používá v různých situacích, stejně jako ovládat jeho gramatiku (skloňování, časování). Práce se slovníky pomáhá studentům proniknout do jazyka efektivně. Chceme-li jim pomoci zvládnout pravopis i významovou stránku jazyka a zároveň rozvíjet jejich slovní zásobu, měli bychom si být vědomi důležitosti používání slovníku ve škole, vést studenty k výběru dobrých zdrojů a často je na ně odkazovat. Ne vše, co vychází knižně nebo co je dostupné na internetu, je však kvalitní a bez chyb. Děti samy nejsou schopny kriticky zhodnotit dostupné materiály, je proto na učitelích, aby jim vhodné publikace nebo stránky doporučili. 

Kdy začít s dětmi pracovat se slovníkem? Jakmile se seznámí s celou abecedou a dobře zvládnou čtení. A kterou publikaci zvolit? Pro děti na prvním stupni se zdá být ideální slovník českých synonym, obecně ale může posloužit i jakákoliv jiná kniha členěná podle abecedy, např. výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník cizích slov nebo i překladový cizojazyčný slovník. S učivem lze práci se slovníkem propojit formou her a soutěží. Ideální by bylo, aby všichni žáci ve třídě používali stejný slovník, který by byl v dostatečném množství k dispozici ve školní knihovně, což ale v praxi zatím nefunguje.

Výuku je také vhodné doplnit o seznámení s elektronickou verzí slovníku synonym. Na internetu je dostupná zdarma řada on-line verzí v různé velikosti a kvalitě. Pro děti bude přínosné, když jim učitel vhodný on-line slovník doporučí, a to i v případě, když jej nebudou moci využívat v hodinách. Poslouží jim jako pomocník při psaní domácích úkolů a při tvoření textů vůbec. Jaké jsou výhody elektronické verze?
- rychlý přístup k heslu, které stačí napsat nebo zkopírovat, není třeba hledat podle abecedy;
- příjemné „listování“ obsahem slovníku, stačí kliknout na slovo a zobrazí se obsah příslušného hesla;
- slovník je zdarma, podmínkou je pouze připojení k internetu;
- moderní technologie, které děti zaujmou. 

  Slovník
  1. ABZ slovník českých synonym
http://www.slovnik-synonym.cz/
  slovník 
2. Synonyma Online
 http://www.synonyma-online.cz/ 
slovník 
3. Slovník českých synonym Lingea
http://www.nechybujte.cz

Aktivity popsané dále v tomto článku se zaměřují na slovník synonym a antonym a jeho terminologii, zejména se jedná o procvičování abecedního hledání. Lze je do výuky začlenit např. ve formě soutěží pro práci ve dvojicích. Jednotlivé úkoly jsou uvedeny níže ve formě konkrétního pracovního listu, který si můžete s dětmi vyzkoušet, případně jej libovolně obměňovat a doplňovat. Používat lze samozřejmě knihy různých vydavatelství. Já konkrétně pracuji s knižním Slovníkem českých synonym a antonym Lingea, jeho on-line verzi najdete na portálu www.nechybujte.cz nebo přímo na tomto odkazu.

 

Abeceda
Abecedu by měli žáci už znát, opakování ale jistě neuškodí. Při seznamování se slovníkem je vhodné zmínit fakta, která nejsou na první pohled zřejmá, tj.
- některá písmena jsou sloučena do jednoho seznamu (d, ď, n, ň, t, ť, písmena s čárkou);
- mezery, pomlčky a velká písmena nemají vliv na abecední uspořádání slov.

Jak si usnadnit hledání ve slovníku?
Abecedu děti znají, mohou tedy při hledání slova (velmi zhruba) odhadnout, zda mají knihu otevřít hned na začátku, v první polovině, nebo až ke konci. Pomůckou pro hledání je také označení aktuálního písmene na okraji pravé stránky (např. stínováním), což bývá viditelné i při podhledu na stránky zavřené knihy. Dalším vodítkem jsou heslová slova v záhlaví a zápatí každé stránky, která signalizují první a poslední slovo na této stránce uvedené.

Přehled značek používaných ve vybrané knize
Vztahují se ke Slovníku českých synonym a antonym Lingea, podobná značení najdete i v knihách jiných nakladatelství. Za heslovým slovem je uveden případný stylový či oborový příznak, následují synonyma. Má-li heslové slovo více významů, jsou jednotlivé významy očíslovány. Synonyma mohou být doplněna o upřesňující poznámku, která jednoznačně určuje jejich význam a usnadňuje orientaci v hesle. Dále jsou u synonym naznačeny valence a předložkové vazby, zvláště tam, kde by mohlo dojít k záměně s jiným významem. Bývají uvedena i antonyma (k jednotlivým významům).

Ukázky hesel: 
abdikace demise, rezignace, odstoupení, zřeknutí se (funkce)
export vývoz * import, dovoz
personifikace lit. zosobnění (živlu), antropomorfizace
pískat 1 hvízdat (na psa) 2 hvízdat (na prsty) 3 hvízdat (písničku)
premiant (hovor.) jedničkář, (expr.) šprt * (hovor.) pětkař, (expr.) propadlík
premiér předseda vlády, ministerský předseda, kancléř (v Německu)
stranit se vyhýbat se komu
uplynout 1 uběhnout (cesta), utéct (rok), minout 2 kniž. (neutr.) odtéct (do moře)

Synonyma jsou obvykle jednoslovná, ale můžete se setkat i s víceslovnými ekvivalenty.
svařák ob. (neutr.) svařené víno
advokát právní zástupce, obhájce

K některým heslům jsou připojena typická slovní spojení a fráze.
muška 1 zdrob. svatojánská muška =světluška 2 u mít koho/co na mušce = mířit (na cíl); zaměřovat se
koš dát komu košem = odmítnout koho; pustit koho k vodě
svoboda 1 volnost 2 samostatnost, nezávislost * (kniž.) poroba 3 u na svobodě = * ve vězení; v zajetí 4 bezstarostnost

Slovník obsahuje i slova, která vznikla v poslední době, zejména v oblasti výpočetní techniky.  
antivirus výp. antivirový program, (slang.) antivirák
on-line výp. * off-line
uploadovat výp. * downloadovat

Na závěr ukázkové stránky z knihy v kompletní grafice: 

  Slovník synonym Lingea    Slovník synonym Lingea
    4. Slovník českých synonym Lingea, knižní vydání

 

Praktická část
Slovník českých synonym a antonym

Představení slovníku synonym a značek, které se v knize používají.

Základní typy úkolů:
- k zadanému slovu najděte synonymum, slovo podobného významu;
- vytvořte větu, ve které bude použito;
- k zadanému slovu najděte antonymum, slovo opačného významu;
- vytvořte větu, ve které bude použito;
- v zadané větě nahraďte označené slovo jeho synonymem;
- v zadané větě nahraďte označené slovo jeho antonymem.

4. Napiš co nejvíc slov podobného významu.
K zadaným slovům děti napíšou co nejvíc slov podobného významu (synonym). Výsledek ověří ve slovníku.

5. Napiš co nejvíc slov opačného významu.
K zadaným slovům děti napíšou co nejvíc slov opačného významu (antonym). Výsledek ověří ve slovníku.

6. Klasifikace – poznáš synonyma a antonyma?
Dětem zadáme dvojice slov, střídavě synonyma a antonyma. Jejich úkolem je pro každou dvojici rozhodnout, zda se jedná o slova stejného, nebo opačného významu. Lze spojit s tajenkou.

7. Nahraď nespisovná slova ve větách jejich spisovnými synonymy.
Připravíme několik vět, které obsahují nespisovná (hovorová) slova. Úkolem dětí je tyto výrazy najít, nahradit je spisovnou variantou a věty přepsat. Výsledek ověří ve slovníku.

8. Najdi ke slovům cizího původu vhodné synonymní výrazy.
K zadanému seznamu cizích slov děti hledají spisovné varianty. U neznámých slov si mohou pomoci slovníkem. Obtížnost volíme podle věku dětí a celkové úrovně třídy.

9. Nahraď slova cizího původu ve větách jejich spisovnými synonymy.
Připravíme několik vět, v nichž mají děti najít slova cizího původu, případně odborné termíny, nahradit je spisovnou variantou a věty přepsat. Neznámé výrazy si mohou vyhledat ve slovníku.

10. Synonyma a antonyma ve větách.
Děti dostanou několik vět, v každé větě je podtrženo jedno slovo. Takto označená slova mají za úkol nahradit nějakým synonymem a věty přepsat. Potom věty přepracují ještě jednou, tentokrát ale místo podtržených slov doplní vhodná antonyma. Podle toho, jak věty volíte, může nastat situace, že věta s antonymem nebude mít smysl. I to lze využít, vymyslet vtipné příklady, na základě kterých si děti lépe učivo zapamatují.

11. Nahraď ve větách opakující se slovo různými synonymy.
Připravíme si několik vět, ve kterých se opakuje nějaké obecnější slovo, ke kterému existuje více synonymních výrazů. Děti mají za úkol toto slovo v jednotlivých větách nahradit různými synonymy tak, aby věty dávaly smysl.

Důležitou součástí většiny úkolů je tvorba konkrétních vět, ve kterých žáci na označených místech synonyma správně použijí. To také dětem pomáhá naučit se prakticky synonyma využívat a zároveň se umět vyvarovat opakování stále stejných výrazů. Vyzkouší si, že synonyma jsou zástupná obvykle pouze částečně a ne každé synonymum lze použít ve všech kontextech.

Znalost abecedy, synonym a antonym děti využijí v dalším studiu, také v testovacích scio testech a následně i u písemné maturity z českého jazyka. Pochopení významů slov a jejich správné používání je zásadním předpokladem pro zvládnutí učiva českého jazyka v rovině pravopisu, sémantiky i stylistiky. Dětem bude prospěšná i v rámci výuky cizího jazyka.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
48.83 kB
Dokument
Pracovní list (.docx)
pdf
405.27 kB
PDF
Pracovní list (.pdf)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Michaela Ševečková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 4. 2015
Jak je v článku uvedeno, je práce se slovníkem jednou z dovedností, kterou by žáci měli získat. Proto je užitečné mít v zásobě různé aktivity, kterými lze tuto dovednost procvičovat a upevňovat.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Jazyková gramotnost