Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rytmus – společný jmenovatel hudby a pohybu
Odborný článek

Rytmus – společný jmenovatel hudby a pohybu

6. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Dana Novotná

Anotace

Příspěvek popisuje zkušenosti z hudebně pohybového workshopu zaměřeného na rytmické cítění, hru na tělo, souhru spolupráce skupiny na základě imitace. Zkušenosti autorky a popis jednotlivých činností lze využít ve vyučovacích hodinách hudební výchovy.

Cíl

d


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Rytmus - společný jmenovatel hudby a pohybu

Chtěla bych se podělit o dojmy a zejména zkušenosti z hudebně pohybové tvůrčí dílny pořádané Českou Orffovou společností 15. března 2004 v aule ZŠ Umělecká (Praha 7). Právě zde se uskutečnil workshop Douga Goodkina - amerického lektora, profesora na konzervatoři v Los Angeles, který se specializuje na rozvoj rytmického cítění, body perkussion a vokální činnosti.

Workshop byl zaměřen na rytmické činnosti, uplatnění různých způsobů hry na tělo, souhru a spolupráci skupiny na základě imitace. Doug Goodkin prakticky celý úvod (zhruba 20 minut) zrealizoval beze slov rovnou praktickou hudebně pohybovou činností - chůze po spirále do středu a ze středu kruhu, při míjení cestou zpět - kontakt očima a plesknutí pravou rukou o ruku toho, koho míjím.

Vše se odehrávalo s minimem slov, lidské tělo bylo vnímáno jako lidský instrument, důležité bylo nacházet různé zvuky svého těla hledáním dalších možných variant spojováním a kombinací tleskání, pleskání, luskání či dupání. Zvuk vycházel vždy od jedné ruky aktivní - ta druhá pohyb pouze přijímá a dotváří zvuk.

Doug Goodkin v úvodu využil rytmický model rozložení dob na 3-5-7-9 (používal i Keith Terry), kdy se postupně přidává pohyb spolu s dalšími dobami (tlesk - plesk - plesk o hruď, tlesk - plesk - plesk o hruď a stehna, tlesk - plesk - plesk o hruď, stehna, boky, dup, dup). Ideální je propojení rytmu, zpěvu a tance, kdy si prostřednictvím pohybu automaticky osvojíme i základní strukturu hudebního díla (doprovodu), ale zároveň i melodii, která se prostřednictvím praktické činnosti zafixuje mnohem lépe a pevněji.

Praktické ukázky

1. Jména: rytmizace svého jména vytleskat "Jana Veselá" - stále opakuji nejprve na místě, pak spojím s pohybem v prostoru, kdy nepřemýšlím o jednotlivých rytmických hodnotách, ale automaticky vnímám rytmus ostatních.
Varianta: rytmizace tleskáním - jméno, příjmení, datum a měsíc narození.

2. Měsíce: po kruhu jednotlivé měsíce kombinací plesk, tlesk (prosinec - plesk pravá, plesk levá, tlesk / leden - plesk současně, tlesk).

 • vytvoření skupin podle toho, kdy jsem se narodil - rytmizace
 • doplnit datum narození (tleskat, luskat jazykem, realizovat na různé vokály - čača, ššš, ha-ha...), rytmus zůstává stále stejný, jen se mění výrazový prostředek, vnímám rytmus svůj, ale i souseda, zároveň se plně soustředím - jde přeci o mé jméno - podíl větší zainteresovanosti (věc osobní, velmi blízká).

3. Dny v týdnu: kombinace plesk pravá - plesk levá - tlesk (pondělí, úterý... neděle, lusk - místo osmého dne), začínáme všichni společně po kruhu, pak postupně po jednom dni jako kánon.

Rozdělení skupiny na sedm malých skupin - vytvoření formy ronda (ABACADA...):
A - všichni opakujeme 7 dnů v týdnu a lusk na 8. den
B - improvizuje první skupina, co dělá v pondělí - spím, jdu do školy, čtu knihu, tančím... - lektor doprovází hrou na bubínek (popř. mohou ostatní stále doprovázet rytmizací a deklamací dnů)
A - následuje opět část, kdy všichni rytmizují dny v týdnu společně
C, D, E... - další dny v týdnu - improvizace skupin pantomimou - improvizací jdou směrem do středu kruhu a zpět

4. Naslouchání: sedíme v kruhu, každý má v ruce jeden hudební nástroj Orffova instrumentáře, postupně zahraje každý na svůj nástroj (jeden úder, pak dva údery). Do středu kruhu si sedne jeden z nás, všichni zavřeme oči a pozorně nasloucháme - opět si po kruhu předáváme barevné zvuky. Skupina v kruhu oči otevře a pomalým krokem, společnou tichou hrou chodí kolem jedince v kruhu, můžeme spojit i se zpěvem jednoduché melodie (např. v pentatonice). Následuje rozhovor o tom, jak zvuky působily, jak vše vnímal ten uprostřed (výměna rolí a hudebních nástrojů).

Pedagogické principy

Ve všech hudebně rytmických a pohybových hrách bylo nejdůležitější hledat prostřednictvím vlastní práce další podněty a impulsy k rozvíjení a obohacování činností, zkoušet i jiné varianty. Doug Goodkin přirovnával tuto pedagogickou práci s hudbou a rytmem k jednoduché činnosti - "přípravě salátu" - ten je dobrý, pokud je pokaždé trochu jiný, vždy chutný, zajímavý, barevný... pokaždé je poskládán z jiných ingrediencí a jinak okořeněn. Podobným způsobem lze pracovat i pedagogicky, využívat své tvůrčí invence tak, aby jednotlivé hudební činnosti byly pokaždé co nejlépe "ochuceny". Je to samozřejmě mnohem náročnější pro učitele, který musí být sám dobře připraven, vše zvládat a korigovat.

Hodnocení by se vždy mělo vztahovat k hudbě samotné, nikoli k osobě. Důležité je využití tzv. "užitečné kritiky" - Co příště mohu udělat lépe? Kam se mohu posunout? Učitel by měl být zkušeným odborníkem a spolutvůrcem, nikoli tím, kdo jen hodnotí a kritizuje.

Myslím si, že celý workshop byl nádhernou ukázkou toho, jak lze nenásilně dojít od praxe k teorii. Následující pedagogické zásady jsou tedy jistě využitelné a platné pro jakoukoli pedagogickou činnost.

 • I z elementárních činností lze vytvořit něco grandiózního.
 • Postupovat od experimentu ke vzorům.
 • Důležitá je imitace, kreativita, improvizace, tvůrčí svoboda.
 • Jít od práce jednotlivců k práci celé skupiny.
 • Vnímat lidské tělo jako instrument.
 • Nejdůležitější - pochvala, princip pozitivní motivace, pochválit i za nápad - "zážitek úspěchu"!
Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň, 2. období
2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • rozumí různým typům textůa záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Integrace průřezových témat OSV - Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Kreativita), Sociální rozvoj (Poznávání lidí, Komunikace)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Komplexní - výuka dramatem

Reflexe

d

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída