Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 3x Habsburská monarchie po třicetileté válce
Odborný článek

3x Habsburská monarchie po třicetileté válce

8. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Žák hledá, třídí a hodnotí informace z různých zdrojů. Jak využít odborný text, obrazový materiál a historický dokument?
Evokace znalostí

1. hodina

Pro zopakování základních vědomostí o nástupu Habsburků na český trůn, o vzniku habsburské monarchie, propuknutí rozporů se stavy i o průběhu a výsledcích třicetileté války jsem zvolil metodu třídění pojmů a vytváření jednoduchých myšlenkových map. Žáci pracovali v malých skupinách, každá dostala nakopírované listy (viz příloha 1) s různými pojmy z našich dějin v období od roku 1500 do roku 1648. Tyto listy žáci nejdříve rozstříhali, aby mohli vytvářet trsy pojmů, které pak v podobě jednoduché myšlenkové mapy nalepovali na papíry (A3). Žáci byli předem upozorněni, že jednak nemusí vyčerpat všechny pojmy, jednak mohou do myšlenkových map sami dopisovat. Neměli k dispozici žádné zdroje. Na konci hodiny pak proběhla „u kulatého stolu" společná prezentace vytvořených myšlenkových map.

Práce se zdroji informací

Odborný text

2. - 3. hodina

Vstupem do vlastního tématu 3x habsburská monarchie po třicetileté válce byla individuální práce s odborným textem (viz příloha 2), ke kterému žáci dostali sadu otázek a úkolů (viz příloha 3). V první hodině si žáci volili sami, které otázky a úkoly písemně zpracují, ve druhé hodině jsem pak zadal ty otázky a úkoly, kterým se v první hodině snažili spíše vyhnout. Mezi oběma hodinami musí učitel samostatnou práci samozřejmě vybrat a vyhodnotit. Žáci měli tendenci vyhýbat se tvořivým úkolům (dopis historické postavě), které byly proto zadány v následující hodině.

Varianty:

Sadu otázek (viz příloha 3) je možné upravit, změnit nebo doplnit podle situace a schopností žáků ve třídě (je možné srovnat vybraný text se zněním textu v libovolné učebnici). Úkoly zaměřené na pouhé vyhledávání a orientaci v textu můžeme vyhradit pro slabší žáky nebo žáky se SPU. Nebude-li dostatek času, stačí otázky a úkoly v příloze 3 vytřídit na vhodný počet a celkové práci s odborným textem věnovat pouze jednu vyučovací hodinu.

Obrazový materiál

4. hodina

Další hodina navázala na informaci o tureckých válkách vedených Habsburky, zejména císařem Leopoldem. Kdo vlastně Turci byli? Víme o nich něco? Žáci dostali do větších skupiny pracovní list (viz příloha 4), na kterém není vůbec žádný text, ale pouze sada obrázků (všechny lze najít na http://www.obrazky.cz/). Úkolem bylo nejdříve pochopit a pojmenovat souvislost s probíranou látkou (Vymysli název pro pracovní list) a následně se pokusit všechny obrázky v dané souvislosti interpretovat. Žáci obvykle souvislost s tureckými válkami rychle pochopili a pro pracovní list volili názvy jako Turci, Turecká kultura, nebo obecněji Islám. Nakonec proběhla prezentace a diskuse: Jak by asi vypadal obrázkový portrét nás Čechů?

Nápověda:

 • Turecká vlajka a na ní typický půlměsíc, který najdeme i na vlajkách dalších islámských zemí.
 • Mešita s minarety, minaret v lednicko-valtickém areálu, Modrá mešita, mezi pěti pilíři islámu je pravidelná modlitba.
 • Vodní dýmka, se kterou se pojí nejen tabák, ale i hašiš (to žáci poznali bezpečně).
 • Džezva na přípravu kávy, turecká káva, ale také vídeňská káva (turecké obléhání Vídně v roce 1683). Účel nádoby žáci pochopili, název ovšem neznal nikdo.
 • Turecký med k mému překvapení žáci ještě poznali.
 • Skupina nahých žen možná připomene harém, i když máme před sebou slavný Ingresův obraz Turecká lázeň (tady žáci nejvíce - snad ze studu - váhali).
 • Žena a její zahalená tvář evokuje otázku postavení ženy v islámské společnosti, učitel může připomenout fundamentalistickou společnost některých islámských zemí (většinou těch chudých).
 • Orientální tanečnice s mečem kontrastuje s představou úplně zahalených islámských žen, dnes oblíbená aktivita jako zdravotní a kondiční cvičení.
 • Koberec jako tradiční výrobek mnoha islámských zemí, vidíme, jak vypadá tkaní koberce tradičním způsobem (stav), jednak hotový „modlák" s typickým výklenkem.
 • Arabské písmo, Turci ovšem píší latinkou a nejsou ani semitským národem, nápis v tradiční zelené znamená Alláh, kaligrafie, role arabštiny v islámských zemích, korán.

Historický dokument

5. hodina (6. hodina)

Poslední hodina je věnována práci s historickým dokumentem, úryvkem Pragmatické sankce, vydané císařem Karlem VI. Příloha č. 5 nabízí text dokumentu, slovníkové heslo o Karlovi VI. a sadu otázek a úkolů. Po hlasitém přečtení dokumentu byli žáci rozděleni do skupin tak, aby vznikly dvě paralelní trojice, které se zabývaly prvními devíti otázkami z pracovního listu, skupiny mohly - podle daných pravidel - vzájemně konzultovat a výsledek pak žáci zapsali na tabuli.

Pravidla pro skupiny:

 • Ze skupiny může odejít pouze jeden „sběrač informací".
 • Nesmí s sebou nosit žádné psací potřeby. Jediným médiem pro přenos informací je paměť.
 • Navštívit může kteroukoliv skupiny.
 • V roli sběrače se žáci mohou střídat.

Následovala stručná prezentace výsledků skupinové práce.

Ve druhé části hodiny žáci individuálně psali novinovou zprávu. Pracovní list připomíná v záhlaví hlavní žurnalistické zásady pro psaní zprávy (viz příloha 6). Ideální by bylo zpracování na PC pomocí textového editoru! Napsané zprávy jsem vybral, vyhodnotil a (s pomocí nástěnkářů) je prezentoval formou galerie na třídní nástěnce a komentoval je v následujících hodinách.

Varianty:

V jedné třídě jsem v časové tísni psaní zprávy zadal jako domácí úkol. Kdyby naopak chtěl někdo věnovat této části více prostoru (6. vyučovací hodinu), mohl by zadání rozšířit na odlišné zpracování zprávy v seriózním a bulvárním tisku, nebo věnovat více místa stavbě zprávy (titulek - podtitulek - perex - tělo zprávy). Rozbor lze také udělat po dohodě a ve spolupráci s češtinářem v hodině českého jazyka/komunikativní a slohové výchovy.

Zbývající tři otázky z pracovního listu (příloha 6) mohou zůstat pro domácí práci, aby následující hodinu otevřely cestu k navazujícímu tématu České země po třicetileté válce (iniciály JAK, přejímání z němčiny, Bílá hora). V průběhu celé práce lze samozřejmě individuální a skupinové činnosti střídat odlišným způsobem.

Obrázky:
Turecký med: www.pregel.cz/... [cit. 2008-31-1]
Džezva: www.kuvarica.net/... [cit. 2008-31-1]
Turecká vlajka: www.levanta.cz/... [cit. 2008-31-1]
Vodní dýmka: eshop.vodni-dymka.cz/... [cit. 2008-31-1]
Ingres: www.yogaturkey.co.uk/... [cit. 2008-31-1]
Modrá mešita: praha.astro.cz/... [cit. 2008-31-1]
Koberec: www.turecko.cz/photos/modlak.jpg [cit. 2008-31-1]
Orientální tanečnice: www.alsia.info/... [cit. 2008-31-1]
Tkaní koberce: foto.havran.info/... [cit. 2008-31-1]
Alláh: www.arasale.com/... [cit. 2008-31-1]
Žena v tradičním oblečení: media.novinky.cz/... [cit. 2008-31-1]
Leopold: www.rvi.be/... [cit. 2008-31-1]

Literatura a použité zdroje

[1] – KOHOUTKOVÁ, H.; KOMSOVÁ, M. Dějepis na dlani. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2005. ISBN 80–7346-057–2.
[2] – KVIRENC, Jan; LUNETOVÁ, Eliška. České dějiny do roku 1914 / Historie v dokumentech. Liberec : Dialog, 2006. ISBN 80-86761-43-6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
90.82 kB
PDF
Příloha 1
pdf
118.16 kB
PDF
Příloha 2
pdf
95.7 kB
PDF
Příloha 3
pdf
176.76 kB
PDF
Příloha 4
pdf
170.9 kB
PDF
Příloha 5
pdf
77.15 kB
PDF
Příloha 6

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, Přílohy 1 – 6