Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Období normalizace - závěrečná fáze a sametová revoluce v ČSSR
Odborný článek

Období normalizace - závěrečná fáze a sametová revoluce v ČSSR

11. 2. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Ludmila Bystroňová

Anotace

Cílem výukové lekce je práce s autentickým dokumentem vytvořeným oficiálním totalitním režimem, seznámení se se situací kolem 17. 11. 1989 a lidmi zakládajícími Občanské fórum, opozičními osobnostmi tohoto období a jejich rolemi. Zároveň by se žáci měli seznámit s pojmem Státní bezpečnost (StB) a s její úlohou v období normalizace. Práce s textem je více zaměřena na disidentskou osobnost Václava Bendy, na jeho názory a postavení.

CÍL PŘÍSPĚVKU

Cílem příspěvku je poskytnout žákům možnost pracovat s materiálem, který je evidentně jednostranný, vzniklý na zakázku oficiálního režimu a politických sil. Dále také ukázat, jak i ve dnech po 17. listopadu síly StB pracovaly / fungovaly mezi členy opozice, a přinést nové informace o lidech zakládajících Občanské fórum (OF) v roce 1989.

PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY:

Zadání úkolu ve vyučovací hodině:

Pozorně si přečtěte text na s. 113 - 115 z "Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989" (Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu P ČR: SECURITAS IMPERII 6/I, 4c, s. 113-115., 2000)  a zodpovězte  otázky na pracovním listu (viz příloha). Pro odpovědi můžete využít také učebnici, internet či jiné zdroje.

Vysvětlivka: II. Správa SNB = krycí označení pro hlavní správu kontrarozvědky.

OVĚŘENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI

Aktivita byla odučena v dubnu 2013 v dějepisném semináři, který je určen pro žáky vyššího stupně gymnázia – 3. a 4. ročník. Z časových důvodů se jevilo použití pracovního listu v semináři jako vhodnější než klasická vyučovací hodina dějepisu. Vzhledem k obsahové náročnosti a dotaci jedné hodiny na zpracování obsahu pracovního listu byl určen vždy dvojici žáků, která společně vypracovávala odpovědi a vyhledávala potřebné informace. Žáci se radili a také získali stejnou známku po vyhodnocení odpovědí. Kromě pracovního listu a textu dokumentu měli žáci k dispozici učebnici a pro každého jeden počítač.

REFLEXE A DOPORUČENÍ

V souvislosti s tímto dokumentem je nutné upozornit na autora záznamu, možné subjektivní či jednostranné záznamy, a podle toho se snažit zaujímat i vlastní hodnotící postoje. Žáci pracují také s informacemi z internetu a z učebnice, vyhledávají a rozlišují podstatné informace, odpovídají na konkrétní dotazy. Musí také zvážit věrohodnost informací ze zdroje z pohledu jeho tvůrce a s ohledem na účel jeho vzniku.

Vzhledem k tomu, že došlo k ověření ve výuce dějepisu pouze jedenkrát, není možné objektivně zhodnotit metody práce žáků v hodině. Stanovený cíl však splněn byl. Zvažovali jsme také možnost zaslat pracovní list s textem jako úkol přes internet každému žákovi zvlášť. Nakonec jsme byli rádi, že celá fáze proběhla v hodině, a bylo možné žáky sledovat při společné práci, vidět jejich vzájemnou komunikaci, dělbu práce a společnou formulaci odpovědí, které bylo možné v hodině komentovat.

Protože je v poslední době čím dál těžší zaujmout žáky a přivést je k aktivní přípravě do hodin, je tento pracovní typ hodiny výhodný jak k získání informací, tak k ohodnocení práce v hodině, protože i to je možné zahrnout do obsahové správnosti a úplnosti odpovědí žáků. Ve škole bývá k dispozici poměrně dost počítačů – může nastat problém v případě, že si žáci nedonesou učebnice. Při práci ve dvojicích lze předpokládat, že bude učebnic dostatek.

V následující hodině je vhodné se k informacím vrátit, upřesnit je a diskutovat o dalším vývoji aktivit uvedených osobností politického a veřejného života.

Literatura a použité zdroje

[1] – KUKLÍKOVI, J. A J. DĚJEPIS pro gymnázia a střední školy 4. Nejnovější dějiny. . Praha : SPN, 2005. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.
[2] – Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989.. Praha, 2000. ISBN 80-85821-86-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
12.7 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ludmila Bystroňová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice

Mezioborove presahy:

  • Odborné vzdělávání
  • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vytištěný text, pracovní list, učebnice dějepisu, přístup na internet