Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Lidské tělo, zdraví, nemoc, úraz v 1. a 2. ročníku
Odborný článek

Lidské tělo, zdraví, nemoc, úraz v 1. a 2. ročníku

Anotace

Článek popisuje tematický výukový blok na téma Lidské tělo vhodný k realizaci v 1. nebo 2. ročníku ZŠ v časovém rozsahu 2 hodin.

Činnost v komunitním kruhu

Práce s knihou Betty MacDonaldové Paní Láryfáry: čtení pohádky o nemoci čurbesajdě nebo nimravce s domýšlením textu, předvídáním, co se stane, jak bude paní Láryfáry situaci řešit apod.

Následuje rozhovor o různých "opravdových" nemocech, dětských nemocech a rozlišení pojmu nemoc x úraz.

Nakonec se děti samy rozdělí do dvou skupin – v jedné jsou ty, co prodělaly nějakou nemoc, v druhé ty, které měly nějaký úraz. Děti by samy měly zjistit a formulovat, že do první skupiny patří všichni, do druhé jen někteří. Děti z druhé skupiny by měly říct, proč asi se jim úraz stal a z toho všichni vyvodit závěr, jak úrazům předcházet.

Protože při popisování úrazů děti ukazovaly a pojmenovávaly různé části těla, přejdeme k další části práce.

Práce ve skupinách (nejlépe čtyřčlenných)

Úkolem je na lístečky napsat jednotlivé části těla a nalepit je na příslušná místa těla figuranta. Aktivita by mohla trvat 10 – 15 minut.

Lze použít plístečky Post-it anebo lístečky nastříhané z obyčejného papíru a izolepu (což je náročnější, ale rozvíjí spolupráci, lepší organizaci práce a jemnou motoriku a šikovnost dětí).

Následuje "přehlídka" figurantů jednotlivých skupin. Ti se "chlubí" označenou částí, kterou jiní nemají označenu – bývá to zápěstí, nárt, kotník, holeň, lýtko, stehno, trup, hýždě, čelo, temeno, týl, spánky, brada…

Poté je vhodné prohlédnout si společně plakát lidského těla s popisky a zkontrolovat. Je třeba upozornit na dvojí označení některých částí těla, rozdíl mezi odbornými termíny a hovorovými výrazy.

Je třeba zhodnotit spolupráci ve skupině, jak se komu s kým pracovalo a proč.

Individuální úkol

Nakresli si do sešitu postavu a označ si na ní tu část těla, jejíž označení jsi do této chvíle neznal. Zapamatuj si nová slova. Příští hodinu výměna sešitů a vzájemná kontrola, jak si kdo zapamatoval.

Praktické cvičení ve dvojicích

Obvaž kamarádovi koleno, kotník, fixuj paži do šátkového závěsu, přilož správně náplast na určené místo aj.

Následuje přehlídka ošetřených. Někteří mohou zopakovat, jakou vlastní nešikovností "k úrazu přišli".

Na závěr je vhodné zařadit hodnocení funkčnosti ošetření a zhodnocení celé aktivity.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dagmar Andrlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kniha Betty MacDonaldové Paní Láryfáry, trojcípý šátek, obvazy, náplast s polštářkem, lepicí páska, kartičky, sešit, pastelky, plakát s vyobrazením lidského těla a popisky