Odborný článek

Kapr

9. 3. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí možnost procvičení některých dovedností v českém jazyce zejména pro žáky méně úspěšné v hodinách českého jazyka, žáky-cizince nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na textu motivovaném tématem Vánoc si žáci procvičí techniku čtení, čtení s porozuměním, zrakovou syntézu, gramatická pravidla, délku slabik i hranice slov ve větě.

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka, zapojení i méně úspěšných žáků se zaměřením na individuální potřeby každého žáka.

V běžné základní škole je vhodné text využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve vyšších ročnících.

Žáci pracují individuálně ve školním či domácím prostředí po zacvičení učitelem / speciálním pedagogem. Jednotlivá cvičení je vhodná rozložit do více dnů, pak na každý den připadá jedno cvičení.

S materiálem může pracovat každý žák ve třídě nebo jen někteří žáci / skupina žáků (např. žáci s poruchami učení – dyslexie a dysortografie). Každý den je vhodné udělat jen jedno cvičení, doporučujeme dodržet řazení úkolů.

Jedná se o ucelený, strukturovaný materiál, který tvoří 12 úkolů. Dokončení všech úkolů by mělo proběhnout v průběhu dvou až tří týdnů.

1. Žák čte níže uvedený text

Text je psaný běžným písmem, bez zvýraznění tak, jak je žákům v tomto věku obvykle předkládáno v učebnicích.

KAPR

Znáte mě: šupináče nebo naháče. Hloupý nejsem. Jednou jsem dokázal zmizet rybářovi i s prutem. To mě pak měchýř nadnášel! Chtěl jsem žít do sta let. Nakonec jsem si řekl: „Proč? Pro sebe?“ Hlavní je být přece k něčemu. A vy mě máte rádi, že? Jsem kapr obecný. Váš obyčejný vánoční kapr.

2. Žák vyhledává slova v tabulce uvedené hned pod slovy

Jedná se o slova, která již žák zná z přečteného textu. Nyní procvičuje čtení izolovaných slov a navíc procvičuje zrakové a prostorové vnímání.

kapr

hloupý

nejsem

jednou

jsem

prutem

nadnášel

chtěl

sta

řekl

proč

pro

hlavní

přece

obecný

vánoční


nadnášel   jednou   hloupý noč
  řekl   pro    
kapr          
  sta   proč přece  
hlav   chtěl     prutem
           
  jsem  obecný     nejsem

 

3. Žák čte opět stejný text se zvýrazněním některých slov

Zvýraznění slov (nebo jejich částí) napomáhá méně úspěšným čtenářům či žákům se specifickou poruchou čtení snáze číst slova (= technika čtení), a tím umožňuje zaměřit pozornost na obsah čteného.

Pozn.: U slabších čtenářů bývá mnoho energie vydáno na přečtení slov a vět (= techniku čtení) a již nezbývá prostor pro vnímání obsahu textu.

KAPR

Znáte mě: šupináče nebo naháče. Hloupý nejsem. Jednou jsem dokázal zmizet rybářovi i s prutem. To pak měchýř nadnášel! Chtěl jsem žít do sta let. Nakonec jsem si řekl:Proč? Pro sebe?“ Hlavní je být přece k něčemu. A vymáte rádi, že? Jsem kapr obecný. Váš obyčejný vánoční kapr.

4. Žák doplňuje chybějící slova do textu

Žák s textem již několikrát pracoval, proto nyní bez předlohy textu doplňuje slova tak, jak si je pamatuje. Toto cvičení má význam především v tom, aby žák prokázal, že textu rozumí, že jej vnímá. Pokud zvolí jiné slovo a text nezmění význam, je to v pořádku.

KAPR

Znáte ……: šupináče nebo ………..... Hloupý ……..... Jednou ……....... dokázal …………...rybářovi i …...... prutem. To mě pak ………..... nadnášel! Chtěl jsem ……... do …….. let. Nakonec jsem si ……...: „Proč? Pro sebe?“ ……..... je být přece …... něčemu. A vy mě …….... rádi, že? Jsem …...… obecný. Váš obyčejný ……….... kapr.

5. Žák opět čte nahlas text, jak nejlépe dovede

Tímto cvičením si opět připomíná úplný text, jeho obsah.

KAPR

Znáte mě: šupináče nebo naháče. Hloupý nejsem. Jednou jsem dozal zmizet rybářovi i s prutem. To mě pak měchýř nadšel! Chtěl jsem žít do sta let. Nakonec jsem si řekl: „Proč? Pro sebe?“ Hlavní je být přece k něčemu. A vy máte rádi, že? Jsem kapr obecný.Váš obyčejný vánoč kapr.

6. Žák v textu hledá slova, která tam nepatří

Tímto cvičením žák opětovně procvičuje vnímání obsahu čteného, kdy vyškrtává "naplavená" slova tak, aby se význam příběhu zásadně nezměnil.

KAPR

Znáte mě: Vánoce šupináče nebo a naháče. Hloupý ryba nejsem. Jednou Mikuláš jsem dokázal pěkně zmizet O rybářovi i s velký prutem. To mě jídlo pak měchýř šupina nadnášel! Chtěl jsem salát žít do sta podběrák let. Nakonec čert jsem si šupinou řekl: „Proč? Anděl Pro sebe?“ Hlavní je návnada být přece pstruh k něčemu. A vy ryby mě máte rádi, že? Jsem nadílka kapr obecný.Váš losos obyčejný dárek vánoční kapr.

 7. Žák rozděluje od sebe jednotlivá slova

Žák na již dobře známém textu procvičuje pravopis – schopnost rozlišovat hranice slov ve větě (odděluje od sebe jednotlivá slova svislou čarou). Tato schopnost bývá u žáků se specifickou poruchou pravopisu velmi často oslabena.

KAPR

Znátemě:šupináčenebonaháče.Hloupýnejsem.Jednoujsemdokázalzmizetrybářoviisprutem.Toměpakměchýřnadnášel!
Chtěljsemžítdostalet.Nakonecjsemsiřekl:„Proč?Prosebe?“Hlavníjebýtpřecekněčemu.Avyměmáterádi,že?Jsemkaprobecný.Vášobyčejnívánočníkapr.

8. Žák doplňuje chybějící diakritiku

Žák na již dobře známém textu procvičuje pravopis – dovednost rozlišovat délku slabik a ostatní diakritiku. Tato schopnost bývá u žáků se specifickou poruchou pravopisu velmi často oslabena.

KAPR

Znate me: supinace nebo nahace. Hloupy nejsem. Jednou jsem dokazal zmizet rybarovi i s prutem. To me pak mechyr nadnasel! Chtel jsem zit do sta let. Nakonec jsem si rekl: „Proc? Pro sebe?“ Hlavni je byt prece k necemu. A vy me mate radi, ze? Jsem kapr obecny.Vas obycejny vanocni kapr.

9. Žák doplňuje a zdůvodňuje chybějící písmena

Žák na již dobře známém textu procvičuje pravopis, uplatňování gramatických pravidel.

KAPR

Znáte m__: šup__náče nebo naháče. Hloupý nejsem. Jednou jsem dokázal zm__ze__  r__bářovi i s prutem. To mě pak měch__ř nadnášel! Chtěl jsem ž__t do sta le__. Nakonec jsem s__ řekl: „Proč? Pro sebe?“ Hlavn__ je b__t přece k něčemu. A v__  m__ máte rád__, že? Jsem kapr obecn__.Váš ob__čejn__ vánočn__ kapr.

10. - 11. Žák čte nahlas text jak nejlépe umí

U tohoto cvičení jde především o co nejpřesnější techniku čtení u již známého textu s jinou grafickou úpravou.

KAPR

Znáte mě: šupináče nebo naháče.
Hloupý nejsem.
Jednou jsem dokázal zmizet rybářovi i s prutem.
To mě pak měchýř nadnášel!
Chtěl jsem žít do sta let.
Nakonec jsem si řekl: „Proč? Pro sebe?“
Hlavní je být přece k něčemu.
A vy mě máte rádi, že?
Jsem kapr obecný.
Váš obyčejný vánoční kapr.

12. Žák/žáci k sobě skládají příběh z jednotlivých částí

Učitel využije přílohu a věty ze cvičení 12 rozstříhá podélně podle přiloženého obrázku. Žáci poté jednotlivě, případně i ve dvojici či skupině skládají nejdříve horní a dolní část věty, poté mohou složit celý důvěrně známý příběh O kaprovi.

Jedná se o závěrečný úkol celého materiálu. Žáci procvičují zrakovou syntézu, kdy skládají k sobě horní a dolní část věty, orientaci ve větě a souvětí a především pak opět obsah čteného.

Autor díla: Petra Pšeničková
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
42.97 kB
Dokument
Pracovní list - Kapr

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 3. 2015
Článek ukazuje, jak ze pracovat s jedním textem z různých úhlů, jak jej využít. Může být inspirací především pro začínající elementaristky. Podobná práce s textem může ušetřit čas na přípravu a učitel se pak může více věnovat individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie, dysortografie, z odlišného sociokulturního prostředí