Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Montessori: Projekt Půda
Odborný článek

Montessori: Projekt Půda

4. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Randáková

Anotace

Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Půda, realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika témat, v rámci kterých si žáci osvojují nové vědomosti a dovednosti. Příspěvek je doplněn mnoha zajímavými přílohami.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Projekt PŮDA je připraven pro 2. a 3. ročník. Obsahuje 4 části, které můžeme použít v uvedené souvislosti, nebo každý samostatně:

 • horniny a nerosty
 • půda
 • třídění odpadu
 • uhlí a ropa

Příloha 1 - Schéma - příloha

Část Půda se dobře hodí jako úvodní část k dalšímu projektu o rostlinné říši. Část Třídění odpadu může pokračovat dalšími aktivitami a programem k informovanosti dětí o životním prostředí a jeho ochraně. Záleží na tom, kolik pozornosti chceme ekologickému námětu věnovat. V naší třídě se podařilo zavést třídění odpadu za finanční pomoci rodičů a částečně ovlivnit také třídění odpadů v domácnostech.

Jako domácí úkol jsme dětem na letní prázdniny zadali pěstování rostliny. Děti si měly o pěstování psát poznámky, rostlinu nakreslit, vyfotografovat nebo ji přinesly v květináči po prázdninách ukázat. Byli jsme se podívat na kladenské haldě, kde už čtyři roky jedna firma ze strusky vyrábí štěrk využívaný ve stavebnictví. Denně odjede z haldy 100 nákladních automobilů potřebného materiálu, který by se např. musel získat ukrajováním kopce někde, kde je třeba jinak hezká příroda. Navíc jde o důležitý způsob recyklace odpadu, který tvoří jednu z dominant našeho města.

Co nám připadá důležité u plánování výprav mimo školu - zařídit si čas tak, abychom se ještě mohli do školy vrátit a upevnit poznatky dětí (případně se k tématu vrátit hned druhý den ráno). Společně si vše připomenout a na flip sepsat informace, které děti dohromady poskládají. Potom následuje samostatná práce - napsat záznam do sešitu, použít informace na flipu, ilustrovat.

Stavba planety země

Připravit:

 • výukový videofilm a PC program k tématu
 • skládačku pro vytvoření schématu stavby planet (plynné, kamenné, Země) a Slunce (lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • pracovní list k doplnění schématu stavby planet a sopky (lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • encyklopedii Planeta Země
 • Jules Verne: Cesta do hlubin Země - použít ukázky z knihy podle vlastního uvážení
A. Evokace
 • opakování informací o planetách sluneční soustavy (u nás získávají informace děti o vesmíru a sluneční soustavě v 1. ročníku v rámci projektu Mé místo ve vesmíru)
 • přiřazování obrázků a názvů planet
 • plynné a kamenné planety
 • exkurze v planetáriu s programem k tématu
 • opakování skupenství - pevné, kapalné, plynné
B. Uvědomění si významu
 • výukový videofilm nebo PC program
 • skládačky ke stavbě planet a vyplnění pracovního listu
 • skládačka s průřezem sopky, práce s encyklopedií, vyplnění pracovního listu
C. Reflexe
 • VV práce - malba temperou na formát A3 na téma Co se skrývá uvnitř planety Země, Sopka (Jules Verne: Cesta do hlubin Země - použít ukázky z knihy podle vlastního uvážení)
Horniny a nerosty

Připravit:

 • děti potřebují každý 1-3 kamínky (zadáno předem, aby si mohly kamínky někde najít a vybrat)
 • formát čtvrtky A6 na štítky ke kamínkům pro každé dítě
 • výukový videofilm Horniny a nerosty
 • text na flipu
 • připravené karty s textem Horniny a nerosty
 • pracovní sešitky na dopisování textu pro každé dítě
 • dvojice stejných minerálů a hornin ze školní sbírky
 • připravené karty s obrázkem a informacemi ke každému exempláři - vyvěšeny ve třídě (nebo dostatek encyklopedií)
A. Evokace

1. Každý si vybere jeden ze svých kamínků, děti utvoří dvojice a povídají si:

 • proč jsem si vybral tento kamínek
 • kde jsem ho našel
 • čím je zvláštní

Společně představují vždy kamínek svého kamaráda (povídají před ostatními, co se o něm od kamaráda dozvěděli).

2. Brainstorming: „Čím se kameny liší, co o nich víme, jaké známe názvy kamenů..."

Všechny náměty dětí jsou zapisovány na flip.

3. Vybrat si další svůj kamínek, zvážit ho a vyplnit štítek, který má obsahovat:

 • vymyšlené jméno kamínku (podle fantazie to, co kamínek nálezci připomíná)
 • zdůvodnit vymyšlený název
 • místo nálezu
 • hmotnost v gramech (misková váha se sadou závaží, hodnoty v gramech děti musí sčítat)
 • jméno

Z kamínků se štítky můžeme uspořádat výstavu.

B. Uvědomění si významu
 • promítnout videofilm o horninách a nerostech
 • společně přečíst text Horniny a nerosty
 • doplnění textu do pracovních sešitků - samostatná práce dětí

Příloha 2 - Horniny a nerosty

C. Reflexe

1. Tvoření dvojic:

 • rozdat dětem vzorky nerostů a hornin ze sbírky
 • utvořit dvojice podle stejných dvojic vzorků

2. Práce ve dvojici - připravit písemně informace, které děti zjistí na kartách nebo v encyklopediích:

 • zjistit název vzorku
 • zda se jedná o horninu nebo nerost
 • popsat, jak vypadá (co lze poznat smysly)
 • zajímavost, kterou jsme zjistili
 • společná prezentace dvojic
Vznik hornin a nerostů

Připravit:

 • model sopky, obložený úlomky žuly a čediče (štítek s textem)
 • rozdrcené schránky živočichů (ve sklenici se štítkem)
 • písek, jílovité bahno (ve sklenici se štítkem)
 • všechno potřebné k pokusům a karty s popisem pokusu

Připravit pro každou skupinu:

 • prázdný plakát s tabulkou k doplnění
 • texty a obrázky na kartičkách k doplnění všech políček tabulky
 • učebnice s potřebnými texty o horninách a nerostech
 • kontrolní doplněný plakát
A. Evokace
 • exkurze - podle možností regionu (krápníkové jeskyně, vápencový důl, lom, pískovcové skály...)
 • povídání o tom, co vše už víme o horninách a nerostech, co víme o sopkách a jejich činnosti
B. Uvědomění si významu

1. Společně:

 • simulovat pokus se sopkou (do jícnu modelu sopky nasypat prášek do pečiva a potravinové barvivo, zalít horkou vodou)
 • vysvětlení vzniku pískovce a vápence s ukázkami ve sklenicích, přidat k ukázkám štítky

TEXTY NA ŠTÍTKY:

HORNINY USAZENÉ - vápenec:
Vápenaté schránky živočichů se rozpadly. Ve velkých vrstvách se usadily a zpevnily v dávných mořích.

HORNINY USAZENÉ - pískovec:
Zrnka písku a jílovité bahno se usadily a stmelily v pradávných mořích.

HORNINY VYVŘELÉ
Při sopečné činnosti z nitra Země vyvřely roztavené látky a ztuhly. Jsou to například: žula, čedič.

2. Individuální práce:

 • pokusy Vznik pískovce, Poznej vápenec
 • záznamy z pokusů do sešitů
C. Reflexe

Rozdělit děti do skupin, např.:

 • větu „Doplňte celou tabulku o horninách a nerostech" nakopírovat podle počtu skupin, rozstříhat na slova, děti si vylosují každý jedno slovo a utvoří skupinu tak, aby každá měla celé zadání úkolu;
 • použít jako klíč k sestavení skupin množiny kamínků, mušliček;
 • rozdat dětem obrázky, které budou potřebovat k práci s tabulkou;
 • nechat utvořit skupiny tak, aby každá měla 4 různé obrázky;

Práce pro skupiny:

 • každá skupina dostane list papíru s prázdnou tabulkou velkého formátu (A2) a všechny potřebné texty a obrázky (text do každého okénka tabulky je vždy na samostatné kartičce, stejně jsou i 4 obrázky);
 • podle informací, které se už děti dozvěděly nebo mají zaznamenané, a podle textů v učebnicích doplnit všechny sloupce a řádky v tabulce (nejdříve srovnat texty, potom porovnat s Kontrolou, dolepit);
 • reflexe dětí - jak se jim ve skupinách pracovalo, kdo se zapojil ve skupině aktivně, kdo byl pasivní, zda si informace pamatovaly a co musely hledat, co bylo nejtěžší;
Půda

Připravit:

 • pro každé dítě asi 4 malé lahvičky (domluvit s lékárnou, ordinací) nebo malé igelitové sáčky (asi 5 x 10 cm)
 • texty dopisů v zalepených obálkách (pro každé dítě)
 • sbírku známek s námětem rostlin nebo různé poštovní známky a lupu
A. Evokace

1. Dopis a úkol domů (zadat na víkend):

Příloha 3 - Text dopisu

 • každý dostane dopis v zalepené obálce, vybere si kamaráda (dvojice)
 • každý napíše na obálku jméno, příjmení a adresu svého kamaráda, nakreslí známku s námětem rostliny (nejdříve prozkoumání poštovních známek)
 • dopis mají děti přečíst doma s rodiči
 • s dopisem dostanou domů skleničky nebo sáčky

Úkol pro děti:

 • přinést různé vzorky půdy do školy a vytvořit bulletin s popisem a místem nálezu
 • zjistit a zapsat do sešitu informace o půdě, které vím nebo zjistím (úrodná a neúrodná půda, živočichové pod zemí, co ještě vím nebo jsem zjistil)

Prezentace prací dětí:

Obrázek
1. Obrázek

B. Uvědomění si významu

1. Běhací diktát (opis textu o půdě):

Příloha 4 - Text pro běhací diktát

2. Doplnění slov v textu - skupinová práce:

Příloha 5 - Text pro skupinovou práci - Zvětrávání

 • čtyřčlenné skupiny, děti dostanou stejný text, ale každému chybí jiná slova
 • vzájemně si mají chybějící slova doplnit
 • společné čtení doplněného textu

3. Pozorování vzorků půdy a složení úrodné půdy:

 • individuální práce podle postupu na kartě
 • pozorování vzorků půdy a složení úrodné půdy

Příloha 6 - Návod pro individuální práci

C. Reflexe

1. Test

Příloha 7 - Nerosty, horniny, půda - opakování

 • odpovědi a), b), c), společná kontrola, vyhodnocení sebekontrolou
 • nejdříve naučit děti pracovat s formou testu

2. VV práce „Půda a kdo v ní žije"

 • kombinovaná technika, práce ve dvojicích
 • každý nakreslí několik živočichů, kteří žijí pod zemí (pastelky, fixy, centrofixy), a obrázky vystřihne
 • ve dvojici znázorní malbou temperou „pod zemí" a „nad zemí"
 • dolepí obrázky živočichů a kousky přírodnin (dřívka, suché listy, malé kamínky, stébla rostlin)
Třídění odpadu

Připravit:

 • pomůcku pro třídění odpadu - malé popelničky z plastu s nálepkami pro jednotlivé druhy odpadu, atrapy odpadků ke třídění, velká průhledná nádoba, kam se vejde všechen odpad ke třídění
 • karty s informacemi o třídění odpadu (karty, nálepky na malé kontejnery nebo na koše ke třídění skutečného odpadu ve třídě lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • pracovní list ke třídění odpadu
 • výukový videofilm nebo další filmy k tematice
 • papíry a fixy na flip
 • povídka Popelnice (z knihy Zbyněk Malinský: Dům ve Sluneční ulici)
A. Evokace

1. Přečíst příběh Popelnice:

 • co vše doma vyhazujeme do popelnice
 • kam popelářské auto veze odpad
 • kam se vozí odpad z našeho města - obce

2. Výprava za odpadem:

 • exkurze na řízenou skládku v regionu, na třídičku odpadu
 • hned po návratu si společně připomenout a zapsat na flip, co nového jsme se dozvěděli, co si děti pamatují

3. Výukový videofilm k tématu

B. Uvědomění si významu

1. Společná diskuse:

 • učili jsme se o půdě - proč se teď zabýváme odpadem?
 • proč máme třídit odpad - sepsat důvody na flip

2. Práce s pomůckou pro třídění odpadu:

 • čtení příběhu Popelnice z uvedené knihy, otázky a diskuse k příběhu
 • sepsat podle námětů dětí seznam odpadků, které doma vyhazujeme (připravené atrapy ke třídění odpadu by měly seznam zhruba zahrnovat)
 • nasypat všechen odpad do velké průhledné nádoby, aby bylo vidět množství
 • děti společně třídí do jednotlivých označených malých kontejnerů, v nádobě zbude jen to, co nelze roztřídit - upozornit na malé množství odpadu, které „zbylo"
 • kontejnery ke třídění - plast, sklo, papír, nebezpečný odpad, kompost, víčka od PET lahví, baterie, hliník, krabice od nápojů, ostatní odpad
 • Třídíme doma odpad? - náměty dětí, jak to doma dělají nebo jak by to šlo udělat
 • co se dělá s vytříděným odpadem (další námět - recyklace odpadů)

3. Další aktivity:

 • podle toho, jak dlouho a do jaké hloubky se chceme tématem třídění odpadu zabývat (lze využít programy, které jsou v regionu pro školy nabízeny domy dětí, ekologickými organizacemi apod.)

Příloha 8 - Proč třídit odpady - pracovní sešit

C. Reflexe

1. Vyplnění pracovních listů

2. Práce ve skupinách:

 • připravit informační plakát, nástěnky, letáčky pro rodiče

3. Zavést skutečné třídění odpadu ve třídě

 • třídit papír, plast, hliník, víčka, sklo...

4. Další úkoly ke zpracování ve škole nebo doma s pomocí rodičů:

 • Proč se mají třídit odpady? (opis z flipu na další list k pracovnímu sešitu).
 • Zjisti, kam se odvážejí kontejnery s odpady, které jsou u tvého bydliště (domluv se s kamarády, se kterými bydlí poblíž tebe).
 • Zjisti, co se vyrábí z recyklovaných odpadů.
 • Navrhni, jak by mohl vypadat SYMBOL pro toho, kdo třídí odpadky.
 • Najdi v tisku nějaký článek o odpadech a přines ho k přečtení do školy. Nalep na volný list a přidej k pracovnímu sešitu.
 • Promluv si s rodiči o tom, proč se třídí odpady. Domluvte se, jak budete třídit odpady doma, a vaše řešení zapiš.
Vznik a dolování uhlí

Připravit:

 • papíry na flip, fixy
 • básničku na barevných papírech (pro každou skupinu)
 • texty pro každé dítě - určování druhů vět, určování slovních druhů, sestavování vět do souvětí
 • výtvarné potřeby
 • ukázky uhlí - tři druhy kamenného a dřevěné uhlí
 • ve třídě připravit nástěnku s různými informacemi, obrázky, výstřižky z novin a encyklopediemi k tématu
A. Evokace

Co víme o uhlí:

 • děti si prohlédnou a osahají kusy uhlí
 • formou brainstormingu zapsat informace o tom, co děti budou vědět, na flip, potom přepsat a nakopírovat pro každého

Domácí úkol k textu:

 • Vyznač barevně, které informace pro tebe byly nové.
 • Zjisti a zapiš, jaké jsou druhy uhlí.
 • Zjisti a zapiš alespoň dvě další informace o uhlí.
B. Uvědomění si významu

1. Prezentace domácích úkolů dětí, záznam do sešitů:

Jsou 3 druhy uhlí:

 • hnědé uhlí - při hoření kouří a vydává málo tepla
 • černé uhlí - dává nejvíce tepla, dost špiní
 • antracit - nejlepší uhlí, je tvrdý a nešpiní; špatně se zapaluje

Velice horký plamen vydává při hoření málo kouře.

2. Skládanková básnička:

Práce ve 4 - 5 členných skupinách :

 • každá skupina dostane celý text básničky rozstříhaný na verše, bez nadpisu
 • úkol pro skupinu - sestavit verše do správného pořadí, vymyslet název, naučit se básničku společně recitovat
 • prezentace a recitace skupin, vysvětlení obsahu textu
 • výtvarné zpracování formou seriálu (kresba tuší a vodovkami na čtverce z A4, každý ve skupině ilustrace k jiné části básničky, sestavit seriál)

UHLÍ (ŠEDIVÝ, Ivo. Velké maličkosti. Praha: Albatros, 1980)

Ty stromy vyrůstaly
v paprscích slunečních.
A potom usínaly.
A teplo spalo v nich.

Sluneční stromy spaly.
Po dlouhých staletích
ze stromů byly skály.
A teplo spalo v nich.

Strom čekal v zemi ztuhlý,
černý a kamenný,
až lidé najdou v uhlí
sluneční plameny.

3. Expozice těžby uhlí (muzeum, cvičná šachta):

 • po návratu záznam informací společně na flip a potom individuálně děti do svých sešitů

Příloha 9 - Vznik a dolování uhlí - úkoly

C. Reflexe

Procvičování učiva ČJ:

 • 2. ročník - doplňování i/y v textu, určování druhů vět.
 • 3. ročník - určování slovních druhů, tvoření souvětí.
 • Neobvyklá hornina - U H L Í.
 • Čím je neobvyklá?
 • Protože vznikla z pravěkých rostlin.
 • Také hoří a vydává teplo.
 • Většina uhlí vznikla v karbonu.
 • To bylo před 360 až 286 miliony lety.
 • Obrovské stromy a rostliny padaly do bažin.
 • Pomalu hnily a měnily se v rašelinu.
 • Spodní vrstvy rašeliny byly stlačovány a vzniklo uhlí.
 • Vznik uhlí trval miliony let.
 • Další uhlí se na naší planetě už nevytvoří.
Uhlí a ropa - výhody a nebezpečí

Připravit:

 • pokus Hledání ložisek uhlí - návod k provedení, připravené pomůcky
 • šifry pro práci ve skupinách
 • krátké články o výhodách a nebezpečí při používání fosilních paliv
 • magnetická tabule a magnety
 • výukový videofilm o uhlí a ropě
A. Evokace
 • výukový videofilm o uhlí a ropě, hodnocení - co už jsme věděli, co bylo nové
B. Uvědomění si významu

1. Využití uhlí

 • rozdělit děti do tříčlenných skupin
 • každý má svůj sešit s nadpisem K čemu se používá uhlí a čísla pod sebou od 1 do 17
 • každá skupina dostane 1 šifru, vyluští, zapíše řešení k číslu do sešitu a šifru si u učitele vymění za další
 • každá skupina vyluští postupně všech 17 šifer a všichni mají doplněná hesla v sešitech

2. Hledání ložisek uhlí

Příloha 10 - Návod pro individuální práci

 • individuální práce podle návodu, záznam do sešitu

3. Výhody a nebezpečí využívání uhlí a ropy

 • jednotlivé informace z krátkých článků
 • každá skupina dostane několik kartiček s informacemi

Úkol skupiny - přečíst informaci a rozhodnout, zda jde o:

 • informaci o uhlí, nebo o ropě
 • zda jde o výhodu, nebo nebezpečí
 • připevnit informaci ke správnému nadpisu na tabuli
C. Reflexe
 • společná kontrola zařazení informací na tabuli
 • každý si vybere dvě informace o uhlí a dvě o ropě, které si přepíše do sešitu
 • společné čtení a kontrola záznamů dětí v sešitech

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
193.36 kB
PDF
Horniny a nerosty
pdf
131.84 kB
PDF
Návod pro individuální práci
pdf
125 kB
PDF
Návod pro individuální práci
pdf
133.79 kB
PDF
Nerosty, horniny, půda - opakování
pdf
120.12 kB
PDF
Proč třídit odpady - pracovní sešit
pdf
66.41 kB
PDF
Schéma - příloha
pdf
119.14 kB
PDF
Text dopisu
pdf
82.03 kB
PDF
Text pro běhací diktát
pdf
97.66 kB
PDF
Text pro skupinovou práci - Zvětrávání
pdf
146.48 kB
PDF
Vznik a dolování uhlí - úkoly

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Randáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

výukové videofilmy a výukové PC programy (bližší popis u jednotlivých témat), skládačka pro vytvoření schématu stavby planet a Slunce (lze objednat ve třídě Montessori Kladno), pracovní list k doplnění schématu stavby planet a sopky (lze objednat ve třídě Montessori Kladno), encyklopedie Planeta Země, kniha Cesta do hlubin Země, kamínky, papíry, barevné papíry, tvrdé papíry, flipchart, psací potřeby, výtvarné potřeby, pracovní sešitky (přílohy příspěvku), minerály a horniny ze školní sbírky, encyklopedie a učebnice o minerálech a horninách, model sopky, schránky živočichů, písek a jíl, malé lahvičky od léků, obálky, známky s námětem rostlin, lupa, pomůcky pro třídění odpadu (více viz aktivita Třídění odpadu), uhlí, obrázky, výstřižky z novin a encyklopedie (k tématu Uhlí a ropa), magnety