Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Fotosyntéza aneb co dělá rostlina, když má hlad
Odborný článek

Fotosyntéza aneb co dělá rostlina, když má hlad

24. 11. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Milan Libertín Ph.D.

Anotace

Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení. V úvodní evokační fázi žáci samostatně řeší problémovou úlohu, po jejímž vyřešení přecházejí ke skupinovému brainstormingu na téma fotosyntéza. Nakonec formulují badatelské otázky. Ve fázi uvědomění žáci pracují s interaktivní e-learningovou aplikací, díky které pochopí prostřednictvím animací, dialogu a samostatných úkolů podstatu a rozdíly mezi procesem fotosyntézy a buněčného dýchání. Reflexe proběhne metodou formulace vlastního názoru na danou problematiku a řízené diskuse.

Cíl

 • Žák vysvětlí pojem fotosyntéza a stručně popíše její proces.
 • Žák vyjmenuje části rostliny, ve kterých může fotosyntéza probíhat, a odpověď zdůvodní.
 • Žák popíše stavbu chloroplastu.
 • Žák formuluje badatelskou otázku týkající se základních podmínek potřebných pro život rostlin.
 • Žák dokáže vysvětlit vztah a základní rozdíly mezi procesy fotosyntéza a dýchání u rostlin.
 • Žák chápe význam rostlin pro život na Zemi.

A. EVOKACE – motivace

Samostatná práce – pracovní list:

Úloha 1. Proč je důležitá fotosyntéza.

Úloha 1a.

Žáci mají přijít na to, z jakých příčin rostliny (v uvedeném příkladu konkrétně tráva) po nějakém čase zežloutnou v případě, že jsou překryty něčím neprůhledným (v uvedeném příkladu bazénem s vodou). Postupnými úvahami by měli zhodnotit, že jedním z hlavních důvodů je nedostatek světla, respektive slunečního záření, a uvědomit si jeho důležitost v životě rostlin.

Řešení: Tráva (potažmo rostliny) potřebují k životu světlo.

Kolektivní práce – brainstorming:

Následně učitel napíše do středu tabule pojem FOTOSYNTÉZA a vyzve třídu k brainstormingu. Veškeré pojmy, které žáci vymyslí, sepisuje učitel do uspořádané pojmové mapy.

Úloha 1b.

Do sloupečku „1“ odpověz ANO/ NE na následující otázky.

Žáci mají zhodnotit pravdivost základních tvrzení týkajících se fotosyntézy a buněčného dýchání (odpovídají do sloupečku „1“). K tomuto úkolu se posléze vrátí v úloze 1c, aby znovu posoudili pravdivost výroků na základě toho, co se dozvěděli v e-learningové lekci (odpovídají do sloupečku „2“).

Řešení: Ano – Ano – Ano – Ne – Ano – Ne.

B. UVĚDOMĚNÍ – osvojování nových vědomostí

Žáci absolvují interaktivní e-learningovou lekci, která jim pomůže pochopit podstatu fotosyntézy, dýchání a s těmito procesy spojené souvislosti. V rámci e-learningu plní úkoly, které jim pomohou celou problematiku lépe pochopit.

Samostatná práce – pracovní list:

Úloha 1c.

Nyní si pusť e-learningovou lekci. Už si pochopil/a, co je to FOTOSYNTÉZA? Vrať se zpět k tabulce a znovu odpověz ANO/NE na otázky do sloupce „2“. Schválně si spočítej a napiš, kolik odpovědí jsi měl/a správně.

Žáci se vrátí k tabulce uvedené v úloze 1b a pokusí se znovu zhodnotit pravdivost uvedených tvrzení (odpovídají do sloupečku „2“). V následujících úlohách pracovního listu by si žáci měli zopakovat a upevnit získané znalosti.

Úloha 2. Kde probíhá fotosyntéza a dýchání rostlin?

Úloha 2a.

Na obrázku vidíš dvě důležité organely rostlinné buňky. Napiš názvy těchto organel. Přiřaď pojmy v rámečcích (názvy částí organel). Pozor, některé z nich můžeš použit i dvakrát.

Tato úloha klade důraz na důležitost chloroplastů v procesu fotosyntézy a mitochondrií v procesu buněčného dýchání. Zaměřuje se na specifickou podobu obou těchto organel. Žáci přiřazují uvedené názvy k šipkám směřujícím na různé části organel. Některé pojmy mohou použít u obou z nich a uvědomit si tak podobnost znaků ve stavbě chloroplastu a mitochondrie.

Řešení:

Úloha 2b.

Text doplň vhodnými slovy (pojmy) tak, aby dával smysl. Použij vše, co znáš z e-learningu.

Na základě toho, co se žáci dozvěděli v animaci v e-learningové lekci doplňují chybějící slova do textu tak, aby vše dávalo smysl a informace byly pravdivé. Řešením této úlohy si žáci zopakují a upevní informace týkající se fotosyntézy a buněčného dýchání. Text je odbornějšího charakteru, než je animace v e-learningu a tato úloha ověří, zda se žáci v dané problematice orientují.

Řešení: rostlinných – chlorofylu – fotosyntéza – mitochondrie – membrány – živočišné – rostlinné – vzniká – energii (pojmy „živočišné“ a „rostlinné“ mohou být na své pozici prohozeny).

Úloha 2c.

Obrázek znázorňuje živý rostlinný organismus (strom), ve kterém probíhá fotosyntéza a dýchání.

Zeleně zakroužkuj vše, co souvisí s fotosyntézou. Modře zakroužkuj vše, co patří k dýchání. Směr šipek ti napoví, které látky jsou vstupní a které výstupní.

V úloze se žáci rozhodují, která látka je pro fotosyntézu, respektive pro buněčné dýchání vstupní látkou a která výstupní. Žáci by si měli prostřednictvím této úlohy uvědomit protichůdnost obou jevů a zároveň koloběh živin. Při jejím řešení vychází z informací, které získali v e-learningové lekci a v předchozích úlohách pracovního listu.

Více na webu: http://objevuj.eu.

Reflexe

Žáci si prostřednictvím řešení úlohy 2d uvědomí význam glukózy při fotosyntéze a buněčném dýchání a zároveň pochopí provázanost obou těchto chemických procesů. Dále reflexe hodiny probíhá formou dopisování odpovědí k nedokončeným větám v pracovním listu (úloha 3a) a hodnocení zaškrtáváním nabízených variant (úloha 3b).

Úloha 2d.

Do všech volných míst v následujícím textu doplň jedno vždy stejné podstatné jméno (v různých pádech) tak, aby věty dávaly smysl.

Řešení: glukóza.

Poznámka: Pokud žáci nestihnou vyplnit pracovní list v průběhu jedné vyučovací hodiny, dodělají chybějící úlohy v rámci domácí přípravy. Veškeré potřebné informace se již dozvěděli v rámci e-learningu a v navazujících úlohách.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
10.6 MB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Milan Libertín Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna