Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Exkurze do místního závodu
Odborný článek

Exkurze do místního závodu

14. 3. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Matušková

Anotace

Autorka popisuje výuku probíhající formou exkurze do výrobního závodu. Žáci tak získají představu o konkrétní výrobě, o technologických postupech, seznámí se s různými profesemi, což by mělo žáky vést k přemýšlení o vlastní profesní orientaci a postupné přípravě k ní.
Dílčí výstup, který plníme
 • vytvoření představy o konkrétní výrobě v místním podniku
 • navození zájmu žáků o vlastní profesní orientaci a přípravu k ní
Činnosti předcházející exkurzi

V hodině předcházející exkurzi upozorníme žáky na plánovanou exkurzi. Je pravděpodobné, že o místním závodě, který chceme navštívit, mají již řadu informací. V rámci řízeného rozhovoru zjistíme rozsah těchto informací a utřídíme je, v případě nutnosti též korigujeme.

Žáky poučíme o bezpečnostních zásadách, které je potřebné dodržovat během exkurze, o časovém průběhu a vhodném oblečení.

Žáky rozdělíme do několika skupin a zadáme jim úkoly, které budou plnit během exkurze.

V závodě, který plánujeme navštívit, zabezpečíme předem přijetí a vhodného průvodce. Vhodná je předchozí osobní návštěva učitele.

V případě nároků na dopravu veřejnými prostředky zabezpečíme potřebné náležitosti. Je vhodné, aby se exkurze zúčastnili alespoň dva pedagogičtí pracovníci.

Vlastní exkurze

a) Přesun na místo.

Možné činnosti s předpokládanou kontrolou po návratu z exkurze a využitím v dalších vyučovacích hodinách:

 • náčrt trasy od školy k závodu s vyznačením nejvýznamnějších orientačních bodů a linií
 • odhady vzdáleností na určitých částech trasy
 • sledování dopravního ruchu na křižovatkách, hustoty silničního provozu, chování jeho účastníků
 • sledování a zapisování názvů dopravních značek
 • zaznamenávání pamětihodností podél trasy do připraveného schematického plánku
 • zaznamenávání příkladů vhodných a nevhodných zásahů lidí do životního prostředí, které lze sledovat na trase

b) Aktivity v závodě.

Frontálně:

 • úvodní seznámení se závodem a průvodcem
 • seznámení s výrobním programem
 • stručná informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích
 • vlastní prohlídka závodu s postupným vysvětlováním základů technologického postupu při výrobě
 • diskuse se zaměstnanci nebo s vedením závodu

Práce skupin - každá skupina si z nabídnutých možností v hodině před exkurzí vybrala téma, ke kterému má zjistit co nejvíce informací během prohlídky závodu a diskusí se o to snaží.

Témata:

 • jak závod pečuje o své zaměstnance
 • jak je zabezpečeno, aby závod nenarušoval životní prostředí, jak jsou eliminovány negativní vlivy
 • jak závod spolupracuje s místní samosprávou, jak se podílí na životě obce
 • jaké má závod perspektivy, jak se bude asi vyvíjet
 • jaké různé profese se v závodě uplatňují, jak zaměřené pracovníky závod nejvíce zaměstnává
Závěr, shrnutí, návrat do školy

c) Aktivity po provedené exkurzi:

 • kontrola úkolů, které žáci plnili během cesty (dle konkrétního zadání)
 • úkoly týkající se dopravní situace a zásahů člověka do životního prostředí, ponechat jako témata některých dalších vyučovacích hodin
 • vlastní využití exkurze
Pracovní list - co jsme si zapamatovali z naší exkurze:

1. Navštívili jsme závod, jehož úplný a správný název je: __________________
2. Uveďte alespoň pět různých výrobků, které závod vyrábí: ________________
3. Nakreslete nějaký výrobek závodu:

Vyberte základní suroviny, ze kterých závod tyto výrobky vyrábí. Jejich názvy podtrhněte (učitel doplní seznam tak, aby odpovídal konkrétním potřebám): uhlí, železná ruda, mouka, vejce, kůže, písek, voda, ocel, litina, látky, kyseliny, barevné kovy, plastické hmoty, vápenec, tuha, dřevo, křemen, kaolín.

4. Napište několik míst, kam jsou dodávány výrobky závodu:

v místě bydliště - např. škola ________________________________
v místním regionu _________________________________________
v ČR ____________________________________________________
ve světě _________________________________________________

5. Podle předchozí odpovědi zvažte, jaký je význam závodu, zda místní, celostátní či mezinárodní. Správnou odpověď podtrhněte.

6. Doplňte věty:

V závodě se mi líbilo _________________________________________
Za nejsložitější část výroby považuji _____________________________
Zaujala mne především práce __________________________________
Až budu velký(á), chtěl(a)-nechtěl(a) bych v tomto závodě pracovat (nehodící se škrtněte).

7. Navrhněte, co by mohl závod zlepšit

a) v přístupu ke svým zaměstnancům: ___________________________ b) ve spolupráci s obcí, městem: ________________________________

Pracovní list využijeme jako zpětnou vazbu a kontrolu toho, co si žáci z exkurze zapamatovali, a jako východisko k následnému řízenému rozhovoru a diskusi zaměřeným k volbě povolání.

Hlavní body řízeného rozhovoru:

 • které profese v závodě pracovaly
 • které profese by jednotliví žáci chtěli v budoucnu vykonávat
 • jaké mají tyto profese podle nich přednosti, je na této práci i něco z jejich pohledu negativního
 • chtěli by pracovat v místě bydliště, v místním závodě nebo za prací někam dojíždět
 • musí každý pracovat, měl by každý pracovat
 • co je to vlastně práce
 • rozdíly práce duševní a fyzické, snižování těchto rozdílů s rozvojem vědy a techniky
 • je nějaká práce zbytečná nebo si vážíme každé práce
 • co budeme muset všechno umět, abychom mohli dobře vykonávat nějakou profesi
 • musí si zaměstnaní lidé dále doplňovat své vzdělání, proč

Učitel navozuje jednotlivé body rozhovoru, a pokud je to možné, nechá žáky, aby přešli ve volnou diskusi. Téma zaměřené na profesní orientaci vyžaduje dostatek času.

Další možnosti využití exkurze:

 • výstavka výrobků
 • zhotovení nástěnky ze získaných materiálů
 • napsání děkovného dopisu za umožnění exkurze
 • výroba drobných pozorností (např. vánočních přání) pro zaměstnance závodu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Matušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Zápisníky a tužky.