Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Montessori: Projekt Světlo
Odborný článek

Montessori: Projekt Světlo

4. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Randáková

Anotace

Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Světlo realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika témat, v rámci kterých si žáci osvojují nové vědomosti a dovednosti. Příspěvek je doplněn mnoha zajímavými přílohami.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Projekt SVĚTLO je připraven pro 1. a 2. ročník a časově zařazen na 2. čtvrtletí - na přelom kalendářního roku. Zdálo se nám, že náměty budou dobře ladit s vánočními aktivitami. Na začátku nového kalendářního roku se dobře hodí povídat si o světle zároveň s opakováním kalendáře a ročních období. Můžeme také využít ranní šero - k navození atmosféry, zapalování svíček na adventním věnci, povídání o světle z Betléma, různým hrám se světlem a zdroji světla apod. Snažíme se u každého tématu najít něco, co podrobně prozkoumáme. Ale aby to „něco" děti dobře znaly - například co všichni každodenně a samozřejmě používají. A společně se o „tom" dozvědět nové informace. Vybrali jsme tedy ŽÁROVKU.

Se světlem samozřejmě souvisí také elektřina. Do té jsme se ale pouštět nechtěly, protože ani jedna z nás, učitelek, není v této oblasti odbornicí. Děti nás však k „vyškrtnutému" tématu samy navedly, když při písničce Elektrický valčík chtěly vysvětlit, co je to střídavý a stejnosměrný proud a jak je to vlastně s těmi „dráty nade vraty...". Takže jsme se musely pustit do studií a připravit další aktivity, pozvat odborníka z řad tatínků, koupit elektronickou laboratoř. Z celého schématu jsme už z časových důvodů a symbolickému přerušení jarními prázdninami vynechali oblasti „pásmový čas", „objevy a události v historii" a „přístroje na principu světla". Témata ukončujeme společně s rodiči tak, že připravíme program dětí s ukázkami učiva, písničkami, přednesem básniček. Děti mají možnost předvádět svou činnost před publikem a rodiče získají informace o tom, co se ve škole děje.

K tématu SVĚTLO jsme naplánovali karneval. Sestavili jsme seznam možných kostýmů, které nějak souvisejí s kalendářem a světlem - Slunce, Měsíc, jednotlivé měsíce kalendáře, Den, Noc, Pasáček hvězd, Vítr, Dešťová víla, Jaro, Léto, Podzim, Zima. Každé dítě mělo možnost vybrat si „masku" a dostalo také básničku „šitou kostýmu na míru". V programu byla také taneční kreace na hudbu písničky Budiž pozdraveno světlo (Hradišťan).

Příloha 1 - Schéma Světlo

TÉMA SVĚTLO

Připravit:

 • velký papír na flip, fixy
 • světelný míček (nebo jiný zvláštní zdroj světla), různé druhy svítidel (model ohniště, louč, svíčky, lampy...)
 • text o světle
 • texty k dalším aktivitám pro uvědomění si významu
 • papíry s linkami na pětilístek
 • potřeby na výtvarné aktivity
 • knížka Příběhy na dobrou noc
 • nahrávka písničky Budiž pozdraveno světlo - Hradišťan

Poznámka: Světelný míček - dá se koupit v rybářských potřebách, rybáři používají světelné tyčinky, které po zlomení svítí.

A. evokace
 • poslání svítícího míčku po kruhu (ráno, ještě za šera)
 • brainstorming: Co si představíš, co tě napadne, když se řekne SVĚTLO? (záznam myšlenek dětí na flip - zapisujeme všechno, na co si děti v souvislosti s otázkou vzpomenou - myšlenky, informace, nápady, asociace, zkušenosti, zážitky, otázky)
 • knížka Příběhy na dobrou noc, příběh Maják
 • řízené čtení
B. uvědomění si významu
 • čtení textu po kruhu
 • rozstříhané věty
 • šeptací diktát
 • zdroje světla od minulosti po současnost - přinést ukázky svítidel
 • pracovní listy s učivem ČJ na téma Světlo
 • pozdrav za světlo
 • exkurze do galerie Cesta světla
Čtení po kruhu

Krátký text, u kterého potřebujeme, aby si ho děti zapamatovaly, napsat na list papíru tak, aby každá 2 - 4 slova byla označena jinou barvou.

Aktivita: Děti si předávají text po kruhu, každý čte jednu barevnou část, při předávání textu ukáží sousedovi, co četly. Text můžeme poslat po kruhu několikrát, dokud čtení celého textu nebude plynulé.

Úkol pro celou skupinu - plynulé přečtení celého textu.

Úkol pro jednotlivce - po skončení čtení zkusit napsat vše, co si z textu pamatuji.

Kontrola - čtení a porovnání několika textů nahlas (dobrovolní zájemci), možnost kontroly textu pro každého.

Text například:

BEZ SVĚTLA BY NEBYL ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ. VODU, VZDUCH, TEPLO, PŮDU A SVĚTLO POTŘEBUJE KAŽDÁ SOUČÁST ŽIVÉ PŘÍRODY KE SVÉMU VÝVOJI A EXISTENCI. SVĚTLO A TEPLO NÁM POSKYTUJE NAŠE NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA - SLUNCE.

Rozstříhané věty

Text složený ze 4 vět, přibližně stejně dlouhých je celý vyvěšený na tabuli, je nakopírovaný pro čtyřčlenné skupiny. Věty jsou rozstříhány na slova, každý dostane jednu větu. Děti potřebují lepidlo, sešit, pero.

Úkol jednotlivce - sestavit podle textu na tabuli svou větu, najít další 3 děti, které mají každý jinou větu, utvořit skupinu tak, aby měla celý text, zapsat si od ostatních členů skupiny jejich věty.

Úkol pro skupinu - přečíst si společně celý text, každý nadiktuje svou větu ostatním ve skupině, navzájem si text zkontrolovat, upozornit kamaráda na jeho chyby. Práce skupiny končí, když mají všichni v sešitech celý text.

Text například:

SLUNCE JE NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA PLANETY ZEMĚ. SVĚTLO ZE SLUNCE K NÁM DORAZÍ ASI ZA 8 MINUT. SVĚTLO LETÍ RYCHLOSTÍ 300 000 KILOMETRŮ ZA VTEŘINU. JEDEN SVĚTELNÝ ROK JE VZDÁLENOST, KTEROU URAZÍ SVĚTELNÝ PARSEK ZA 1 ROK.

Šeptací diktát

Připravit text přiměřené délky a obtížnosti.

Práce pro 4 - 6 členné skupiny - děti sedí vedle sebe, první má text diktátu, přečte několik slov a pošeptá sousedovi. Šeptáním si členové skupiny předávají části diktátu, poslední zapisuje. Zapsaný text si děti zkontrolují podle vzoru.

Text například:

DŘÍVE SI LIDÉ SVÍTILI OHNĚM, LOUČÍ, PAK SVÍČKOU A LAMPOU, DNES SVÍTÍME ŽÁROVKOU.

Přinést různé druhy svítidel

Úkol pro děti - přinést z domova různá svítidla (také ta, kterými se svítilo v minulosti), uspořádat potom výstavu, na jeden tác seřadit svítidla od minulosti po současnost (model ohniště, louč, olejová lampa, svíčka, petrolejka.... až po elektrické svítidlo).

Pracovní listy s učivem ČJ na téma Světlo

Příloha 2 - tabulka DRUHY VĚT
Příloha 3 - tabulka VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA

Pozdrav za světlo

Povídání s dětmi o tom, jak byly oheň a světlo v minulosti důležité, proč světlo potřebujeme i nyní, co se stane, když bude člověk dlouho pobývat ve tmě. Zkusit si, jak bychom požádali někoho o to, aby nám poskytl oheň ze svého ohniště, svíčky, lampy.

Úkol pro jednotlivce - každý dostane tabulku, ale jen se čtyřmi vyplněnými okénky (každý má vyplněna jiná), ostatní okénka si děti doplní při hře Pozdrav za světlo.

Pozdrav za světlo - úplné ticho, při hře se vůbec nemluví, každý si vymyslí svůj způsob pozdravu (beze slov), děti se procházejí, utvoří dvojice, pozdraví se s partnerem svým pozdravem a doplní si navzájem jedno chybějící okénko ve své tabulce. Pokud jeden z dvojice nemá od partnera co opsat, výměna se nemůže uskutečnit, hledají se další dvojice. Ty se střídají, dokud nemají všichni tabulku doplněnou (za nedoplněná okénka na konci hry se může hrát na fanty a výkup fantů).

Příloha 4 - tabulka světlo - pozdrav

Exkurze do galerie Cesta světla

Doporučujeme k tématu podívat se do Galerie Cesta světla v Praze na Chodově. Motivace se dá hned po návratu využít také k výtvarnému zpracování.

C. reflexe
 • Pětilístek Světlo - aktivita z technik kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení;
 • Výtvarné aktivity - fantazie Světlo (tempera na černý formát A4), výroba svíčky - podle možností (plovoucí svíčky do skořápek ze zbylého vosku, svíčky do formiček z koupené voskové drti, ozdobná gelová svíčka, svíčka stočená z plástvového vosku);
 • Taneční kreace - vlastní taneční kreace dětí na hudbu písničky Budiž pozdraveno;

TÉMA ŽÁROVKA

Připravit:

 • žárovku pro každou dvojici
 • různé typy a velikosti žárovek, které děti přinesou
 • rozebranou žárovku a názvy částí na kartičkách
 • vzorový text Žárovka a pracovní sešitky k doplňování textu pro každého
 • linkované papíry
 • encyklopedie s vyhledanými texty o žárovce (nebo nakopírovat dostatečné množství)
 • nahrávka písničky Malá píseň do tmy - Bratři Ebenové
 • básnička Žárovka
 • dvojice slov neutrální + zdrobnělina na rozdělení dětí do dvojic a do skupin
A. evokace

Básnička Žárovka (Velké maličkosti, Šedivý Ivo, Albatros Praha, 1980):

Nevědí proč a kam, jen když se drátem honí.
Klučíci elektroni doběhnou k žárovkám,
prolezou do vláken a tam se v síti chytí.
A nesmějí už ven, dokud si neposvítí.

Nakopírovat básničku a rozstříhat na verše (podle počtu dětí), každý si vylosuje verš, hledají se skupiny tak, aby v každé bylo například 8 dětí a každé mělo jiný verš. Skupina se snaží verše sestavit do vhodného pořadí a každý se naučí svůj verš zpaměti; prezentace sestavených básniček skupin (přednášejí za sebou každý svůj verš zpaměti); porovnání se správným textem básničky.

Popis - analýza - asociace ŽÁROVKA (práce ve dvojicích)

Utvoření dvojic - děti si vylosují kartičku se slovem, hledají partnera do dvojice, samy mají přijít na spojení slov neutrální + zdrobnělina (vždy dvě dvojice slov mají podobný význam, aby později mohly děti utvořit čtveřice).

Úkol pro dvojici - každá má papír, pero, žárovku; nejdříve má napsat POPIS žárovky - vše, co vidí; několik dvojic svůj popis přečte nahlas. Potom píší ANALÝZU - jaké materiály byly na výrobu žárovky použity, jak se asi vyrábí; několik dvojic svoji analýzu přečte nahlas, nakonec zapíší ASOCIACE - čemu všemu se žárovka podobá; několik dvojic přečte nahlas své asociace.

B. uvědomění si významu

Plakát Žárovka: práce ve čtveřicích navazuje na aktivitu Popis - analýza - asociace.

Úkol pro skupiny - na formát čtvrtky A3 nakreslit co největší obrys žárovky a opsat všechny informace, které již zapsaly dvojice; zapsat také to, co děti slyšely a zapamatovaly si při čtení nápadů kamarádů; doplnění o informace vyhledané v připravených encyklopediích.

Části žárovky - rozebrat jednu žárovku na jednotlivé části a připravit cedulky s názvy částí.

Pracovní list k doplnění údajů - KONTROLA k porovnání správného řešení.

Části - baňka, klobouček, stonek, závity, wolframové vlákno.

Příloha 5 - obrázek: části žárovky

Doplňování textu o žárovce do pracovního sešitku

Úkol pro jednotlivce - každý má svůj pracovní sešitek s textem o žárovce; má přesně doplnit chybějící slova podle vzorových karet s textem; vzorové karty jsou v jednom provedení; nesmějí být odnášeny z určeného místa, děti se tedy chodí dívat a slova si musí krátkou chvíli pamatovat; při kontrole napíše učitelka na stránku počet chyb, dítě je má samo najít a opravit a znovu si nechá opravu zkontrolovat.

Příloha 6 - Pracovní sešitek Žárovka
Příloha 7 - Pracovní sešitek malý

Jak dlouho svítí žárovka

Matematický výpočet, děti používají názorné pomůcky (tisícový řetěz).

Výtvarná aktivita Žárovka:

 • formát A6
 • kresba dřívkem a tuší
 • kolorování vodovými barvami
C. reflexe
 • insert - text Žárovka
 • aktivita z technik kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • skupiny dostanou stejný text, který byl k doplňování, společně si ho přečtou a každou větu označí značkou insertu - věděli jsme, nová informace +, nerozumíme tomu?
 • společně si vysvětlit věty označené „nerozumíme"
 • zapsat si do sešitu (každý sám) 2 dosud neznámé informace z textu
 • kdo chce, přečte své záznamy ostatním

Příloha 8 - Žárovka reflexe

TÉMA KALENDÁŘ

Připravit:

 • pohádku Dvanáct měsíčků
 • obrázky a texty k pohádce na kartičkách k přiřazování a řazení do časového sledu
 • sestavovací kruhový kalendář (pomůcka, kterou lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • pracovní listy pro děti ke kalendáři (oboustranný pracovní list formátu A3 ke kopírování dětem, lze objednat ve třídě Montessori Kladno)
 • stolní kalendáře
Pohádka Dvanáct měsíčků
 • vypravování známé pohádky dětmi
 • sestavování kartiček s obrázky a textem do správného sledu
 • dramatizace pohádky zájemci
 • výtvarný návrh kostýmů pro 12 bratrů z pohádky
Kruhový kalendář
 • společné sestavení kruhového kalendáře (roční období, čísla a názvy měsíců, počet dnů v každém měsíci, významné dny a svátky, pololetí, čtvrtletí, třetina roku)
 • samostatně vyplnění pracovního listu ke kalendáři
 • možnost znovu si kalendář sestavit

TÉMA ROČNÍ OBDOBÍ

Připravit:

 • globus
 • baterku
 • svíčku
 • pracovní sešity pro 2. ročník Roční období (pro dobrovolníky)
 • obrázky a předměty na třídění pro jednotlivá roční období
 • písničky k ročním obdobím (Uhlíř - Svěrák: Prosinec, Jaro dělá pokusy, Září, Jablunka; lidové písničky)
 • výukový videofilm Slunce
 • výukový PC program Encyklopedie vesmíru

Potřeby dětí:

 • psací potřeby
 • linkovaný papír pro práci skupin
 • pracovní list Sklon zemské osy (pro každého)
A. evokace

Třídění k ročním obdobím - práce ve 4 skupinách, přidělit jim pracovní prostor a nechat je vylosovat roční období

Potřeby, pomůcky:

 • papír a pero do každé skupiny
 • hromadu věcí (zmenšené i skutečná velikost), které symbolizují roční období - ke každému asi 10 kusů (čepici letní a zimní, sluneční brýle, imitace zmrzliny, sněhová vločka, lyže, kuřátko, jahoda, hrozen vína, jablko, vánoční stromeček, suché listy apod.)
 • 4 tácy
 • kobereček nebo jiná podložka
 • cedule s názvy ročních období - všechny věci umístit doprostřed třídy na podložku

Úkol skupin - členové skupiny se střídají a chodí po jednom vybrat si věc, která patří k jejich ročnímu období; když jsou věci rozebrány, každá skupina postupně ukáže a zdůvodní ostatním svůj výběr. Dalším úkolem každé skupiny je napsat společně vše, co ví o svém ročním období, prezentace napsaného, diskuse a doplnění informací.

Doporučení - pro dělení na skupiny použít nějaký systém, po skončení nechat práce skupin a předměty na viditelném místě ve třídě, zadat úkol, aby děti zjistili další informace, které ještě nejsou zapsány.

B. uvědomění si významu

Slunce:

 • výukový videofilm
 • opisování textu v knížečce o Slunci (dítě si opíše text, nakreslí a dolepí obrázky a vytvoří si tak vlastní materiál)
 • možnost pracovat s výukovým programem na PC a zjistit si další informace o Slunci
 • sklon zemské osy a vznik ročních období - společná ukázka s globusem
C. reflexe

Pracovní materiály (lze objednat ve třídě Montessori v Kladně):

 • pracovní list ke sklonu zemské osy pro všechny děti
 • sešit k ročním obdobím pro 2. ročník

Výtvarná práce na vybrané roční období:

 • A3
 • suchý pastel
 • jednotlivci nebo dvojice

TÉMA HODINY

Připravit:

 • různé dvojice časových údajů na kartičkách
 • čísla na sestavení ciferníku
 • různě dlouhé stužky na ručičky (hodina, minuta, vteřina)
 • obrázky s ciferníky a slovním záznamem času na kartičkách na přiřazování
 • razítka hodinových ciferníků
 • obrázková sada Druhy hodin
 • korálkové znázornění převodů vteřina - minuta - hodina - den
 • pracovní materiály
 • nakopírované tabulky k průzkumu
 • nechat děti přinést různé časoměřiče z domácností
 • velký papír na flip a fixy
 • encyklopedie s potřebnými obrázky a informacemi
A. evokace

Brainstorming:

Jak lidé určovali čas v minulosti, kdy ještě neznali nebo neměli hodiny - záznam myšlenek dětí na flip; zapisujeme všechno, na co si děti v souvislosti s otázkou vzpomenou, myšlenky, informace, nápady, asociace, zkušenosti, zážitky, otázky.

Budík - rýmy:
 • text básničky - přednes
 • ČJ - co je to rým, práce s rýmy, vyhledat rýmy v básničce

BUDÍK (ŠEDIVÝ, Ivo. Velké maličkosti. Praha: Albatros, 1980)

Já mám doma budíka
A ten budík netiká.
Odnesu ho k hodináři:
Opravte ho, prosím vás.
Když se vám to nepodaří,
popletu si všechen čas.
Vstávat budu po svačině,
večer půjdu do školy.
Ráno budu sedět v kině,
v noci dělat úkoly.
Hodinář nic neříká.
Opravuje budíka.

Průzkum:

Kolikrát se denně podíváte na hodinky?
(zadat dětem jako domácí úkol)

Příloha 9 - tabulka pro domácí úkol

 • sdělování zážitků při průzkumu
 • porovnání výsledků průzkumu
 • využít údaje k dalším matematickým výpočtům

Dvojice:

Hledání dvojic - co k sobě patří: ciferník a čas slovy na lístečku, dopolední a odpolední čas, digitální a klasické znázornění času, římské a klasické číslice.

Práce s korálkovým znázorněním času

Připravit znázornění převodů jednotek času navlečenými korálky - větší korál jako den, 24 korálů jako počet hodin dne, 60 menších jako minuty a ještě menších jako 60 vteřin; 365 korálů rozdělených barvami do dvanácti měsíců pracovními listy k jednoduchým převodům jednotek času (lze vidět ve třídě Montessori Kladno).

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

Hra na hodiny - prožitková forma, práce celé třídy ve volném prostoru (venku, tělocvična apod.)

Potřebujeme:

 • cedule s čísly na hodinový ciferník (1-12, 13-24)
 • kostky, kamínky na označení minut mezi čísly ciferníku
 • 3 barevné stužky (znázornění ručiček hodin)s kroužky na držení na obou koncích: červená - nejdelší, zelená kratší, modrá nejkratší silnější (asi 2 - 1,5 - 1 metr)

Aktivita:

 • sestavit pomocí čísel hodinový ciferník
 • doprostřed posadit dítě, které drží za jeden konec všechny stužky „ručičky hodin"
 • zvolit další tři děti na druhý konec ručiček
 • vteřinová ručička rychle poskakuje šedesáti malými skoky podél obvodu kruhu, děti skoky nahlas počítají
 • po oběhnutí obvodu poskočí minutová ručička o jednu značku = 1 minuta
 • opakuje se po celou „hodinu", aby se pohnula i hodinová ručička

Doporučení - děti je potřeba střídat, aby si každé mohlo „obíhání ciferníku" prožít (děti chtějí být nejvíce vteřinovou ručičkou); doporučuji tuto aktivitu jako úplně první před prací s hodinami.

Pověst o mistru Hanušovi - čtení příběhu, povídání o tom, jak lidé určovali čas před vynálezem hodin, o historii vzniku hodinových strojů.

Jak fungují hodiny:
 • exkurze do prodejny hodin a hodinářství
 • mít ve třídě možnost rozebírat staré hodinky, modely na převody ozubenými koly
 • z rozebraných částí sestavovat prostorové modely (lepicí tavnou pistolí), nebo sestavovat na průhlednou fólii či plexisklo a pořídit xerokopie

Text k doplňování:

Úkol pro jednotlivce:

 • každý má svůj pracovní list s textem; má přesně doplnit chybějící slova podle vzorového textu
 • vzorový text je v jednom provedení; nesmí být odnášen z určeného místa, děti se tedy chodí dívat a slova si musí krátkou chvíli pamatovat
 • při kontrole napíše učitelka na stránku počet chyb, dítě má chyby samo najít a opravit a znovu si nechá opravu zkontrolovat.
 • ilustrace - výstřižky hodin a hodinek z časopisů

JEDNOTKY ČASU

Základní jednotka času je 1 vteřina. Byla ustanovena v roce 1967 jako mezinárodní jednotka.

 • 1 minuta = 60 vteřin
 • 1 hodina = 3 600 vteřin
 • 1 hodina = 60 minut
 • 1 den = 86 400 vteřin
 • 1 den = 24 hodin
 • 1 týden = 7 dní

MĚŘENÍ ČASU

Už v dávných dobách lidé určovali čas. Podle světla rozlišovali den a noc. Podle pohybu Slunce na obloze určovali části dne. Podle fází Měsíce dělili čas na měsíce. Podle koloběhu změn v přírodě určovali roční období. Už v dávných dobách lidé také dokázali čas měřit. Používali k tomu různá zařízení - důmyslné stroje na měření času. Už před 5 500 lety uměli sestavit sluneční hodiny. Čas se na nich určuje podle délky a směru stínu. Před 3 400 lety používali v Egyptě vodní hodiny. Byly to nádoby s malými otvory, kterými vytékala voda. K měření času se používaly také olejové lampy a svíčky. Čas se určil podle toho, kolik oleje nebo vosku už shořelo. Ve středověku se používaly hlavně přesýpací hodiny. Úplně malé měřily minuty. Byly také veliké, kde se písek přesýpal celé hodiny.

HODINOVÉ STROJE

Velkým pokrokem bylo sestrojení kyvadlových hodin. Sestrojili je v roce 1657 v Holandsku. U kyvadlových hodin je důležité závaží. Padající závaží na řetízku pohání kyvadlo. To se pravidelně kývá a pohání ručičky hodin. V kapesních hodinkách je místo kyvadla a závaží pérko. To se natáhne a jak se samo povoluje, pohání kolečka „nepokoj" sem a tam. Pohodlnější jsou hodiny na baterii - nemusíme pravidelně natahovat pérko. Přesnější než ručičky je ukazování času číslicemi na digitálních hodinách. K přesnému měření krátkých dějů užíváme stopky. Můžeme na nich měřit úseky menší než vteřina - 1/10 a 1/100 vteřiny. Nejpřesnější jsou atomové hodiny.

B. reflexe

Určování času:

 • práce s ciferníkovým razítkem - doplňování časových údajů
 • převody na digitální záznam času
 • práce s modely hodin
 • pracovní listy k určování času
 • viditelné hodiny ve třídě a společné denní určování času s dětmi

Výtvarná práce - keramická kachle „hodiny".

TÉMA ELEKTRICKÝ PROUD

Připravit:

 • nahrávka písničky Elektrický valčík - Uhlíř, Svěrák
 • flip
 • fixy
 • kartičky a obrázky s klíčovými slovy
 • pracovní listy
 • elektrostavebnice
 • encyklopedie
A. evokace

Písnička - Elektrický valčík (poslech, zpívání, povídání o obsahu textu).

Příběh:

„Jsme večer sami doma. Najednou přestane svítit světlo v celém bytě. Co uděláme hned a co potom...?" (záznam myšlenek, sestavení příběhu)

Hra Elektřina:

Rozdělit třídu na polovinu, děti sedí vedle sebe v řadě a drží se za ruce, učitel sedí mezi dvěma řadami dětí a drží prvního z obou řad za ruce, stiskem vyšle signál, děti mají zavřené oči a snaží se signál co nejrychleji předat poslednímu v řadě. Ten má po doručení signálu zazvonit na zvonek. Vítězí řada, které se podaří nejrychleji předávat signály.

Brainstorming - Co víme o elektřině?
Klíčová slova - generátor, stejnosměrný a střídavý proud.
Záznam myšlenek dětí na flip - zapisujeme všechno, na co si děti v souvislosti s otázkou vzpomenou (myšlenky, informace, nápady, asociace, zkušenosti, zážitky, otázky).

B. uvědomění si významu

Elektřina od výrobce ke spotřebiteli:

 • zopakování informací z brainstormingu (graficky upravit schéma cesty od výroby elektřiny až ke spotřebiteli - na flip)
 • společné sestavování schématu Elektřina od výrobce ke spotřebiteli pomocí klíčových slov a obrázků na kartičkách
 • samostatné doplnění schématu na pracovní list (lze vidět nebo objednat ve třídě Montessori Kladno)

Elektrické obvody:

 • ukázka sestavování jednoduchých elektrických obvodů (odborník - rodič)
 • samostatná práce s elektrostavebnicí s jednoduchými obvody a návody k jejich sestavení (lze koupit Voltík 1 a 2 nebo elektronickou laboratoř)
 • samostatná práce s encyklopedií (informace o výrobě elektrické energie, elektrárnách, životním prostředí, elektřině)

Elektrické spotřebiče:

 • vystříhat a nalepit obrázky elektrických spotřebičů, které používáme doma a popsat je (název, popis, aplikace) - zadat jako DÚ
 • zjistit spotřebu el. energie v domácnosti za 1 týden - zadat jako DÚ
C. reflexe
 • doplnění pracovních listů o elektřině
 • výstava prací
Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň, 1. období
Rozvíjené klíčové kompetence KK k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
KK sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
KK pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnost a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová střednědobý projekt (1 – 6 měsíců)
Vyučovací metoda komplexní – projekt
Nutné pomůcky a prostředky velké papíry, fixy, psací potřeby, výtvarné potřeby, světelný míče, různé druhy svítidel (model ohniště, louč, svíčka, lampa, baterka), různé typy a velikosti žárovek, text k tématu světlo, text k tématu žárovka, linkovaný papír, audionahrávka Budiž pozdraveno světlo (Hradišťan), audionahrávka Malá píseň do tmy (Bratři Ebenové), kniha Čtení na dobrou noc, pracovní sešitky (přílohy příspěvku), encyklopedie, pohádka Dvanáct měsíčků, sestavovací kruhový kalendář a pracovní listy ke kalendáři (lze objednat v ZŠ Montessori Kladno), stolní kalendář, globus, obrázky a předměty na třídění pro jednotlivá roční období, písničky k ročním obdobím, výukový PC program Encyklopedie vesmíru, výukový videofilm Slunce, čísla na sestavení ciferníku, různě dlouhé stužky na hodinové ručičky, obrázky s ciferníky a slovním záznamem času na kartičkách na přiřazování, obrázková sada Druhy hodin, korálkové znázornění převodů vteřina – minuta – hodina – den, časoměřiče, audionahrávka Elektrický valčík (Uhlíř, Svěrák), elektrostavebnice
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
36.13 kB
PDF
obrázek: části žárovky
pdf
100.59 kB
PDF
Pracovní sešitek malý
pdf
109.38 kB
PDF
Pracovní sešitek Žárovka
pdf
156.25 kB
PDF
Schéma Světlo
pdf
38.09 kB
PDF
tabulka DRUHY VĚT
pdf
35.16 kB
PDF
tabulka pro domácí úkol
pdf
45.9 kB
PDF
tabulka světlo - pozdrav
pdf
37.11 kB
PDF
tabulka VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA
pdf
59.57 kB
PDF
Žárovka reflexe

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Randáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

velké papíry, fixy, psací potřeby, výtvarné potřeby, světelný míče, různé druhy svítidel (model ohniště, louč, svíčka, lampa, baterka), různé typy a velikosti žárovek, text k tématu světlo, text k tématu žárovka, linkovaný papír, audionahrávka Budiž pozdraveno světlo (Hradišťan), audionahrávka Malá píseň do tmy (Bratři Ebenové), kniha Čtení na dobrou noc, pracovní sešitky (přílohy příspěvku), encyklopedie, pohádka Dvanáct měsíčků, sestavovací kruhový kalendář a pracovní listy ke kalendáři (lze objednat v ZŠ Montessori Kladno), stolní kalendář, globus, obrázky a předměty na třídění pro jednotlivá roční období, písničky k ročním obdobím, výukový PC program Encyklopedie vesmíru, výukový videofilm Slunce, čísla na sestavení ciferníku, různě dlouhé stužky na hodinové ručičky, obrázky s ciferníky a slovním záznamem času na kartičkách na přiřazování, obrázková sada Druhy hodin, korálkové znázornění převodů vteřina – minuta – hodina – den, časoměřiče, audionahrávka Elektrický valčík (Uhlíř, Svěrák), elektrostavebnice