Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Veselé vánoční hody
Odborný článek

Veselé vánoční hody

Anotace

Příspěvek nabízí možnost procvičení některých dovedností v českém jazyce zejména pro žáky méně úspěšné v hodinách českého jazyka, žáky-cizince nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na textu motivovaném tématem přicházejících Vánoc si žáci procvičí nejen techniku čtení, čtení s porozuměním, rozlišování měkkých a tvrdých slabik, rozlišování délky samohlásek, ale i zrakovou a sluchovou paměť.

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka, využití práce ve skupinách, zapojení i méně úspěšných žáků se zaměřením na individuální potřeby každého žáka.

V běžné základní škole je vhodné text využít ve 2. ročníku, případně i ve 3. ročníku (v rámci opakovaní nabytých zkušeností z předchozího učiva českého jazyka). U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve 4. (5.) ročníku.

Veselé vánoční hody

Učitel seznámí žáky s vánoční písní Veselé vánoční hody; může k tomu využít nahrávku písně s vizuální doprovodem nebo bez něj. Vysvětlí si s žáky význam obtížných slov a celkový význam písně.

Pokud žáci píseň již znají, mohou si ji pouze připomenout zhlédnutím nahrávky a zazpívat si ji (lze použít například toto video: http://www.youtube.com/watch?v=UWEwCjVtR-4)

Pracovní listy

Každý žák dostane pracovní list s textem písně a jednotlivými úkoly. Nejdříve čteme tučně vytištěná slova, poté čteme celý text.

Vhodné je třídu rozdělit na dvě skupiny, kdy jedna polovina třídy pracuje s učitelem na čtení a druhá část třídy do pracovního listu zaznamenává pomocí teček a čárek délku slabik u vypsaných slov (krátká slabika se značí tečkou a dlouhá slabika čárkou). Lze použít i bzučák. Poté se skupiny vystřídají.

Autor díla: Petra Pšeničková

Skupiny

Žáci pracují ve skupinách po 3-5 členech (žáky se speciálními vzdělávacími potřebami záměrně sestavíme do stejné skupiny – mají zde čas individuálně pracovat podle svých možností), kdy každá skupina má svou vlastní sloku písně. Na jedné straně učebny má každá skupina vyvěšený text konkrétní sloky a u pracovního stolu skládají jednotliví členové skupiny text písně ze slov (píseň je rozstříhaná na slova). Platí pravidlo, že skupina vyšle vždy pouze jednoho žáka na druhou stranu učebny s vyvěšeným textem. Ten si text přečte a zapamatuje určitou část textu, kterou poté sestaví u stolku s ostatními. Když se navrátí ke skupině, vychází další člen týmu. Žáci se střídají.

Doporučujeme žákům zdůraznit, že se hodnotí správnost složeného textu, ne rychlost. Pro větší bezpečnost odstraníme z "trasy" překážky a do pravidel zařadíme možnost rychlé chůze bez běhání.

Obměna: Ve sloce chybí jen některá slova, žáci za dodržení stejného pravidla postupně chodí k vývěsce zjistit a zapamatovat správné slovo.

Autor díla: Petra Pšeničková

Práce se méně známými slovy

Rychlejší skupiny začnou do pracovního listu popisovat/zakreslovat význam slov: hody, vskutku, pastuškové, zdávna.

Každá skupina přečte svůj složený text ostatním skupinám.

Tvrdé a měkké slabiky, obojetné souhlásky

Žáci, stále ve skupině, v textu své sloky vyznačí měkké, tvrdé slabiky. Měkké označí červenou barvou a tvrdé černou barvou (mohou využít též přehledu měkkých a tvrdých slabik, měkké a tvrdé kostky apod.). Učitel individuálně zkontroluje.

Po kontrole rozlišení tvrdých a měkkých slabik fialovou barvou podtrhnou všechny obojetné souhlásky na začátku a uvnitř slov. Opět je možné využít pomocných tabulek.

Obměna: Po podtržení obojetné souhlásky je možné zdůvodňovat pravopis i/y (možnost využití přehledů vyjmenovaných slov).

Autor díla: Petra Pšeničková

Závěr

Závěrem tučně vytištěná slova (slova na měkké a tvrdé slabiky) učitel žákům nadiktuje jako diktát.

Společně si vysvětlíme význam slov: hody, vskutku, pastuškové, zdávna a píseň si zazpíváme.

Ukázka pracovního listu:

Veselé vánoční hody

1.

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky koledy
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

 

vánoční - ________________

narodilo -________________

 

2.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jež všechen oděv dáváš,
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko.

 

hvězdičky -_________________

svítí -______________________

3.

Přišli chudí pastuškové,
zpívali slova chvály nové.
Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.


děťátko -___________________

pastuškové - ________________

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
22.46 kB
Dokument
PL pro každého žáka
doc
25.39 kB
Dokument
PL pro práci ve skupině

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 12. 2014
Tematické vyučování je motivační a má šanci žáky mnohem více zaujmout. Navíc námět pracuje i se skupinovou výukou, která vyhovuje moderním trendům vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie, dysortografie, z cizojazyčného prostředí