Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Montessori: Náměty pro prvouku
Odborný článek

Montessori: Náměty pro prvouku

28. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Randáková

Anotace

Příspěvek obsahuje náměty pro vyučovací předmět prvouka, které jsou zaměřeny na poznávání a procvičování času. Jedná se o témata Hodiny, Roční období a Kalendář.

Cíl

f

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Náměty pro výuku, které vznikly ve třídě Montessori v Kladně vycházejí ze zájmu dětí všechno si vyzkoušet, osahat, zažít. V popisovaných aktivitách se mohou stát třeba paprskem slunce nebo vteřinovou ručičkou na ciferníku. Inspiraci najdete v následujících metodikách:

 • hodiny
 • roční období
 • kalendář
 • opakování učiva

Předmět

PRVOUKA

Téma:

HODINY

Pojmy, znalosti

 • vteřina, minuta, hodina

Dovednosti

 • spolupráce
 • trpělivost
 • iniciativa

Forma práce

 • prožitková forma
 • práce celé skupiny
 • ve volném prostoru (tělocvična apod.)

Pomůcky dětí

Předem připravit

 • cedule s čísly na hodinový ciferník (1 - 12, 13 - 24)
 • kostky, kamínky apod. na označení minut mezi čísly ciferníku
 • 3 barevné stužky (znázornění ručiček hodin) s kroužky na držení na obou koncích: červená - nejdelší, zelená kratší, modrá nejkratší silnější (asi 2 - 1,5 - 1 metr)

Průběh činnosti

Příprava:

 • sestavit pomocí čísel hodinový ciferník
 • doprostřed posadit dítě, které drží za jeden konec všechny stužky (ručičky hodin)
 • zvolit další tři děti na druhý konec ručiček

Vlastní činnost:

 • vteřinová ručička rychle poskakuje šedesáti malými skoky podél obvodu kruhu, děti skoky nahlas počítají
 • po oběhnutí obvodu poskočí minutová ručička o jednu značku = 1 minuta
 • opakuje se po celou hodinu, aby se pohnula i hodinová ručička

Doporučení

 • děti je potřeba střídat, tak aby každý si mohl obíhání ciferníku prožít
 • děti chtějí být nejvíce vteřinovou ručičkou
 • doporučuji tuto aktivitu jako úplně první před práci s hodinami

Předmět

PRVOUKA

Téma:

ROČNÍ OBDOBÍ

Pojmy, znalosti

 • roční období - změny ve světě lidí a přírody

Dovednosti

 • používat zdravý rozum
 • spolupráce
 • odpovědnost

Forma práce

 • práce ve 4 skupinách

Pomůcky dětí

 • papír a pero do každé skupiny

Předem připravit

 • hromadu věcí (zmenšené i skutečná velikost), které symbolizují roční období - ke každému asi 10 kusů (čepici letní a zimní, sluneční brýle, imitace zmrzliny, sněhová vločka, lyže, kuřátko, jahoda, hrozen vína, jablko, vánoční stromeček, suché listy......)
 • 4 tácy, kobereček nebo jiná podložka
 • cedule s názvy ročních období

Průběh činnosti

Příprava:

 • rozdělit děti do 4 skupin, skupinám přidělit pracovní prostor a nechat je vylosovat roční období
 • všechny věci umístit doprostřed třídy na podložku

Vlastní činnost:

 • členové skupiny se střídají a chodí po jednom vybrat si věc, která patří k jejich ročnímu období
 • když jsou věci rozebrány, postupně ukáže a zdůvodní ostatním každá skupina svůj výběr
 • dalším úkolem každé skupiny je napsat společně vše, co ví o svém ročním období
 • prezentace napsaného a diskuse, doplnění informací

Doporučení

 • pro dělení na skupiny použít nějaký systém
 • nechat práce skupin a předměty na viditelném místě ve třídě
 • zadat úkol, aby děti zjistily ještě další informace, které ještě nejsou zapsány
 • nechat děti ve skupinách zpracovat a vyrobit časopis o daném ročním období
 • připravit si písničky k ročním obdobím (Uhlíř - Svěrák: Prosinec, Jaro dělá pokusy, Září, Jablunka; lidové písničky ....)

Předmět
PRVOUKA

Téma:

KALENDÁŘ

Pojmy, znalosti

 • pořadí měsíců, označení číslicemi, počet dnů
 • roční období od - do
 • významné dny v kalendáři

Dovednosti

 • iniciativa
 • spolupráce
 • trpělivost
 • organizování
 • pečlivost při práci

Forma práce

 • společná práce skupiny v kruhu na zemi

Pomůcky dětí

 • velké papíry, kružítko, pastelky, psací potřeby

Předem připravit

 • cedulky: názvy měsíců, číslice 1 - 12, počty dnů v měsících, ročních období
 • šipky s údaji: jarní a podzimní rovnodennost a datum, zimní a letní slunovrat a datum, Vánoce, Velikonoce, vysvědčení, začátek školního roku, letní prázdniny 2x, moje narozeniny, pololetní vysvědčení, jarní prázdniny
 • nakreslit velké slunce s dvanácti paprsky (průměr asi ¾ metru)
 • prostor připravit tak, aby po skončení společné práce mohly pracovat děti u stolků, ale sestavená práce zůstala dále k dispozici

Průběh činnosti

Společná práce:

 • posadit děti do kruhu kolem slunce, rozmístit promíchaně kolem slunce všechny cedulky
 • za slovního komentáře učitele děti postupně přidají k paprskům sluníčka (směrem ke středu slunce) nejdříve kartičky s číslicemi, potom názvy měsíců, počet dnů, nakonec roční období
 • rozmístit šipky s údaji
 • opět za slovního komentáře přikládat šipky z vnějšího okraje k názvům měsíců; nejdříve mezníky ročních období, potom další údaje

Samostatná práce:

 • každý zaujme své místo v lavici a nakreslí a zaznamená si podle sestaveného vzoru svůj kalendář

Doporučení

 • dbát na to, aby se při sestavování kalendáře všechny děti s cedulkami střídaly
 • připravit nějakou vhodnou hudbu a písničky, které pustíme k samostatné práci dětí

Předmět

PRVOUKA A DALŠÍ PŘEDMĚTY

Téma:

OPAKOVÁNÍ UČIVA

Pojmy, znalosti

 • podle záměru učitele to, co chce s dětmi procvičit a zopakovat

Dovednosti

 • čestnost
 • úsilí
 • trpělivost
 • spolupráce

Forma práce

 • ve skupinách (4 - 5 dětí)
 • u stolků

Pomůcky dětí

 • lístek papíru, tužka

Předem připravit (stejné pro každou skupinu)

 • očíslované otázky k učivu na kartičkách stejné
 • očíslovaný přehled se správnými odpověďmi na otázky pro každou
 • nádoba nebo sáček na kartičky s otázkami skupinu

Průběh činnosti

 • skupina si sedne do kruhu kolem stolku
 • jeden dostane přehled odpovědí
 • další si vytáhne otázku, přečte nahlas, snaží se na ni přesně odpovědět
 • pokud neví, skupina se snaží sestavit odpověď společně
 • kontrolor nezasahuje, potom přečte správné znění odpovědi
 • ti co nevěděli, si k odpovědi zaznamenají číslo otázky
 • kontrola se posune k dalšímu dítěti, další si vylosuje otázku a vše pokračuje, dokud nejsou zodpovězeny všechny otázky


Společné zhodnocení všech skupin:

 • na které otázky jsme většinou znali odpovědi
 • na které otázky jsme si odpovědi nepamatovali
 • nejasnosti, konzultace některých odpovědí s učitelem apod.


Práce jednotlivců:

 • ti, co mají zaznamenána čísla otázek, na která odpovědět nedokázali, si zapíší odpovědi do svých sešitů

Doporučení

 • sestavit skupiny podle nějakého jasného klíče
 • upozornit velmi aktivní děti, aby nechaly čas a prostor i ostatním
 • pobídnout ty méně aktivní k činnosti jako šanci si vše zopakovat

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň, 1. období
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Mezioborové přesahy a vazby Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Organizace řízení učební činnosti Skupinová, individuální
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Do 45 minut, blok více hodin
Vyučovací metoda Komplexní – otevřené učení
Nutné pomůcky a prostředky Kostky (kamínky) na označení minut mezi čísly ciferníku, psací potřeby, výtvarné potřeby, barevné stužky, papíry, velké papíry, věci symbolizující roční období, tácy, kobereček nebo jiná podložka, kružítko

Reflexe

f

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Randáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kostky (kamínky) na označení minut mezi čísly ciferníku, psací potřeby, výtvarné potřeby, barevné stužky, papíry, velké papíry, věci symbolizující roční období, tácy, kobereček nebo jiná podložka, kružítko