Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Analýza k zařazování žáků-cizinců do výuky
Odborný článek

Analýza k zařazování žáků-cizinců do výuky

8. 10. 2014 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová
Spoluautor
Mgr. Jitka Altmanová

Anotace

Aktuálnost problematiky vyplývá ze stále se zvyšujícího počtu žáků-cizinců v našich školách. Cílem úkolu je poskytnout podporu učitelům, kteří žáky cizince vyučují v ZŠ český jazyk i ostatní předměty. Jde o určování úrovně žáka v českém jazyce a následně o jeho správné zařazení do výuky.

Cíl

Aktuálnost problematiky vyplývá ze stále se zvyšujícího počtu žáků-cizinců v našich školách. Cílem úkolu je poskytnout podporu učitelům, kteří žáky cizince vyučují v ZŠ český jazyk i ostatní předměty. Jde o určování úrovně žáka v českém jazyce a následně o jeho správné zařazení do výuky.

Bylo připraveno dotazníkové šetření v ZŠ, které mají zkušenosti s výukou žáků-cizinců. Oslovení proběhlo ve dvou etapách:

 1. oslovení škol vybraných ze seznamu škol určených při krajích jako ZŠ zajišťující výuku žáků cizinců,
 2. oslovení škol, které čerpají prostředky z rozvojového programu. Odpovědi z této skupiny měly vyšší vypovídající hodnotu.

Respondenty byli ředitelé škol nebo učitelé pověření vedením a organizací výuky žáků cizinců, položeny byly čtyři otázky:

 1. Jak zařazujete žáky – cizince do běžné výuky? Používáte nějaký vlastní školní diagnostický nástroj, nebo vycházíte z věku žáka a vstupního pohovoru?
 2. Přivítali byste test, který by Vám při zařazování žáka do konkrétní třídy pomohl?
 3. Využívali byste takový test také při sledování žákova pokroku?
 4. Co byste pro práci se žáky-cizinci přivítali? Co by Vám pomohlo?

Analýza odpovědí

Položka č. 1: Jak zařazujete žáky-cizince do běžné výuky? Používáte nějaký vlastní školní diagnostický nástroj, nebo vycházíte z věku žáka a vstupního pohovoru?

Shrnutí k odpovědím:

Většina respondentů uvedla, že při zařazování žáka-cizince do běžné výuky (ročníku) vychází ze vstupního pohovoru a věku žáka. Zdůrazňují, že se jedná o velmi individuální situaci, kterou je třeba řešit s ohledem na žákovy potřeby a možnosti, které vyplývají z aktuální situace žáka.

Vstupní rozhovor poskytuje možnost zjistit aktuální žákovu situaci, poznat konkrétní podmínky žáka. Kromě úrovně jazykových znalostí školy zjišťují i situaci v rodině, např.jaká je jazyková úroveň rodiny (komunity).

Respondenti uvádějí, že vždy vycházejí z věku žáka a zdůrazňují, že podle potřeb žáka a možností školy dále nabízejí :

 • kurzy ČJ (i prázdninové) mimo výuku,
 • využívají možnosti práce asistenta pedagoga ve třídě,
 • individualizaci výuky,
 • materiály a pomůcky pro výuky žáků cizinců,
 • spolupráci s rodinou.

Příklady odpovědí škol:

 • 5x školy uvedly, že používají vlastní nástroj nebo test jako podklad k zařazování žáků-cizinců;
 • 22x školy uvedly, že test pro zařazení žáka-cizince nepoužívají.

Respondenti uvádějí, že při zařazování žáka cizince vycházejí (např.)

 • z věku žáka a vstupního pohovoru - 3x,
 • z věku žáka, následně využívají individualizace práce, úkolů přímo ve výuce - 1x,
 • z věku žáka, následně zařazují žáka do intenzivní výuky ČJ mimo vyučování - 3x,
 • ve výuce využívají asistenta pedagoga, pomůcky pro cizince - 1x,
 • zohledňují situaci v rodině - 1x.

Závěr:

Při zařazování žáka-cizince školy upřednostňují za současných podmínek vstupní pohovor se žákem před využitím diagnostického nástroje. Tento postoj může být ovlivněn i nedostatečnou nabídkou diagnostických nástrojů. Školy se shodly na tom, že žádný test vstupní rozhovor nenahradí, považovaly by ho za vhodný doplněk. Při využití kombinace vstupního pohovoru a testu by bylo žákovo zařazení do ročníku objektivnější.

Položka č. 2: Přivítali byste test, který by Vám při zařazování žáka do konkrétní třídy pomohl?

Shrnutí k odpovědím:

Většina respondentů uvádí, že by test přivítala a v praxi používala. Zároveň však většina respondentů upozorňuje, že jej nelze použít jednostranně, ale vždy doplnit vstupním pohovorem. Poukazují také na nepoužitelnost testu v případě, že do školy vstupuje žák s nulovou znalostí českého jazyka.

Příklady odpovědí škol:

 • Ano 15x,
 • ne 11x,
 • nevím 1x.

Respondenti uvádějí, že

 • test přivítají,
 • vycházejí z věku žáka a ze vstupního pohovoru,
 • test není důležitý, žáka nelze umístit níže než o jeden ročník,
 • rozhovor upřednostňují,
 • test nelze využít vždy,
 • test se neosvědčil,
 • při nulové znalosti českého jazyka by nepomohl.

Závěr:

Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že školy mají zájem o diagnostický test, že by jej používaly (v kombinaci s pohovorem). Lze konstatovat, že v případě škol, jež odpověděly negativně, se ukazuje, že jejich postoj vyplývá z neznalosti práce s diagnostickým nástrojem .

Položka č. 3: Využívali byste takový test také při sledování žákova pokroku?

Shrnutí k odpovědím:

Respondenti se jednoznačně shodli, že diagnostický test by využívali a vítají jej. Považují jej za důležitou zpětnou vazbu.

Příklady odpovědí škol:

 • Ano 21x,
 • ne 6x.

Respondenti uvádějí, že

 • pokud takový test bude, budeme jej používat, 
 • test je jednostranný nástroj, lepší je pozorování žáka, 
 • test by byl vhodný ke každé dosažené úrovni.

Závěr:

Diagnostický nástroj pro sledování žákova pokroku považují školy jednoznačně za důležitější a efektivnější, než při používání nástroje při vstupu žáka do školy.

Položka č. 4: Co byste pro práci se žáky-cizinci přivítali? Co by Vám pomohlo?

Příklady odpovědí škol:

 • školy se často vyjadřovaly k dotačním programům; navrhují, zavést systematické financování škol, aby fïnance pro žáky cizince plynuly do škol jiným způsobem než na základě opakovaných žádostí o přidělení peněz (přineslo by to stabilitu do škol),
 • širší nabídku moderních pomůcek (např.dvojjazyčné texty, obrazový materiál, slovníček),
 • zavedení předmětu čeština jako cizí jazyk do RVP ZV,
 • setkávání, semináře, konference pro učitele (platforma),
 • lepší informovanost o možnosti využít služeb komunitních tlumočníků školení pedagogů, zaměřené na metodické materiály i legislativu, sdílení zkušeností,
 • návrh na zřízení povinného přípravného kurzu organizovaného státem.

Shrnutí

Z výsledků dotazníkového šetření jednoznačně vyplynulo, že by školy při práci s žáky-cizinci přivítaly podporu, především v oblasti systematického způsobu financování a legislativního ukotvení. Zároveň se ukazuje, že by školy uvítaly nástroj pro objektivní zařazení žáka-cizince do výuky, ale také nástroj, který by sledoval žákův další pokrok, což se školám jeví jako ještě důležitější.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.