Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Literární postavy našima očima
Odborný článek

Literární postavy našima očima

28. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Dvorská

Anotace

Příspěvek popisuje zajímavý projekt, jehož hlavní aktivitou je charakteristika a rozbor literární postavy Dona Quijota. Žák si osvojuje dovednosti – reflektovat četbu, pracovat s uměleckým textem, vybrat a komentovat myšlenky, které ho zaujmou, interpretovat literární postavy, vyjádřit vlastní názor a hodnotit dané postavy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Průběh lekce - rozpis aktivit

1. aktivita

Čas: 1. vyučovací hodina - 45 min.
Pomůcky, materiál, technika: fotografie M. de Cervantese, „losovátka", Čítanka 8 (Soukal, SPN), sešity
Výchovné a vzdělávací cíle:

 • četba rolí - M. de Cervantes: Don Quijote
 • komunikace:
  • žák by měl umět formulovat a vyjádřit své myšlenky
 • kooperace:
  • žák by měl umět přispět svými názory a postřehy k diskusi v malé expertní skupině
 • žák by měl samostatně pracovat s literárním textem, formulovat hlavní myšlenky a pořídit si stručné poznámky
Činnost učitele/činnost žáků a její organizační forma

1. krok

Otázky:
Jaký by měl být rytíř? Co by měl umět? Jak by se měl chovat?
Brainstorming: samostatně, ve dvojicích, společně na tabuli

2. krok

Minilekce: krátký výklad o M. de Cervantesovi a o vzniku jeho nejznámějšího díla Don Quijote
Poslech výkladu

3. krok

Vysvětlení a rozdělení rolí pro skupinovou práci (hledač citací - vybírá klíčová a zajímavá místa v textu; stopař - sleduje, kam se postava přesouvá, s kým se setkává; spojovatel - zajišťuje spojitosti textu se skutečností, s vnějším světem; vykladač postav - zamýšlí se nad vlastnostmi a chováním postavy)
Skupinová, samostatná práce: literární kroužek, četba v rolích
Žáci čtou potichu text v čítance, každý se soustředí na svou roli a podle toho vybírá z textu důležité informace. Průběžně si dělají poznámky do sešitu.

4. krok

Učitel stanoví časový limit pro poradu expertních týmů. Buď se stává členem jedné expertní skupiny, nebo monitoruje skupiny a pomáhá žákům návodnými otázkami.
Porada expertních skupin: žáci vytvoří nové pracovní skupiny podle svých rolí, porovnají si své poznámky, podle potřeby je doplní a dohodnou se na nejdůležitějších faktech a bodech do diskuse, která bude probíhat v následující hodině.

Reflexe (témata a otázky)

Otázky na celkové zhodnocení hodiny: S kým se mi dnes dobře spolupracovalo? Jak se mi dařilo plnit mou roli ve skupině? Co mi pomáhalo? Co mi dělalo problémy?


2. aktivita

Čas: 2. vyučovací hodina - 45 min.
Pomůcky, materiál, technika: Čítanka 8 (Soukal, 2001), sešity
Výchovné a vzdělávací cíle:

 • diskuse ve skupině (navazuje na předchozí hodinu)
 • komunikace:
  • žák by měl umět dodržovat a respektovat pravidla diskuse, naslouchat názorům ostatních, zapojit se do diskuse, vyjadřovat se přiměřeně situaci, vyjádřit myšlenku a zdůvodnit ji

Činnost učitele/činnost žáků a její organizační forma

1. krok

Evokační otázky:
Který text jsme v minulé hodině četli? Jakým způsobem jsme pracovali? Ve kterých rolích jste pracovali? Co bylo vašim úkolem?
Žáci odpovídají na otázky, připomínají podstatu rolí.

2. krok

Minilekce:
připomenutí známých pravidel diskuse, jejich případné doplnění: skupina sedí v kruhu, hovoří vždy jen jeden člověk, o slovo se hlásíme, aktivní naslouchání, neodbočujeme od tématu.
Řízená diskuse: skupina sedí v kruhu, abychom na sebe všichni viděli. Postupně hovoří mluvčí expertních skupin: hledači citací přečtou vybrané úryvky a svou volbu zdůvodní, spojovatelé okomentují situace, které jim text připomněl, stopaři shrnou pozadí děje, vyberou a zdůvodní klíčové okamžiky a postavy, vykladači postav popíší vlastnosti a chování Dona Quijota a vyjádří vlastní názor na danou postavu. Žáci jsou průběžně vyzýváni, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům. Dvě žákyně, které nebyly přítomny v předešlé hodině, a tudíž neznají text, mají další role během diskuse: zapisovatel - zaznamenává průběh diskuse (jednotlivé body), zpravodaj - sleduje, kdo se do diskuse zapojuje a jakým způsobem, jak se daří dodržovat stanovená pravidla.

Reflexe

Učitel vyzve zapisovatele a zpravodaje, aby přednesli svá pozorování.
Písemná odpověď na otázky do sešitu: Jak jsem dnes pracoval? (sebehodnocení smajlíkem) Co mě během diskuse zaujalo? Co si budu o Donu Quijotovi pamatovat?
Vytvoření společné mapy. Který text jsme v minulé hodině četli? Jakým způsobem jsme pracovali? Ve kterých rolích jste pracovali? Co bylo vašim úkolem? Žáci odpovídají na otázky, připomínají podstatu rolí. připomenutí známých pravidel diskuse, jejich případné doplnění: skupina sedí v kruhu, hovoří vždy jen jeden člověk, o slovo se hlásíme, aktivní naslouchání, neodbočujeme od tématu. skupina sedí v kruhu, abychom na sebe všichni viděli. Postupně hovoří mluvčí expertních skupin: hledači citací přečtou vybrané úryvky a svou volbu zdůvodní, spojovatelé okomentují situace, které jim text připomněl, stopaři shrnou pozadí děje, vyberou a zdůvodní klíčové okamžiky a postavy, vykladači postav popíší vlastnosti a chování Dona Quijota a vyjádří vlastní názor na danou postavu. Žáci jsou průběžně vyzýváni, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům. Dvě žákyně, které nebyly přítomny v předešlé hodině, a tudíž neznají text, mají další role během diskuse: zapisovatel - zaznamenává průběh diskuse (jednotlivé body), zpravodaj - sleduje, kdo se do diskuse zapojuje a jakým způsobem, jak se daří dodržovat stanovená pravidla. Učitel vyzve zapisovatele a zpravodaje, aby přednesli svá pozorování. Jak jsem dnes pracoval? (sebehodnocení smajlíkem) Co mě během diskuse zaujalo? Co si budu o Donu Quijotovi pamatovat? Vytvoření společné mapy.

3. aktivita

Čas: 3. a 4. vyučovací hodina - 90 min.
Pomůcky, materiál, technika: sešit, obrázky literárních postav (Pracovní sešit k českému jazyku pro 8.ročník, nakl. Tobiáš), volné listy papíru, barevné post-it papírky
Výchovné a vzdělávací cíle:

 • skupinová charakteristika podle obrázku
 • kooperace:
  • žák by měl umět spolupracovat ve skupině a přijmout pracovní roli
 • kreativita:
  • žák by měl umět poskytnout svůj tvořivý nápad a ve spolupráci s ostatními nápad rozvinout
 • komunikace:
  • žák by měl umět formulovat své myšlenky
  • mluvčí skupiny by měl umět výstižně a souvisle prezentovat práci týmu, interpretovat práci týmu
 • žák by měl umět využít poznatků o jazyce a o probíraném stylu v písemném projevu

Činnost učitele/činnost žáků a její organizační forma

1. krok

Kdybyste mohli být jakoukoli literární postavou, která by to byla a proč ?
Žáci samostatně písemně odpoví na otázku. Porovnání odpovědí ve dvojicích, nominace spolužáků. Několik odpovědí je prezentováno před třídou. Důraz klademe na zdůvodnění volby.

2. krok

Učitel rozdá žákům obrázky, na kterých jsou literární postavy.
Odpovězte na otázky: Jak postava vypadá? Jak se tváří ? Jaké vlastnosti tě napadají, když ji vidíš ?
Žáci pracují samostatně, odpovídají na otázky - heslovitě popisují postavu, brainstorming asociací (vnější popis i vlastnosti, pokud postavu nepoznají, pokouší se o odhad jejích vlastností).

3. krok

Vytvořte skupiny podle toho, jakou máte literární postavu. Rozdělte si následující role: časoměřič a hlídač hluku, zapisovatel a mluvčí, jazykovědec, hlídač tématu.
Učitel: Mluvčí zůstanou na stanovišti, ostatní členové skupiny budou návštěvníky literární galerie. V každé části vyslechnou charakteristiku, kterou společně ohodnotí smajlíkem. Učitel se také stane návštěvníkem galerie a přidá se k hodnocení.

4. krok

Práce v expertních skupinách, žáci porovnávají své odpovědi, domlouvají se na společné verzi. Žáci tvoří společnou jednoduchou charakteristiku postavy. Pracují na společném úkolu, každý však má ještě specifickou roli.
Literární galerie: mluvčí prezentuje práci skupiny, ostatní členové hodnotí, nakonec jsou práce i s hodnotícími lístečky vystavené na nástěnce, kde si je všichni mohou přečíst a prohlédnout.

Reflexe

Zamyslete se nad prací v dnešní hodině. Na první stupnici 0 - 7 obodujte to, jak se dařila práce celé expertní skupině. Na druhé stupnici zaznamenejte, jak jste se na práci ve skupině podíleli vy sami.

4. aktivita - dílna čtení

Čas: 5. vyučovací hodina - 45 min.
Pomůcky, materiál, technika: plakát s pravidly čtenářské dílny, vlastní knihy a okopírované texty, záznamový arch pro učitele, pracovní list pro reflexi
Výchovné a vzdělávací cíle:

 • komunikace:
  • žák by měl umět naslouchat a přijmout doporučení učitele
 • žák by měl umět formulovat dojmy ze své četby, interpretovat literární postavu podle otázek
Činnost učitele/činnost žáků a její organizační forma

1. krok

Teploměr pocitů:
na tabuli je nakreslená osa teploměru; vyjádřete, jak se v tuto chvíli cítíte
Žáci přistupují k tabuli, zaznamenávají své pocity a náladu na teploměr.

2. krok

Minilekce:
učitel připomene spolu s žáky pravidla čtenářské dílny
Řízený rozhovor učitele a žáka

3. krok

Tichá četba.
Domluvení konzultací s konkrétními žáky.
Učitel: Dnes se všichni stáváte vykladači postav, soustřeďte se během četby právě na vlastnosti a chování jednotlivých hrdinů. Oznámí časový limit pro četbu.

4. krok

Učitel konzultuje s vybranými žáky.
Řízený rozhovor učitele a žáka.
Rozhovor s učitelem: zamýšlí se nad postavou, odhadují děj, vyjadřují své názory

5. krok

Zamyslete se nad přečteným textem a odpovězte na otázky v pracovním listu, poslouží vám jako podklad pro slohovou práci.
Samostatná práce.

Reflexe

Vyplnění pracovního listu (viz Příloha č. 1), rozhovor ve dvojicích o odpovědích, teploměr pocitů - porovnání s teploměrem na začátku hodiny.

5. aktivita - dílna psaní

Čas:
6. - 9. vyučovací hodina: 4 x 45 min.
Pomůcky, materiál, technika: plakát s pravidly čtenářské dílny, vlastní knihy a okopírované texty, záznamový arch pro učitele, pracovní list pro reflexi
Výchovné a vzdělávací cíle:

 • kreativita:
  • žák by při tvorbě slohové práce měl umět využít jazykové a komunikační prostředky spolu se svými prožitky (dát do textu kus sebe sama)
 • komunikace:
  • žák by měl umět naslouchat a přijmout doporučení spolužáka a vyslovit uznání druhým a formulovat otázku k neznámému
 • žák by měl umět použít spisovné jazykové prostředky a poznatky o probíraném stylu ve slohové práci, sestavit samostatně souvislý text a pracovat skonceptem (přeformulovat své myšlenky, opravit chyby)

Činnost učitele/činnost žáků a její organizační forma

1. krok

Zadání témat.
Učitel vysvětlí způsob zaznamenání myšlenek před vlastním psaním (tabulka nebo myšlenková mapa).
Žáci samostatně zpracují myšlenkovou mapu nebo vyplní tabulku na základě pracovního listu z dílny čtení.

2. krok


Učitel předvede s vybraným žákem konzultaci o vypracovaném podkladu:
Žáci konzultují ve dvojicích podle vzoru učitele a spolužáka.
Proč sis tuto postavu vybral?
Co tě na ní zaujalo?
O čem budeš nejvíce psát?
Budeš psát více o kladných, nebo záporných vlastnostech a chování?
Které informace čtenáře nejvíce zaujmou?
Čím začneš?

3. krok

Zadání hrubé verze textu: pište ob řádek, myslete hlavně na obsah a myšlenky. Samostatná práce, psaní hrubé verze textu.

4. krok

Konzultace: učitel znovu předvede s vybraným žákem na základě principu U - O (uznání - otázka). V další části následuje střídání konzultací a samostatného psaní - korektur a oprav textů.
Konzultace ve dvojicích: žáci si sdělují, co se jim na pracích líbí, doporučují si, co by se dalo vylepšit, a pracují s chybami.

Reflexe

Porovnání hotové verze s kritérii pro hodnocení (měla by být předem připravená).
Literární postavy našima očima (viz Příloha č. 2).

Literatura a použité zdroje

[1] – SOUKAL, J. Čítanka 8.. Praha : SPN, 2001.
[2] – Pracovní sešit - Český jazyk pro 8. ročník . nakladatelství Tobiáš,
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
67.38 kB
PDF
Příloha č. 1 - charakteristika literární postavy
pdf
82.03 kB
PDF
Příloha č. 2 - literární postavy našima očima

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Dvorská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Fotografie Miguela de Cervantese, obrázky literárních postav, různé knihy a texty, sešity, post-it papírky, psací potřeby