Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Geometrické tvary III
Odborný článek

Geometrické tvary III

Anotace

V třetí části seriálu žáci základních škol speciálních (v nižších ročnících) nadále pracují s příběhem o dvou bratrech (čtverec, obdélník) a jejich kamarádech (trojúhelník, kruh). Zahrají si hry a aktivity na rozvoj řeči, sluchového a zrakového vnímání, orientace, motoriky i předmatematických představ. Vyzkouší si např. role divadelních herců, hudebníků, výtvarníků i závodníků.

Seriál na téma GEOMETRICKÉ TVARY tvoří tři části, kdy každá z nich rozvíjí řeč, zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, hrubou a jemnou motoriku a grafomotoriku – tedy schopnosti potřebné pro dobré zvládnutí čtení, psaní a počítání.

Náměty pro výuku jsou vhodné zejména pro žáky nižších ročníků základních škol speciálních nebo speciálních škol. Je však možné inspiraci čerpat i pro předškoláčky.

Doporučuji co možná nejvíce aktivit s žáky dělat na zemi na koberci, v prostoru, a jen nezbytné činnosti, jako např. grafomotorická cvičení, vykonávat u pracovních stolů. Pokud učebna není vybavena kobercem, je možné využít polštářků na PVC, kratších molitanů, karimatek, obyčejných dek (pomůcek, které nejsou finančně nákladné).

Jednotlivé aktivity je vhodné nejdříve prozkoumat s reálnými předměty nebo obrázky, a poté přejít na pracovní listy/učebnice. Pracovní list také dobře poslouží v případě, kdy učitel potřebuje výuku více individualizovat, pak může jedna část třídy pracovat samostatně s pracovním listem a druhá pracovat v kruhu s učitelem.

Náměty pro výuku jsou skutečně jen náměty, které nemusí vyhovovat každému učiteli a každému žákovi. Zejména pak je třeba veškeré aktivity přizpůsobit individuálním speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Řeč: morfologicko-syntaktická rovina – rozlišování jednotného a množného čísla

Učitel zahájí téma připomenutím si hlavních bodů z příběhu o dvou bratrech (čtverec, obdélník) a jejich kamarádech (trojúhelník, kruh). Poté učitel před každého žáka v kruhu předloží karty znázorňující geometrický tvar v různém počtu tak, aby žák mohl rozlišovat mezi jednotným a množným číslem. Učitel předloží vedle sebe např. 1 čtverec, 2 čtverce, 5 čtverců a přitom žák pojmenovává, co vidí, tzn. učitel vyloží 1 čtverec a žák zároveň pojmenuje „ Jeden čtverec“, učitel vyloží dvě karty čtverců a žák pojmenuje „Dva čtverce“. Závěrem učitel vyloží 5 kusů karet a žák pojmenuje „Pět čtverců“.

Je vhodné do karet zařadit i jiná slova, obrázky dalších mluvnických rodů (ženský, střední).

Sluchové vnímání – vnímání rytmu

Učitel s žáky pracuje v kruhu. Každý žák (dvojice, skupina) je vybaven předtištěnými kartami s různým počtem teček a čárek. Zmíněné tečky a čárky znázorňují délku samohlásek. Učitel žáky seznámí s bzučákem – umožní jim jeho prozkoumání, vyzkoušení. Platí, že dlouhý tón (slabika) se zaznamenává čárkou a krátký tón (slabika) tečkou.

V první části učitel vybzučí prvky na některé z karet, které žáci mají vyskládané před sebou a žáci správnou kartu zvedají.

V druhé části sami vybzučí sestavu prvků na kartě.

V další části žáci opakují rytmus bez vizuální podpory (karty), tzn. že zaznamenávají rytmus pouze sluchovou cestou. Učitel vybzučí rytmus (sestavu o několika prvcích) a žák tento rytmus opakuje.

V poslední části žáci zapisují metodou „tečka, čárka“ jednotlivá předkládaná slova: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh apod.

Místo bzučáku je možné používat obyčejnou tužku, kdy silné ťuknutí značí dlouhou čárku a slabé ťuknutí značí tečku. Úspěch u žáků mají také hudební nástroje.

Autor díla: Petra Pšeničková

Motorika – jemná motorika

Žáci z modelíny vyválejí a vykrajují různé geometrické tvary, z kterých poté mohou skládat větší objekty (např. dům, slunce apod.)

„Vykrajovátko“ je možné vyrobit z kartonu/čtvrtky, kdy na tento pevný podklad namalujeme potřebný obrázek a vystřihneme/vykrojíme jej. Žáci pak tuto šablonu do rozválené hmoty obtahují/vyrývají ostrou špejlí, tupějším plastovým nožem apod.

Místo modelíny je možné použít jiné modelovací hmoty, které jsou stálé, např. pečící vizovické těsto nebo modurit, který je možné po upečení dále obarvit (vodovými, temperovými nebo akvarelovými barvami). Při použití trvalé modelovací hmoty se do tvarů mohou udělat dírky a tvary dále navlékat na provázek jako náhrdelník, dekorace do třídy...

Autor díla: Petra Pšeničková

Motorika: grafomotorika – uvolňovací cviky

Žáci si uvolní ruku na jednotažné závodní dráze, která je ze všech závodních drah nejsložitější tím, že vede po jedné linii. Cílem je opět plynulý a uvolněný tah pastelkou.

Podrobnější popis je uveden v úvodní části seriálu části (článek Geometrické tvary I) u obdobné aktivity.

Autor díla: Petra Pšeničková (Zdroj: Bednářová, 2006)

Motorika: grafomotorický prvek – kruh

Každý žák dostane svůj vlastní pracovní list, kde pomáhá slonu Bonifácovi tvořit bubliny z bublifuku. Žák si některé bubliny (kruhy) vybere a obtáhne pastelkou (odshora v protisměru hodinových ručiček) několikrát. Poté do prostoru bublinu (kruh) namaluje.

Bubliny mohou mít různé velikosti: velké uvolní ramenní kloub, střední loket a malé zápěstí.

Autor díla: Petra Pšeničková
Zdroj:Bednářová, 1998.: Kreslení před psaním - s. 2

Hrubá motorika, předmatematické představy – uspořádání

Po sezení u stolků se žáci rozhýbou vyhledáváním předmětů ve tvaru geometrických tvarů a tvořením logických řad z těchto věcí. Učitel řadu započne geometrickými tvary vystřiženými ze čtvrtky a žáci v této řadě pokračují s reálnými předměty. Řady je možné v dalších dnech obměňovat jiným uspořádáním předmětů.

Prostorová orientace – dvě kritéria v tabulce o 9 polích (vpravo nahoře, 2. řádek a 1. pole), předmatematické představy – třídění, porovnávání

Každý žák jednotlivě nebo ve dvojici pracuje s tabulkou o 9 polích a sáčkem s geometrickými tvary. Nejdříve tvary roztřídí, tzn. najde všechny trojúhelníky, kruhy, čtverce i obdélníky. Poté porovnává, který čtverec (obdélník, trojúhelník, kruh) je menší/větší. V tomto je aktivita stejná jako v předchozím dílu seriálu.

Závěrem učitel zapojí tabulku o 9 polích. Žák kládá dle zadání učitele jednotlivé tvary vpravo nahoru, vlevo dolů, doprostřed, do 1. řádku a 2. pole, do 3. sloupce a 1. pole, nad malý čtverec, pod velký trojúhelník apod.

Tato dovednost předpokládá učitelovu znalost rozvoje prostorového vnímání. V případě, že se žákům práce nedaří, je třeba postupovat individuálně krok po kroku. Více informací je možné čerpat v provázaných článcích: "Jak rozvíjet orientaci v přípravné třídě I a II."

Autor díla: Petra Pšeničková

Řeč: lexikálně-sémantická rovina, motorika – hrubá motorika, jemná motorika

S tématem se žáci rozloučí řízenou aktivitou s volbou závěru:

 1. Rozdělení rolí, rekvizit a dramatizace příběhu. Pozvání dalších tříd, rodičů na vystoupení.
 2. Vyprávění příběhu pomocí osnovy, kterou žáci ve skupinkách vytvoří.
 3. Návrh velkého plakátu na téma příběhu.
 4. Vytváření sousoší ve tvaru geometrických tvarů.
 5. Různé pohybové hry s družstvy: čtverce, obdélníky, trojúhelníky, kruhy apod.

Doporučená a použitá literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP, Brno. 2008.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Prostorová orientace. PPP Brno, Brno 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v čase - 1. díl. DYS-centrum, Praha 2010.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Orientace v prostoru a čase. Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0022-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. PPP Brno, Brno 2004.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Rozvoj grafomotoriky. Computer press, Brno 2006. ISBN 80-251-0977-1.
 • FRANČÍKOVÁ, R., ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15 – Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0465-7.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7 - Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole.  Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • KASLOVÁ, M.: Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2010. ISBN 978-80-86307-96-1.
 • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-350-5.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.
 • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo – cvičení na rozvoj slovní zásoby. Knižní klub, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 12. 2014
Příspěvek je velice dobře zpracován s ohledem na specifika dětí s mentálním postižením.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída