Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Montessori: Projekt Voda
Odborný článek

Montessori: Projekt Voda

7. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Randáková

Anotace

Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Voda realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Žáci v rámci projektu procvičují čtení, psaní, gramatiku, počítání, sestavují příběhy, dopisy a básničky a pracují na pokusech. Součástí projektu jsou exkurze a výlety.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Obsah projektu připravujeme tím způsobem, že si sepíšeme vše, co nás napadne - okruhy informací, výlety a exkurze, zkoumání a pokusy. Stanovíme si klíčové učivo - to, co pokládáme za nejdůležitější a opravdu podstatné. Vyškrtáme to, co se nám zdá náročné, neuskutečnitelné, nedůležité apod. Zbylé náměty sestavíme do myšlenkové mapy, promyslíme techniky a výukové postupy k realizaci námětů, jak zpracujeme a připravíme potřebné informace, pomůcky, pracovní listy, jak projekt uzavřeme a jak s výstupy seznámíme rodiče.

V době práce na projektu VODA se všechny činnosti dětí týkaly tohoto tématu - opis, přepis, počty, malování, písničky, diktát, druhy vět, křížovky a doplňovačky. Voda byla uprostřed komunitního kruhu, zavedení barelu s pitnou vodou ve třídě, knížky a encyklopedie a výstřižky s články z tisku, v šatně a ve třídě krásné vodní scenérie na fotografiích z kalendářů, přibývaly postupně informace sestavené dětmi a výtvarné práce. Na projektu pracovalo společně 15 žáků 1. ročníku a 12 žáků 2. ročníku. Pro pedagogiku Montessori je charakteristická individuální práce, kdy každé dítě pracuje na svém tématu svým vlastním tempem, takže může být i 27 různých činností ve stejnou dobu, proto jsou ve třídě dvě učitelky.

Návaznost na známé učivo

Děti znají už z mateřské školy, že 1/3 povrchu planety je pevnina a 2/3 voda. Máme k tomu glóbus s hladkým modrým a drsným pískovým povrchem ke hmatovému rozlišení. Při povídání o vzniku planety Země používáme 45 metrů dlouhou časovou přímku - kterou jsme i teď slavnostně rozbalili; zopakovali jsme si, co už všechno o vzniku a vývoji planety známe a zdůraznili jsme, kde je na časové přímce místo, kdy asi vznikala voda. A jak ve vodě vznikal první život na naší planetě.

Většina dětí pracovala už v MŠ s pomůckami na vytváření a poznávání forem vody a pevniny. Doplnily jsme materiál texty a nechali jsme ho opět pro volnou práci. Potom jsme formy vody a pevniny shrnuli společně a nabídly zájemcům o práci s mapami a atlasem obtížnější úkoly. Nový a docela ohromující byl názorný plakát na množství slané a sladké vody na planetě (u aktivity Dopis vodě) a lehce naťuknutá procenta.

Kytovci

Úplným hitem podzimu byli KYTOVCI. Velrybám jsme se věnovali podrobněji - vypravování o filmech a co už víme, encyklopedie a článek z časopisu, informace s fotografiemi zpracované v malých knížkách a pracovní sešity, které si zájemci postupně doplňovali. V pracovních sešitech byly opět nové dovednosti:

 • hledání a orientace v tabulce
 • i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • slovní úlohy z matematiky
 • hledání správné odpovědi v textu
 • seřazení naměřených délek podle velikosti
 • hydrodynamický a aerodynamický tvar (zkoušeli jsme přímo v bazénu a pozorovali ve skutečném světě)
 • porovnání teorie a praktických zkušeností (měření teploty, výdrž pod vodou, velikost bazénu a kytovců)

Sešit byl úkolem hlavně pro druháky, ale praktickou část - měření délky 12ti kytovců (nejdelší plejtvák 26 a nejmenší delfín 2 metry) - to si chtěli vyzkoušet všichni.

Místa za zdmi školy

Nezastupitelné se nám zdají všechny výpravy k tématu - ke studánce a k potůčku, do Prahy na Mořský svět a do Planetária. Čistička odpadních vod pro Kladno - to bylo pro děti něco, co se týká každého z nás a je to praktická záhada - kam teče ta špinavá voda, jak se čistí a jak se dostane zpátky do koloběhu vody. To bylo opravdu velmi zajímavé. (návštěvu Koněprus a Klíčavy jsme museli z časových důvodů zatím odložit). Projekt nám podpořilo i počasí - začalo mrznout, padal sníh - takže změny skupenství v praxi.

Práce ve skupinách

Naučily jsme po skupinové práci ptát se dětí: „Jak se vám, skupino, pracovalo?" Každý má možnost vyjádřit - zda přispěl do společné práce, co se mu nelíbilo, čí pomoc při společném práci za moc nestála a v čem byla společná práce příjemná. Při výběru do skupin jsme měly zpočátku obavu, aby v každé skupině byl někdo, kdo ovládá psaní, a dobrý čtenář. Skupiny jsme tedy předem připravily.

Řízené čtení

Příběhy, které se zrovna hodily, byly moc dlouhé na to, aby si je děti četly samy. Takže jsem techniku trochu upravila - četla jsem příběh přímo z knihy po malých částech pouze já - ale jinak vše bylo standardní. Po krátkém čtení následovaly doplňující otázky k textu, souvislosti textu a praktického života, vlastní nápady a asociace, náměty na pokračování příběhu. Vybrala jsem dvě povídky z knihy Čtení na dobrou noc. Trochu jsem upravila povídku Admirál Nelson, aby se tam vyskytovalo více názvů forem vody a pevniny. Po zmrzlém a bruslařském víkendu se moc dobře hodil příběh Na rybníku. Jako text, který si po částech četly samy děti, jsme použili příběh Potopa ze Starých řeckých bájí a pověstí. Evokací bylo povídání o záplavách a o tom, z jaké části se na ekologických katastrofách podílí člověk. K dalšímu uvědomění jsme využili biblických příběhů o potopě a písniček na toto téma (Spirituál Kvintet, Brontosauři). Děti pracovaly ve skupinách a reflexe proběhla metodou pětilístek.

Vlastní pracovní materiály

V MŠ a ZŠ Montessori je obvyklé, že si každodenně vyrábíme, přizpůsobujeme a vytváříme materiály a pomůcky k tématům pro individuální práci dětí. Děti si rády vytvářejí své vlastní knížečky - sešitky „o něčem". Doplňují připravený materiál, opisují a obkreslují podle vzoru nebo pomůcky pro společnou práci. Tuto formu práce používáme ke každému tématu. K vodě jsem připravila tři malé knížečky s textem, které jsme považovaly za klíčové učivo:

 • Voda - vznik, výskyt a skupenství vody
 • Koloběh vody v přírodě
 • H2O - molekula vody a význam pro život na planetě

Vzorové knížečky jsou v jednom provedení, jsou doplněny obrázky výskytu a forem vody. Nesmí být odnášeny z určeného místa, děti se tedy chodí dívat a slova si musí na krátkou chvíli pamatovat. Každý má potom stejný text, ale v sešitcích jsou vynechána některá slova. Úkolem je text přečíst, slova přesně dopsat, případně výtvarně doplnit. Při kontrole napíše učitelka na stránku počet chyb, dítě je má samo najít a opravit a znovu si nechá opravu zkontrolovat.

Využití třífázových modelů učení
VODA

Připravit:

 • text o vodě (celá strana A4 informací o vodě)
 • hudební nahrávku zvuků vody
 • papír na zapisování na flipchart

Potřeby dětí:

 • pero
 • sešit na vyučovací předmět Kosmická výchova
 • linkovaný papír pro skupiny

Rozdělení na skupiny - tak, aby v každé byl dobrý zapisovatel a dobrý čtenář.

Evokace:

Úkol pro každého - zapsat během zvukové nahrávky slovesy zvuky, které voda vydává
Úkol pro skupiny - zapsat, co vše víme o vodě
Společně - sepsat informace z práce skupin na flip VÍME x NEVÍME

Uvědomění si významu:

Text o vodě formou pracovních sešitků - práce na celý týden, individuální způsob práce; děti mají doplnit ve svých třech sešitcích chybějící slova v textu podle vzorových knížek

Práce ve skupinách - skupiny dostanou stejný text, který byl v sešitkách, společně si text přečtou a každou větu označí značkou insertu - věděli jsme, nová informace, nerozumíme tomu

Reflexe

Společně - vysvětlit si věty označené „nerozumím"

Zhodnotit, zda informace sepsané z práce skupin (evokace) byly správné a doplnit odpovědi na otázky.

Zapsat si do sešitu na Kosmickou výchovu (každý sám) dvě nové informace o vodě, které jste se dozvěděli.

Kdo chce, přečte své záznamy ostatním „na elipse" (komunitní kruh).

DOPIS VODĚ

Připravit:

 • ilustrační plakát - množství slané a sladké vody na planetě
 • videonahrávku Voda na planetě Zemi
 • audionahrávku Modlitba za vodu (Hradišťan)
 • papír na zapisování na flipchart

Potřeby dětí:

 • psací potřeby
 • sešit na kosmickou výchovu
 • linkovaný papír pro skupiny
 • pro každého na dopisy

Rozdělení na skupiny - děti dostanou lístečky s písmeny O, H nebo číslicí 2, utvoří skupiny tak, aby měla celý vzorec molekuly vody.

Evokace

Práce ve skupinách - „Napište vše, co na naší planetě obsahuje vodu"
Prezentace práce skupin, uspořádání pojmů, zápis na flip

Uvědomění si významu
 • videofilm
 • ilustrační plakát - množství slané a sladké vody na planetě
Reflexe
 • společně - opakování informací z videa
 • písnička Modlitba za vodu a povídání o tom, jak rozumíme textu
 • dopis vodě - samostatná práce
VODY TEKOUCÍ A STOJATÉ

Připravit:

 • nahrávka přírodních zvuků bublajícího potůčku a moře
 • video/film Vody tekoucí a stojaté

Potřeby dětí:

 • psací potřeby
 • linkovaný papír pro každého
Evokace

Meditace k hudební nahrávce

Uvědomění si významu

Video/film „Vody tekoucí a stojaté"

Reflexe

Pětilístek - VODA

POKUSY

Když jsme s kolegyní začaly „předvádět" dětem fyzikální pokusy k vlastnostem vody, nějak to nebylo ono. Důvod jsme brzy objevily - děti jsou zvyklé už od mateřské školy si vše zkoušet samy a teď se mají jen dívat? Takže jsme připravily sérii pokusů s návody (jejich názvy jsme napsaly velkým tiskacím písmem, aby byly použitelné i pro prvňáky) a všemi potřebnými pomůckami na tácech. Děti si v rámci své volné hodiny mohly zkoušet, zkoumat a zapisovat výsledky pokusů samy. Teď to bylo ono.

Názvy pokusů:

 • VLASTNOSTI VODY
 • VÝROBA DESTILOVANÉ VODY
 • CO PLAVE, CO SE POTÁPÍ
 • VSAKOVÁNÍ VODY DO TERÉNU
 • POZOROVÁNÍ POD MIKROSKOPEM
 • MÍCHÁNÍ STEJNO... A NESTEJNORODÝCH LÁTEK

Realizace:

Všechny potřebné pomůcky a materiály jsou připraveny na tácu - zvlášť ke každému pokusu; je přiložen návod s úkoly (také potřebné cedulky k označení materiálů, pracovní listy...); děti mohou pracovat samostatně, ve dvojicích... - podle záznamu na kartě k pokusu; přečtou si celou kartu, potom postupují podle návodu a z pokusu zapíší záznam podle stanovených úkolů; pokud potřebují pomoc, ptají se učitelky nebo spolužáků, kteří již s pokusem pracovali učitelky.

Pracovní sešity

Tento text jsme použili pro práci skupin na závěr tématu. Bylo to opakování a utřídění poznatků, děti pracovaly metodou „insert" (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a ke každé informaci poznačily, zda ji + věděly, - nevěděly, nerozumí.

Do třech pracovních sešitků doplňují děti text podle knížeček stejných formátů, kde je text úplný a je doplněn obrázky různých forem, skupenství a variant, které voda na planetě vytváří. Děti mají za úkol přečíst si část textu, zapamatovat, dopsat do svého sešitku chybějící slova a vše si podle vzoru zkontrolovat. Potom si dolepují nebo dokreslují obrázky a hotovou práci předají učiteli. Práci zvládli prvňáčci ještě před Vánocemi. Pracovní sešitky mají formát A6 a každé tvrzení se v nich nachází na jedné stránce a je psáno velkým písmem.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
166.99 kB
PDF
Příloha 1 - Schéma
pdf
319.34 kB
PDF
Příloha 10 - Kytovci (pracovní sešit 4)
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 2 - Co plave - co se potápí
pdf
60.55 kB
PDF
Příloha 3 - Propustnost povrchů¨
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 4 - Destilovaná voda
pdf
56.64 kB
PDF
Příloha 5 - Rozpouštění látek ve vodě
pdf
45.9 kB
PDF
Příloha 6 - Voda - teze
pdf
63.48 kB
PDF
Příloha 7 - Voda (pracovní sešit 1)
pdf
78.13 kB
PDF
Příloha 8 - Koloběh (pracovní sešit 2)
pdf
53.71 kB
PDF
Příloha 9 - H2O (pracovní sešit 3)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Randáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kniha Čtení na dobrou noc, text o vodě, hudební nahrávka zvuku vody, různé audio a video nahrávky, sešit, psací potřeby