Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Naučit se učit němčinu – nový studijní program pro němčináře
Odborný článek

Naučit se učit němčinu – nový studijní program pro němčináře

2. 10. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Nálepová Ph.D.
Spoluautor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Jak efektivně propojit moderní technologie a vzdělávání učitelů? Jak se seznámit s nejmodernějšími poznatky v oblasti didaktiky a metodiky německého jazyka? Jak vylepšit přípravu učitelů na pedagogických fakultách včetně dalšího vzdělávání učitelů? Pražský Goethe Institut nabízí nový e-learningový kurz pod názvem Deutsch Lehren Lernen, který se v mnoha ohledech jeví být přelomovým studijním programem, a to jak pro stávající tak i pro budoucí učitele němčiny.

Kdo ze stávajících nebo budoucích učitelů němčiny by neznal materiály Goethe-Institutu pro dálkové studium didaktiky, známé pod názvem Fernstudieneinheiten. Institut je vydával od osmdesátých let minulého století v nakladatelství Langenscheidt a autory byli renomovaní odborníci jako např. Gerhard Neuner, Bernd Kast a Peter Bimmel, kteří napsali Deutschunterricht planen: Arbeit mit Lehrwerklektionen nebo Fehler und Fehlerkorrektur od Karin Kleppin. Ale jak se říká, kniha je už tehdy, když vyjde, zastaralá. To platilo dříve, o to markantnější je to nyní, v době informační exploze, v době internetu, satelitních technik, sociálních sítí, chatu a mnoha dalších technologií, které nás denně zaplavují ohromným množstvím informací a zpráv. Tyto technologie, jak známo, neslouží pouze zábavě, ale stále častěji se využívají také ve vzdělávání. Pedagogové používají ve výuce a v přípravě na ni i jiné různé platformy jako je například Moodle, který je online studijním prostředím a umožňuje zprostředkovat žákům a studentům online materiály, a to jak formou přednášek, testů, tak i slovníků a dotazníků. V prostředí Moodle vznikají různé výukové kurzy, ve kterých tutor vyhodnocuje a sleduje studium studentů. Studenti a tutor komunikují v diskusních fórech a chatech.

A co má společného Moodle a vzdělávání učitelů němčiny? Jak může nahradit tato technologie učební materiály? Vždyť ty novější tituly z řady Fernstudieneinheiten už byly doplněny nejen audionahrávkami na CD, ale i videozáznamy, na kterých bylo možno nahlédnout do hodin jiných vyučujících a tak nepřímo pozorovat jejich vyučovací metody a poučit se z jejich zkušeností, ale i eventuálních chyb. Spojení nových technologií, nových vědeckých poznatků v sobě zahrnuje koncept studijního programu Deutsch Lehren Lernen (DLL) – Naučit se učit němčinu, ve kterém je možné studovat v kombinované formě samostatného online a prezenčního studia. A jak tomu bylo už u předchůdce tohoto projektu u řady materiálů Fernstudieneinheiten, bylo k jejich tvorbě využito znalostí nejen předních vědců a odborníků, ale také praktikujících učitelů němčiny z celého světa. Mezi autory jednotlivých modulů najdeme proto tak známá jména, jako je Hans Barkowski, Rüdiger Grotjahn, Britta Hufeisen. Celkem je plánováno šest základních modulů a kurzů věnovaných aktuálním otázkám cizojazyčného vzdělávání.

A právě rozvoj počítačových technologií umožnil, že se můžeme podívat na hodinu němčiny na druhém konci světa, ale také si poslechnout komentáře vyučujícího k tomu, co jsme viděli a diskutovat o tom s kolegy z různých zemí. Jak je to vlastně vůbec možné? Jak se můžeme na něčem takovém podílet a přitom neopustit svoji zemi, školu, ale ani svoji pracovnu? Není to sci-fi, je to DLL, projekt Deutsch Lehren Lernen. A potřebujeme k tomu počítač, internetové připojení, volný čas, chuť naučit se něco nového a ochotu podívat se sebekriticky na svoji výuku němčiny. A u budoucích učitelů se zamyslet nad vlastními názory na efektivní vyučování cizího jazyka.

Program DLL byl podrobně představen odborné veřejnosti na mezinárodním setkání učitelů němčiny v italském Bolzanu v roce 2013. My jsme však měli vzácnou možnost se s ním seznámit již dříve díky projektu české pobočky Goethe-Institutu v Praze, který se stal centrem pilotáže modulu DLL 1 pro střední a východní Evropu. Ve spolupráci s NIDV, který nabídl účast na tomto e-learningovém kurzu zainteresovaným učitelům němčiny, tak byl otestován tento modul první skupinou učitelů již na podzim 2013. Přínosné bylo, že se zde sešli zástupci různých typů škol, ale také různých věkových skupin, začínající učitelé, ale také učitelé experti, vyučující z malých základních škol až po zástupce vysokých škol. Cílem projektu bylo vyzkoušet, jak si účastníci „poradí“ s výukovým prostředím Moodle, jaká je jazyková obtížnost textů, jak bude fungovat komunikace mezi posluchači a jaká je časová náročnost programu. Své zkušenosti poté měla vedoucí projektu Susan Zerwinsky z pražské pobočky Goethe-Institutu spolu s oběma tutorkami zástupcům dalších poboček institutu předat na společném setkání v Praze. Na základě získaných zkušeností a společných diskuzí k problematice připravili zástupci ze zemí střední a východní Evropy pilotáže ve svých regionech. Také pražský Goethe-Institut odstartoval na podzim roku 2013 další modul, tentokrát věnovaný otázkám kurikulárních dokumentů a plánování výuky.

Své zkušenosti ze studia tohoto modulu představí čtenářům Kamila Sladkovská z Národního ústavu pro vzdělávání: „Kurzu jsem se zúčastnila především z profesních důvodů. Byla jsem zvědavá, jak se v kurzu pracuje se současnými odbornými materiály k cizojazyčné výuce a také, jak bude pojato téma plánování výuky, které považuji v učitelské profesi za zcela klíčové. V neposlední řadě mě zajímalo, jak se budou tato zmíněná témata chovat v prostředí Moodle. Za zvláště zdařilé považuji vstupní kapitoly ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Není snadné toto teoretické dílo přiblížit co nejvíce praktickým způsobem. Úlohy věnované kurikulárním a jiným koncepčním dokumentům zahrnují odkazy na četné zahraniční dokumenty a zrovna tak i na nejaktuálnější české dokumenty jako např. nedávno zveřejněné standardy pro základní vzdělávání. Další část kurz řeší plánování výuky, kdy velmi praktickým a návodným způsobem si musí účastníci kurzu uvědomit jednotlivé cíle výuky. Za zvláště cenné považuji video ukázky z vyučování, které jsou v rámci kurzu analyzovány z pohledu učebních cílů, učebních aktivit, forem práce atd. Učitel má tak možnost se detailně zamyslet nad průběhem výuky, na co během školního roku obvykle nezbývá čas.“

Paralelně probíhala pilotáž modulu číslo šest díky spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se studenty filologie a učitelství na Ústavu cizích jazyků. Kurz byl zařazen do studijního programu a tak za něj účastníci získali nejen kredity, ale také osvědčení o absolvování tohoto mezinárodního vzdělávacího programu. Pilotáž potvrdila, že je program vhodný jak pro další vzdělávání učitelů, tak i pro přípravu budoucích učitelů.

Výborné zkušenosti se zapojením kurzu do studijního programu na vysoké škole dokládají hodnocení programu studenty denního i kombinovaného studia, kteří si měli možnost vyzkoušet modul Zkoušení a plánování výuky. Studenti ve svých evaluacích potvrzují, že tato e-learningová forma výuky kombinovaná s konzultacemi je velmi přínosná. Díky videoukázkám z výuky němčiny mají budoucí učitelé možnost „nahlédnout pod pokličku“ učitelům z různých zemí a využít tak jejich zkušeností s výukou cizího jazyka. Jedna ze studentek uvádí: „Velmi zajímavé jsou také ukázky z učebnic němčiny. Texty programu jsou sice poměrně náročné, ale díky propojení odborných termínů s integrovaným slovníkem, je možné se pomocí „kliku myší“ přepnout do tohoto výkladové slovníku a porozumět tak neznámému pojmu.“ Studentky a studenti se ve svých hodnoceních jednoznačně vyjadřují díky, že měli možnost se zapojit do programu Naučme se učit němčinu, protože to byla výborná možnost, která jim umožnila získat nové zkušenosti a tipy, jak efektivně učit. Díky možnosti vidět práce kolegů, diskutovat o jejich příspěvcích a dostávat cenné rady od tutorky, která je kurzem provázela, docházelo k výměně zkušeností mezi budoucími i stávajícími učiteli jazyků. Jedna ze studentek hodnotila možnost účastnit se na tomto kombinovaném kurzu: „Líbilo se mi, že kurz byl přínosný jednak pro ty z nás, kteří učí němčinu nebo již mají za sebou praxi ve škole. Ti mohli porovnat své zkušenosti s ostatními. Ale také ti, kteří žádné zkušenosti s praktickou výukou němčiny ještě nemají, si z tohoto kurzu odnesli spoustu nápadů, protože měli možnost nahlédnout do hodin učitelů z různých zemí a tak se seznámit s různými problémy, se kterými se mohou později setkat a tak se jich vyvarovat.“

V současné době, kdy je na jedné straně vyvíjen tlak na učitele, aby se v rámci kariérního růstu stále školili, a na druhé straně nemají školy finance na to, aby učitelům platily mnohdy drahé kurzy, cestovní náklady a zajišťovaly zastupování v hodinách, je tato forma, která kombinuje práci doma s prezenčními konzultacemi skvělou možností, jak tento problém řešit.

Podobně se univerzity vzdělávající budoucí učitele potýkají s problémem, jak zvýšit počty hodin praxe na školách, na které chybí finance a také čas ve studijních programech učitelských oborů, což je způsobeno mimo jiné přechodem na systém tři plus dva (tři roky bakalářského a dva roky magisterského studia), kdy pedagogická příprava probíhá až v posledních dvou letech učitelské přípravy. Budoucí pedagogové tak mají velmi málo možností nejen pozorovat práci zkušených učitelů při náslechových hodinách, ale také diskutovat o problémech spojených se vzděláváním a výchovou žáků. A právě to jim program umožňuje alespoň zprostředkovaně pomocí chatu, komentářů k příspěvkům a videoukázkám z hodin.

Kurz se jeví být ojedinělým projektem, v rámci nějž je možné zprostředkovat nejnovější poznatky z oblasti didaktiky a metodiky cizích jazyků. Program zahrnuje velké množství odkazů na klíčové mezinárodní materiály, které pojednávají o posledních trendech v rámci výuky cizích jazyků. Teoretický koncept programu včetně studijních materiálů je také připraven v knižní podobě, která je doplněna o CD s videonahrávkami.Literatura a použité zdroje

[1] – BIMMEL, Peter; KAST, Bernd; NEUNER, Gerhart. Deutschunterricht planen: Arbeit mit Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18.. Berlin : Langenscheidt, 2003. 176 s. ISBN 3-468-49659-1.
[2] – ENDE, Karin; GROTJAHN, Rüdiger; KLEPPIN, Karin. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Deutsch lehren lernen 06.. München : Klett-Langenscheidt, 2013. 152 s. ISBN 978-3-12-606523-8.
[3] – KLEPPIN, Karin. Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19.. Berlin : Langenscheidt, 1998. 152 s. ISBN 3-468-49656-7.
[4] – Deutsch lehren lernen. 2014. [cit. 2014-9-18]. Dostupný z WWW: [http://www.goethe.de/lhr/prj/dll/deindex.htm?wt_sc=dll_pro_deutsch+lehren+lernen-hd].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Nálepová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.