Odborný článek

Moje tělo

24. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Květoslava Taubenhanslová

Anotace

Příspěvek je zaměřen na procvičení názvosloví lidského těla a na posílení schopnosti vyhledávat informace v odborné literatuře. Aktivity se účastní i žáci – cizinci.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Moje tělo

Metodika pochází z publikace Školy v pohybu, která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzívní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými" dětmi, ale se všemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne děti dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Cíl vyučujícího

Činnost

1. rozdělení do skupin Rozdělení do šesti skupin neverbálním způsobem, (nalepená číslice na čele, hledání partnerů). Sledování pocitů (závěr - bez pomoci ostatních se nenajdeme). V každé skupině 1 žák - cizinec.
2. vysvětlení úkolu Vysvětlení úkolu: každá skupina obkreslí jednoho člena na balící papír a do obrysu zapisují vše, co v této oblasti znají. Používají správné názvy (pokud je znají) a snaží se naučit totéž spolužáka, jehož mateřštinou není čeština, přičemž využívají i jeho znalostí.
3. porovnání hotových prací
4. zhodnocení průběhu hodiny učitelkou a žáky
5. samostatné doplňování znalostí
6. přenos a sdílení informací ve skupinách
7. ověření znalostí
Porovnání hotových prací - mluvčí sdělí závěry, upozorní na problémy, které se vyskytly.
Ptá se ostatních na části úkolu, s nimiž si nevěděli rady.
Děti s jiným mateřským jazykem pojmenovávají části lidského těla ve své mateřštině, pokud znají.
Každý žák říká, co nového se naučil od ostatních skupin.
Práce s anatomickými tabulemi a encyklopediemi. Skupiny opravují a doplňují své nákresy. Z odborné literatury připravují doplnění vědomostí o funkcích jednotlivých orgánů. Práce se „slepým" obrysem lidského těla - opět ve skupinách.
Samostatně - v pracovním sešitě odpovědi na otázky, týkající se lidského těla.
8. reflexe Hodnocení - vzájemné (skupiny), jednotlivců (mluvčí), sebehodnocení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Květoslava Taubenhanslová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

balící papír, psací potřeby, výtvarné potřeby, encyklopedie anatomie