Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > SMS – Světový mobilů svátek aneb Známe dobře své mazlíčky?
Odborný článek

SMS – Světový mobilů svátek aneb Známe dobře své mazlíčky?

24. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Šárka Holečková

Anotace

Příspěvek popisuje možnosti využití mobilního telefonu ve výuce nejen českého jazyka. Tato zajímavá aktivita je prováděna formou celodenního projektu.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


SMS - Světový mobilů svátek aneb Známe dobře své mazlíčky?

Popis činnosti

Motivace:

Vchod do třídy zdobí název projektu. Žáci předem vědí, že dnes si mohou přinést mobilní telefon, že si uděláme oslavu „mobilů". Třída je vyzdobena obrázkovými slogany s využitím jiného významu textu.

Např.: Dnes si jej můžeš nechat zapnutý. (kabát) Bez mobilu ani ránu. (kladivo) Máš dobité baterie?

Pomůcky:

Ideální podmínky - každý má mobilní telefon, např. zapůjčený od rodinných příslušníků, není třeba vysoký kredit.
Reálné podmínky - majitel mobilu je zakládajícím členem skupiny.

Další pomůcky:

 • jednotlivé úkoly do center aktivit rozepsané na kartičkách
 • materiály, výtvarné a pracovní pomůcky vztahující se kněkterým úkolům zoblasti umění
 • papíry a psací potřeby
 • starý i rozbitý telefon (možno získat zbazaru)
Průběh aktivity

1. Mapování

 • společná aktivita
  „Známe dobře své mazlíčky?"
  „Co vím o (svém) mobilním telefonu?"
  (Pokud učitel zná telefonní čísla žáků, může jim pro zpestření tyto otázky poslat vúvodu jako SMS, popřípadě zavolat některému z žáků přímo ve třídě nebo před vstupem do třídy.)

Učitel zapisuje na tabuli jednotlivé postřehy a sdělení žáků. Diskuse směřuje k využití jednotlivých funkcí v praxi, jejich smysluplnosti. Žáci si mohou některé činnosti vyzkoušet.

2. Centra aktivit (využití otevřeného vyučování)

Třída je rozčleněna na tři pracovní prostory uzpůsobené charakteru činností a vybavené potřebnými pomůckami. Každý prostor obsahuje i např. rozvěšené jednotlivé úkoly napsané na kartičkách.

Žáci si vybírají stanoviště i úkoly podle svých schopností a zájmů. Povinností každého žáka je splnit předem stanovený základ z každé oblasti (1 - 2 úkoly). Další úkoly plní podle volného času. Pokud bychom chtěli, aby všichni žáci splnili všechny zadané úkoly, bylo by nutné omezit jejich rozsah, nebo poskytnout další čas.

Splněné úkoly žáci vyznačují do společné tabulky na velkém papíru zavěšené na magnetické tabuli. Tabulka obsahuje jména žáků a názvy úkolů. Výrazně jsou odlišeny tři základní oblasti.

Po ukončení práce (cca 2 - 3 vyučovací hodiny) žáci si vzájemně předvedou výsledky své práce, vytvořená díla, získané poznatky...

Popis aktivity a možnosti propojení se vzdělávacím obsahem vyučovacích předmětů:

3. Závody v psaní SMS

Tato aktivita je zařazena pro zpestření dopoledne. Učitel má na zpětném projektoru připravený text SMS, který žáci na čas přepisují. Vítězí ten, kdo napíše nejdelší úsek zprávy za daný časový limit, nebo ten, kdo přepíše zprávu jako první. Lze použít stopky na telefonu. Chybné znaky se započítávají do celkového hodnocení.

4. Závěrečný kruh

Na závěr dopoledne (poslední hodina), kdy bylo možné neomezeně používat mobilní telefony, žáci společně sestavují pravidla pro používání mobilního telefonu ve škole. Pravidla se zapisují na velký formát papíru, kde je pak možné formou koláže i vystavit některé práce žáků vytvořené během dopoledne. Plakát je následně vyvěšen ve třídě nebo na chodbě školy.

Přínos činnosti

Cílem je seznámit žáky s možnostmi mobilních telefonů, méně známými funkcemi, v čem se různé typy telefonů odlišují, ale i shodují....

Žáky vytvořená pravidla používání mobilního telefonu ve škole pomáhají nenásilnému zvnitřnění zásad slušného a bezpečného chování při používání mobilního telefonu nejen ve škole, ale i na veřejnosti.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

Mobilní telefon chápou žáci v tomto věku (a nejen oni) jako módní záležitost. Často jej nedokáží využít jako svého pomocníka, např. když jim ujede autobus, k přivolání pomoci při úrazu.... Je to další hračka, kterou jim rodiče zakoupili, a funkce, které používají, je v tomto názoru utvrzují. Tato aktivita má napomoci žákům pochopit rozdíl mezi telefonem - hračkou a telefonem - užitečnou pomůckou, seznámit se s různými funkcemi mobilního telefonu, umět jej plně využívat.

Mobilní telefon v projektu figuruje jako pomůcka k zvládnutí některých úkolů, předmět zkoumání, užitečný pomocník nejen pro telefonování, ale také jako inspirace pro vlastní uměleckou tvorbu.

Další aplikace aktivity


Jednotlivé úkoly a náměty použité v centrech aktivit lze zařadit samostatně i do běžných vyučovacích hodin. Vhodné je také využití psaní SMS bez diakritiky, jejich čtení a použití následného doplňování při práci s žáky se specifickými poruchami učení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Šárka Holečková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon, papíry, psací potřeby, výtvarné potřeby